תקנות השקעות משותפות בנאמנות הון עצמי וביטוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), התשנ"ו-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(א) ו-(ג), 13(א) ו-(ג), 72 ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': הון עצמי, ביטוח, ערבות בנקאית ופקדון 1. הגדרות בפרק זה - "מבצע" - כמשמעותו בתקנון הבורסה; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "שווי נכסים כולל" - שווי נקי של נכסי כל הקרנות שבניהולו של מנהל קרן או של כל הקרנות שחברה משמשת להן נאמן. 2. הון עצמי ההון העצמי של מנהל הקרן ושל נאמן לא יפחת מסכום של חמש מאות אלף שקלים חדשים; הסכום יעודכן ב-31 ביולי של כל שנה, לפי שיעור השינוי שבין המדד שפורסם לחודש יוני שלפני מועד העדכון לבין המדד שפורסם לחודש יוני 1995, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא כפולה של מאה אלף שקלים חדשים. 3. חובת ביטוח (א) מנהל קרן ונאמן יערכו ביטוח אחריות מקצועית לחיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי בעלי יחידות; מנהל קרן יערוך גם ביטוח לחיסוי מעילה באמון של עובדיו וכן של המועסקים על ידי המשתתפים בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של הקרן כלפי בעלי יחידות. (ב) ביטוח לפי תקנת משנה (א) יכול שיהיה במסגרת ביטוח קבוצת מבוטחים, ובלבד שבהתקיים עילת הביטוח יהיו מנהל הקרן או הנאמן זכאים לסכומי הביטוח לפי תקנות 4(א) ו-5 (א). (ג) ביטוח לפי תקנה זו ייעשה אצל מי שהוא בעל רשיון לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, והוא ייעשה באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה. 4. ביטוח של מנהל קרן (א) ביטוח לפי תקנה 3(א) שיערוך מנהל קרן יהיה בסכום כולל שלא יפחת מהסכומים המפורטים להלן: (1) 1.5 מיליון שקלים חדשים או סכום השווה למחצית שווי הנכסים הכולל, הנמוך שביניהם, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא עד 10 מיליון שקלים חדשים; (2) 2.5 מיליון שקלים חדשים, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא מעל 10 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-20 מיליון שקלים חדשים; (3) 5 מיליון שקלים חדשים, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא מעל 20 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-100 מיליון שקלים חדשים; (4) 10 מיליון שקלים חדשים, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא מעל 100 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-500 מיליון שקלים חדשים; (5) 15 מיליון שקלים חדשים, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא מעל 500 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-2,000 מיליון שקלים חדשים; (6) 22 מיליון שקלים חדשים, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא מעל 2,000 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-5,000 מיליון שקלים חדשים; (7) 30 מיליון שקלים חדשים, למנהל קרן ששווי הנכסים הכולל שבניהולו הוא מעל 5,000 מיליון שקלים חדשים. (ב) ביטוח אחריות מקצועית לחיסוי חבות של מנהל קרן בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי בעלי היחידות יהיה בסכום השווה לשבע עשיריות מהסכום הכולל, לפי הענין, לפי תקנת משנה (א), וביטוח לחיסוי בשל מעילה באמון של מי מעובדיו כלפי בעלי היחידות יהיה בסכום השווה לשלוש עשיריות מהסכום האמור. 