סמכויות מנהל מיסוי מקרקעין

מהן סמכויות מנהל מיסוי מקרקעין ? כיצד ניתן לבטל החלטה של מנהל מיסוי מקרקעין ? בית המשפט פסק כי מנהל מיסוי מקרקעין הינו גוף סוברני, בעל שיקול דעת עצמי, השוקל את שיקוליו בהתאם להנחיות המיוחדות שבחוקי מיסוי המקרקעין. בהתאם מפעיל מנהל מיסוי מקרקעין את הכלים שהעמיד החוק לרשותו, כאשר הוא אינו מחויב לנהוג ולהחליט דווקא על פי הסכמותיהם הגלויות של הצדדים לעסקה, אלא עליו להתעמק ולירד לחקרה של עסקה, או באשר לביטולה של עסקה, הכל לפי מבחנים רלוונטיים, לפיהם יאבחן את זהות העסקה, מהותה, אופיה הכללי, והחבות במס הנובעת הימנה. הרואה עצמו נפגע מהחלטת מנהל מיסוי מקרקעין, רשאי וזכאי להגיש השגה, ערר וערעור, בהתאם לכללים שהותוו בחוק מיסוי מקרקעין. עוד נפסק כי אין לעקוף את הנהלים שהותוו בחוק המיסוי באמצעות פסקי דין הצהרתיים.משנקבעו בחוק המיסוי כללים יחודיים, אך אין אדם רשאי למצוא לעצמו סעדים אחרים, שאינם על פי כללים אלה. שכן, רצונו של המחוקק הוא, כי הליכי השגה וערעור על החלטות מנהל מיסוי מקרקעין ימוצו, באופן יחודי, בדרכים ובכלים אשר הותוו על ידו. אין לעקוף את ההליכים שהותוו בחוק המיסוי, על דרך של פניה לבית משפט אזרחי בתביעה אזרחית רגילה. קביעת חבותו של אדם למס, כולל החלטה בכל שאלה הכרוכה בקביעת החבות והיקפה, חיב להתברר בדרך המיוחדת שיועדה לה על-ידי המחוקק. ומכאן, חייב אדם, המבקש להצהיר על ביטול עסקה ולקבל עקב כך פטור מתשלום מס, או להשיב מס אשר כבר שולם על ידו, להתכבד ולהגיש הצהרה הולמת למנהל מיסוי מקרקעין על כך. להצהרה זו רשאי הוא אף לצרף את פסק הדין, אשר ינתן לזכותו, אם אכן ינתן, במסגרת תביעתו כנגד בעל חוזהו. במידה והחלטתו של מנהל מיסוי מקרקעין לא תשא חן בעיניו, הרי זכאי הוא לפעול במסגרת הליכי ההשגה והערר והערעור הקבועים בחוק למען מצות את זכויותיו. מכל מקום, אין בעל דין זכאי לעשות קפנדריה ולמצוא לעצמו סעדים חליפים במסגרת הגשת תובענה כנגד המנהל בפני בית המשפט. מיסיםמקרקעיןמיסוי מקרקעין