שכר טרחה לנאמן

החלטה מבוא: בפניי בקשה למתן הוראות ופסיקת שכר טירחה לנאמן, עו"ד יורם חדי (להלן: "הנאמן עו"ד חדי"), בעבור הפעולות שבוצעו על-ידו בהתאם לתפקידו. הרקע לבקשה: עניינה של התובענה שבכותרת בעסקת מכר מקרקעין שנקשרה בין המבקשים לבין המשיבה 1, תוך מתן ערבויות ע"י המשיב 6, בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"). המבקשים הגישו תביעה לביטול עסקאות אלו. התובענה הסתיימה בחתימתם של שני הסכמי פשרה, אשר קיבלו ביום 16.06.03 תוקף של פסק-דין. הסכם הפשרה הראשון נכרת בין כל הצדדים בתיק וקבע, בין היתר, כי כל העסקאות ביחס למקרקעין יבוטלו, כי שלטונות מיסוי מקרקעין ישיבו את כספי המס שקיבלו בגינן וכי ההחזרים שיתקבלו כאמור יחולקו בין הצדדים עפ"י הסכומים וסדרי הקדימויות כקבוע בהסכם. ההסכם השני נכרת בין הבנק לבין המשיבים 1 ו-2 ובו הוסדרו חובותיהם לבנק. הנאמן עו"ד חדי וב"כ המשיבים 1 ו-2, עו"ד יורם גולדברג (להלן: "הנאמן עו"ד גולדברג"), מונו כנאמנים לקבלת החזרי רשויות המס (מס שבח ומס רכישה) וחלוקתם עפ"י ההסכם. לצורך זה פתחו הנאמנים חשבון נאמנות משותף והורו לרשויות מיסוי מקרקעין להעביר את ההחזרים כאמור לחשבון הנאמנות, בהתאם לקבוע בפסק הדין. ביום 13.10.03 העבירו שלטונות מס שבח לחשבון הנאמנות את החזר המס, כפי שנדרשו ע"י הנאמנים, בסך של 2,580,324 ₪. יתרת הכספים שהיה על שלטונות מס שבח להעביר לחשבון הנאמנות, בסך של 404,000 ₪, הועברו ביום 9.10.03 לנאמן עו"ד גולדברג, במקום להעבירו ישירות לחשבון הנאמנות כאמור בפסק הדין. הנאמן עו"ד גולדברג סבר כי המדובר בהחזר מס עבור תיק אחר ולכן העביר סכום זה לחשבון המשיבה 1. בו ביום שלח עו"ד אבינועם חדי, ממשרד הנאמן עו"ד חדי, מכתב לשלטונות המס במסגרתו הבהיר, כי העברת הכספים לנאמן עו"ד גולדברג, במקום העברתם לחשבון הנאמנות שפרטיו נמסרו להם כמוטב היחידי לתשלום, נעשתה בניגוד לקבוע בפסק-הדין ולפיכך עליהם להעביר את הסך האמור לחשבון הנאמנות. במקביל, פנה עו"ד אבינועם חדי במכתב לנאמן עו"ד גולדברג בדרישה להעביר את הסך של 404,000 ₪ לחשבון הנאמנות. בתגובה הבהיר הנאמן עו"ד גולדברג כי העביר בטעות כספים אלו למרשיו, המשיבים 1 ו-2. בפגישה מיום 16.12.03 במשרדי שלטונות מס שבח בנתניה, בה נכחו ב"כ של שלטונות מס שבח והנאמנים, הוסכם, כי שלטונות מס שבח יעבירו סך של 404,000 ₪ לחשבון הנאמנות. ביום 19.2.04 התקבלה במשרד הנאמן עו"ד חדי המחאה בסך של 181,242 ₪ בלבד, המותירה יתרת חוב לחובת שלטונות מס שבח בשיעור נומינלי של 223,440 ₪. במצב דברים זה, הגיש הנאמן עו"ד חדי בקשה למתן הוראות ופסיקת שכר טירחה בעבור פעלו להשבת הכספים ממס שבח בעקבות העברתם בטעות לעו"ד גולדברג וכן בגין פעלו למול מס רכוש. הנאמן עו"ד חדי ציין בבקשתו, כי יש צורך לפעול להשבת הסך של 223,440 ₪ (בערכו הנומינלי) משלטונות המס ו/או המשיבה 1 ו/או עו"ד גולדברג ולפיכך ביקש הוראות לעניין זה מביהמ"ש (בש"א 1600/05). בהחלטתי מיום 21.3.05 קיבלתי את הבקשה, לאחר שדנתי בהוראות הסכם הפשרה והגעתי למסקנה, כי הנאמן עו"ד חדי פעל באופן הראוי והנכון בהתאם לתפקידו ולמוטל עליו לפי האמור בהסכם וכי פעילותו להחזרת הסכום בסך 404,000 ₪, אשר שלטונות מס שבח לא העבירו ישירות לחשבון הנאמנות כאמור בפסק-הדין, מהווה חלק בלתי נפרד ממילוי תפקידו כנאמן. מאחר ופעילות זו לא הייתה צפויה בעת קביעת שכר-טרחתו, פסקתי, כי הוא זכאי