תקנות השקעות משותפות בנאמנות

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61(ג)(4), 72(א), 77(ג) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה - "גורם מקורב", "קרן מקורבת" ו"שיעור יחידות מוחזקות" - כהגדרתם בסעיף 49 (א) לחוק; "טופס דיווח" - כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003; "נכס ייחוס של קרן" - כהגדרתו בתקנות הסיווג; "פרופיל חשיפה" - כהגדרתו בתקנות הסיווג; "שער רכישה" - מחיר יחידה בקרן פתוחה, בתוספת ההוספה המרבית ביום שלגביו פורסם מחיר היחידה; "תקנות הסיווג" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח -2007. פרק א': דו"ח מיידי 2. הגשת דוח לרשות (א) על ענין או אירוע המפורט בתקנות אלה, יוגש לרשות דוח, ויצוינו בו הפרטים הנדרשים בתקנות אלה; הדוח יוגש גם לבורסה, זולת אם צוין בתקנות אלה כי הוא אינו פתוח לעיון הציבור. (ב) דוח יוגש לרשות לפי טופס דיווח שכותרתו מתאימה לאירוע או לענין המדווח; בהעדר טופס דיווח כאמור יוגש הדוח לפי טופס דיווח שכותרתו "דוח על אירוע אצל מנהל הקרן", "דוח על אירוע בקרן" או "דוח על אירוע אצל נאמן", לפי הענין. (ג) היה הענין או האירוע נוגע למנהל קרן או לקרן, יוגש הדוח בידי מנהל הקרן, ואם היה הענין או האירוע נוגע לנאמן או לרואה החשבון של הקרן, יוגש הדוח בידי הנאמן; הגיש הנאמן דוח, פטור מנהל הקרן מהגשת דוח על אותו ענין או אירוע; הגיש מנהל הקרן דוח, יהיה הנאמן פטור מהגשת דוח על אותו ענין או אירוע. (ד) פרסום מידע במסגרת תשקיף אינו פוטר מחובת הגשת דוח לפי תקנות אלה. (ה) על ענין או אירוע שהם מן המפורסמות אין חובה להגיש דוח. (ו) הוגש דוח לפי דרישת יושב ראש הרשות, רשאי הוא להורות כי דבר הדרישה יצוין בדוח, ורשאי הוא להורות על פרסום בעיתון של הדוח. 3. מועד הגשת הדו"ח ופרסומו (א) המועד להגשת דו"ח הוא עד תום יום העסקים הראשון שלאחר המועד שבו נודע למי שחייב בהגשת דו"ח על קרות הענין או האירוע, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. (ב) (בוטלה) (ג) נקבע בחוק או בתקנות אלה כי יש לפרסם את הדו"ח בעתון - יפורסם הדו"ח, בידי מי שחייב בהגשתו, לא יאוחר מתום יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו היה עליו להיות מוגש, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. 4. פרטים שייכללו בדו"ח (א) דו"ח יכלול את הפרטים הנדרשים בתקנות אלה כמפורט בטופס הדיווח ופרטים נוספים הדרושים להבנת הענין או האירוע, והם ינוסחו ככל האפשר בלשון פשוטה וברורה. (ב) דו"ח ישא תאריך, וייחתם בידי מנהל הקרן או הנאמן; בצד החתימה יצוינו שם החותם ותפקידו. (ג) בדו"ח יצוין מועד האירוע או הענין המדווחים, ואם לא היו ידועים למדווח - המועד שבו נודע עליהם זולת אם צוין אחרת בתקנות אלה. (ד) (בוטלה) פרק ב': ענין או אירוע טעון דיווח ופרטים שייכללו בדוח 5. שינוי שם קרן (א) שונה שם קרן, יצוינו בדוח מועד השינוי, שם הקרן לפני השינוי ושמה לאחר השינוי, בעברית וכן באנגלית או בתעתיק אנגלי. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 6. שינוי שם מנהל קרן (א) שונה שמו של מנהל קרן, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם מנהל הקרן לפני השינוי ושמו לאחר השינוי, בעברית וכן באנגלית או בתעתיק אנגלי; (2) המועד שבו אישר רשם החברות את השינוי. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 7. עדכון פרטי מנהל קרן חל שינוי במען משרדו הרשום של מנהל הקרן, במספר הטלפון, במספר הפקס או בכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל הקרן, שלפיהם יכול הציבור לפנות למנהל הקרן, יצוין בדוח מועד השינוי ויובאו כל הפרטים כאמור, כפי שהם לאחר השינוי, לרבות הפרטים שלא חל בהם שינוי. 8. שינוי בהחזקה בהון מנהל הקרן ובכוח ההצבעה (א) נעשה אדם בעל ענין במנהל קרן, חדל אדם להיות בעל ענין במנהל קרן או ששיעור ההחזקה של בעל העניין או שיעור כוח ההצבעה שלו עלה או ירד בחמישה אחוזים לפחות מההון או מזכויות ההצבעה במנהל הקרן, לפי העניין, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שמו של מי שנעשה בעל ענין במנהל הקרן ושיעור ההחזקה בהון או כוח ההצבעה שיש לו, או שמו של מי שחדל להיות בעל ענין, לפי הענין; (2) היה הענין המדווח שינוי בשיעור ההחזקה או בשיעור כוח ההצבעה של בעל ענין - שיעור ההחזקה בהון או שיעור כוח ההצבעה, כפי שהיו לפני השינוי וכפי שהם לאחריו. (ב) מי שנעשה בעל ענין במנהל קרן, מי שחדל להיות בעל ענין במנהל קרן, או בעל ענין שחל שינוי בשיעור ההחזקה בהון או בשיעור כוח ההצבעה שיש לו במנהל קרן כאמור בתקנת משנה (א), יודיע למנהל הקרן על הפרטים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של תקנת משנה (א), לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר שנעשה בעל ענין, חדל להיות בעל ענין או שחל שינוי בהחזקתו כאמור. (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שחלה עליו חובת דיווח לפי חוק ניירות ערך. 9. קבלת דרישה לתשלום קנס אזרחי (א) קיבל מנהל קרן או נאמן דרישה מיושב ראש הרשות לתשלום קנס אזרחי בשל הפרת הוראה מהוראות לפי החוק, יצוין בדוח תאריך קבלת הדרישה ותפורט מהות ההפרה. (ב) היתה הדרישה סופית, יינתן לדוח פרסום בעיתון. 10. תובענה ייצוגית אישר בית משפט הגשת תובענה ייצוגית נגד מנהל קרן או נאמן, יצוין בדוח התאריך שבו ניתנה החלטת בית המשפט, והעובדות המבססות את התביעה יתוארו בתמצית. 11. פסק דין בתובענה ייצוגית ניתן פסק דין בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד מנהל הקרן או הנאמן, יצוינו בדוח דבר מתן פסק הדין ומה נפסק בו, בית המשפט שנתן אותו, מספר התיק ותיאור העילה שבשלה ניתן הסעד. 12. הגשת כתב אישום (א) הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בסעיף 23 לחוק נגד מנהל קרן, בעל שליטה בו, דירקטור של מנהל הקרן, חבר ועדת השקעות, מי שמשתתף בניהול השקעות הקרן חברה אשר מונתה לבצע תפקיד מתפקידי מנהל הקרן או נושא משרה בה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, יועץ חיצוני למנהל הקרן או המבקר הפנימי של הקרן, יצוינו בדוח תאריך הגשת כתב האישום, שם האדם שנגדו הוגש כתב האישום ותפקידו אצל מנהל הקרן, תצוין מהות העבירה שהוא מואשם בה ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את האישום. (ב) הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בסעיף 23 לחוק נגד הנאמן, בעל שליטה בו, דירקטור של הנאמן, מנהל כללי, עובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, חברה אשר מונתה לבצע תפקיד מתפקידי הנאמן או מנהל כללי או דירקטור באחד מהם, יצוינו בדוח תאריך הגשת כתב האישום, שם האדם נגדו הוגש כתב האישום, תפקידו אצל הנאמן ומהות העבירה שהוא מואשם בה, ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את האישום. 13. הרשעה בעבירה (א) הורשע מי מהמנויים בתקנה 12(א) בעבירה המנויה בסעיף 23 לחוק, יצוינו בדוח תאריך ההרשעה, שמו של האדם שהורשע ותפקידו אצל מנהל הקרן, תצוין מהות העבירה שהורשע בה, ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את ההרשעה. (ב) הורשע מי מהמוניים בתקנה 12(ב) יצוין בדוח תאריך ההרשעה, שמו של האדם שהורשע ותפקידו אצל הנאמן, ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, וכן תצוין מהות העבירה שהורשע בה, ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את ההרשעה. 14. מינוי במנהל קרן (א) בדוח על מינוי יושב ראש, דירקטור או דירקטור חיצוני לדירקטוריון מנהל הקרן או על מינוי מנהל כללי או חבר ועדת השקעות של מנהל הקרן, יצוינו פרטים אלה: (1) הכהונה שמונה לה, שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ, מספרו ברשם החברות אם הוא חברה, ואם הוא יחיד - שנת לידתו; (2) כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין; (3) תאריך תחילת כהונתו; (4) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו, התחום שניתן בו והמוסד שהעניקו, או ציון העובדה שאינו בעל תואר אקדמי; (5) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות לרבות עיסוקיו הנוכחיים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (6) תפקיד נוסף שממלא במנהל הקרן, לרבות אם הוא עובד של מנהל הקרן, ואם אינו ממלא תפקיד - יצוין הדבר; (7) אם הוא בעל ידע מקצועי כמשמעותו בתקנה 11 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות), התשנ"ו-1995, או אינו בעל ידע מקצועי; (8) מספר חברות ניהול השקעות כמשמעותן בסעיף 16(ב) לחוק, נוסף על כהונתו במנהל הקרן, שבהן הוא מכהן כדירקטור או כחבר ועדת השקעות, ואם אינו מכהן - יצוין הדבר; (9) אם הוא משתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן או אינו משתתף; (10) לגבי מנהל כללי ולגבי דירקטור או חבר ועדת השקעות המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן, יצוין אם הוא בעל רישיון מנהל תיקים אם לאו, ואם הוא בעל רישיון כאמור - יצוין מספר הרישיון. (ב) היה הדוח בדבר החלטה על מינוי מנהל כללי של מנהל קרן, יפורסם דבר המינוי בעיתון, בציון שמו והמועד שיחל לכהן בו. (ג) אין חובה להגיש דוח על חידוש מינויו של דירקטור אם חידוש המינוי נדרש על פי תקנון ההתאגדות של מנהל הקרן, ועל חידוש מינויו של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999. 15. סיום כהונה במנהל קרן (א) בדוח על סיום כהונתו של יושב ראש הדירקטוריון של מנהל הקרן, דירקטור, דירקטור חיצוני, המנהל הכללי של מנהל הקרן או חבר ועדת השקעות יצוינו פרטים אלה: (1) שמו, מספר תעודת הזהות או הדרכון, או המספר ברשם החברות, הכהונה העומדת להסתיים ותאריך סיומה; (2) הסיבות לסיום הכהונה, ואם סיום הכהונה אינו כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - תצוין עובדה זו; (3) כהונה שהוא ממשיך למלא במנהל הקרן, אם הוא ממלא כהונה. (ב) היו הסיבות לסיום הכהונה כאלה שיש להביאן לידיעת הציבור, יינתן לדוח פרסום בעיתון. (ג) היה הדוח בדבר סיום כהונתו של המנהל הכללי של מנהל קרן, יינתן לדוח פרסום בעיתון גם אם אין הסיום כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור. 16. מינוי מבקר פנימי בדוח על מינוי מבקר פנימי יצוינו הפרטים האלה: (1) שמו ומספר תעודת הזהות של מי שמונה; (2) מענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין; (3) תוארו האקדמי, התחום שניתן בו והמוסד שהעניקו; (4) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות לרבות עיסוקיו הנוכחיים, התאגידים או המוסדות שבהם הועסק בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (5) תאריך תחילת כהונתו. 