נפילה בגלל בור בכביש

פסק דין 1. מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתובעת, כתוצאה מתאונה שארעה לה, ביום 25.5.02. התובעת ציינה בתצהירה כי התאונה ארעה בעת שירדה מהמדרכה לכביש, ברחוב הדקל, בסמוך לבית מס' 5, בנווה סביון שבאור יהודה וכתוצאה מהיתקלות בבור שהיה במקום, נפלה ושברה את קרסולה. 2. התביעה הוגשה כנגד הנתבעת מס' 1, עיריית אור יהודה (להלן: "העירייה") וכנגד כלל חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה את אחריותה של העירייה (להלן: "כלל" וביחד: "הנתבעות"). 3. הנתבעות הגישו הודעה לצד ג' כנגד חברת א.מ.ת. בע"מ (להלן: "א.מ.ת."), אשר לטענתן, ביצעה את עבודות הקמת השכונה, לרבות עבודות התשתית ופיתוח השטחים הציבוריים וכנגד הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל"), אשר ביטחה את אחריותה של א.מ.ת.. 4. בפתח ישיבת ההוכחות, הודיעו ב"כ הצדדים כי הגיעו להסדר פשרה, ביחסים עם התובעת, על פיו ישולם לתובעת, לסילוק תביעתה, סך של 20,000 ₪, בצרוף שכ"ט עו"ד, בשיעור 15% ומע"מ כחוק והדיון ימשך בשאלת חלוקת האחריות בין הנתבעות לבין הצדדים השלישיים (ראה הודעת ב"כ הצדדים בעמ' 18 לפרוטוקול). 5. לאור ההסדר האמור, השאלה היחידה שנותרה להכרעה, הינה שאלת היחסים שבין הנתבעות לצדדים השלישיים. 6. מטעם הנתבעות העיד מר גינדי סרניצקי (להלן: "סרניצקי"), המשמש כמנהל מחלקת תשתיות וביצוע בעירייה. מטעם הצדדים השלישיים העיד מר משה מילשטיין (להלן: "מילשטיין"), אשר שימש כמנהל הפרוייקט ומפקח בנושא תשתיות מטעם א.מ.ת.. 7. מהסכם המסגרת מיום 20.9.92, אשר צורף לתיק המוצגים מטעם הנתבעות וכן מעדויותיהם של סרניצקי ומילשטיין, עולה כי מדובר בפרוייקט גדול להקמת שכונת מגורים, הכוללת קוטג'ים, בתים מדורגים ובתי קומות. על פי ההסכם האמור, היזם, חברת א.מ.ת., התחייבה לבצע על חשבונה ועל אחריותה את כל עבודות הפיתוח, לרבות סלילת כבישים ומדרכות (סעיף 5.1 להסכם). סעיף 5.14 להסכם, מוסיף וקובע כי: עם סיום עבודות הפיתוח או כל שלב או חלק מהן תבדקנה העבודות על ידי מהנדס העירייה ותמסרנה לעירייה". סעיף 5.14.2 להסכם קובע כי היזם, א.מ.ת., תהיה אחראית לתיקון כל פגם או ליקוי בעבודות הפיתוח שיתגלו בתקופה של 12 חודשים ממועד מסירתן לעירייה (להלן: "תקופת הבדק"). בסעיף 5.14.2 להסכם, נקבע: "מוסכם כי כל עבודות הפיתוח וכל הכרוך בהם יעברו לבעלות המלאה של העירייה עם מסירת עבודות הפיתוח לרשותה כאמור לעיל". 8. הנתבעות טוענות כי האחריות לקיום המפגע, במקום ארוע התאונה, מוטלת על א.מ.ת., כמי שביצעה את עבודות הפיתוח, לרבות הקמת הכביש והמדרכה במקום. מאידך, א.מ.ת. טוענת כי עבודות הפיתוח ברחוב הדקל, הסתיימו שנים עובר לתאונה ונמסרו לעירייה, כך שממועד המסירה, האחריות לתחזוקת הכבישים והמדרכות במקום, מוטלת על העירייה. 9. מעדותם של סרניצקי ומילשטיין, נמצאנו למדים כי עבודות הקמת השכונה, החלו בשנת 1993 לערך וכי הפרוייקט בוצע בשלבים כך שבסיום כל שלב, נמסרו עבודות הפיתוח שבוצעו במסגרתו לעירייה. סרניצקי אישר בעדותו כי משעה שעבודות הפיתוח, בשלב מסויים של הפרוייקט, הסתיימו ונמסרו לעירייה, העירייה היא זו שאחראית לאחזקת השטחים הציבוריים שנמסרו לחזקתה (עמ' 21 לפרוטוקול). סרניצקי הוסיף ואישר כי תהליך המסירה מתועד בכתובים, וכדבריו: "נכון שיש מסמכים בדבר מסירת העבודות לעירייה וגמר העבודות בכל שלב... מהרגע שיש מסירה, השטח עובר לאחריות העירייה" (עמ' 22 לפרוטוקול). 10. הן הנתבעות והן הצדדים השלישיים, לא הגישו מסמכים כלשהם, מהם ניתן ללמוד מה היה לוח הזמנים לפיו בוצעו העבודות בפרוייקט, מתי הסתיים כל שלב משלבי הפרוייקט בכלל ומתי הסתיימו העבודות ברחוב הדקל ונערכה מסירת עבודות התשתית והפיתוח לעירייה. 11. סרניצקי ציין בתצהירו כי "במועד התאונה, חברת א.מ.ת. עדיין המשיכה בביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברח' הדקל ועבודות אלו לא נמסרו לעיריית אור יהודה" (סעיף 4 לתצהיר, נ/1). בחקירתו הנגדית, נשאל סרניצקי האם נכון כי רחוב הדקל, היה מהרחובות הראשונים שנבנו בפרוייקט והשיב כי אינו זוכר. כשנשאל האם יש בידו מסמכים, לרבות פרוטוקול מסירה של העבודות בפרוייקט, השיב: "נכון שיש מסמכים בדבר מסירת העבודות לעירייה וגמר העבודות בכל שלב. מאחר וחלפו כל כך הרבה שנים, אני לא בטוח שהמסמכים האלה קיימים בעירייה. מאחר והעירייה מונתה,יחד עם חברת א.מ.ת., אני לתומי חשבתי שזה תפקידם לשמור את כל המסמכים הרלבנטיים". סרניצקי הוסיף וציין כי בנסיבות העניין ועל פי סיכום בין העירייה לא.מ.ת., שכבת האספלט העליונה על גבי הכבישים בכל השכונה, בוצעה בשלב מאוחר יותר, למיטב זכרונו, בשנת 2003, אם כי לאור השנים שחלפו, לא איתר מסמכים המתעדים מועדי ביצוע העבודות ומסירתן לעירייה (עמ' 22 לפרוטוקול). 12. מילשטיין ציין בתצהירו כי "שלב א' של הפרוייקט בוצע ברחוב הדקל בו נטען כי התובעת נפלה. העבודות ברחוב זה הסתיימו מספר שנים לפני הארוע הנדון" (סעיף 3 לתצהיר, צד ג/1). בחקירתו הנגדית, ציין מילשטיין כי לגבי כל שלב שהסתיים, נערכה מסירה לעירייה, אם כי אישר שעל פי סיכום עם העירייה, שכבת האספלט העליונה בוצעה לאחר השלמת העבודות בכל השכונה (עמ' 24 לפרוטוקול). מילשטיין ציין בחקירתו הנגדית כי העבודות ברחוב הדקל, הסתיימו בשנת 1996 לערך וכי על אף שהיו יומני עבודה ופרוטוקול מסירה, המסמכים לא נשמרו ברשותו, בשל השנים הרבות שחלפו (עמ' 26-25 לפרוטוקול). 