שיקול דעת ועדה רפואית

מה היקף שיקול הדעת של ועדה רפואית ? האם חובה על הועדה רפואית לבסס ממצאיה על בדיקות וצילומים ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי מחוקק המשנה לא הנחה את הוועדות הרפואיות כיצד ועל יסוד אלו בדיקות וממצאים ייקבע קיומו של נזק. על כן, אין ממש בטענה שהדרישה לקיומם של ממצאים קליניים כדי לאבחן בעיה רפואית הנה דרישה החורגת מלשון התקנות. אין לקבל טענה, שעל הועדה הרפואית לבסס ממצאיה על בדיקות ה-MRI ולהעדיף ממצאי אותן בדיקות על הבדיקה הקלינית. השאלה כיצד תקבע הוועדה הרפואית את ממצאיה, אם תסמוך את קביעתה על בדיקת ה-MRI, על בדיקות עזר אחרות, או על ממצאי הבדיקה הקלינית, כיצד תשקלל את כלל הממצאים שבידה ואיזה משקל תייחס לכל אחת מהבדיקות, הוא עניין רפואי מובהק הנתון לשיקול דעתה של הוועדה הרפואית. בעניין זה בית המשפט לא ישים שיקול דעתו במקום שיקול דעתה המקצועי של הוועדה הרפואית. יתרה מזו, בהיותו של עניין זה נושא רפואי מובהק, קביעה רפואית מסוג זה גם אינה מקנה, על פי סעיף 12א לחוק הנכים, זכות ערעור על ממצאי הוועדה הרפואית לבית המשפט. רפואהועדה רפואית