17. סיום כהונת מבקר פנימי (א) בדוח על סיום כהונתו של מבקר פנימי, יצוינו פרטים אלה: (1) שמו ומספר תעודת הזהות של מי שכהונתו מסתיימת, ותאריך סיום כהונתו; (2) הסיבות לסיום הכהונה ואם לא היה סיום הכהונה כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - ציון עובדה זו. (ב) היו הסיבות לסיום הכהונה כאלה שיש להביאן לידיעת הציבור, יינתן לדוח פרסום בעיתון. 18. תוצאות אסיפת בעלי יחידות - מינוי רואה חשבון התקיימה אסיפה כללית של בעלי יחידות של קרן לצורך אישור מינוי רואה חשבון לקרן, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) התאריך שהתקיימה בו האסיפה הכללית ותוצאותיה; (3) אושר מינויו של רואה החשבון - שמו, המען הרשום של משרדו ותאריך תחילת כהונתו, ואם לא אושר - יצוין הדבר. 19. סיום כהונת רואה חשבון (א) בדוח על סיום כהונתו של רואה חשבון של קרן, יצוינו פרטים אלה: (1) שמו ומועד סיום כהונתו של רואה החשבון; (2) הסיבות לסיום הכהונה ואם לא היה סיום הכהונה כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - ציון עובדה זו; (ב) היו הסיבות לסיום הכהונה כאלה שיש להביאן לידיעת הציבור, יינתן לדוח פרסום בעיתון. 20. התקשרות עם יועץ השקעות (א) התקשר מנהל קרן עם יועץ השקעות שאינו עובד מנהל הקרן לקבלת ייעוץ השקעות בקשר לקרנות שבניהולו, יפורטו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן שלגביה ניתן ייעוץ ההשקעות; (2) שם יועץ ההשקעות, המועד שיחל בו לשמש יועץ השקעות והנושאים שייעץ בהם למנהל הקרן; (3) אם יועץ ההשקעות הוא יחיד, או אם הוא תאגיד ומונה מטעמו עובד מסוים למתן ייעוץ ההשקעות - שמו, ניסיונו בייעוץ השקעות, ואם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן והמוסד שהעניקו. (ב) על התקשרות עם יועץ השקעות לקבלת ייעוץ השקעות שאינו נוגע לקרן מסוימת אין חובה להגיש דוח. 20א. מינוי מנהל תיקים חיצוני (א) בדוח על התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו, כולו או חלקו, או על מינוי עובד מטעמו של תאגיד מנהל תיקים לניהול תיק ההשקעות של הקרן, כולו או חלקו, יפורטו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) שם התאגיד מנהל התיקים שמונה, ופירוט בעלי השליטה בו; (3) מועד תחילת העסקתו בניהול תיק ההשקעות, וחלק התיק או סוג הנכסים שאותם ינהל; (4) מונה עובד מסוים מטעם תאגיד מנהל תיקים לנהל את תיק ההשקעות של הקרן, כולו או חלקו, יצוינו שמו וניסיונו בניהול תיקים, ואם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שניתן בו התואר והמוסד שהעניק את התואר; (5) היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים ואופן פיקוח מנהל הקרן על ניהול הקרן בידי מנהל התיקים; (6) נקבע בהסכם ההתקשרות כי עם סיום ההתקשרות יכול שהקרן לא תישאר בניהול מנהל הקרן, יצוין הדבר, ויצוין בידי מי תנוהל; (7) משפט בזו הלשון: "העסקת מנהל תיקים אין בה כדי לגרוע מאחריות מנהל הקרן כלפי בעלי היחידות". (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימים לפני מועד תחילת העסקתו של מנהל התיקים בניהול תיק ההשקעות של הקרן. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ב. סיום התקשרות עם מנהל תיקים חיצוני או עם יועץ השקעות (א) בדוח על סיום התקשרות מנהל הקרן עם מנהל תיקים או עם יועץ השקעות שאינם עובדי מנהל הקרן, שהוא העסיק, יצוינו פרטים אלה: שם מנהל התיקים או יועץ ההשקעות, שם הקרן שלגביה נעשתה ההתקשרות והתאריך שתחדל בו העסקת מנהל התיקים או יועץ ההשקעות בידי מנהל הקרן; היה סיום ההתקשרות עם מנהל תיקים כרוך בנסיבות שיש בהן ענין מיוחד לבעלי היחידות, יפורטו הנסיבות. (ב) היה הדוח בדבר סיום התקשרות מנהל קרן עם מנהל תיקים שהוא מעסיק, יינתן לדוח פרסום בעיתון. (ב-1) בוטל מינויו של עובד מסוים מטעם תאגיד מנהל תיקים לנהל את תיק ההשקעות של הקרן, יצוין הדבר בדוח. (ג) על סיום התקשרות שהיתה עם יועץ השקעות לקבלת ייעוץ השקעות שאינו נוגע לקרן מסוימת אין חובה להגיש דוח. 20ג. העברת קרן לניהול בידי מנהל קרן אחר (א) בדוח על העברת קרן לניהול בידי מנהל קרן אחר, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המועד שבו תועבר; (3) שם מנהל הקרן האחר; (4) מספר הקרנות שבניהול מנהל הקרן האחר; (5) שווי נכסי הקרנות שבניהול מנהל הקרן האחר במיליוני שקלים חדשים, ליום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדוח; (6) היתה העברת הקרן לניהול מנהל קרן אחר על פי צו בית המשפט יצוין הדבר, ויצוינו בדוח, בתמצית, הנימוקים שהובאו בהחלטת בית המשפט. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימים לפני העברת הקרן לניהול בידי מנהל אחר. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ד. חילופי נאמנים (א) על סיום כהונתו של נאמן בלא הארכתה לתקופה נוספת, יגיש מנהל הקרן דוח שבו יצוינו פרטים אלה: (1) שמות הקרנות שהנאמן להן מסיים את כהונתו; (2) שמו של הנאמן שכהונתו מסתיימת והמועד שתסתיים בו הכהונה; (3) שמו של הנאמן שיחליפו, המועד שיחל בו בכהונתו ומען משרדו הרשום; (4) הסיבות לסיום הכהונה, ואם לא היה סיום הכהונה כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - ציון עובדה זו; (5) היה הנאמן שכהונתו מסתיימת נאמן לכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, תצוין עובדה זו; (6) היה המועד לפי פסקה (2) שונה מן המועד לפי פסקה (3), יצוין כי הנאמן שכהונתו מסתיימת ימשיך לכהן בתפקידו עד שיחל לכהן הנאמן שיחליפו. