בקשה להוצאת ראיות

החלטה 1. זוהי בקשה להוצאת ראיות מן התיק אשר הוגשו, כנטען, בניגוד להחלטות בית המשפט ע"י המשיבים. 2. עניינה של התובענה הינו תביעה בגין טענה ללשון הרע שפרסמו הנתבעים בעתון אודות הסדר פשרה בבית המשפט שהושג בין רופא למטופלת שלו. 3. ביום 1.4.07 ניתנה החלטה על ידי על פיה מותב קדמי המשפט, מפי כבוד השופטת דליה מארק הורנצי'ק, נתן החלטה בעניין זה כבר ביום 28.11.05 ולפיכך החלטתי כי "על כן על יסוד החלטה זו יוצאו התצהירים והראיות כמפורט בבקשה שבפני". 4. על החלטה זו הוגשה בר"ע מס' 1698/07 וביום 17.1.08 הוחלט בה כי יש לנמק ההחלטה האחרונה לגבי כל תצהיר ותצהיר לגופו ולציין "מדוע אין הם עולים בקנה אחד עם ההחלטה הקודמת של כב' השופטת הורנצ'יק עליהם הסתמכה". 5. בהחלטתה הקודמת מ 25.11.08 ציינה, בין השאר, כבוד השופטת מארק כדלקמן: "ולעניין הבקשה כאן יש לזכור כי הפלוגתא במשפט העומדת להכרעה היא האם הפרסום נשוא התביעה משקף נאמנה את מהות הדברים שהתחללו בגדרו של ההליך המשפטי - תביעת הרשלנות הרפואית של הגב' בן יעקב נגד ד"ר צור, והסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים ואשר צורף כנספח ב' לכתב הגנתם של הנתבעים... מכאן, שמה היה מצבה הרפואי של הגב' בן יעקב, מה היה הטיפול לו נזקקה, מה היה הטיפול שקיבלה, איך קיבלה אותו, האם נגרם לה נזק ושיעורו הם עניינים שאינם רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים. הדיון בטיפול הרפואי שקיבלה הגב' בן יעקב מן המבקשים איננו בגדר הפלוגתאות במשפט. לפיכך אין מקום לבקשת הנתבעים לגילוי מסמכים ספציפי... הנתבעים כאמור פרסמו דיווח על כתבי טענות והליכי בית המשפט. כל הכתבה עוסקת בדיווח מבית המשפט לרבות הכותרת וכותרת המשנה מבוססים על דיווח מכתבי הטענות המובאים בגוף הכתבה... טענת אמת הפרסום משתרעת על מה שדווח בכתבה. השאלה היא האם המשיבים דיווחו דיווח אמיתי נכון והוגן מבית המשפט. אם הדיווח של הנתבעים נכון, אם הפרסום נכון, הרי אין כל רלוונטיות לשאלה אם היתה או לא היתה רשלנות רפואית או אם נגרם נזק ומהו הנזק שנגרם. ואפילו ימצא בית המשפט בסופו של יום כי הדיווח איננו אמיתי ואינו נכון והוא, כטענת התובעים, על כן כל הפרטים הנוגעים לטיב הטיפול הרפואי שניתן לגב' בן יעקב המטופלת אינם רלוונטיים לעניין הנדון. לא זו אף זו - שבכל מקרה קיים חיסיון רפואי באשר לשאלות ולפרטים והמסמכים המבוקשים מכח הוראות סעיף 19 לחוק זכויות החולה תשנ"ו - 1996, כלשונו... מכל הטעמים המנויים לעיל, ראיתי לדחות את הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים ומענה לשאלון שעניינם מצבה הרפואי, בעיותיה הרפואיות או הטיפול הרפואי שהוענק לגב' בן יעקב ע"י המשיב...". 6. על החלטה זו הוגשה בר"ע קודמת מס' 1025/06 על ידי הנתבעים אשר נדונה ונמחקה ביום 10.12.06 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שהומלץ כן לב"כ הנתבעים. 7. לאחר עייני שוב בחומר שבתיק, נראה שישנה חזרה על הבקשה שהוגשה בפני כבוד השופטת מארק, אשר נתנה החלטה ארוכה ומפורטת, המחזיקה 7 עמודים, במסגרתה התייחסה ארוכות לבקשה דנא כשופטת מוקד, ולאחר מתן ההחלטה הועבר התיק לשמיעת ראיות בפני, כמותב הוכחות. 