תקנות הרשות השנייה

תקנות הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53, 66(ג), 70(ב), 99, 100(ב), 102 ו-139 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר לפי סעיפים 100(ב) ו-102 לחוק, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "אגרות" - אגרות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח משולב], התשל"ב-1972; "בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי טלויזיה, למעט חברת החדשות והטלויזיה הלימודית; "דמי הפצה" - תשלומים שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה, הכנסת ורשות השידור לרשות בעד הפצת שידורי הטלוויזיה שלהן באמצעות תחנות שידור ספרתיות קרקעיות ולווייניות בסכומים שיורו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הרשות, לפי סעיפים 51(ב)(ו) ו-100א לחוק" "המועצה" - לרבות כל ועדת משנה שמינתה וכל מי שהסמיכה לענין תקנות אלה; "המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; "הסדר נושים" - ההסדר שאושר בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בתיק פש"ר 1392/03; "הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שנקבע, לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני סיומה; "הרחבת זכיון" - הגדלה קבועה בהיקף יחידת השידור של בעל זכיון, אשר נלווית לה הקטנת יחידת השידור או ביטול הזכיון של בעל זכיון אחר; "צמצום זכיון" - הקטנה קבועה בהיקף יחידת השידור של בעל זכיון, אשר נלווית לה הגדלת יחידת השידור של בעל זכיון אחר או הענקת זכיון לבעל זכיון חדש; "ריבית" - ריבית בשיעור הקבוע בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961; "רבעון" - תקופה בת שלושה חודשים המתחילה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי, ובאחד באוקטובר, לפי הענין; התקופה שמיום מתן זכיון עד תחילת הרבעון הבא, אם היא קצרה מרבעון - יראו אותה כחלק מהרבעון הבא, שיראוהו כמתחיל ביום מתן הזכיון; "שנת זכיון" - כל תקופה של שנים עשר חודשים במהלך תקופת תקפו של זכיון לשידורים שתחילתה ביום מתן הזכיון או באותו תאריך בשנים עוקבות, לפי הענין; "תקופת זכיון ראשונה" - לענין ערוץ 2 תקופת הזיכיון המסתיימת ביום כ"ח בתשרי התשס"ו (31 באוקטובר 2005). לענין הערוץ השלישי - תקופת הזיכיונות לשידורים בערוץ השלישי; "תקופת זיכיון שניה", לעניין ערוץ 2 - תקופת הזיכיון שתחילתה ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005). פרק ב': דמי זכיון ותמלוגים סימן א': שיעור דמי זכיון 2. שיעור דמי הזכיון (א) בעל זכיון ישלם לרשות דמי זכיון שנתיים בפריסה רבעונית, בשיעורים הקבועים בתקנה זו; (ב) דמי הזכיון שחייב בהם בעל זכיון יהיו חלקו היחסי של בעל הזכיון מצירוף שלושת אלה: (1) הסכום הבסיסי כהגדרתו בתקנות משנה (ג) או (ג1), לפי הענין; (2) תקציב התפעול השוטף המאושר של חברת החדשות כפי שייקבע על פי תקנה 13(ב), לשנה שבעדה משתלמים דמי הזכיון. (3) סכום האגרות שתשלם הרשות בשל הפצת שידורי הערוץ שבו משדר בעל הזיכיון, ובלבד שלענין בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2, לא יעלה הסכום על 11,500,000 שקלים חדשים, לכל אחת משנות הזיכיון התשיעית והעשירית. חלקו היחסי של בעל זכיון לעניין פסקאות (1) ו-(3), יהיה כיחס שבין גודל יחידת השידור שקבעה המועצה לבעל הזכיון בתחילת השנה, לבין כלל יחידות השידור שקבעה לכלל בעלי הזכיון באותו ערוץ, למעט הטלויזיה הלימודית וחברת החדשות ולענין פסקה (2) - לפי חלוקה שווה בין בעלי הזכיונות בכל ערוץ. (ג) לענין תקנת משנה (ב), "הסכום הבסיסי" לגבי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 - סכום בשקלים חדשים כמפורט להלן: (1) לשנת הזכיון הראשונה של תקופת זכיון ראשונה - 24,750,000; (2) לשנת הזכיון השניה של תקופת זכיון ראשונה - 22,500,000; (3) לשנת הזכיון השלישית של תקופת זכיון ראשונה - 21,000,000; (4) לכל שנת זכיון שלאחר שנת הזכיון השלישית בתקופת זיכיון ראשונה. כאמור, סכום השווה לסכום הבסיסי בעד שנת הזכיון שחלפה, כשהוא נושא הפרשי הצמדה לאותה תקופה ומוגדל בשיעור של אחוז אחד. (5) (בוטלה) (6) על אף האמור בפסקה (4), בשנת