תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת התשס''ג 2003

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בעל זכות בנכס" - כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות הבניה), ובבית משותף - לרבות נציגות הבית; "הועדה" - ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה; "היתר" - היתר לפי פרק ה' לחוק; "חישובים סטטייים" - כהגדרתם בתקנות הבניה; "מהנדס" - מהנדס הועדה; "מחסן טרומי פריק" - מחסן פריק הבנוי מחומרים קלים, שגודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; "מיתקן פוטו-וולטאי" - מערכת לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת החשמל, הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית; "מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; "מפקח עבודה" - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954; "סוכך עונתי" - מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף; "עבודה מצומצמת" - בניה בבנין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2; "שיפור נגישות לבנין ובתוכו" - ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה, התקנת מעלון והתאמת מעברים; "שלד" - כהגדרתו בתקנות הבניה. 2. עבודה מצומצמת כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו: (1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו; (2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה; (3) הצבת קולטי שמש; (4) סגירת מרפסת בתריסים למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חיושב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992. (5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה; (6) התקנת מיתקן גז במכל נייח; (7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר; (8) התקנת מצללה; (9) התקנת סוכך עונתי; (10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו; (11) מבנה לאסחון כלי לאצירת אשפה מסוג מסתור, ובתנאי שייבנה בהתאם להוראות חלק ו' בתוספת השניה לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגורת), התש"ל-1970; (12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר; (13) הקמה או הצבה של מחסן טרומי פריק; (14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים. 3. תחולת תקנות הבניה (א) על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספות השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור. (ב) מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבנין והציבור. (ג) הוגשה בקשה להיתר להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי או לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה. 4. דרישות לקבלת היתר לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה: (1) הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים; (2) צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס; (3) בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח - מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל; (4) לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו - צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס - גם חישובים סטטיים; (5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת - מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין - מיקום המובילים או קווי הזינה; (6) לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן. (7) לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי - צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע הנובע מהמיתקן האמור. 5. תנאים למתן ההיתר (א) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבנין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור. (א1) היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(14) יינתן בהתקיים תנאים אלה: (1) בגג משוופע - המיתקן מנוח בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח - המיתקן אינו בולט ממעקה הגג; (2) על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים כנדרש בתקנות הבניה. (ב) לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או - בבית משותף - לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך. 6. מתן היתר ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת. 7. ביטול תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968 - בטלות. 8. תחילה וסייג לתחולה (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (ב) תקנות אלה לא יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה לפני תחילתן של תקנות אלה. בניהחוק התכנון והבניהתקנותתכנון ובניה