5. ביטוח של נאמן ביטוח לפי תקנה 3(א) שיערוך נאמן יהיה בסכום שלא יפחת מהסכומים המפורטים להלן: (1) 1.05 מיליון שקלים חדשים או סכום השווה למחצית שווי הנכסים הכולל, הנמוך שביניהם, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא עד 10 מיליון שקלים חדשים; (2) 1.75 מיליון שקלים חדשים, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא מעל 10 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-20 מיליון שקלים חדשים; (3) 3.5 מיליון שקלים חדשים, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא מעל 20 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-100 מיליון שקלים חדשים; (4) 7 מיליון שקלים חדשים, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא מעל 100 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-500 מיליון שקלים חדשים; (5) 10.5 מיליון שקלים חדשים, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא מעל 500 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-2,000 מיליון שקלים חדשים; (6) 15.4 מיליון שקלים חדשים, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא מעל 2,000 מיליון שקלים חדשים ולא יותר מ-5,000 מיליון שקלים חדשים; (7) 21 מיליון שקלים חדשים, לנאמן ששווי הנכסים הכולל שהוא נאמן להם הוא מעל 5,000 מיליון שקלים חדשים. 6. השתתפות עצמית היה סכום ההשתתפות העצמית על פי תנאי הביטוח גבוה מחמישים אלף דולר של ארצות הברית של אמריקה, או כערכם בשקלים חדשים המחושב על פי השער היציג של הדולר כאמור בעת עריכת הביטוח (להלן - סכום ההשתתפות הבסיסי), יפקיד מנהל הקרן או הנאמן בבנק בישראל או אצל חבר בורסה בישראל, נוסף על הסכומים שהפקיד לפי תקנה 7, פיקדון, פיקדון לזמן קצוב לתקופה שלא תעלה על שנה או איגרות חוב שהוציאה המדינה והנסחרות בבורסה בישראל, חופשיים ממשכון, שעבוד או עיקול, בסכום שלא יפחת מההפרש בין סכום ההשתתפות העצמית לפי תנאי הביטוח לבין סכום ההשתתפות הבסיסי. 7. המרת ביטוח בפקדון או בערבות בנקאית (א) מנהל קרן ונאמן רשאים להמיר ביטוח לפי תקנות 3 עד 5, כולו או חלקו, בכל אחד מאלה: (1) פקדון, פקדון לזמן קצוב לתקופה שלא תעלה על שנה או איגרות חוב שהוציאה המדינה והנסחרות בבורסה בישראל, חופשיים ממשכון, שעבוד או עיקול, בשווי שליש מסכום הביטוח שבמקומו הם באים; פקדונות או איגרות חוב כאמור יופקדו על שם מנהל הקרן או הנאמן, לפי הענין, בבנק בישראל או יוחזקו על שמם אצל חבר בורסה בישראל (להלן - נכסים חליפיים); (2) ערבות בנקאית לטובת בעלי היחידות בסכום השווה לשליש מסכום הביטוח שבמקומו היא באה (להלן - הערבות הבנקאית). (ב) שווי איגרות החוב לענין תקנת משנה (א)(1) יחושב לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. 8. תנאים למימוש ערבות בנקאית (א) הערבות הבנקאית תמומש בהצגת אחת מאלה: (1) פסק דין של בית משפט בתובענה נגד מנהל הקרן או הנאמן; (2) הסכם פשרה בין מנהל הקרן או הנאמן לבין בעלי היחידות שבשמם הוגשה תובענה כאמור, שקיבל תוקף של פסק דין; (3) פסק בורר שאושר בידי בית משפט. (ב) בית המשפט יורה בפסק דין לפי תקנת משנה (א) על דרך תשלום הערבות הבנקאית, מי הזכאים ולאילו סכומים הם זכאים. 9. סכום החיסוי והתאמתו (א) פחת סכום הביטוח של מנהל קרן או של נאמן, ביחד עם הערבות הבנקאית והנכסים החליפיים (להלן - סכום החיסוי) מן הסכום לפי תקנות 3, 4, 5 ו-7 (להלן - סכום החיסוי המזערי) במשך 45 ימים רצופים, יגדילו מנהל הקרן או הנאמן את סכום החיסוי, בתוך שלושים ימים נוספים, עד כדי סכום החיסוי המזערי. (ב) היה סכום החיסוי של מנהל קרן או של נאמן גבוה מסכום החיסוי המזערי במשך 45 ימים רצופים, רשאי הוא להקטינו בתום התקופה האמורה עד כדי סכום החיסוי המזערי. 10. דו"חות (א) קיבלו מנהל קרן או נאמן ערבות בנקאית לטובת בעלי היחידות, יגישו לרשות ולרשם, ולגבי מנהל קרן סגורה - גם לבורסה, דו"ח שבו יפורטו שם הערב וסכום הערבות, ויראו בדו"ח זה הודעה לנושים היוצרת ערבות לטובת בעלי היחידות מזמן לזמן לפי סעיף 3 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967. (ב) מנהל קרן יגיש דו"ח לפי תקנת משנה (א) לא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר קבלת הערבות או מיום שפרסם לראשונה תשקיף, לפי המאוחר מביניהם, ונאמן יגיש דו"ח כאמור לא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר קבלת הערבות או לאחר שפורסם לראשונה, לאחר שהחל לשמש נאמן, תשקיף של קרן שלה הוא נאמן; שימשה חברה מנהל קרן או נאמן ערב תחילתן של תקנות אלה, יוגש הדו"ח לא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר תחילתן. (ג) מנהל קרן ונאמן ימציאו לרשות ולרשם, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, דו"ח ובו הפרטים האלה: (1) סכום ההון העצמי ליום 31 בדצמבר של השנה הקודמת; (2) סכום הביטוח שערכו, סכום הערבות הבנקאית שהוציאו, סכום הפיקדון, הפיקדון לזמן קצוב ואיגרות החוב שהפקידו לפי תקנה 6 וסכום הנכסים החליפיים לפי תקנה 7, והכל ליום 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו-31 בדצמבר של השנה הקודמת. (ד) לדו"ח לפי תקנת משנה (ג) יצורף אישור רואה חשבון כי אותו דו"ח משקף לדעתו, באופן נאות, את ההון העצמי של החברה בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, וכי הוא משקף באופן נאות את הפרטים האחרים הכלולים בו, בהתאם לפוליסת הביטוח, מסמכי הבנק או חבר הבורסה, לפי הענין; האישור יהיה חתום בידי רואה החשבון, ויצוין בו התאריך שבו נחתם. פרק ב': תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדת השקעות 11. הגדרות בפרק זה - "בעל ידע מקצועי" - כל אחד מאלה: (1) בעל תואר מוסמך לפחות ממוסד אקדמי בכלכלה, בחשבונאות או במינהל עסקים; (2) בעל תואר בוגר לפחות ממוסד אקדמי בכלכלה או במינהל עסקים או בהנדסת תעשיה וניהול, והוא בעל נסיון מקצועי של שנתיים לפחות, ולגבי עובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק - גם מי שבידו רשיון רואה חשבון והוא בעל נסיון מקצועי כאמור; (3) בעל נסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות; "מוסד אקדמי" - מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד מחוץ לישראל המוכר כמוסד להשכלה גבוהה בידי מי שרשאי לתת הכרה כאמור באותה מדינה; "נסיון מקצועי" - מי שבמסגרת תפקידו עסק באחד מאלה: ניהול תיקי השקעות או ייעוץ השקעות כמשמעותם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ניתוח תיקי השקעות, ניתוח כדאיות כלכלית של השקעות, או פעולה כמבצע, ולגבי עובד של הנאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידו לפי סעיף 78 לחוק - גם מי שעסק בראיית חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955. 12. תנאי כשירות (תיקון: תשנ"ט) (א) שליש לפחות מהדירקטורים של מנהל קרן ושני שלישים לפחות מחברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי ידע מקצועי. (ב) (בוטלה) (ג) עובד של הנאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק יהיה בעל ידע מקצועי. (ד) מי שהוכרז פושט רגל וטרם עברו שנתיים מיום שניתן לו הפטר , לא יכהן כדירקטור של מנהל קרן, לא ישתתף בקבלת החלטות בקשר עם ניהול תיק ההשקעות של הקרן ולא יהיה ממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק. השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותהון עצמינאמנותהשקעותשותפות