הזיכיון שבה החלו השידורים בערוץ השלישי יוקטן הסכום הבסיסי, החל מהרבעון הראשון שלאחר מועד תחילת השידורים, ל-32,500,000 שקלים חדשים ובשנת הזיכיון שלאחריה ל-32,825,000 שקלים חדשים; (7) לשנת הזיכיון הראשונה של תקופת הזיכיון השניה - 35,831,000, ואולם החל ביום ג' בחשוון התשס"ז (25 באוקטובר 2006) - 29,277,000; (8) לשנת הזיכיון השניה של תקופת הזיכיון השניה - 29,570,000; (9) לשנות הזיכיון השלישית והרביעית של תקופת הזיכיון השניה - סכום השווה לסכום הבסיסי בעד שנת הזיכיון שחלפה, כשהוא נושא הפרשי הצמדה לאותה תקופה ומוגדל בשיעור של אחוז אחד; (10) לשנת הזיכיון החמישית של תקופת הזיכיון השניה - 30,466,000, ואולם החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) - 30,466,000; (11) לשנת הזיכיון השישית של תקופת הזיכיון השניה - 18,479,970; (12) לכל שנת זיכיון שלאחר השנה השישית בתקופת הזיכיון השניה - סכום השווה לסכום הבסיסי בעד שנת הזיכיון שחלפה, כשהוא נושא הפרשי הצמדה לאותה תקופה ומוגדל בשיעור של אחוז אחד;. (ג1) לענין תקנת משנה (ב) הסכום הבסיסי לגבי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי - סכום בשקלים חדשים כמפורט להלן: (1) לשנת הזיכיון הראשונה - 29,234,000; (2) לשנת הזיכיון השניה - 22,234,000, ואולם לגבי התקופה שמיום כ"ח באדר ב' התשס"ג (1 באפריל 2003) עד יום ה' בחשוון התשס"ד (31 באוקטובר 2003) - בהתאם לסדר הנושים; (3) לשנת הזיכיון השלישית - 22,457,000; (4) לשנת הזיכיון הרביעית - 22,681,000, ואולם החל ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005) - 22,573,000; (5) לשנות הזיכיון החמישית עד השביעית - סכום השווה לסכום הבסיסי החל ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005), כשהוא נושא הפרשי הצמדה לאותה תקופה ומוגדל בשיעור של אחוז אחד בכל שנה ביחס לשנה החולפת; (6) לשנת הזיכיון השמינית - 23,489,000, ואולם החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) - 13,411,000; (7) לשנת הזיכיון התשיעית - 13,545,110; (8) לכל שנת זיכיון שלאחר שנת הזיכיון התשיעית - סכום השווה לסכום הבסיסי בעד שנת הזיכיון שחלפה, כשהוא נושא הפרשי הצמדה לאותה תקופה ומוגדל בשיעור של אחוז אחד; (ד) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ג) ישאו הפרשי הצמדה מיום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993) ועד למועד תשלומם בפועל. (ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הסכומים הנקובים בתקנות משנה (ג)(6) עד (ג)(11) ו-(ג1) יישאו הפרשי הצמדה מיום ט"ו באלול התש"ס (15 בספטמבר 2000) עד מועד תשלומם בפועל. 3. דמי זכיון בשל הרחבה, צמצום ופקיעה של זכיון (א) הורחב או צומצם זכיונו של בעל זכיון, רשאית המועצה לקבוע כי ישתנו דמי הזכיון שהוא חייב בתשלומם לפי חלקו היחסי, כאמור בתקנה 2(ב), מתחילת הרבעון שלאחר ההרחבה או הצמצום כאמור, בהתאם לשינוי בגודל יחידת השידור שלו. (ב) בוטל או פקע זכיון, למעט בשל תום התקופה הנקובה בו, חייב בעל הזכיון שזכיונו בוטל או פקע בתשלום דמי הזכיון שהיה משלם אלמלא בוטל או פקע זכיונו, עד שתעניק המועצה זכיון לבעל זכיון אחר תחתיו, אולם בעד לא יותר מ-12 חודשים ממועד ביטול זכיונו או פקיעתו. סימן ב' - תמלוגים 4. הכנסות בעל זכיון (א) בתקנה זו - "הכנסה" - לרבות כל טובת הנאה או תמורה, בכסף או בשווה כסף, לרבות בדרך של קיזוז או חליפין ולמעט עמלות פרסום; "מכירה" - לרבות הרשאה לשימוש; "תשדיר פרסומת" - לרבות כל תשדיר שירות או חסות וכן כל תשדיר אחר או תכנית או חלק מהם הבאים לקידום שמו, שם עסקו או שם מוצריו או שירותיו של אדם, או לקידום מכירתם בתמורה כספית או אחרת; "עמלות פרסום" - עמלות ששולמו בידי בעל זכיון לסוכן פרסום בשל שיבוץ תשדיר פרסומת בשידורי בעל הזכיון; "סוכן פרסום" - למעט מי שבעל זכיון הינו בעל ענין בו, מי שהוא בעל ענין בבעל זכיון או מי שבעל ענין בבעל זכיון כאמור הינו בעל ענין בו. (ב) בעל זכיון ישלם לרשות תמלוגים על הכנסותיו ברוטו בכל חודש, בשיעור הקבוע בתקנה 5 ובמועד הקבוע בתקנה 6. (ג) לענין חישוב התמלוגים יראו את הכנסות בעל זכיון ככוללות כל הכנסה שלו או של מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, עקב או בקשר עם ביצוע שידורים ומתן שירותים בהתאם לזכיונו, למעט תשלומי מס ערך מוסף (להלן - הכנסות בעל הזכיון); עיתוי ההכנסה בידי בעל הזכיון ייקבע בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל; כן יראו כהכנסת בעל הזכיון הכנסה שנתקבלה בידי אחר הקשור במישרין או בעקיפין בבעל זכיון, או בבעל ענין בבעל זכיון, בשל פעולה שביצע בעל הזכיון, אם היתה אותה הכנסה טעונה תמלוגים על פי תקנות אלה, לו היתה מתקבלת בידי בעל הזכיון בשל אותה הפעולה. (ד) מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (ג), יראו כהכנסות בעל זכיון הכנסות - (1) משידור תשדירי פרסומת, מהפקתם או מרכישתם עבור מפרסם; (2) ממכירת זכויות קניין רוחני שהיו לבעל זכיון בדמויות או בנושאים שהופיעו בתכנית שנכללו במשדריו; (3) ממכירת עותקים לציבור מתכניות שנכללו במשדריו. (ה) השתתף אדם (בתקנת משנה זו - נותן המימון) בהוצאות הפקתה או רכישתה של תכנית ששידר בעל זכיון (בתקנת משנה זו - תכנית מימון) בתמורה לאזכור שמו, שם עסקו או שם מוצריו או שירותיו בתכניות בעל הזכיון, יראו את עלות ההפקה או הרכישה של תכנית המימון כהכנסת בעל הזכיון, וזאת מבלי לגרוע מכל הכנסה אחרת שקיבל בעל הזכיון בקשר לשידור תכנית המימון; ואולם רשאית המועצה, לבקשת בעל הזכיון, לקבוע ברוב של שני שלישים מבין חבריה ומנימוקים שיירשמו, כי לא יראו את עלות הפקת או רכישת תכנית המימון כהכנסות בעל הזכיון, כולה או חלקה, אם ראתה המועצה כי התקיימו שלושה אלה: (1) הפקת תכנית המימון או רכישתה לא היתה מתאפשרת ללא השתתפות נותן המימון עקב העלות החריגה באופן מיוחד של הפקתה או רכישתה; (2) יש בשידור תכנית המימון כדי לקדם ולשפר את השירותים הניתנים לצופי שידוריו של בעל הזכיון; (3) אזכור שמו של נותן המימון בשידורי בעל הזכיון סמוך לשידור תכנית המימון או במהלך שידורה נעשה, לדעת המועצה, בהיקף סביר, ללא אזכור שם עסקו, או שם מוצריו או שירותיו. (ו) מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (ג), התקשר בעל זכיון בעסקה עם בעל ענין בו או בבעל זכיון אחר, במישרין או בעקיפין, או עם מי שבעל ענין כאמור הינו בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין, והיו הכנסות בעל הזכיון בשל העסקה האמורה נמוכות מההכנסות המתקבלות מעסקאות דומות במהלך עסקיו הרגיל, יראו את הכנסות בעל הזכיון מהעסקה האמורה כהכנסות שהיו צפויות לו מעסקה דומה במהלך עסקיו הרגיל. (ז) קיבל בעל זכיון תמורה כוללת אשר חלקה חייב בתמלוגים על פי תקנה זו וחלקה אינו חייב בתמלוגים, ייקבע החלק היחסי בתמורה החייב בתמלוגים, לפי יחס הפעולות אשר הכנסות בעל הזכיון בעדן חייבות בתמלוגים, לסך כל הפעולות שבעדן ניתנה התמורה; היחס האמור ייקבע בידי המנהל לאחר שמיעת בעל הזכיון. (ח) על החלטות המנהל, לפי תקנת משנה (ז), רשאי בעל זכיון לערור לפני המועצה, לפי נוהל שתקבע. 5. שיעור התמלוגים שיעור התמלוגים יהיה שמונה אחוזים מהכנסות בעל הזכיון. ואולם החל ביום תחילת השידורים בערוץ השלישי, יהיה שיעור התמלוגים ארבעה אחוזים מהכנסות בעל הזיכיון; לענין זה, "שידורים" - שידורי טלוויזיה הכוללים תשדירי פרסומת, שאינם שידורי ניסיון. 5א. דמי הזכיון של הטלויזיה הלימודית (א) הטלויזיה הלימודית תשלם לרשות דמי זכיון שנתיים בשיעור של עשרים אחוזים מהכנסותיה מביצוע שידורים ומתן שירותים אחרים לפי החוק. (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) הטלוויזיה הלימודית תשלם לרשות דמי זיכיון שנתיים בשיעור של 13 אחוזים מהכנסותיה מביצוע שידורים ומתן שירותים אחרים לפי החוק. (ב) הוראות תקנות 1, 4, 6(ח), 7, 9, 10 ו-11 יחולו לגבי הטלויזיה הלימודית בשינויים המחוייבים, לפי הענין. סימן ג' - מועדים והוראות שונות 6. מועדי תשלום (א) בתקנה זו - "הרבעון הראשון" - הרבעון שתחילתו ביום מתן הזכיון; "הסכום הבסיסי" - כהגדרתו בתקנה 2(ג) או 2(ג1), לפי הענין. (ב) בעל זכיון ישלם את דמי הזכיון, למעט דמי הזכיון בעד הרבעון הראשון, בתשלומים רבעוניים, ביום הראשון של כל רבעון; המנהל ימסור לבעל הזכיון הודעה על שיעור התשלום הרבעוני, בהתאם לתחשיב שיערוך לפי תקנות אלה, לא יאוחר מ-14 ימים לפני תחילת כל רבעון. (ב1) על אף האמור בתקנה 2(א) ובתקנות משנה (ב) ו-(ד) לתקנה זו, יחולו הוראות אלה: (1) המנהל רשאי להתיר לבעל זיכיון, על פי בקשה שהגיש ובשים לב למועדים שבהם שולמו דמי הזיכיון בתקופה שלפני מועד הגשת הבקשה, לשלם את דמי הזיכיון בתשלומים חודשיים, שישולמו ביום העסקים הראשון של כל חודש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מן היום הראשון של הרבעון; המנהל רשאי להורות כאמור לגבי כל דמי הזיכיון או לגבי מרכיב שלהם כמפורט בתקנה 2(ב); (2) היתר כאמור בפסקה (1) יינתן - (א) לגבי רבעון אחד או יותר, ובלבד שלא יינתן לתקופה העולה על ארבעה רבעונים ברציפות; (ב) לאחר שראה המנהל כי לא יהיה במתן ההיתר כדי לפגוע באפשרותה של הרשות או של חברת החדשות, לפי העניין, לבצע את תפקידיה על פי התקציב שאושר לה; (3) ראה המנהל כי - (א) בעל זיכיון אשר ניתן לו היתר כאמור בפסקה (1) אינו עומד בתנאי התשלום כפי שנקבעו בהיתר, רשאי הוא לשלול מבעל הזיכיון את ההיתר לרבעון אחד או לכמה רבעונים, והכל כפי שיורה; (ב) היתרים שניתנו כאמור בפסקה (1) פוגעים ביכולתה של הרשות או של חברת החדשות, לפי העניין, לבצע את תפקידיה על פי התקציב שאושר לה, רשאי הוא להורות על ביטול כל ההיתרים, לפי העניין, החל ממועד שיורה; (4) ניתן היתר כאמור בפסקה (1), ימסור המנהל לבעל הזיכיון הודעה על סכום התשלום החודשי, בהתאם לתחשיב שיערוך לפי תקנות אלה, לא יאוחר מ-7 ימים לפני תחילת כל חודש שבו יש לשלם תשלום כאמור. (ב2) בעל זיכיון, הכנסת ורשות השידור ישלמו את דמי ההפצה בתשלומים רבעוניים, ביום הראשון של כל רבעון ואולם התשלום בעד הרבעון הראשון בשנת 2010 ישולם ביום ט"ז באדר התש"ע (2 במרס 2010); המנהל ימסור לכל אחד מהם הודעה על שיעור התשלום הרבעוני, בהתאם לתחשיב שיערוך בהתאם להוראות לפי סעיף 100א לחוק, לא יאוחר מ-14 ימים לפני תחילת כל רבעון. (ג) בעל זכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ישלם את דמי הזכיון בעד הרבעון הראשון בהתאם לחלקו היחסי בסכום הבסיסי כאמור בתקנה 2 ובהתאם לחלקה היחסי של תקופה זו בשנת הזכיון הראשונה, בתוספת מקדמה בסך 1,000,000 שקלים חדשים על חשבון התשלום האמור בתקנת משנה (ד) (להלן - המקדמה) - תוך 15 ימים מהיום שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז; חל יום מתן הזכיון לאחר המועד האמור, יחושבו דמי הזכיון בעד הרבעון הראשון לפי יום תחילתו הנקוב בהודעת המועצה. (ג1) הוראות תקנת משנה (ג) יחולו על בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי בשינוי זה שבמקום "1,000,000 שקלים חדשים" יבוא "2,000,000 שקלים חדשים" בתוספת הפרשי הצמדה מיום ט"ו באלול התש"ס (15 בספטמבר 2000) עד מועד תשלומה בפועל. (ד) אישרה המועצה את תקציב התפעול השוטף הראשון של חברת החדשות, ישלם בעל זכיון גם את חלקו היחסי בתקציב התפעול השוטף של חברת החדשות, כאמור בתקנה 2(ב)(2), בעד הרבעון המתחיל ביום שניתן הזכיון לחברת החדשות בניכוי המקדמה - תוך 15 ימים מאישור התקציב האמור. (ה) נדחה יום מתן הזכיון מהיום שהודיעה עליו המועצה כאמור בתקנת משנה (ג), יערוך המנהל את ההתאמות המתבקשות בתשלומי דמי הזכיון. (ו) חל רבעון מסויים בשתי שנות זכיון עוקבות, ייקבע הסכום הבסיסי ברבעון זה על פי חלקן היחסי של התקופות ברבעון זה, כל אחת לפי שנת הזכיון שבה היא חלה. (ז) בעל זכיון ישלם את דמי הזכיון בעד הרבעון האחרון בתקופת זכיונו, שהוא התקופה המתחילה ביום פקיעת הזכיון, כשהסכום הבסיסי מחושב לפי חלקה של תקופה זו בתוך שנת הזכיון האחרונה. (ח) בעל זכיון ישלם את התמלוגים המגיעים ממנו בתשלומים חודשיים, שיבוצעו ביום ה-21 בכל חודש, בשל הכנסותיו בחודש הקודם (להלן - מועד התשלום החודשי); ואולם המנהל רשאי להתיר לבעל זיכיון, על פי בקשה שהגיש ובשים לב למועדים שבהם שולמו התמלוגים בתקופה שלפני מועד הגשת בקשה כאמור, לשלם את התמלוגים כאמור, לתקופה שיורה המנהל, בתשלום רבעוני, שיבוצע ביום ה-21 בחודש שלאחר תום כל רבעון, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועדי התשלום החודשי שחלו באותו רבעון עד מועד התשלום בפועל; ראה המנהל כי בעל הזיכיון לא משלם את התמלוגים במועד, רשאי הוא לבטל היתר שנתן כאמור. 7. ריבית פיגורים דמי זיכיון, תמלוגים ודמי הפצה שלא שולמו במועד שנקבע לתשלומם בתקנות אלה, ישאו ריבית פיגורים מהמועד שנקבע לתשלומם ועד מועד תשלומם בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או סמכות אחרת הנתונה לרשות עקב אי תשלום כאמור. 8. מועד העברת יתרת תמלוגים הרשות תעביר לאוצר המדינה את התמלוגים, לאחר קיזוז החזרי התשלומים כאמור בסעיף 53 לחוק אחת לשישה חודשים, באחד בפברואר בגין התקופה שהסתיימה בסוף דצמבר ובאחד באוגוסט בגין התקופה שהסתיימה בסוף יוני. 9. דו"חות (א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 108 לחוק ומהוראות זכיונו של בעל זכיון, יהיה בעל הזכיון מחוייב להגיש למנהל, לפי דרישתו מפעם לפעם, כל דו"ח או נתון שידרוש המנהל לענין חישוב הכנסותיו של בעל הזכיון החייבות בתשלום תמלוגים, לרבות העתק מכל - (1) הסכם שעניינו הכנסות בעל הזכיון; (2) דו"ח המוגש לכל רשות על פי דין הכולל הכנסות בעל זכיון, בין הכנסות החייבות בתמלוגים ובין שאינן חייבות. (ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יגיש בעל הזכיון למנהל, תוך 30 ימים מתום כל שנה - (1) הצהרה ובה פירוט מלא של הכנסות בעל הזכיון באותה שנה וחישוב התמלוגים המגיעים בשלהן; (2) חוות דעת רואה חשבון אשר ביקר את הנתונים הנוגעים להכנסות בעל הזכיון כפי שדווחו למנהל, לענין התמלוגים המגיעים מבעל הזכיון. (ב1) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יגיש בעל הזיכיון למנהל, ביום ה-21 בכל חודש, הצהרה ובה פירוט מלא של הכנסות בעל הזיכיון בחודש הקודם והתמלוגים המגיעים בשלהן. (ג) ההצהרה וחוות הדעת האמורות בתקנות משנה (ב) ו-(ב1), יהיו ערוכות לפי טפסים 1 ו-2 שבתוספת. 10. החזרים בעל זכיון לא יהיה זכאי להחזר או הפחתה מדמי זכיון, תמלוגים או כל חלק מהם, בשל ביטול זכיונו, פקיעתו, הגבלתו או צמצומו, או בשל שינוי בתנאי הזכיון; לענין זה, "דמי זכיון" - כפי שנקבעו בהודעת המנהל בתחילת הרבעון. 11. תשלומי חובה (א) תשלומים של בעל הזכיון לפי פרק זה אין בהם כדי לגרוע מחובת תשלום של כל אגרה, מס או תשלום חובה אחר החלים על בעל הזכיון לפי כל דין אחר. (ב) בעל הזכיון יוסיף לתשלומיו לפי פרק זה מס ערך מוסף במידה שחל על פי דין. פרק ג': חברת החדשות סימן א' - תפעול שוטף 12. תפעול שוטף (א) הרשות תממן את תקציב התפעול השוטף המאושר של חברת החדשות, כפי שייקבע על פי תקנה 13(ב), לפי המרכיבים כמפורט להלן, אשר יפורשו בכפוף לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, לפי קביעת המועצה: (1) שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, לעובדי חברת החדשות; (2) תשלומים לרכישת שירותים, בארץ או מחוצה לה; (3) הוצאות הנהלה, הוצאות כלליות והוצאות מימון; (4) רכישת זכויות לשירותי סוכנויות ידיעות וסיקור-חדשות, רכישת זכויות שידור אחרות ורכישת זכויות שימוש בלוויינים; (5) הוצאות שכירת מבני חברת החדשות, כלי רכבה וציודה; (6) הוצאות רכישת ציוד מתכלה; (7) הוצאות שוטפות אחרות הדרושות לחברת החדשות במהלך העסקים הרגיל; (8) תשלומי מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים בשל הפריטים שבפסקאות (1) עד (7). (ב) נוסף על האמור לעיל, יכלול תקציב תפעולה השוטף של חברת החדשות החזר הלוואות שקיבלה מהרשות בשנת התקציב החולפת, בשל חריגות מתקציב התפעול השוטף, כאמור בתקנה 13(ה); (ג) מרכיבים בתקציבה של חברת החדשות אשר לא פורטו בתקנות משנה (א) ו-(ב), ימומנו בידי בעל הזכיון בדרך של רכישת מניות רכוש בחברת החדשות, כאמור בסעיף 70 לחוק. 13. תקציב חברת החדשות (א) חברת החדשות תכין תקציב לפעילותה בשל כל שנה, ותגיש אותו למועצה, לא יאוחר מ-75 ימים לפני תחילת השנה (להלן - תקציב חברת החדשות); בתקציב חברת החדשות יפורטו כל רכיביו, לרבות הרכיבים המפורטים בתקנה 12, ותהיה הפרדה בין תקציב התפעול השוטף כאמור בתקנה 12, לבין תקציב שאיננו לתפעול שוטף; תקציב לתפעול שוטף שנועד למימון הוצאות תחליפיות לרכישת מניות רכוש ותקציב רזרבה לכיסוי אירועים חריגים; התקציב יהיה בשקלים חדשים, מחושב בערכי יום הגשתו ויפורטו בו לוח הזמנים החדשי לשימוש בתקציבים השונים. (ב) תקציב התפעול השוטף, כאמור בתקנת משנה (א), טעון אישור המועצה, ורשאית המועצה להתנות את אישורה בשינויו (בתקנות אלה - תקציב התפעול השוטף המאושר). כל עוד לא אושר לחברת החדשות תקציב התפעול השוטף, יהיה התקציב שווה לתקציב התפעול השוטף המאושר לחברת החדשות לשנה החולפת או התקציב המזערי הקבוע בזיכיון חברת החדשות לשנה זו, לפי הגבוה, כשהוא נושא הפרשי הצמדה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), תכין חברת החדשות את תקציב התפעול השוטף שלה לתקופה המתחילה ביום מתן הזכיון לחברת החדשות והמסתיימת ביום 31 בדצמבר של אותה שנה (להלן - תקופת ההתחלה) ותגיש אותו לאישור המועצה לא יאוחר מ-15 ימים לפני שתחל בשידוריה; אולם, רשאית חברת החדשות, באישור המועצה, להכין תקציב תפעול שוטף לשנה מלאה, כאמור בתקנת משנה (א), ולצרף לו את תקציב התפעול השוטף לתקופת ההתחלה. (ד) הרשות תעביר לחברת החדשות את סכומי מימון הוצאות התפעול השוטף על פי תקציב התפעול השוטף המאושר לאותה שנה, בתשלומים רבעוניים, תוך 7 ימים מתחילת כל רבעון, כאשר בכל תשלום כאמור יהיה חלק שווה מתקציב התפעול השוטף המאושר, כשהוא נושא הפרשי הצמדה מיום מסירת הודעת המנהל כאמור בתקנה 6(ב), עד העברתו בפועל. (ה) חברת החדשות לא תחרוג מתקציב התפעול השוטף המאושר, אלא אם כן קיבלה מראש את אישור המועצה לחריגה אולם תוספת הפרשי הצמדה לתקציב לא תיראה כחריגה לעניין זה; אישרה המועצה חריגה כאמור, תעביר הרשות לחברת החדשות הלוואה לכיסוי החריגה, במועד שתקבע המועצה; ההלוואה תוחזר לרשות בדרך של קיזוז מתקציב התפעול השוטף של חברת החדשות לשנה שלאחר מכן, כשהיא נושאת הפרשי הצמדה וריבית ממועד נתינתה ועד מועד השבתה. (ה1) המועצה רשאית להורות כי הלוואה שנתנה הרשות לחברת החדשות של ערוץ 2 לפי תקנת משנה (ה), בשנת הכספים 2003 בסך של 2,635,466 שקלים חדשים לכיסוי גירעון שנוצר עד לתום שנת הכספים 2002 עקב נסיבות מיוחדות, תהפוך למענק; המועצה רשאית להתנות את מתן המענק בתנאים שתורה. (ו) נותרו בסוף שנה יתרות בלתי מנוצלות בתקציב התפעול השוטף של חברת החדשות (בתקנת משנה זו - היתרות), יועברו היתרות לרשות תוך 15 ימים מתום השנה; חברת החדשות רשאית להודיע לרשות, לא יאוחר מה15- בדצמבר של אותה שנה, על סכום אשר לפי הערכותיה היתרות לא יפחתו ממנו; הודיעה כאמור, יופחת סכום זה מתקציב התפעול השוטף המאושר של חברת החדשות, לענין קביעת דמי הזכיון בלבד, כאמור בתקנה 2(ב)(2). סימן ב' - רכישת מניות בחילופי בעלי זכיון 14. רכישת מניות רכוש בחילופי בעלי זכיון (א) בעל זכיון חדש (להלן - הקונה) הבא במקום בעל זכיון שזכיונו לאותה יחידת שידור בוטל או שפג תוקפו, לפי קביעת המועצה (להלן - המוכר), חייב ברכישת מניות הרכוש של המוכר בחברת החדשות, כמשמעותן בסעיף 66(א)(2) לחוק, והמוכר חייב למוכרן לו. (ב) נמנע אחד מבעלי הזכיונות מביצוע השקעות נדרשות בחברת החדשות (בסעיף זה - בעל הזכיון הנמנע) ובעלי הזכיונות האחרים רכשו מניות רכוש נוספות בחברת החדשות, חייב בעל זכיון חדש הבא במקום בעל הזכיון הנמנע, לרכוש מבעלי הזכיונות האחרים חלק יחסי ממניות הרכוש שלהם, באופן שיביא לחלוקת מניות הרכוש בין כל בעלי הזכיון כיחס שבין יחידות השידור שלהם, והוראות תקנה 15 יחולו בשינויים המחוייבים. 15. התמורה בעד הרכישה (א) תמורת רכישת מניות הרכוש ישלם הקונה למוכר חלק יחסי מערך נכסי חברת החדשות במועד הרכישה, למעט נכסים שהוצאות רכישתם או שכירתם כלולות בהוצאות התפעול השוטף, על פי תקנה 12, כיחס שבין יחידת השידור של המוכר לכלל יחידות השידור של בעלי הזכיון. (ב) ערך נכסי חברת החדשות, כאמור בתקנת משנה (א), ייקבע בידי שמאי שתמנה המועצה על חשבון הקונה והמוכר, שיערוך שומתו על יסוד ההנחה כי רואים את חברת החדשות כעסק נמשך, ועל יסוד ההנחה כי המניות נמכרות ממוכר מרצון לקונה מרצון. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאים הקונה והמוכר להודיע למועצה על קביעת מחיר מוסכם למניות. (ד) הרשות רשאית להורות כי עקב הרכב נכסי חברת החדשות, ייערכו שומות נפרדות לחלקים שונים מנכסיה בידי שמאים שונים, ורשאית היא ליתן כל הנחיה נדרשת לעריכת השומה. (ה) הקונה ישלם למוכר את תמורת המניות לא יאוחר ממתן זכיונו (להלן - המועד הקובע). (ו) מחיר מניות הרכוש הנמכרות נושא הפרשי הצמדה ממועד קבלת שומת נכסי החברה עד למועד תשלומו בפועל. (ז) במועד הקובע, יבוצע תשלום מחיר המניות למוכר כנגד העברתן לבעלות הקונה, נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג', והצדדים ישאו שווה בשווה בהוצאות ההעברה. 16. רכישת מניות הצבעה בחילופי בעלי זכיון (א) הוראות תקנה 14(א) יחולו גם על מכירה ורכישה של מניות ההצבעה שבידי בעל זכיון בחברת החדשות, כמשמעותן בסעיף 66(א)(1) לחוק. (ב) בוטל זכיונו של בעל זכיון או פג תוקפו, וטרם הוענק הזכיון לבעל זכיון חדש, חייב בעל הזכיון שזכיונו פג או בוטל למכור את מניות ההצבעה שבידיו לבעלי הזכיון הנותרים או למי שהמועצה תורה, בחלקים שתקבע המועצה, והקונים חייבים לקנותם ממנו ולמוכרם לבעל הזכיון החדש עם הענקת זכיונו; הוראות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, על מכירת חלק יחסי ממניות ההצבעה של בעל זכיון שזכיונו צומצם. (ג) מניות ההצבעה יימכרו תמורת ערכן הנקוב, ויועברו לקונה נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג', במועד העברת מניות הרכוש וכתנאי לרכישתן. פרק ד': החזר תשלומי מימון תחנות שידור בפקיעת זכיון או ביטולו 17. דרך החזר תשלומי מימון (א) בתקנה זו - "תשלומי מימון" - תשלומי מימון, תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ראשיות כאמור בסעיף 51 לחוק; "הכללים" - כללים שקבעה המועצה לפי סעיף 53 לחוק לענין החזר תשלומי מימון לבעל זכיון; "בעל זכיון לשעבר" - בעל זכיון אשר שילם תשלומי מימון לרשות וזכיונו פקע או בוטל לפני שהוחזרו לו כל תשלומי המימון, בהתאם לאמור בכללים; "בעל זכיון נכנס" - בעל זכיון אשר זכיונו ניתן לאחר מועד ביטול או פקיעת זכיונו של בעל זכיון לשעבר. (ב) במועד פקיעת זכיונו של בעל זכיון לשעבר או ביטולו, יחשב המנהל את יתרת התשלומים שבעל הזכיון לשעבר זכאי היה לקבלם על פי הכללים, במועד האמור (להלן - יתרת תשלומי המימון). (ג) בעל זכיון נכנס יעביר לבעל הזכיון לשעבר את יתרת תשלומי המימון תוך 30 ימים ממתן זכיונו, ויראו בהעברה זו ביצוע תשלומי מימון לרשות מאת בעל הזכיון הנכנס כאמור בכללים, והחזר יתרת תשלומי המימון לבעל הזכיון לשעבר בידי הרשות. (ד) ניתנו זכיונות למספר בעלי זכיונות נכנסים במועדים סמוכים, לאחר פקיעת או ביטול זכיונם של מספר בעלי זכיונות יוצאים, יעבירו בעל הזכיונות הנכנסים, בחלקים שווים, את כל יתרת תשלומי המימון של כל בעלי הזכיונות היוצאים. (ה) יתרת תשלומי המימון שהחזרם מגיע לבעל זכיון לשעבר על פי תקנה זו ישאו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור 3% לשנה ממועד ביטול הזכיון או פקיעתו ועד להעברתם בפועל. פרק ה': הוראת שעה 18. הוראת שעה (א) על אף האמור בתקנה 4, בשנת הזכיון הראשונה בתקופת זכיון ראשונה (להלן - שנת הפטור) לא ישלם בעל זכיון בערוץ 2 תמלוגים על הכנסותיו; פטור כאמור יחול, על אף האמור בתקנה 4(ג) לענין עיתוי ההכנסה, רק על תמלוגים מהכנסות מביצוע שידורים או מתן שירותים שבוצעו או ניתנו כולם בשנת הפטור. (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל זיכיון בערוץ השלישי, בשינוי זה שבמקום "בשנת הזיכיון הראשונה" יבוא "בשמונה עשר החודשים הראשונים". (ג) על אף האמור בתקנה 2(ג) ו-(ד) יראו, עד יום י"ג בתשרי התשס"ב (30 בספטמבר 2001), כאילו אחרי פסקה (4) בתקנה 2(ג) לתקנות האמורות נאמר: "(5) לשנות הזיכיון השביעית והשמינית, ייתוסף על הסכום האמור בפסקה (4), סכום כולל של 14,720,000 שקלים חדשים, אשר יישא הפרשי הצמדה מיום כ"ט בתמוז התש"ס (1 באוגוסט 2000), עד יום התשלום בפועל." (ד) על אף האמור בתקנה 2, הרשות תעביר החזר חד-פעמי של דמי זיכיון בסכום של 5,329,000 שקלים חדשים לכל מי שהיה בעל זיכיון בערוץ 2 ביום כ"ח בתשרי התשס"ו (31 באוקטובר 2005); הסכום האמור יישא ריבית בשיעור של 4.72% מיום כ"ו באדר התשס"ו (26 במרס 2006) עד יום התשלום בפועל; החזר דמי הזיכיון ישולם בתשלום אחד, בתוך ארבעה עשר ימים מיום פרסומן של תקנות אלה. (ה) על אף האמור בתקנה 8, הרשות תעביר ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010) לאוצר המדינה את התמלוגים, לאחר קיזוז החזרי התשלומים כאמור בסעיף 53 לחוק, בשל התקופות שהסתיימו ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), ביום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008), וביום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008). 19. החזר בעד השנים 2006 עד 2009 (א) בעד שנות הכספים 2006 עד 2009 תעביר הרשות לטלוויזיה הלימודית, סכום של 1,535,000 שקלים חדשים; סכום של 1,408,000 מתוך הסכום האמור ישולם בתשלום אחד בתוך 14 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה, והיתרה תועבר לטלוויזיה הלימודית באמצעות קיזוז חובותיה לרשות. (ב) בעד שנות הכספים 2006 עד 2009 תעביר הרשות למי שהיה בעל זיכיון בשנת כספים מהשנים האמורות, סכומים בשקלים חדשים כמפורט להלן, באמצעות קיזוז חובות של בעלי הזיכיון לרשות: (1) שידורי קשת בע"מ - 14,346,000, וכן 1,429,000 בשל הרבעון האחרון של שנת 2009; (2) רשת נוגה בע"מ 15,653,000, וכן 1,942,000 בשל הרבעון האחרון של שנת 2009; (3) ישראל 10 - שידורי הערוץ השלישי בע"מ - 23,113,000, וכן 2,652,000 בשל הרבעון האחרון של שנת 2009. 20. דחיית חובות - סכומים מרביים החובות שבעלי הזיכיונות רשאים לשלמם במועד התשלום הדחוי לפי הוראות סעיף 102א1(ג)(1) לחוק, יהיו בסכומים שאינם עולים על הסכומים בשקלים חדשים המפורטים להלן בתוספת הפרשי הצמדה מיום י"ב בשבט התש"ע (27 בינואר 2010), עד מועד התשלום בפועל: (1) שידורי קשת בע"מ - עד 9,462,000; (2) רשת נוגה בע"מ - עד 8,224,000; (3) ישראל 10 - שידורי הערוץ השלישי בע"מ - עד 14,785,000. 21. התאמות בשל הסדר נושים על אף האמור בתקנות אלה, סכום של 2,534,643 שקלים חדשים שלא שולם בשל דמי זיכיון לחלק משנת 2003 בעקבות הסדר הנושים, לא יישא הפרשי הצמדה וריבית עד יום י"ב בשבט התש"ע (27 בינואר 2010). תוספת טופס 1 (תקנה 9(ג)) הצהרה על הכנסות בעל הזכיון וחישוב התמלוגים בגינן ___שם בעל הזכיון ___תאריך ___ לכבוד מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ירושלים דו"ח על הכנסות בעל הזכיון וחישוב התמלוגים בגינן לתקופה מיום ___ עד יום ___ 1. חישוב ההכנסות: (א) הכנסות משידור תשדירי פרסומת, מהפקתם או מרכישתם עבור מפרסמים (ב) הכנסות ממכירת זכויות קניין רוחני שהיו לנו בדמויות או בנושאים שהופיעו בתכניות שנכללו במשדרינו (ג) הכנסות ממכירת עותקים לציבור מתכניות שנכללו במשדרינו (ד) הכנסות אחרות (פרט) ___סך הכל: 2. חישוב התמלוגים סכום ההכנסות ___סכום התמלוגים בשקלים חדשים* ___בשקלים חדשים* * הסכומים נקובים בשקלים חדשים כשהם נושאים הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מתום החודש שבו נוצרה ההכנסה ועד לסוף השנה. הננו מצהירים כי הנתונים בדו"ח זה תואמים את הרשום בספרי החשבונות שלנו ובדו"חות שלנו לשלטונות מס ערך מוסף בתקופה האמורה. כל הכנסותינו כפי שנקבעו בתקנה 4 לתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992, נכללו בדו"ח זה, וחישוב התמלוגים נעשה בהתאם לתקנה 5 לתקנות האמורות. ___ חתימת מנהל בעל הזכיון___ חותמת בעל הזכיון___ חתימת מנהל הכספים של בעל הזכיון טופס 2 (תקנה 9(ג)) חוות דעת של רואי החשבון על הצהרה שנתית על הכנסות בעל הזכיון וחישוב התמלוגים בגינן לרשות השניה לטלויזיה ורדיו ___תאריך ___ לכבוד ___(בעל הזכיון) ___ חוות דעת רואי החשבון בדקנו את הדו"ח השנתי שלכם על הכנסותיכם וחישוב התמלוגים בגינן לרשות השניה לטלויזיה ורדיו לתקופה מיום ___ עד יום___ ___ בדיקתנו נערכה לפי תקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), תשל"ג-1973, ובהתאם לכך נקטנו אותם נוהלי ביקורת שחשבנום לדרושים בהתאם לנסיבות. לדעתנו, הנתונים הכלולים בדו"ח הנ"ל, המצורף והמסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי, משקפים באופן נאות את סכומי ההכנסות החייבות בתשלום תמלוגים ואת סכומי התמלוגים המתייחסים אליהם, כפי שנקבע בתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992, כל זאת בהתאם לספרי החשבונות ודו"חות תשלום מס הערך המוסף, שנבדקו על ידינו לצורך דו"ח זה. בכבוד רב, תקנותרשות השידור