תקנות התגוננות האזרחית (התנהגות במקומות ציבוריים)

תקנות ההתגוננות האזרחית (התנהגות במקומות ציבוריים), תשי"ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מקום ציבורי" - רחוב, לרבות כלי-רכב הנמצא ברחוב, בית-קפה, תיאטרון, בית-קולנוע או כל מקום אחר המשמש או המיועד לשמש כמקום-התקהלות לאנשים, וכן מקום שהותקן בו צופר; "אות-אזעקה" - אות שנקבע על ידי הגא כאות-אזעקה; "אות-ארגעה" - אות שנקבע על ידי הגא כאות-ארגעה; "מקלט" - לרבות מקלט ציבורי או מחסה ציבורי; "צופר" - לרבות כל כלי שבו אפשר להשמיע קול. 2. התנהגות במקום ציבורי משנשמע אות-אזעקה, או בשעת התקפה, או אם ניתנה הוראה מטעם חבר הג"א בתפקיד, חייב כל אדם שאינו בתפקיד הגא הנמצא במקום ציבורי, להיכנס מיד למיקלט הקרוב ביותר למקום-הימצאו, ובאין מקלט בקרבתו - לכל בנין המצוי בקרבתו, ולא לצאת מהמקלט או מהבנין כל עוד לא ניתן אות-ארגעה או הוראה מטעם חבר הג"א בתפקיד. 3. איסור התקהלות (א) אסור להיקהל במקום ציבורי שנפגע בשעת התקפה. (ב) משננקטו פעולות הגא במקום שנפגע כאמור, לא ישתתף אדם בפעולות-הצלה או בכל פעולה אחרת באותו מקום, אלא אם הורה על כך חבר הגא בתפקיד. 4. הפעלת צופר לא יפעיל אדם צופר במקום ציבורי בתקופת קרבות או תמרוני הגא, אלא אם נקבעה הוראה על כך בכל דין ובהתאם לאותה הוראה או לשם מתן אות-אזעקה או אות-ארגעה בהתאם לסידורים שקבעו ראש הגא או מפקד הגא מחוזי הנוגע בדבר. תקנות ההתגוננות האזרחית (אותות אזעקה וארגעה), התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג)(10) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, "אות" - אות אזעקה או אות ארגעה, לפי הענין, שקבע ראש הג"א לפי סעיף 2(ח) לחוק. 2. אות באמצעות צופר תיאורו ומשמעותו של אות שניתן באמצעות צופר יובא לידיעת הציבור על ידי פרסום הודעה עליהם ברשומות בידי ראש הג"א, או על ידי פרסומם אחת לשנה לפחות, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית ובעיתון יומי בשפה הערבית. 3. אות הניתן בהודעה תיאורו ומשמעותו של אות שניתן באמצעות הודעה ברדיו או בטלוויזיה, יפורסמו ברדיו או בטלוויזיה, לפי הענין; הודעות אלה יינתנו בעברית, בערבית ובשפות אחרות הרווחות בציבור אשר יקבע, לענין זה, ראש הג"א. 4. הגבלות השימוש באותות לא יושמע אות שתקנה 2 או 3 חלה עליו אלא לפי הוראת ראש הג"א או מי שהוא הסמיכו לכך, או על פי היתר, בכתב, שהוא נתן. 5. ביטול תקנות ההתגוננות האזרחית (הגבלת השימוש באותות אזעקה וארגעה), התשל"ה-1975 - בטלות. תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ב(א)(1), (2) ו-3 ו-27 (ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "חומר מסוכן" ו"חומ"ס" - חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991; "הרשות" - ראש הג"א, מפקד הג"א מחוזי או ראש מרכז חומ"ס במפקדת ראש הג"א או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה; "מחזיק" - מי שברשותו מצוי חומר מסוכן לרבות בעל המקרקעין שהחומר המסוכן מצוי בהם; "מפעל" - לרבות מיתקן וחצרים אחרים שבהם מוחזק חומר מסוכן; "תקופת קרבות" "שעת התקפה" ו"הכרזה על מצב הכן" - כמשמעותם בחוק. פרק ב': מסירת פרטים על חמרים מסוכנים 2. חובה למסור פרטים (א) מחזיק חומ"ס ימסור לרשות, לא יאוחר מ-14 ימים מיום שדרשה זאת או מיום שהגיע לרשותו חומר מסוכן, לפי המוקדם, פרטים על - (1) המפעל שבו מוחזק החומ"ס שברשותו, לפי טופס 1 שבתוספת; (2) האחסון והצריכה של חומ"ס שברשותו, לפי טופס 2 שבתוספת; (3) (בוטלה) (4) ארגון הבטיחות במפעל, בדו"ח לפי טופס 3 שבתוספת. (ב) מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) בסוף כל שנה, בין ה15- וה31- בחודש דצמבר, אף אם מסר במהלך אותה שנה פרטים לפי תקנת משנה (א) או לפי תקנה 3. 3. פרטים על שינויים (א) חל שינוי לגבי חומ"ס שנמסרו עליו פרטים, לענין פריט 4 בטופס 1 או לענין טופס 2, יודיע עליו המחזיק לרשות לפי הטפסים האמורים, תוך 14 ימים מיום שחל השינוי. (ב) נמסרו פרטים על שינויים כאמור בתקנת משנה (א) והרשות דרשה מן המחזיק, עקב המידע החדש שהגיע אליה, מסירת פרטים נוספים מתוך אלה המפורטים בטפסים שבתוספת, חייב המחזיק למסור את הפרטים לא יאוחר מ-14 ימים מיום שקיבל את הדרישה. פרק ג': פיקוח על חמרים מסוכנים 4. הגדרה בפרק זה, "מחזיק" - מחזיק שמסר פרטים לפי פרק ב' לגבי חומ"ס שהוא עדין מחזיק בו או שחייב במסירת פרטים כאמור או ששמו נקוב בפרטים שנמסרו כאמור, כמחזיק החומ"ס. 5. צו בדבר נקיטת אמצעים הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט, תוך המועד הנקוב בצו, אמצעים שיפורטו בו, כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של החומ"ס; נקיטת אמצעים כאמור יכול שתחייב את המחזיק להעביר את החומ"ס למבנה מסוג אחר או למקום אחר, או להקטין את כמויות החומ"ס שהוא מחזיק. 6. נקיטת אמצעים בידי הרשות (א) נמצא חומ"ס במקום פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה, לגבי אותו מקום, הכרזה על מצב הכן או על מצב מיוחד בעורף כמשמעו בסעיף 9ג לחוק, רשאית הרשות שנתנה את הצו כאמור בתקנה 5, בין שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין לאחריהן - (1) לבצע את הצו במקומו של המחזיק שניתן לו הצו ולגבות ממנו את הוצאות ביצועו; (2) לסגור את המפעל שבו מוחזק החומ"ס, כולו או חלקו. (ב) הרשות רשאית להשתמש בסמכויותיה לפי תקנת משנה (א) אף אם טרם חלף המועד הנקוב בצו לביצועו. 7. מכירת חומ"ס (א) חומ"ס שהוראות תקנה 6 חלות עליו, רשאית הרשות למכור אם לדעתה - (1) הוצאות ביצוע הצו גבוהות ביחס לערך החומ"ס; (2) ביצוע הצו כרוך בקשיים שאינה יכולה, בנסיבות הענין, לעמוד בהם. (ב) לא יימכר חומ"ס כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן שוכנעה הרשות כי הקונה המיועד יחזיק את החומ"ס בתנאים שיש בהם כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש. (ג) המחזיק יוזמן להיות נוכח במעמד מכירת החומ"ס ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין. (ד) נמכר החומ"ס, ייערך במעמד מכירתו פרוטוקול של המכירה שבו יפורטו שם החומ"ס, משקלו או כמותו והמחיר שהושג תמורתו; הפרוטוקול ייחתם ביד הקונה וביד הרשות ואם נכח המחזיק במקום - גם ביד המחזיק; סירב המחזיק לחתום - יצויין הדבר בפרוטוקול. (ה) תמורת החומ"ס, בניכוי הוצאות מכירתו, תימסר למחזיק. 8. השמדת החומ"ס (א) נתקיימו לגבי חומ"ס התנאים שבתקנה 7(א) ולא מצאה הרשות קונה לחומ"ס, רשאית היא להשמידו או להורות למחזיק להשמידו. (ב) הרשות רשאית להשמיד חומ"ס מיד, בעצמה או להורות למחזיק על השמדתו המידית גם ללא נסיון למכרו, אם שוכנעה כי יש בהשמדתו כדי למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לבריאותו. (ג) הוצאות השמדתו של החומ"ס יחולו על המחזיק. 9. ביטול בטלות - (1) תקנות ההתגוננות האזרחית (פרטים על חמרים רעילים), התש"ל-1969; (2) תקנות ההתגוננות האזרחית (פיקוח על החזקת חמרים רעילים), התש"ל-1970. 10. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תקנותהגנות במשפט הפליליהגנה עצמית