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ה. שינוי במדיניות השקעות (א) בדוח על שינוי מדיניות ההשקעות של קרן יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המועד שייכנס בו השינוי לתוקף; (3) הפרטים במדיניות ההשקעות, לרבות שינוי בפרופיל החשיפה, כפי שהיו לפני השינוי וכפי שיהיו לאחריו; לעניין זה, לא יראו קביעה לראשונה של פרופיל חשיפה כשינוי במדיניות ההשקעות, אם דווח עליה בדוח שהוגש לפי תקנה 6 לתקנות הסיווג והוא אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה והפדיון בקרן. (4) אם יש או אין בשינוי כדי להשפיע על סוג הקרן לצורך קביעת עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 , ואם יש בו כדי להשפיע כאמור - גם סוג הקרן לאחר השינוי; (5) היה השינוי במדיניות ההשקעות כרוך בהחלפת שלושים אחוזים לפחות מנכסי הקרן - התקופה שאמורה להסתיים בה התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות שלאחר השינוי; (6) אם יש או אין בשינוי כדי להשפיע באופן מהותי על שיעורי תנודות מחירי היחידות והפדיון, ואם יש בו כדי להשפיע כאמור - גם אם צפוי כי טווח התנודות של מחירי היחידות יגדל או יקטן; (7) נעשה שינוי מהותי במדיניות ההשקעות בטרם חלפו שנים עשר חודשים מהמועד שבוצע בו לאחרונה שינוי כאמור - הסיבה לשינוי וכן הפסקה בתקנה 2 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן),התשס"ח-2007 , שלפיה רשאי מנהל הקרן לבצע את השינוי; (8) היה השינוי במדיניות ההשקעות כרוך בשינוי נכס הייחוס של הקרן - נכס הייחוס של הקרן כפי שהיה לפני השינוי וכפי שיהיה לאחריו. (ב) הדוח יוגש שני ימי עסקים לפחות לפני שהשינוי ייכנס לתוקף, ואם היה השינוי שינוי מהותי במדיניות ההשקעות, כמשמעותו בסעיף 61(ב1)(1) לחוק, יוגש הדוח לא יאוחר משבועיים לפני כניסת השינוי לתוקף. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ו. שינוי בשכר מנהל קרן או נאמן (א) בדוח על שינוי בשכר המשולם למנהל קרן או לנאמן, למעט שינוי בשכר מנהל קרן הנובע משינוי בהוספה, יצוינו שם הקרן, מועד כניסת השינוי לתוקף והשכר לפני השינוי ולאחריו. (ב) היה השינוי בשכר המינימלי של הנאמן, יפורט בדוח השינוי; לענין זה, "שכר מינימלי" - סכום שנקבע בין מנהל הקרן לנאמן כי שכר הנאמן לא יפחת ממנו. (ג) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני כניסת השינוי לתוקף. (ד) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ז. שינוי בהוספה (א) בדוח על שינוי בהוספה, יצוין שם הקרן שלגביה יחול השינוי בהוספה, תאריך השינוי ושיעור ההוספה לאחר השינוי. (ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על הנחה בהוספה הניתנת למשקיע מסוים ועל שינוי בהוספה בסיומה של תקופה שמנהל הקרן פרסם כי במהלכה תינתן הנחה בהוספה (להלן - תקופת ההנחה), ובלבד שתקופת ההנחה לא עלתה על שלושה חודשים. 20ח. שינוי בעמלות על עסקאות שונתה העמלה בשל עסקה בסוג כלשהו של נכסים, הנפרעת מנכסי הקרן, או העמלה המובאת בחשבון בחישוב מחירי היחידה או הפדיון, יצוינו בדוח שם הקרן, מועד כניסת השינוי לתוקף, השיעור או הסכום לפני השינוי והשיעור או הסכום לאחריו. 20ט. שינוי בשעה היעודה (א) בדוח על שינוי בשעה היעודה, כמשמעותה בסעיף 46(ג)(1) לחוק, יצוינו שם הקרן והשעה היעודה לאחר השינוי. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני כניסת השינוי לתוקף. 20י. שינוי במדיניות חלוקת תשלומים (א) בדוח על שינוי במדיניות תשלומים במזומן לבעלי היחידות מנכסי הקרן, יצוין שם הקרן, יפורט השינוי במדיניות התשלומים ויצוין המועד שייכנס בו לתוקף. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני כניסת השינוי לתוקף. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20יא. דוח על תשלום לבעלי היחידות (א) בדוח בדבר תשלום במזומן מנכסי קרן לבעלי היחידות שיש להגיש, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) מועד התשלום; (3) היום שבו זכאי לתשלום מי שמחזיק ביחידות הקרן (בתקנה זו - היום הקובע); (4) שיעור התשלום. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני היום הקובע, ויינתן לו פרסום בעיתון. (ג) (בוטלה) 20יב. אי ביצוע תשלום (א) על כוונת מנהל הקרן שלא לשלם תשלום במזומן מנכסי הקרן אותו התחייב לשלם לבעלי היחידות במועד מסוים, או לשלם תשלום בשיעור נמוך מהתשלום שנקבע בהתחייבות יוגש דוח; לענין תקנה זו יראו את מנהל הקרן כמי שהתחייב לשלם לבעלי יחידות תשלום מנכסי הקרן במועד מסוים אם בתקופה של שלושים ושישה החודשים הקודמים לאותו מועד, נהג מנהל הקרן לשלם לבעלי היחידות באותו מועד. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד המיועד לתשלום. