איך מערערים על מס שבח ?

להלן החלטה בשאלה איך מערערים על מס שבח ? החלטה 1. נישום שרואה עצמו מקופח בהודעת שומה שקיבל מהמשיב זכאי על פי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) תשל"ג-1963 (להלן: "החוק הנ"ל") להגיש השגה על שומת המשיב. נישום הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל בהשגה שהגיש זכאי על פי סעיף 88 לחוק הנ"ל לערור עליה לפני ועד ערר. כן רשאי הוא לערור על כל החלטה של המשיב בהשתמשו בשיקול הדעת הניתן לו בחוק הנ"ל. בפנינו בקשה למחיקת ערר שהוגש בטרם ניתנה החלטת המשיב בהשגה שהוגשה. 2. העובדות הן הבאות: העוררת העבירה ב- 14/11/2006 ל-3 מבעלי מניותיה זכויות בנכס מקרקעין הידוע כחלקה 219 בגוש 10592 והצהירה על כך למשיב ב- 19/11/2006. ב- 10/05/2007 הוצאה לעוררת הודעת שומה זמנית וב- 14/05/2007 הוצאה לה שומה סופית ובה חיוב במס שבח. ב- 06/08/2007 הגישה העוררת למשיב השגה על השומה הסופית (נספח ו' לכתב הערר). ב- 27/08/2007 דחה המשיב על הסף את ההשגה על השומה הסופית מהטעם של איחור בהגשתה. בהחלטת המשיב צויין כי: "השומה הוצאה ב- 14/05/2008. ניתן היה להגיש השגה תוך 30 ימים וזאת על פי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מכיוון שההשגה לא הוגשה בתאריך החוקי השומה שהומצאה בתוקף. במידה ותוגש בקשה מנומקת להארכת מעוד תיבחן הבקשה על ידי הנהלת המשרד". לא צויין בהחלטה תאריך מסירת השומה הסופית לעוררת. מסירת הודעה לנישום נחשבת כמבוצעת כשהיא נמסרת לנמען גופו או למורשה מטעמו. בענייננו לעורך דינו. בסעיפים 87 לעניין הגשת השגה וסעיף 88 לעניין הגשת הערר נאמר כי יש להגישם "תוך 30 יום מיום שנמסרה לו....". בהעדר התייחסות לתאריך מסירת השומה לעוררת נשמט בסיס החלטת המשיב מה- 27/08/2007. לא תאריך הוצאת השומה קובע לעניין מרוץ 30 הימים להגשת ההשגה אלא תאריך מסירת השומה לנישום. תאריך זה גם לא צויין בסיכומו בכתב של ב"כ המשיב. 3. החלטת המשיב מה- 27/08/2007 נמסרה לב"כ העוררת ב- 30/08/2007. ב"כ העוררת פנה במכתבים למשיב בבקשה לבטלה (נספח י/1 מה- 04/09/2007; י/2 מה- 18/09/2007). משלא נענה ומועד ה- 30 יום להגשת ערר מתאריך קבלתו את ההחלטה עמד לפוג, הגיש ב- 25/09/2007 את הערר שבפנינו, בו עתר לביטול החלטת המשיב וטען טענות לגופו של עניין בטענה שהעוררת אינה חבה במס שבח. ב- 08/10/2007 לאחר הגשת הערר, קיבל השמאי המחוזי את בקשת הביטול והורה לרשום את ההשגה במחשבי המשיב על מנת שתידון לגופה. 4. לאחר ביטול ההחלטה מה- 27/08/2007, כשהערר תלוי ועומד, התקיימו בין ב"כ העוררת לבין נציג המשיב, המפקח רפי ביטס המטפל בשומות, דיונים בגוף המחלוקת בעניין שומת מס השבח ומס הרכישה. כתוצאה מדיונים אלה שילמה העוררת ב- 13/02/2008 את הכספים הבאים: סך 50,000 שקלים כמס שבח וסך 5,402 שקלים כמס רכישה, וב- 31/03/2008 הוצאו אישורים לרישום בפנקס המקרקעין בגין תשלום מס רכישה ומכירה ועוכבה הוצאת אישור לרישום בפנקס המקרקעין אף ששולם מס השבח. לא הובהרה הסיבה לעיכוב זה. 5. בלא להתייחס לטענות הנלוות של באי כח הצדים שהועלו בסיכומיהם הארוכים, נראה לנו שאין לקבל את בקשת המשיב למחיקת הערר על הסף. בין ב" כהמשיב ובין ב"כ העוררת התנהל משא ומתן בגוף העניין שבמחלוקת מתוך רצון לסיים בהסכמה את המחלוקת, התדיינות זו שהביאה לתוצאה של תשלום מס שבח ע"י העורר יצרה מצג ממנו עולה כי עמדת המשיב המחייבת במס שבח את העוררת נתקבלה על ידי העוררת ששילמה את המס. המצג ביטא ושיקף למעשה את החלטת המשיב בהשגה שהגישה העוררת. מצג זה נתן יסוד להנחה שהמשיב לא יעלה טענה משפטית שהיא נכונה לכשלעצמה תוך התכחשות למצג העולה מהמשא ומתן שהתנהל ביניהם בהסכמה. העלאת טענה למחיקת הערר תוך התעלמות מהמשא ומתן ותוצאותיו כמוה כפגיעה בחובת תום הלב (וראה ע"א 4928/92 יחזקאל עזרא ואח' נ' המועצה המקומית תל מונד, פ"ד מ"ז(5) עמ' 94 בעמ' 100). 6. נראה לנו כי מן הראוי, בנסיבות שבפנינו, לדחות את הבקשה למחיקת הערר ולעכב את המשך הדיון בו עד למסירת החלטה בהשגה בכתב לעוררת. אנו דוחים את הערר לתזכורת ליום 04/09/2008 שעה 08:30 בהנחה שעד לפני תאריך זה תצורף לתיק החלטתו של המשיב בהשגה. אנו מחייבים את המשיב לשלם לעוררת את הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 שקלים. שאלות משפטיותמיסיםמס שבח