סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין (שבח מכירה לרכישה) מסמיך את לתקן טעויות שנפלו בשומות על מנת שיהא נאמן לחובתו לשומת אמת. להלן החלטה בנושא סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין: החלטה 1. ב-5.1.06 הודיע ב"כ המשיב כי לאור מסמכים שהומצאו לו לאחרונה העוררים ב-28.11.05 או סמוך לכך, לאחר דרישות רבות, בכוונתו לתקן את השומות נשוא הערר שבפנינו, בהסתמך על סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין (שבח מכירה לרכישה) תשכ"ט- 1963, בכך שיבוטלו שומות המכירה שהוצאו לעורר ותוצא דרישת דיווח לחברת פסגות כרמל ניהול פרוייקטים בע"מ (להלן: החברה הנ"ל) ויוצאו שומות חדשות לאחר קבלת הדיווח. התוצאה היא שאין טעם בשמיעת הערר בתיק זה. (להלן: ההודעה הנ"ל ). 2. בתגובה להודעה הנ"ל הגישו העוררים בקשה לקבלת הערר, לחיוב המשיב בהוצאות ריאליות ובהנפקת אשורי מס ללשכת רישום המקרקעין, וזאת מהטעמים הבאים: לטענת העוררים היה המשיב מודע להסכם הנהול שנכרת עם החברה הנ"ל עוד לפני ה-28.11.05, כעולה מהחלטתו, נשוא הערעור, מה-31.10.04 בה ציין כי על פי המסמכים שבידו מדובר ברכישת מקרקעין על ידי היזם מר מזרחי באמצעות החברה הנ"ל. מכאן שהמסכמים הרלוונטים הומצאו למשיב עוד במהלך הליכי השומה לפני ה-28.11.05. עוד עולה מטענת ב"כ העוררים שמצאה לה ביטוי מנימוקי עררו כי באוקטובר 2004 סבר המשיב שרכישת המקרקעין נעשתה על ידי החברה הנ"ל ורק כעת, כעבור למעלה משנה החליט לתקן את השומה כאמור בהודעה הנ"ל. עוד טוען בפני ב"כ העוררים כי העסקה נשוא הערר נערכה ב-8.4.03 לפני כ-3 שנים ובשל השומות שהוציא המשיב ובטולן נמנעה האפשרות לרשום את הקרקע בשם הקונים. ההודעה הנ"ל המבשרת על הוצאות שומות חדשות ומבטלת את הקיימות תגרם לדחיה נוספת, לאור זכותם של העוררים להשיג על שומות חדשות אלה וכל הכרוך בכך. 3. ב"כ המשיב טוען כי השומות שבוטלו בש"א 809/06 הוצאו בהעדר מידע על זהות החברה הנ"ל כחברה יזמית. הפגישות שהתקיימו בין נציגי המשיב לעוררים ב-1.2.04 וב-16.10.05 הוסכם כי העוררים ימציאו למשיב את המסמכים הרלוונטים. במכתבו מה-8.11.05 בתשובה לבקשת המשיב להשלמת פרטים חסרים הודיעו ב"כ העוררים כי הם פועלים "להשגת המסמכים הנדרשים" שיומצאו למשיב "בימים הקרובים" (ראה מכתב המצורף לתגובת המשיב) פגישה נוספת שהתקיימה ב-23.11.05 סוכם שוב על המצאת המסמכים למשיב מאחר שטרם הומצאו, רק ב-28.11.05 או סמוך לו הומצאו המסמכים כולל הסכם הניהול ע"י החברה הנ"ל. תשובת ב"כ העוררים לפנייתו של המשיב במכתבו הנ"ל מחזקת, לכאורה, את טעונו של המשיב. לאור המסמכים שנתקבלו הודיע המשיב את ההודעה הנ"ל. את התמשכות הטיפול בעניין זה מיחס ב"כ המשיב להתנהגות העוררים שעכבו את המצאת המסמכים כמפורט לעיל. בהעדר המסמכים הרלוונטים לקביעת מהות העסקה הוצאו לטענת המשיב, שומות שגויות ונוצר הצורך לתקנן. הצורך בתיקון השומה נבע, לטענתו, ממחדלי העוררים ואין מקום לקבלת הערר וחיוב המשיב בהוצאות. 4. סעיף 85 לחוק הנ"ל מסמיך את המשיב לתקן טעויות שנפלו בשומות על מנת שיהא נאמן לחובתו לשומת אמת. זכותם של העוררים היא להסתמך על שומה סופית ונפסק ע"א 736/87 יעקובוביץ ואח' .נ. מנהל מס שבח נצרת פס"ד מ'ה (3) ע' 365 בע' 372 כי: "אינטרס זה חזק במיוחד כאשר נישום שינה את מצבו לרעה בעקבות ההחלטה השגויה". בענייננו לא נטען ע"י העוררים כי שינו את מצבם לרעה בהסתמך על השומה הקיימת. מאידך - "עומד האינטרס הציבורי בשמירת החוקיות של פעילות המינהל" במידה ושומה קיימת מוטעית אנטרס הצבור בא להפעלת הסמכות לתקינה. אין אנו מוצאים צורך לקבוע עמדה לעניין הטעון העובדתי הבלתי מוכח, של הצדדים. מה שנותר לנו לאור טענות הצדדים, הוא לבחון אם שמושו של המשיב בסמכותו עפ"י סעיף 85 לחוק הנ"ל נעשה כדין. 5. אנו דוחים את בקשת העותרים לקבלת הערר ולחיוב המשיב בהוצאות ומחייבים את העוררים יחד ולחוד לשלם למשיב את הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך מתן החלטה זו ועד לתשלום בפועל. מיסיםמקרקעיןמיסוי מקרקעין