לשכר-טירחה ראוי בעבור עבודתו הנוספת. עוד פסקתי, כי בקשתו של הנאמן עו"ד חדי להגשת תביעה אשר יהיה בה להביא לתשלום הסכומים ע"י שלטונות מס שבח או החזרתם מהגורמים המתאימים, הינה חלק בלתי נפרד וראוי מתפקיד הנאמן בנסיבות דנן. בסיכומו של דבר, הורתי, כדלהלן: "אני פוסקת לנאמן עו"ד חדי שכר-טרחה בגין פעילותו עד היום בסך כולל של 28,000 ₪ בתוספת מע"מ. אני קובעת כי הנאמן עו"ד חדי יהיה רשאי להגיש תביעה כנגד שלטונות מס שבח ו/או המשיבה מס' 1 ו/או 2 - להשבת הסך של 223,440 ₪. איני סבורה כי יש מקום להגשת תביעה אישית כנגד הנאמן עו"ד גולדברג." (שם). הנאמן עו"ד חדי אכן הגיש תביעה כספית בסך של 299,038 להשבת הכספים, לרבות כל ההוצאות הנלוות שנבעו ממעשי ומחדלי הנתבעים (ת"א 22816/05, בבימ"ש השלום בת"א). הנתבעים הגישו כתבי הגנה, כאשר שלטונות מס שבח הגישו הודעת צד שלישי כנגד הנאמן עו"ד גולדברג, אשר הגיש, מצדו, הודעת צד רביעי כנגד המשיבים 1 ו-2. עד כה התנהלו שלוש ישיבות במסגרת התובענה האמורה ובקשות ביניים לרוב. מכאן הבקשה שבפני, במסגרתה מבקש הנאמן עו"ד חדי, לפסוק לו שכר טרחת ביניים, בשיעור של 36,000 ₪, בגין למעלה מ-72 שעות עבודה, ואת תשלום ההוצאות הכרוכות בתובענה, בך של 709.9 ₪ בצירוף מע"מ וכן אגרת בימ"ש בשיעור של 3,913 ₪. תגובות המשיבים לבקשה: המשיבים 1 ו-2 מתנגדים לבקשה; לדידם, הבקשה הינה מוקדמת ומן הראוי להמתין עד לתוצאות ההמשפט, שכן אם תדחה התביעה, הוצאות המשפט יושתו דווקא על הנאמן עו"ד חדי ואם תתקבל התביעה, יש להניח כי יפסקו לטובתו הוצאות משפט ראויות. המשיבים 1 ו-2 מוסיפים וטוענים, כי בשל העובדה שנפסק לנאמן עו"ד חדי שכ"ט בעבר, בעבור הפעולות שביצע, הוא אינו זכאי לשכ"ט נוסף. המשיבים 3, 4 ו-5 הודיעו לבית המשפט, כי הם משאירים לשיקולו את ההחלטה בבקשה. הבנק הודיע לבית המשפט, כי הוא מסכים שהנאמן עו"ד חדי יקבל שכר ראוי בגין התובענה שהגיש (אף כי לדידו, קופת הנאמנות אינה צריכה לשאת בנטל העבודה הנוסף והמיותר שהוטל על הנאמן עו"ד חדי) וכי הוא משאיר לשיקול דעתו של בית המשפט את אופן קביעתו. תשובת הנאמן עו"ד חדי לתגובת המשיבים 1 ו-2: הנאמן עו"ד חדי דוחה את האמור בתגובת המשיבים 1 ו-2; לדידו, אף אם קיימת אפשרות שהתביעה תדחה, הרי ברור שההוצאות לא יושתו על הנאמן באופן אישי, אלא על קופת הנאמנות, שבעבורה הוא פועל. כך גם ביחס להוצאות שיפסקו במידה והתביעה תתקבל, שהרי אלו יתקבלו בקופת הנאמנות ולא בחשבונו הפרטי של הנאמן. דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות המשיבים ובתשובת הנאמן עו"ד חדי , נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל; כפי שכבר ציינתי בהחלטתי מיום 21.3.05, פעילותו של הנאמן עו"ד חדי להחזרת הסכום ששלטונות מס שבח לא העבירו ישירות לחשבון הנאמנות, מהווה חלק בלתי נפרד ממילוי תפקידו כנאמן. בקשתו של הנאמן עו"ד חדי להגשת תביעה אשר יהיה בה להביא לתשלום הסכומים ע"י שלטונות מס שבח או החזרתם מהגורמים המתאימים, הינה חלק בלתי נפרד וראוי מתפקיד הנאמן בנסיבות דנן. פעילות זו לא הייתה צפויה בעת קביעת שכר-טרחתו ועבור עבודתו הנוספת הוא זכאי לשכר-טירחה ראוי. אשר על כן, אני פוסקת לנאמן עו"ד חדי שכר טרחה בסך של 24,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, בגין פעלו עד כה. כמו כן, אני מורה על השבת ההוצאות הכרוכות בהגשת התובענה, כמפורט בסעיף 8 לבקשה. שכר טרחהנאמנות