13. מהמקובץ עולה כי אין מחלוקת בין הצדדים שממועד השלמת ביצוע העבודות בשלב משלבי הפרוייקט, בוצעה מסירת עבודות הפיתוח לעירייה והאחריות לתחזוקת השטחים הציבוריים ממועד המסירה ואילך, הינו באחריות העירייה. בנסיבות אלה, המחלוקת בין הנתבעות לצדדים השלישיים תוכרע על בסיס שאלת נטל הראיה, דהיינו; על מי מהצדדים מוטל הנטל להוכיח מועדי ביצוע העבודות ברחוב הדקל, לרבות מועד סיומן ומסירתן לעירייה. 14. בנסיבות העניין, לאחר ששבתי ושקלתי טענות הצדדים, סבורה אני כי הנטל להוכיח את הנטען בהודעה לצד ג', מוטל על הטוען - דהיינו על הנתבעות וכי הנתבעות לא עמדו בנטל האמור. הצדדים השלישיים טענו, מתחילת ההליכים, כי העבודות שבוצעו על ידן במקום ארוע התאונה, הסתיימו שנים עובר לתאונה (ראה פרוטוקול ישיבת 22.3.08), כך שהנתבעות היו מודעות לטענה האמורה. חרף זאת, לא הובאו על ידי הנתבעות, ראיות ו/או מסמכים כלשהם המעידים על מועדי ביצוע העבודות ברחוב הדקל ומועד מסירת עבודות הפיתוח לעירייה. יוזכר כי הלכה היא שבעל דין הנמנע מלהביא ראיות או עדויות שהיה בהן כדי לתמוך בגרסתו, מטבע הדברים, קמה הנחה לרעתו כי לא היה באותן עדויות או ראיות כדי לסייע לו בהוכחת טענותיו, ראה לעניין זה; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו ואח', פ"ד מה (4) 651, ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד (4) 595, 603-602 וע"א 2275/90 לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 605, 615-614. 15. מהעדויות עולה בברור כי פרוטוקול מסירת עבודות הפיתוח, נערך בכתב, במעמד נציגי העירייה ונציג א.מ.ת.. בנסיבות אלה, היה על הנתבעות להמציא מסמכים בדבר מועדי ביצוע העבודות ברחוב הדקל, לרבות פרוטוקול מסירת העבודות על מנת להוכיח טענתן כי התאונה ארעה בעת שא.מ.ת. ביצעה עבודות במקום או במסגרת שנת הבדק או במהלך ביצוע עבודות השלמת שכבת האספלט האחרונה, אשר סוכם שתבוצע עם השלמת בניית השכונה כולה. עצם העובדה שפרוטוקול המסירה ויומני העבודה, נמצאו גם ברשותה ו/או בחזקתה של חברת א.מ.ת., אין בה כדי להעביר את נטל הבאת הראיות או את נטל ההוכחה במיוחד בחלוף שנים רבות וכאשר מדובר במסמכים המצויים גם ברשות העירייה אלא שהעד מטעם העירייה ציין בעדותו כי נוכח חלוף השנים, המסמכים האמורים לא אותרו על ידו (עמ' 22 לפרוטוקול). 16. סופו של יום, משלא הוכח כי התאונה ארעה בעת ביצוע עבודות על ידי א.מ.ת. או בטרם מסירת עבודות הפיתוח לעירייה, דין ההודעה לצדדים השלישיים, להדחות. סיכום 17. הנתבעות תשלמנה לתובעת את סכום הפשרה, כמפורט בהסכמת הצדדים, כפי שפורטה בעמ' 18 לפרוטוקול. ההודעה לצד ג', נדחית. הנתבעות תשלמנה לצדדי ג' הוצאות ושכ"ט עו"ד, בסך של 3,000 ₪, בצרוף מע"מ כחוק. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד מועד התשלום בפועל. תאונות נפילהנפילה ברחוב / שטח ציבורינפילהכביש