מס רכישה מתנה לקרוב

להלן פסק דין בנושא מס רכישה מתנה לקרוב: פסק דין 1. בפנינו ערר על החלטת המשיב בהשגה שהגיש העורר כפי שיפורט להלן. 2. העורר קיבל במתנה מאמו זכויות ב- 2000 מ"ר , נטו מהמקרקעין המהוים חלק מחלקה 25 בגוש 8778 באדמות באקה אל גרביה (ראה יפוי כח בלתי חוזר מה- 12/04/2004 - נספח א' לתצהיר מ/1) (להלן: "המגרש הנ"ל). בהצהרה שהגיש העורר למשיב ב- 13/12/2005 העריך את שווי המגרש הנ"ל לצורך מס רכישה לסך 100,000 שקלים, קרי 50 שקלים למ"ר (נספח ב' לתצהיר מ/1). המשיב לא קיבל את שומת העורר והעריך את שווי המגרש הנ"ל לסך 400,000 שקלים, קרי 200 שקל למ"ר. העורר הגיש ב- 14/06/2006 השגה על שומת המשיב את שווי המגרש והשגתו נדחתה ב- 11/04/2007 מהטעם שהערכת השווי של העורר אינה סבירה ואינה משקפת את שווי השוק באזור. על מחלוקת זו לעניין שווי המגרש הנ"ל נסב הערר שבפנינו. 3. אין מחלוקת כי אמו של העורר שהקנתה לו במתנה את הזכויות במגרש הנ"ל פטורה ממס שבח (סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין [שבח מכירה ורכישה] תשכ"ג-1963) (להלן: החוק הנ"ל). לעניין מס הרכישה המוטל על העורר העריך המשיב את שווי הזכות קרי, את הסכום שיש לצפות לו ממכירת אותה זכות על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון וקבע כי מס הרכישה יהיה שליש ממס הרכישה הרגיל שכן לפי תקנה 20 לתקנות שבח מקרקעין (מס רכישה) תשל"ה-1974 "במכירת זכות המקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל". בשומת שוויו של נכס מקרקעין עדיפה בדרך כלל השיטה ההשוואתית המבוססת על השוואה עם עסקאות שביצעו בין קונה מרצון למוכר מרצון באותו פרק זמן לערך במקרקעין שנתוניהם דומים למגרש הנ"ל. 4. העסקאות שהובאו בפנינו כפי שפורטו בעדות הצדדים הן הבאות: א. עסקה שנערכה ב- 26/09/2001 בחלקה 19 גוש 8778 בשטח של 620 מ"ר נטו. השווי המוצהר היה 120,000 שקלים בתוספת מס שבח ומס מכירה ששולם ע"י הקונה הסתכם כשווי מגולם לסך 151,857 שקלים (סעיף 17(ד) לחוק הנ"ל) כך שהשווי של מ"ר קרקע היה 245 שקלים. ב. עסקה מיום 03/10/2001 בחלקה 24 גוש 8778 הגובלת במגרש הנ"ל בשטח של 1476 מ"ר. השווי המוצהר היה 150,000 ₪ בתוספת מס שבח ומס מכירה ששולמו על ידי הקונה. השווי המגולם נקבע לסך 276,358 ₪ והשווי למ"ר הוא 187 ₪. ג. עסקה מיום 22/02/2004 שנערכה בחלקה 23 בגוש 8778 לגבי שטח של 580 מ"ר. השווי המוצהר היה 80,000 שקלים שלא נתקבל על דעת המשיב שקבע את השווי לסך 116,800 שקלים. קרי 200 שקלים למ"ר. ד. העברה ללא תמורה שבוצעה ב- 06/03/2004 של שטח קרקע בגודל של 2,453 מ"ר המהווה חלק מחלקה 25 בגוש 8778 הסמוך למגרש הנ"ל. השווי המוצהר שהיה 122,671 שקלים לא התקבל על ידי המשיב שקבע את השווי לסך 