תקנות השמות - רישום שינוי שם

תקנות השמות, תשל''ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק השמות, תשט''ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 3. רישום שינוי שם שונה שם לפי אחד הסעיפים 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 או 14 לחוק, ירשום פקיד הרישום במרשם האוכלוסין את השם החדש ואילו השם הקודם ייסגר בסוגריים. 4. תיקון שם שלא נרשם כהלכה שם הרשום שלא כהלכה במרשם האוכלוסין יתקנו פקיד הרישום לפי בקשת התושב וירשום במרשם האוכלוסין את השם הנכון ויעביר קו בשם שנרשם שלא כהלכה.שינוי שםתקנות