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20יג. הקצאת יחידות הטבה בדוח על הקצאת יחידות הטבה לבעלי היחידות של קרן, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) מועד ההקצאה; (3) שיעור יחידות ההטבה שיוקצו; (4) היום שבו זכאי ליחידות הטבה מי שמחזיק ביחידות הקרן (בתקנה זו - היום הקובע). 20יד. הפסקת הצעת היחידות או חידוש הצעתן (א) בדוח על הפסקת הצעת היחידות של קרן לציבור, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן ומועד הפסקת הצעת היחידות; (2) היתה ההפסקה לתקופה מוגבלת, יצוין מועד סיומה; (3) היתה ההפסקה בשל הפסקת מסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל - יצוין הדבר וכן יצוין שם המדינה שבה חלה הפסקת המסחר. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר מהיום שבו הופסקה הצעת היחידות או חודשה הצעת היחידות. (ג) החליט מנהל הקרן על חידוש הצעת היחידות, יצוינו שם הקרן, מועד חידוש ההצעה והמועד שבו הופסקה הצעתן. (ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על הפסקה של הצעת היחידות בשל העובדה שהמספר הכולל של יחידות הקרן הגיע למספר המרבי שקבע מנהל הקרן ליחידות הקרן ותקנת משנה (ג) לא תחול אם ההפסקה בהצעת היחידות אינה עולה על חמישה ימי מסחר. 20טו. הפסקת הצעת יחידות או פדיונן לפי הוראת יושב ראש הרשות (א) הורה יושב ראש הרשות לפי סעיף 48 לחוק, על הפסקה של הצעת היחידות של קרן או פדיונן, האריך את תוקפה של הוראה כאמור או אישר הפסקה של הצעת היחידות או פדיונן לפי בקשת מנהל הקרן, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) העובדה שהפסקת הצעת היחידות או פדיונן היא על פי הוראת יושב ראש הרשות או על פי בקשת מנהל הקרן באישור יושב ראש הרשות, לפי הענין; (3) התקופה שבה לא יוצעו או לא ייפדו היחידות; (4) העילה להוראת יושב ראש הרשות או לבקשתו של מנהל הקרן, לפי הענין. (ב) הדוח יוגש ביום שבו ניתנה ההוראה. (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על הפסקת הצעת יחידות או פדיונן אם הפסקה כאמור היא בכל הקרנות שאינן קרנות חוץ, ויושב ראש הרשות פרסם בעיתון הודעה לפי סעיף 48(ג) לחוק. 20טז. תיקון מחירי יחידה ופדיון נפלה טעות בשיעור של עשירית האחוז לפחות במחיר יחידה, בשער רכישה או במחיר פדיון של יחידה, ונודע על כך למנהל הקרן בתוך שבועיים מהיום שבו נפלה הטעות, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המחירים השגויים שפורסמו והמחירים הנכונים לכל יום מסחר בתקופת הטעות; (3) אם תוקנה הטעות בחשבונות בעלי היחידות המחזיקים, או החזיקו, ביחידות בתקופה מאז שנפלה הטעות, ואם לאו - האם תתוקן. 20יז. טעות במחירי היחידה והפדיון (א) נפלה טעות בשיעור של שתי עשיריות האחוז לפחות במחיר יחידה, בשער רכישה או במחיר פדיון של יחידה, ונודע על כך למנהל הקרן לאחר שחלפו שבועיים או יותר מהיום שנפלה בו הטעות, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המועד שבו קרתה הטעות או החלה, ואם תוקנה - גם המועד שבו תוקנה; (3) מהות הטעות והשפעתה המזערית והמרבית על מחירי היחידה והפדיון בתקופה שבה הטעות נמשכה; (4) אם יפצה מנהל הקרן את בעלי היחידות או את הקרן על הנזק שנגרם להם אם לאו, ואם יפצה - אופן הפיצוי; (5) לא סיים מנהל הקרן לבדוק את השפעת הטעות על מחירי היחידה והפדיון עד למועד שבו היה עליו להגיש את הדוח לפי תקנות אלה, יציין בדוח את מהות הטעות ואת המועד המשוער שבו יפרסם דוח נוסף ובו פרטים כאמור בפסקה (6); (6) בדוח נוסף כאמור בפסקה (5) יציין מנהל הקרן את - (א) השפעתה המזערית והמרבית של הטעות על מחירי היחידה והפדיון בתקופה שבה הטעות נמשכה; (ב) אופן הפיצוי, אם פיצה או בכוונתו לפצות את בעלי היחידות או את הקרן על הנזק שנגרם להם בשל הטעות, או את העובדה כי אינו מתכוון לפצותם. (ב) לדוחות לפי תקנה זו יינתן פרסום בעיתון. 20יח. קביעת שווי במקרים מיוחדים (א) נקבע לנכס המוחזק בקרן שווי על פי הנחיות הדירקטוריון, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הנכס; (2) המחיר שנקבע לנכס; (3) הסיבה לקביעת שווי לנכס על פי הנחיות הדירקטוריון; (4) שיעור השינוי בשווי הנכס ובשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מקביעת השווי על פי הנחיות הדירקטוריון. (ב) אין חובה להגיש דוח על קביעת שווי של נכס על פי הנחיות הדירקטוריון אם אין בקביעת השווי של הנכס, או בקביעת שווי של מספר נכסים כדי להשפיע ביום הקביעה על מחיר הפדיון של יחידה בקרן ביותר משתי עשיריות האחוז. (ג) קבע מנהל קרן שער מטבע חוץ שלפיו יחושב שוויו של נכס המוחזק בקרן לפי תקנה 13 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994 , יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) המטבע ששערו נקבע; (2) הסיבה לקביעת שער המטבע על ידי מנהל הקרן; (3) שער המטבע שנקבע; (4) השער היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לאותו מטבע ומועד קביעתו; (5) השעה שבה היה מתפרסם השער היציג של המטבע באותו יום, אילו היה מתפרסם על ידי בנק ישראל; (6) אופן חישוב שער המטבע; (7) שיעור השינוי בשער המטבע כפי שקבע מנהל הקרן, לעומת השער היציג האחרון שפרסם בנק ישראל; (8) שיעור שווים של הנכסים, שנקבע לפי שער מטבע שקבע מנהל הקרן,מהשווי הנקי של נכסי הקרן; (9) העובדה שהנאמן אישר את השער שקבע מנהל הקרן. (ד) יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, רשאי לפטור מחובת הגשת דוח כאמור בתקנת משנה (ג), אם מצא כי מרבית מנהלי הקרנות צפויים להגיש דוח דומה בפרטיו וניתן להביא את תוכנו של הדוח לידיעת הציבור בדרך של פרסומו באתר הרשות. 