אטימת מבנה

מהי אטימת מבנה שנבנה ללא היתר תכליתה של הוראת סעיף 205 לחוק התכנון והבנייה היא להביא לאכיפה יעילה של דיני התכנון והבנייה, ולהסרתו של המעשה הבלתי חוקי בדרך מהירה ויעילה. הכלל הוא כי בית המשפט רשאי להשהות את ביצועו של צו הריסה או אטימת מבנה שנבנה ללא היתר על מנת לאפשר הכשרת הקמתו בדיעבד. אולם בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו זו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר אינטרס מבקש העיכוב גובר על האינטרס הציבורי בביצוע הצו באופן מהיר ויעיל. בבואו להכריע בבקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה, רשאי בית המשפט לערוך "איזון לשעה" בין הצורך לעמוד על קיומו של החוק ובין צרכיו של הפרט. מבנה