החלטה בבקשה לתיקון כתב תביעה

החלטה 1. זו בקשת התובעים- המבקשים כי בית המשפט יתיר להם תיקון כתב תביעתם. ביום 24.7.2003 - הגישו המבקשים תביעה נגד המשיבים שעניינה השבת כספים שהמבקשים חייבים בגין מעשיהם הנטענים של המשיבים ו/או אשר הוצאו על ידי המשיבים מידי המבקשים לטענתם, בדרך של מרמה או מעילה באמון ו/או בהטעיה ו/או בזיוף. המשיבים הגישו כתב הגנה בצירוף כתב תביעה שכנגד. 2. על פי האמור בסעיף 229 לתצהיר התומך בבקשה - תיקון כתב התביעה המבוקש, מתייחס למערכת העסקית שבין הצדדים, שפורטה בכתב התביעה המקורי ומדובר בתקופות ואירועים אשר אירעו בתקופות אלה. עיקר המחלוקת ניטשת סביב טענת המבקשים כי נגרמו להם נזקים בגין מעשי המשיבים, במסגרת פעולות החברות, במסגרת פעולות חריגות שנעשו בנכסיהם הפרטיים של המבקשים, על ידי המשיבים. 3. טוענים המשיבים כי בחינת מלוא הנזקים, אותם מבקשים להביא בכתב התביעה המתוקן, התאפשרה רק לאחר שהומצאו כתבי בית דין של המשיבים, נבחנו המסמכים עליהם התבססו כתבי בית הדין וחוות הדעת של רו"ח ביגר. כמו כן טוענים המבקשים לנזקים שנגרמו להם כתוצאה מרשלנותו ו/או הטעייתו של הנתבע 7 - בנק המזרחי, שלטענתם, הפר את חובת הנאמנות והזהירות, וכן את חובת הגילוי החלה עליו. ראיתי לקבל את הבקשה, אבאר טעמי. 4. את קשת הנזקים שנגרמו למבקשים לטענתם- מבקשים הם להרחיב במסגרת כתב התביעה המתוקן, המדובר באותה מסכת עובדתית עסקית שנוהלה בין הצדדים, בין אותן חברות שבכתב התביעה המקורי. 5. תיקון כתב התביעה הנסמך על חוו"ד של רו"ח אלכס הרלמן, מאגד את הנתונים בשני מישורים - במישור הפרטי ובמישור פעולות החברות שהיו בבעלות משותפת של הצדדים. יש בכך להקל על הדיון. 6. גם העילות החדשות שחידשו המבקשים בבקשתם לתיקון כתב התביעה- קשורות למערכת העסקית בין הצדדים ועל כן חיוניות להכרעת בית המשפט, מה גם שמצויים אנו בהליכי קדם משפט (שהחלו לצערי ב-2003 וסיומם - מי ישורנו). 7. הנזקים שבגינם תובעים המבקשים את המשיבים אירעו בין השנים 1993 - 2001: ולטענת המבקשים לא חלפו 10 שנים מיום גילוי הנזק ועד להגשת התביעה ביום 24.7.2003. לכאורה, ומתוך הבקשה לתיקון כתב התביעה, לא ניתן לקבוע בשאלת ההתיישנות. ממילא- אף אם הוגשה הבקשה לתיקון כתב התביעה בתקופה שלאחר פקיעת ההתיישנות - הרי שבעוד שכתב התביעה המקורי, לכאורה, הוגש תוך תקופת ההתיישנות, ניתן להתיר את תיקון כתב התביעה. 8. עיקר המחלוקת בבקשה שבפני בשאלה אם נשתמרה זהות התביעה בבקשת התיקון או שמא יש כאן העלאת תביעה אחרת. 9. במסגרת תיקון כתב התביעה- מבקשים התובעים להוסיף עובדות ואירועים נוספים, הקשורים למכלול האירועים במערכת העסקית שבין הצדדים, ואשר מהם משתמעת במפורש חבותם של הנתבעים, כלפי התובעים. 10. על כן ניתן לומר כי לכאורה התובעים שמרו על זהות התביעה, במסגרת תיקון כתב תביעתם, כאשר אין בהגדלת סכום התביעה משום פיצול סעדיו. 11. אין ספק בליבי כי תיקון כתב התביעה במתכונתו זו תגרום לנתבעים נזק לא קטן. ועל כך יש לפצותם. 12. הבקשה לתיקון כתב תביעה מבחינה היטב בין הנזקים הנוספים שנגרמו לתובעים בגין מעשי המשיבים 1 - 6 ו- 8 - 12 ואשר הוספתם באה לאור המסמכים השונים עליהם התבססה חוו"ד ביגר. 13. ודוק. הסעיפים הנכללים במסגרת התיקונים אותם מבקשים התובעים בבקשתם אינם עומדים לחובת בנק המזרחי בע"מ על פי המבקשות בעצמן. במילים אחרות - בחישוב הנזק שנגרם לתובעים בגין הרשלנות הנטענת כנגד הנתבע 7, הפרת חובות הנאמנות והגילוי לכאורה- המוטלות עליו, לא יבואו בחשבון נזקים שנגרמו לתובעים ממעשיהם (הנטענים) של המשיבים האחרים. סכום התביעה נגד הנתבע 7 עומד אפוא על סך 1,448,171 ₪ ולא סכום אחר. 14. לאור כל האמור לעיל- אני מתירה את תיקון כתב התביעה. 15. כתב התביעה המתוקן (על כל נספחיו) יוגש בתוך 15 ימים. 16. אני מחיבת את המבקשים, ביחד ולחוד, לשלם למשיב 7 הוצאות בסך 1,500 ₪ ובנוסף, סך של 3,500 ₪ + מע"מ עבור שכר טרחת עורך דין. 17. אני מחייבת את המבקשים, ביחד ולחוד, לשלם למשיבים 1 - 6 ו-8 , 9, 10, 11 ו-12 הוצאות בסך 2,500 ₪ ובנוסף סך של 6,000 ₪ + מע"מ עבור שכר טרחת עורך דין. כתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכים