מטרת היטל השבחה

מהי מטרת היטל השבחה ? חובת תשלום היטל השבחה מוטלת בהתאם לסעיף 196א לחוק התכנון והבניה ולהוראות התוספת על בעלים של מקרקעין ששווים עלה עקב פעילות תכנונית משביחה. התכלית העומדת ביסוד היטל השבחה מבוססת על רעיון של צדק חברתי לפיו מן הראוי שבעל מקרקעין שהתעשר כתוצאה מפעולה תכנונית של רשות התכנון ישתף את הציבור בהתעשרותו זו. בהינתן תכלית בסיסית זו של היטל ההשבחה צריך להתקיים קשר סיבתי ישיר בין הפעילות התכנונית שבעקבותיה מחויב בעל המקרקעין בהיטל ובין עליית שווים של המקרקעין לפיה מחושבת ההשבחה, ואכן בסעיף 1 לתוספת מוגדר המונח "השבחה" כ"עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית..." הוראה נוספת בעלת חשיבות מצויה בסעיף 7 לתוספת, ולפיה רשאי החייב לדחות את תשלום היטל השבחה עד למועד שבו מימש את הזכות במקרקעין אשר לגביהם חל ההיטל. הוראה זו מבוססת על עקרון המימוש שהוא עקרון יסוד בדיני המס, והיא מביאה לפיצול בין המועד אשר בו קמה החבות בהיטל השבחה לבין מועד הפירעון הנדחה לעת מימוש הזכויות במקרקעין שהושבחו. היטל השבחה