490,684 שקלים לפי 200 שקלים למ"ר. 5. העורר התייחס לשטח של 2000 מ"ר שקיבל במתנה מאמו בשנת 2001, המהווה חלק מחלקה 25 בגוש 8778 ששוויו נקבע על ידי המשיב לסך 120,000 שקלים ולמתנה נוספת שקיבל מאמו ב- 20/01/2002 של שטח בגודל 12.5 דונמים בחלקה 1 בגוש 8781 ששוויו הוערך על ידי המשיב לסך 700,000 שקלים, קרי 56 שקלים למ"ר. עוד התייחס העורר להקניית מתנה מאמו לאחיו בשנת 2007 על דונם אדמת בניה במרכז העיר באקה אל גרביה בחלקה 29 גוש 8779 ששוויה הוערך לסך 200,000 שקלים. בבדיקת עסקה זו הסתבר כי מדובר בהעברת דירת מגורים בשטח של 140 מ"ר ששוויה נקבע לסך 325,500 שקלים ושווי קרקע בגודל 1672 מ"ר בסך 976,150 שקלים. שווי מ"ר קרקע הוא 350 מ"ר. 6. העסקות במקרקעין שאליהן התיחסו הצדדים וכן המגרש הנ"ל הן אדמה חקלאית, למעט אחת מהן בה נתנה במתנה גם דירה עם שטח קרקע. לא הובאו בפנינו חוות דעת של שמאים משני הצדדים אלא נתונים על עסקאות שנערכו במועדים שונים. רוב החלקות שהובאו בפנינו להשוואה מצויות באותו גוש בו נכלל המגרש הנ"ל. נציין עוד את מעוט העסקאות בנכסים דומים באיזור זה בתקופה הרלוונטית להשוואה. פער השנים בין שנת 2001 לבין שנת 2004 באשר למחיר למ"ר קרקע כפי שפורט לעיל בפסקה 4, מצביע על עליה הדרגתית במחיר הקרקע. השווי שנקבע לטענת העורר על ידי המשיב כהקניית המתנות בשים 2001 ו- 2002 כמפורט בפסקה 5, נקבע ע"י המשיב על סמך הנתונים והראיות שהיו בפניו ושלא הובהרו בפנינו ואין בהן גם בשל הזמן הארוך שחלף, כדי להוות מודד לשווי לשנת 2004. המחירים שהושגו בעסקות באיזור בתאריך סמוך להקניית המגרש הנ"ל לעורר הם המודד הנכון להשוואה לצורך קביעת השומה. מבין העסקאות השהובאו בפנינו לקביעת שווי המגרש הנ"ל נראה לנו כי העסקאות הרלוונטיות להשוואה הן אלה שנערכו בשנת 2004 סמוך להקניית המגרש הנ"ל במתנה לעורר (עמ' 8 לרשומות). משתי העסקות שנערכו בשנת 2004 כמפורט בפסקה 4 לעיל עולה כי השווי למ"ר קרקע נקבע לסך 200 שקלים. לאחר ששקלנו עסקות אלה לגופן על פי הנתונים שהובאו בפנינו נראה לנו כי בהערכת שווי של 200 שקלים למ"ר קרקע יש כדי לשמש מודד לשומת שווי המגרש הנ"ל בשוק החופשי. העורר קיבל את המגרש הנ"ל במתנה בשטח "נטו" של 2000 מ"ר מהחלקה הנ"ל כך שאין להתחשב בהפקעה במידה וקיימת בגוש הנ"ל. הדרישה לתשלום יתרת חוב שעל פיה שילם העורר למשיב סך 1858 שקלים מהווה דרישת תשלום בהסתמך על השומה שנקב העורר בהצהרתו כמס שאינו שנוי במחלוקת על חשבון מס הרכישה שיקבע בשומה הסופית. 7. אנו מחליטים לדחות את הערר ומחייבים את העורר לשלם למשיב את הוצאות הערר ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 שקלים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. מתנהמיסיםמס רכישה