זכות אובליגטורית - מס שבח

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שכר מכירה ורכישה) תשכ"ג - 1963 קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכויות במקרקעין "זכות במקרקעין" מוגדרת בסעיף 1 לחוק הנ"ל: "בעלות או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים, הן שבדין והן שביושר...". ארוע המס הוא "מכירה" של זכות במקרקעין כמוגדר בסעיף 1 לחוק והגדרת אירוע מס כוללת אפוא לא רק מכירה של זכות קניינית במקרקעין, כי אם גם מכירה של זכות אובליגטורית במקרקעין. כונה המחוקק, שעה שהגדיר את המונח מכירה ועל דרך ההרחבה הייתה לכלול בגדר החיוב במס את הסכם המכירה האובליגטורית בתור שכזה. בית המשפט פסק כי החוק בא לסתום את הפרצות ולכלול בגדריו את כל האירועים המהווים מבחינה כלכלית מכירה של זכות המקרקעין אף אם אין מדובר בזכות רשומה. לדוגמא: החוק הנ"ל חל גם על מכירתן של זכויות אובליגטוריות שתכנונן הכלכלי הוא "זכות במקרקעין" כמו הזכות המגולמת בחוזה עמידר. מיסיםמס שבחזכות אובליגטורית