תקנות התכנון והבניה סדרי דין

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), סעיף 14 (יב) בתוספת השלישית לחוק (להלן - התוספת), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, "בית המשפט" ו"ערעור" - כמשמעותם בסעיף 14(ו), (ט) ו-(י) לתוספת. 2. הגשת ערעור (א) ערעור יוגש בכתב לבית המשפט תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שבו הודעה למערער ההחלטה, או השומה, או מיום שהוצג לוח השומה, הכל לפי הענין. (ב) משהוגש כתב הערעור יסומן תאריך ההגשה בגוף הכתב. 3. המשיבים בערעור המשיבים בערעור יהיו - (1) בערעור לפי סעיף 14(ו) לתוספת - הועדה המקומית; (2) בערעור לפי סעיף 14(ט) לתוספת - החייב בהיטל; (3) בערעור לפי סעיף 4(י) לתוספת - החייב בהיטל והועדה המקומית. 4. כתב ערעור כתב הערעור יוגש בשלושה עתקים, ייחתם ביד המערער או בא-כוחו ויפורטו בו - (1) שמו ומענו של המערער; (2) שמם ומענם של המשיבים; (3) המועד שבו הודעה למערער ההחלטה או השומה, או המועד שבו הוצג לוח השומה, הכל לפי הענין; (4) תאריך תשלום ההיטל או מתן הערובה לתשלומו; (5) נימוקי הערעור. 5. מען הצדדים מענם של המערער והמשיבים לצורך כתבי בית-דין יהיה כפי שצויין בכתב הערעור. 6. פסילת כתב הערעור כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות אלה לא יקובל במשרד הרישום של בית משפט השלום; אולם משנתקבל כתב הערעור, לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי-קיום הוראה כאמור, אלא אם כתב הערעור אינו מגלה כל נקודה שבמחלוקת. 7. שמיעת הערעור משנמסר למשיב העתק כתב הערעור, יקבע רשם בית המשפט מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין. 8. סדרי שמיעת הערעור על המצאת כתבי בית-דין, איחוד ערעורים, שמיעת ערעור, ערעור שכנגד ומתן פסק-הדין יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 9. ביטול ערעור עד למתן פסק-הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט ומסירת העתק הימנה למשיב, או על ידי הודעה בעל-פה בשעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור, והמערער ישלם למשיב, על פי בקשתו, את ההוצאות שיקבע בית המשפט. 10. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981). תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור), תשל"ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. בעל דין שאינו מערער בערעור לפי סעיף 250 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יהיה משיב גם מי שהיה בעל דין בבית משפט בהליך שעליו מערערים ולא ערער. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. בניהחוק התכנון והבניהתקנותתכנון ובניה