8. כמו כן, נראה כי החלטה זו החלטה חלוטה היא באשר, כאמור, הבר"ע בעניינה נמחקה בדיון במעמד הצדדים, על יסוד המלצת בית המשפט, ביום 10.12.06. 9. רק לאחר מתן ההחלטה בבר"ע זו הוגשו התצהירים, שעיכוב הגשתם התבקש עד לאחר שמיעת הבר"ע דנן, כשלהם מצורף החומר שנאסר להגישו ולגביו נתבקשה הבקשה שבפני בשנית. 10. עם זאת, חזקה עלי, לאור ההחלטה בבר"ע הנוספת כי יש להתייחס שוב לבקשה להוצאת תצהירים וראיות מטעם הנתבעים, בקשה המכילה רשימה ארוכה ומכובדת כדלקמן: תצהירים ובקשות תצהיר וחוו"ד מטעם ד"ר שלמה ברק; תצהיר וחוו"ד מטעם פרופ' עמוס קורצ'ין; דחיית הבקשה לזימון פקיד בית משפט השלום ברמלה; דחיית הבקשה לזימון ד"ר עמוס נדר כעד מטעם הנתבעים בתיק זה; המוצגים מוצג ד - תצהיר מטעם הגב' הדסה בן יעקב שהוגש במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג ה - תצהיר מטעם ד"ר צור שהוגש במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג ו' - עדותה של גב' הדסה בן יעקב מיום 11.11.02 שניתנה במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג ז - תצהיר מטעם הגב' הדסה בן יעקב שהוגש במסגרת ת.א. 2968/03; מוצג ח - חוו"ד מטעם ד"ר מרטין ביי שהגיש ד"ר צור במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג ט - חוות דעת מטעם ד"ר עמוס נדר שהגיש ד"ר צור במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג י' - החלטת בימ"ש שלום ברמלה ביום 7.4.02 שניתנה במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג יא' - תחשיב נזק שהוגש מטעם ד"ר צור במסגרת ת.א. 2378/01; מוצג יב' - פסק הדין בע"פ 70022/01. 11. ברי הוא כי חוות דעת הרופאים, תצהיר המטופלת הגב' הדסה בן יעקב דשם ותחשיבי נזק אינם בגדר ראיות שיש להציגן בפני בית משפט זה שאינו דן בשאלת מצבה הרפואי של המטופלת, אלא בשאלת נכונות הדיווח מהתנהלות התיק בבית המשפט, ועל כן אין להגישם כמוצגים. 12. כמו כן, מוצגים אלה נוגעים בעיקרם לשאלת היקף הנזק, אולם על פי החלטה אחרת בשלב קדמי המשפט מ - 31.1.05 מפי כבוד השופט ד"ר ק. ורדי הרי שהדיון יפוצל "באופן שתידון ראשית שאלת החבות". 13. אף מטעם זה, אין להתיר הצגת ראיות בתיק שעניינן שיעור הפיצוי בשלב בו דן בית המשפט בשאלת האחריות וטרם הכריע בה. 14. כן קובע לעניין זה סעיף 22 (2) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 מפורשות כדלקמן: "במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע אין להביא ראייה או לחקור עד בדבר שמו הרע של הנפגע או בדבר אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו הפגומים, אלא במידה שפרטים אלה נוגעים במישרין ללשון הרע המשמשת נושא למשפט, או שבית המשפט התיר הבאת ראיה או חקירת עד כאמור - (1) ... (2) במשפט אזרחי, אחרי ההחלטה שהנתבע חייב בפיצויים - להפחתת הפיצויים...". 15. לאור טעמים מצטברים אלה, מתקבלת הבקשה, ואולם לא נסתם הגולל על הגשת המסמכים והראיות הנזכרים לעיל, אלא ששעתם תבוא בהתאם לקביעת בית המשפט בדבר שאלת האחריות על פי החלטה נפרדת, באם יידרש לה בית המשפט. 16. התיק קבוע לישיבת הוכחות ליום 2.6.08 בשעה 08:30 בשאלת האחריות. 17. הוצאות הבקשה בסך של 3,500 ₪ תחולנה על המשיבים. פסילת ראיותראיות