מס שבח דירה יחידה

האם יש מס שבח על דירה יחידה ? סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) תשל"ג-1963 מזכה בפטור ממס שבח דירת מגורים כאשר הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר במשך שמונה עשר החדשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור. הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ25% ממנה ועל דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני כב' בטבת בתשנ"ז (1 בינואר 1997). כמובן שעל הדירה הנמכרת להיות דירת מגורים מזכה. סעיף 49ג שכותרתו "חזקת דירת מגורים יחידה" קובע כי לעניין סעיף 49ב(2) יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה: (1) היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב- 18 החודשים שקדמו למכירה. (2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כב' בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997). (3) חלקו של המוכר בבעלותה היא פחות מ- 25%." משני סעיפים אלה עולה כי סעיף 49ב(2) פוטר ממס שבח דירת מגורים יחידה בתנאים הבאים: א. על הדירה הנמכרת להיות "דירת מגורים מזכה" כמשמעותה בסעיף 49א לחוק הנ"ל. ב. על הדירה הנמכרת להיות דירתו היחידה של המוכר בארץ או באזור כפי שהיא מוגדרת בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. ג. המוכר לא מכר בפטור ממס דירה אחרת בתקופה של שמונה עשר חדשים שקדמו למכירה הנדונה. ד. סעיף פטור זה אינו חל על חלק בדירה שהיא פחות מ- 25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1/1/97. המחוקק התייחס למצב שבו למוכר יש בנוסף לדירה היחידה הנמכרת דירת מגורים אחרת וקבע בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. חזקה על דירת מגורים הקובעת כי המוכר דירת מגורים יחידה לא יחשב לבעל דירה נוספת אם בבעלותו דירת מגורים נוספת שנתקיימו לגביה אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. קרי, דירה שיש לו בה פחות מ- 25% חלקים או שהושכרה בשכירות מוגנת לפני ה- 1/1/97. מיסיםמקרקעיןמס שבח