רווח הון אינפלציוני במכירת מניות

בערעור מס הכנסה 514/01 ועקנין נ' פקיד השומה ירושלים, עלתה שאלת סיווג מכירת מניות, שבה דווח לרשויות המס על רווח הון אינפלציוני. המשיב דחה דיווח זה וקבע שומה על רווח הון לפי הערכת שווי של כלכלן מומחה. לחילופי חילופין טען המשיב כי מדובר בעסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודה, שמהותה חלוקת דיבידנד. בית המשפט קבע כי מרגע שהמשיב הוציא שומה, המכירה בכך שמדובר ברווח הון, אין הוא יכול לחזור בו מהעובדות המוסכמות ולטעון שמדובר בעסקה מלאכותית. ובלשונו של השופט זילברטל: "ראינו כי במטרה להשיג תוצאת מס נוחה יותר למשיב, הוא בחר שלא לחלוק על הטענה הבסיסית של המערערים לפיה מדובר ברווחי הון. משבחר המשיב בדרך זו, וביסס את השומה עליה, לא יהיה זה הוגן לאפשר לו 'דרך מילוט' למקרה שטענותיו בענין מיסוי רווח ההון תדחנה. שהרי אם הבסיס אינו נכון לדעת המשיב, וכלל לא מדובר במכר מניות שהניב רווח הון (אלא תשלום דיבידנד) יש להעמיד תחילה עניין זה לדיון, ולא להציגו כטענה חלופית. למעשה אין בפי המשיב 'טענה חלופית אמיתית', אלא הוא מבקש ליהנות מכל העולמות מבלי שיחויב לדבר". בית המשפט קבע כי מהלך כזה מצד רשויות המס איננו הוגן, ופוגע מעבר למידה בנישום. לפיכך, טוענת המערערת, כי טענתו החלופית של המשיב בדבר העסקה המלאכותית, מהווה נסיגה מעובדות מוסכמות, ויש למוחקה. מיסיםדיני חברותרווח הוןמניות