20יט. הוצאה מיוחדת שנפרעה מנכסי הקרן (א) נפרעה מנכסי קרן הוצאה כאמור בסעיף 80(ב) לחוק, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן שמנכסיה נפרעה ההוצאה והמועד שבו נפרעה; (2) הסכום שנפרע, בשקלים חדשים; (3) מהות ההוצאה, ואם הוצאה בידי מנהל הקרן או הנאמן; (4) השיעור שמהווה ההוצאה שנפרעה מנכסי הקרן מהשווי הנקי של נכסי הקרן במועד שבו נפרעה; (5) הנימוקים לכך שההוצאה נפרעה מנכסי הקרן; (6) אם ההוצאה שנפרעה על ידי מנהל הקרן אושרה בידי הנאמן. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20כ. קביעת מספר מרבי ליחידות החליט מנהל הקרן על קביעת מספר מרבי ליחידות של קרן או על שינוי המספר המרבי כאמור, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) דבר קביעת מספר מרבי של יחידות או השינוי בו ומספר היחידות המרבי שנקבע; (3) מועד הכניסה לתוקף של המספר המרבי שנקבע או של השינוי במספר המרבי; (4) מספר יחידות הקרן בתום יום המסחר האחרון לפני הגשת הדוח לרשות. 20כא. ביטול מספר מרבי של יחידות החליט מנהל הקרן על ביטול מספר מרבי של יחידות קרן, יצוינו בדוח שם הקרן, דבר הביטול והמועד שיחול בו הביטול. 20כב. תוצאות אסיפה כללית של בעלי יחידות התקיימה אסיפה כללית של בעלי היחידות של קרן, שאינה אסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת כמשמעותה בחוק, יצוינו בדוח שם הקרן, המועד שהתקיימה בו האסיפה הכללית והענין שלשמו כונסה, ויפורטו ההחלטות שנתקבלו בה. 20כג. מיזוג קרנות בדוח לפי סעיף 100(ו) לחוק על מיזוג קרנות יצוינו, נוסף על הפרטים הנדרשים לפי החוק, גם שמות הקרנות שמוזגו ושם הקרן לאחר המיזוג, התאריך שבו בוצע המיזוג, ותפורט מדיניות ההשקעות של הקרן לאחר המיזוג. 20כד. פיצול קרן בדוח לפי סעיף 100(ו) לחוק על פיצול קרן לכמה קרנות יצוינו, נוסף על הפרטים הנדרשים לפי החוק, גם שם הקרן שפוצלה, התאריך שבו בוצע הפיצול ושמות הקרנות לאחר הפיצול, ותפורט מדיניות ההשקעות של כל אחת מהן. 20כה. בקשה לפירוק קרן (א) הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוק קרן, יצוינו בדוח שם הקרן, מועד הגשת הבקשה לפירוק הקרן, ובידי מי הוגשה. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20כו. סיום פירוק קרן הסתיים פירוק קרן, יצוינו בדוח שם הקרן והמועד שבו הושלמה חלוקת המזומנים לבעלי היחידות, יפורטו התשלומים מנכסי הקרן ששולמו למפרק ולרואה החשבון בשל הפירוק, יפורטו תשלומים אחרים ששולמו בשל הפירוק ויצוין הסכום ששולם לבעלי היחידות בשל כל יחידה שהחזיקו. 20כז. עסקה מחוץ לבורסה או עסקה מתואמת (א) קנה מנהל קרן או מכר נכס בעד קרן שבניהולו בעסקה מחוץ לבורסה או לשוק מוסדר או בעסקה מתואמת, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הנכס ומספרו בבורסה; (2) אם העסקה היא עסקה מחוץ לבורסה או עסקה מתואמת; (3) אם הנכס נקנה או נמכר בעסקה האמורה; (4) התאריך והשעה שבהם נעשתה העסקה; (5) הכמות שנקנתה או נמכרה בעסקה; (6) המחיר שבו נעשתה העסקה. (ב) היתה עסקה מחוץ לבורסה או עסקה מתואמת עסקה שעלול להיות בה ניגוד ענינים, כמשמעותה בסעיף 18(6) או (7) לחוק, יצוין גם ענין זה. (ג) היתה העסקה כזו שעל הדירקטוריון לדון בה לפי סעיף 18(6), (7), או (7א) לחוק, יצוין אם הדירקטור החיצוני שהשתתף בדיון תמך באישורה או התנגד; ואולם, היתה רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף, לפי התנאים שנקבעו בנוהל שקבע הדירקטוריון באישור הנאמן, כאמור בתקנה 3ב לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ"ה-1995, תצוין רק עובדה זו. (ד) דוח כאמור יוגש באחד ובחמישה עשר בכל חודש (בתקנה זו, כל אחד מהם "יום הדיווח") ויכלול את הפרטים הנדרשים לפי תקנה זו על עסקאות מחוץ לבורסה ועל עסקאות מתואמות שנעשו בתקופה שסיומה ביום העסקים השני שקדם ליום הדיווח ותחילתה בתום התקופה הקודמת שלגבי עסקאות כאמור שנעשו בה הוגש הדוח; חל יום הדיווח ביום שאינו יום עסקים, יוגש הדוח ביום העסקים הסמוך לאחריו. (ה) בתקנה זו - "עסקה מחוץ לבורסה" - לרבות רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף, ולמעט עסקה באיגרת חוב שהנפיקה המדינה, הנעשית עם עושה שוק ראשי, שאינה עסקה שעלול להיות בה ניגוד עניינים; לעניין זה, "עושה שוק ראשי" - כהגדרתו בסעיף 6א לחוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979; "עסקה מתואמת" - עסקה בנכס הנעשית בבורסה בישראל, ושתנאיה סוכמו מראש על ידי הצדדים לה למעט עסקה כאמור באיגרות חוב שהוציאה המדינה, שנעשתה בסכום של מיליון שקלים לפחות, ואינה עסקה שעלול להיות בה ניגוד עניינים; 20 כז1. מחיקה מפנקס בעלי היחידות נמחקו מפנקס בעלי היחידות של מנהל הקרן יחידות הרשומות על שם בעל יחידות שאינו מפיץ, יצוינו בדוח נפרד לגבי כל בעל יחידות פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) מספר יחידות הקרן, ומתוכן - מספר היחידות הרשומות למוכ"ז ומספר היחידות הרשומות על שם בעלי יחידות שאינם מפיצים, והכל ליום המסחר הקודם ליום המחיקה; (3) מספר היחידות שנמחקו מפנקס בעלי היחידות של מנהל הקרן, והאם היו רשומות למוכ"ז או על שם בעל יחידות. 