בקשה לביטול פשיטת הרגל

החלטה 1. מונחת בפני בקשת ב"כ הכונ"ר לבטל את הליכי פשיטת הרגל, אשר ננקטו לבקשת החייבת, בטענה כי זו מימשה את כספי קרן ההשתלמות שלה ומשכה לשימושה הפרטי וללא קבלת רשות בית המשפט סך של 50,000 ₪ תוך פגיעה במסת הנכסים המוקנית לנאמן לטובת הנושים. 2. ביום 7.10.97 ניתן צו לכינוס נכסי החייבת לבקשתה וביום 24.6.98 הוכרזה החייבת כפושטת רגל. 3. ביום 24.4.06 הגישה החייבת בקשה לפטור אותה מיתרת חובותיה בהליכי פשיטת רגל (בש"א 2252/06) ובה הציעה להעשיר את קופת הנושים בסכום של 15,000 ₪ אותו אמורה היא לקבל מתוך קרן ההשתלמות שאמורה להיפתח ביום 31.5.06. בדיון, שהתקיים בפני ביום 12.9.06, חזרה המבקשת על הצעתה וציינה כי בכוונתה להשתמש ביתרת הכספים כדי לעזור לילדיה. לאחר קבלת תגובות משלימות דחיתי את הצעת החייבת וקבעתי בהחלטתי, מיום 11.12.06, כי בכפוף לפדיון מלוא הכספים המופקדים בקרן ההשתלמות, אשר הוערכו בסכום של 65,000 ₪ , לטובת קופת פשיטת הרגל יינתן לחייבת הפטר מיתרת חובותיה בהליכי פשיטת רגל. 4. בפועל ובדיעבד התברר כי החייבת עשתה דין לעצמה וכבר ביום 31.5.06, חודשים מספר לפני הדיון אשר התקיים בפני, פדתה היא מקופת הקרן סך של 52,000 ₪ לשימושה, באופן אשר הותיר בקופה יתרה של 15,000 ₪ בלבד. לטענתה כיסתה חוב של חתונת בנה הראשון, סייעה לבנה במימון רכישת ציוד ראשוני לנכדה אשר נולד וכן סייעה במימון חתונה של בנה השני. 5. ב"כ הכונ"ר טען כי בנסיבות העניין משעשתה החייבת דין לעצמה אין היא זכאית ליהנות עוד מהליכי פשיטת הרגל ולפיכך דחה את הצעותיה החדשות של החייבת להעשיר את קופת הנושים בדרך של פדיון קרן ההשתלמות אשר תצבור יתרת פדיון בשנת 2012 ועתר להורות על ביטולם של הליכי פשיטת הרגל לאלתר. 6. מנגד טענה החייבת בתגובתה ובתגובותיה המשלימות כי מבקשת כי ימשכו הליכי פשיטת הרגל וכי לזכות הנושים תעמוד יתרת קרן ההשתלמות הצוברת אשר תעמוד על יתרה של כ- 60,000 ₪ בשנת 2012, והכול מעבר לכספים הקיימים היום בקופת פשיטת הרגל ואשר מגיעים לסך של 27,000 ₪, יתרה אשר התגבשה לאחר העברת יתרת קופת קרן ההשתלמות, בסך של 15,000 ₪, לקופת הנושים. 7. אין חולק כי מעשיה של החייבת מגלמים התנהגות שלא בתום לב אשר מקבלים מימד חמור במיוחד כאשר מדובר בהליכי פשיטת רגל. עקרון תום הלב הנו עקרון יסוד בהליכי פשיטת רגל וחייב המבקש לחסות בהליכים אלה מחויב לנהוג בתום לב הן בשלב של יצירת החובות והן בשלב ניהול הליכי פשיטת הרגל. 8. בנסיבות דנן עשתה החייבת דין לעצמה כאשר משכה מקרן ההשתלמות סכום כסף נכבד ללא רשות בית המשפט ואף הרהיבה עוז להתייצב בפני בית המשפט בחודש ספטמבר 2006, לאחר שמשכה כבר את הכספים, ולבקש הפטר מיתרת חובותיה על בסיס הצעתה להעשיר את קופת הנושים בסכום של 15,000 ₪ בלבד, מיתרת קרן ההשתלמות ובהתאם את רשות בית המשפט להותיר בידיה לשימושה את יתרת הכספים בקרן ההשתלמות בסך של 52,000 ₪, כשבפועל הסתירה מפני בית המשפט כמו גם הכונ"ר את העובדה כי כבר משכה את הכספים הללו מקופת הקרן. 9. בדיעבד, כאשר בית המשפט דחה את הצעתה וחייב אותה בהעברת כל כספי קרן ההשתלמות לקופת הנושים התגלה חוסר ניקיון ידיה של החייבת. אילו היה נענה בית המשפט להצעתה להסתפק בהעברת סך של 15,000 ₪ מקרן ההשתלמות לקופת הנושים כי אז הייתה יוצאת החייבת נשכרת אף מבלי שאיש מן הנוגעים בדבר ידע על כך. כאמור, החייבת בהתנהלותה ביקשה אישור רטרואקטיבי למעשיה כאשר היא מסתירה מפני בית המשפט והכונ"ר את התמונה לאשורה. 10. נכונותו של בית המשפט לגלות הבנה לצרכיה האישיים של המבקשת כמו גם לקשייה לאורך השנים, בהם נמצאת היא בהליכי פשיטת רגל, אינה יכולה להתגמש עד למתן לגיטימציה להתנהלות חסרת תום לב כה בוטה מצדה. 11. שקלתי ביטול הליכי פשיטת הרגל לאלתר אולם, בחרתי בנסיבות העניין לאפשר לחייבת דרך חזרה בדרך של העשרת קופת הנושים באותה יתרת בסך של 52,000 ₪ אותה משכה מקרן ההשתלמות ללא אישור בית המשפט, וזאת תוך 60 יום מהיום. 12. לא מצאתי לנכון לקבל את הצעת החייבת להעשיר את קופת הנושים בעוד 6 שנים דהינו, בשנת 2012 שאז אמורה הקופה להיפתח שוב. קבלת הצעה זו תהא מתן לגיטימציה להתנהגות פסולה זו מצידה, התנהגות שאין הדעת סובלת. לא תעמוד החייבת בתנאי זה יבוטלו הליכי פשיטת הרגל. 13. ב"כ הכונ"ר ידווח לבית משפט בתום התקופה. פשיטת רגל