20כח. ענין אחר (א) אירע דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישה או פדיון או מכירה של יחידות של הקרן ואינו אחד מהענינים המנויים בתקנות אלה, יובאו בדוח פרטים בדבר האירוע. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון אם הורה על כך יושב ראש הרשות. פרק ג': דו"ח חודשי 21. הגדרה בפרק זה, "יום מסחר" - כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. 22. הגשת דו"ח חודשי (א) דוח (להלן - דוח חודשי); הדוח יכלול נתונים בדבר נכסי הקרן, התח(א) מנהל קרן יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה15- בכל חודש, ייבויותיה, תקבוליה והוצאותיה, כמפורט ב-"טבלה A - סוג שדה שם" שבתוספת, ופרטים נוספים, והכל במתכונת המפורטת בתוספת יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאי לעדכן מזמן לזמן את הערכים והסמלים המופיעים בטבלאות, אם נוצר הצורך בכך לשם דיווח כנדרש; על עדכון כאמור תודיע הרשות בהודעה למנהלי הקרנות שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד להגשת הדוח החודשי הראשון שיש להגיש לאחר העדכון. (ב) הנתונים בדו"ח החודשי המתייחסים לנכסי הקרן ולהתחייבויותיה, יתייחסו ליום המסחר האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדו"ח והנתונים המתייחסים לתקבולים ולתשלומים יתייחסו לחודש שקדם למועד הגשת הדוח. (ג) הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור לאחר שחלפו ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו הוגש לרשות. פרק ג'1: דוח שנתי 22א. הגשת דוח שנתי חלפו ארבעה עשר חודשים מתאריך התשקיף האחרון הגשת דוח שנתי שהגיש מנהל הקרן בעבור קרן שבניהולו, ובמהלכם לא פורסם תשקיף לקרן האמורה, יגיש מנהל הקרן דוח במתכונת תשקיף (להלן - דוח שנתי); הדוח השנתי יהיה ערוך בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009, אך לא ייכלל בו פרק "פרטי ההצעה לציבור" אשר בחלק א' של התשקיף; פרסם מנהל הקרן במהלך ארבעה עשר החודשים שקדמו להגשת הדוח השנתי חלק ב' של תשקיף, או הגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום חלק ב' של תשקיף וטרם ניתן היתר לפרסומו, לא יכלול הדוח השנתי את הפרטים שיש לכלול בחלק ב' של תשקיף. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם במהלך ארבעה עשר החודשים שחלפו מתאריך התשקיף האחרון שפרסם מנהל הקרן הוגשה בקשה לקבלת היתר לפרסום חלק א' של תשקיף לקרן האמורה וטרם ניתן היתר לפרסומו. פרק ד': החזקת יחידות בידי מקורבים 23. דו"ח של מנהל קרן (א) מנהל קרן פתוחה יגיש דו"ח, בקרות אחד מאלה: (1) שיעור יחידות קרן שבניהולו המוחזקות בידי גורמים מקורבים הגיע ל- 25% ; (2) שיעור יחידות קרן שבניהולו המוחזקות בידי גורמים מקורבים ירד מתחת ל- 25%; (3) שיעור היחידות המוחזקות בידי גורמים מקורבים היה 25% לפחות, וחל בשיעור האמור שינוי של 5% לפחות לעומת השיעור שצוין בדו"ח האחרון שהגיש לפי תקנה זו. (ב) דו"ח לפי תקנת משנה (א) יוגש לא יאוחר מיום העסקים השני לאחר שמנהל הקרן קיבל הודעה, שתוכנה מחייבו בהגשת הדו"ח. (ג) בדו"ח לפי תקנת משנה (א) יצויינו - (1) מספר הגורמים מקורבים המחזיקים ביחידות במועד הדו"ח ושיעור היחידות המוחזקות בידיהם במועד הגשת הדו"ח; (2) תאריך הדו"ח הקודם שהוגש לפי תקנה זו ומספר הגורמים מקורבים ושיעור היחידות שהחזיקו באותו מועד; (3) היה הדוח המוגש דוח ראשון על יחידות המוחזקות בידי גורמים מקורבים, יצוין הדבר. (4) בדוח לפי תקנת משנה (א)(1) או (3) - גם פרטים אלה: (א) שיעור שכר מנהל הקרן ושיעור ההוספה בקרן שאליה מתייחס הדוח; (ב) ממוצע שיעורי ההוספה בכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן; (ג) ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן בכל הקרנות שבניהולו. 24. הודעה על החזקת יחידות בהודעה על רכישת יחידות של קרן מקורבת בידי גורם מקורב או על שינוי במספר יחידות הקרן המקורבת המוחזקות בידיו, כאמור בסעיף 49(ב) לחוק, ייכללו גם הפרטים האלה: (1) שמו של הגורם המקורב; (2) אם ההודעה היא על שינוי במספר היחידות - מספר היחידות שהוא מחזיק במועד מתן ההודעה ומספר היחידות שהחזיק לפני השינוי. פרק ה': החזקת יחידות של קרן סגורה 25. דו"ח של מנהל קרן מנהל קרן סגורה יגיש דו"ח לרשות ולבורסה לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר שקיבל הודעה לפי תקנה 26; בדו"ח ייכללו הפרטים שנכללו בהודעה. 26. הודעה על החזקת יחידות (א) אדם המחזיק ביחידות של קרן סגורה בשיעור 5% לפחות מכלל היחידות, ואדם כאמור שחל שינוי בשיעור היחידות המוחזקות בידיו, יודיע על כך בכתב למנהל הקרן. (ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) תינתן למנהל הקרן לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר - (1) ששיעור היחידות שבידי אדם כאמור הגיע ל-5% מכלל היחידות; (2) שינוי שחל במספר היחידות בידי אדם כאמור. (ג) בהודעה לפי תקנת משנה (א) ייכללו הפרטים הבאים: (1) שמו של האדם, מענו, מספר תעודת הזהות שלו, או מספר דרכונו אם הוא תושב זר, או מספר החברה אצל רשם החברות אם היה חברה; (2) המועד שבו הגיע שיעור היחידות ל-5% או המועד שבו חל שינוי בשיעור היחידות, לפי הענין; (3) מספר היחידות המוחזקות בידיו במועד ההודעה ושיעורן מכלל היחידות, או מספר היחידות שהחזיק לפני השינוי, מספר היחידות שהוא מחזיק במועד ההודעה ושיעורן מכלל היחידות - אם ההודעה היא על שינוי במספר היחידות המוחזקות; (4) המחיר שלפיו נעשה השינוי. פרק ו': כללי דיווח על הצבעה באסיפה כללית 27. השתתפות מנהל קרן באסיפה כללית של תאגיד השתתף מנהל קרן באסיפה כללית של תאגיד שניירות ערך שהנפיק מוחזקים בקרן שבניהולו, יפורטו בדוח פרטים אלה: (1) שם התאגיד ומספרו אצל רשם החברות; (2) התאריך שהתקיימה בו האסיפה הכללית; (3) מספר האסמכתה של הדוח שבו הודיע התאגיד על זימון האסיפה הכללית, ואם נדחה כינוס האסיפה הכללית למועד אחר מזה שצוין בדוח - מספר האסמכתה של הדוח שבו הודיע על מועד אחר לכינוס האסיפה, ואשר היא נתקיימה בו; (4) בדוח תובא טבלה שיפורטו בה: (א) שמו ומספרו בבורסה של נייר הערך אשר מכוחו הצביע; (ב) סך כל הערך הנקוב של נייר הערך האמור בפסקת משנה (א) בכל הקרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן שהוא מוחזק בהן, כשיעור מסך כל הערך הנקוב הרשום למסחר; (5) בדוח תובא טבלה שיפורטו בה: (א) הצעות ההחלטה שהובאו לאישור האסיפה הכללית כנוסחן בדוח שבו הודיע התאגיד על זימון האסיפה, ובסדר שבו הובאו בדוח האמור; (ב) אופן ההצבעה של מנהל קרן לפי סעיף 77 לחוק, לגבי כל הצעת החלטה. 28. ביטול תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים של קרן להשקעות בנאמנות), התשמ"ח-1987 - בטלות. 29. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 22, בתום שלושים ימים מיום פרסומן ברשומות, ותחילתה של תקנה 22 ביום כ"ט באדר ב' התשנ"ה (31 במרס 1995). תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18(6) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, "שווי נייר ערך" - כמשמעותו בפרק ד' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. "הנפקה קשורה" - רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף, שלפיה אדם המחזיק ב- 5% לפחות מהמניות שהוציא מנהל הקרן או שהוציאה חברה שמעסיק מנהל הקרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן או חברה שבשליטת אדם כאמור, הם המציע של נייר הערך או אחד החתמים להנפקה; "רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף" - לרבות רכישת נייר ערך בהצעה ערב פרסום התשקיף למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך; 2. עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהסוגים המפורטים להלן, שיעשה מנהל קרן בעד קרן שבניהולו, הן עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים: (1) רכישת ניירות ערך, למעט מלווה קצר מועד, בעסקאות מחוץ לבורסה או בעסקאות מתואמות מקרן אחרת שבניהולו, ביום אחד, כאשר שווי ניירות הערך הנרכשים, בעת רכישתם, הוא לפחות 50,000 שקלים חדשים או לפחות אחוז אחד מהשווי הנקי של נכסי הקרן הרוכשת, לפי הנמוך ביניהם; (2) רכישת נייר ערך בהנפקה קשורה. (3) רכישה, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, מאדם המחזיק בחמישה אחוזים לפחות מהמניות שהוציא מנהל הקרן, או מחברה בשליטת אדם כאמור, שהם מנהלי תיקי השקעות עבור הזולת, של נייר ערך שהוחזק בתיק שבניהולם, או מכירה, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, לאדם כאמור, של נייר ערך לצורך הכללתו בתיק ניירות ערך שבניהולם. 3. עסקאות מהותיות עסקאות מהסוגים המפורטים להלן, שיעשה מנהל קרן בעד קרן שבניהולו, הן עסקאות מהותיות: (1) רכישת ניירות ערך שהוציא תאגיד מסוים, בעסקאות מחוץ לבורסה או בעסקאות מתואמות, ביום אחד, אם שווי ניירות הערך הנרכשים, בעת רכישתם, הוא אחוז אחד לפחות מהשווי הנקי של נכסי הקרן; (2) רכישת ניירות ערך, בעסקאות מחוץ לבורסה או בעסקאות מתואמות, ביום אחד, אם שווי ניירות הערך הנרכשים, בעת רכישתם, הוא חמישה אחוזים לפחות מהשווי הנקי של נכסי הקרן; הוראות פסקה זו לא יחולו במשך ארבעים וחמישה ימים מיום שיחידות קרן פתוחה הוצעו לראשונה לציבור ומיום שיחידות קרן סגורה הוצעו לציבור; (3) - (5) (בוטלו) 3א. עסקאות מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר עסקה מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר שעל דירקטוריון מנהל קרן לדון בה לפי סעיף 18 ( 7א) לחוק היא כל עסקה מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר, שעושה מנהל קרן בעד קרן שבניהולו, למעט עסקה באיגרת חוב שהנפיקה המדינה, הנעשית עם עושה שוק ראשי; לעניין זה, "עושה שוק ראשי" - מי שמינתה המדינה לעושה שוק ראשי לפי סעיף 6א(ז) לחוק מילווה המדינה, התשל"ט -1979 . 3ב. אישור עסקאות בנוהל דירקטוריון מנהל הקרן רשאי לקבוע, בנוהל שיאשר הנאמן, את התנאים שיירכשו בהם ניירות ערך בעד הקרן בהצעה לציבור על פי תשקיף,ויראו עסקה שהתקיימו בה אותם תנאים כעסקה שהדירקטוריון דן בה כאמור בסעיף 18 (6), (7) או (7א) לחוק, ואישר אותה; נוהל כאמור בתקנה זו יתייחס בין השאר לרכישת ניירות ערך בהנפקה קשורה. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותנאמנותהשקעותשותפות