הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע צ'קים

החלטה החלטה זו הינה בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות ובהתנגדות לביצוע שיקים (שיק ע"ס 19,780 ₪ ז.פ. 10/5/04, ושיק ע"ס 20,000 ₪ ז.פ. 10/4/04), המשוכים ע"י המבקשת לפקודת המשיבה. מנהל המבקשת מר שמואל פליגמן נחקר על התצהירים שניתנו מטעמו, ובאי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. המבקשת טוענת כי התקשרה עם קבלן לביצוע עבודות תשתית ופיתוח, בשם מר יוסף יפת (להלן: "הקבלן הראשי"), בכדי שיבצע בעבורה עבודות ריצוף מדרכה באתר המבקשת בבני ברק. לטענתה של המבקשת הקבלן הראשי שכר את שירותיה של המשיבה כקבלן משנה וזו ביצעה את העבודה בפועל . המבקשת טוענת כי לא הזמינה אצל המשיבה את העבודה . לטענת המבקשת אין ולא היו כל יחסי עובד - מעביד ו/או יחסי קבלן - מזמין, ועל כן משלא התקשרה המבקשת עם המשיבה ישירות לא זכאית המשיבה לתשלום כלשהוא מאת המבקשת. לטענת המבקשת בסיום העבודות שולם על ידי מנהל המבקשת מר פליגמן לקבלן הראשי (מר יפת יוסף) עבור העבודה סך של 39,780 ₪, כעולה מהעתק השיק שצורף נספח ב' לתצהיר. לטענת המבקשת חשבונית מס אשר הוציאה המשיבה הועברה למחלקת הנהלת החשבונות אצלה ועקב טעות אנוש שכח מר פליגמן ליידע את הנהלת חשבונות כי הסדיר את התשלום בגין אותה חשבונית. בעקבות טעות זו ומחוסר ידיעה כי התשלום הוסדר , שלח מנהל החשבונות אצל המבקשת, מר יהודה שוורץ את שני השיקים נשוא ההתנגדות לפקודת המשיבה לכיסוי החשבונית. לטענת המבקשת לאחר שנתגלתה הטעות פנה נציג המבקשת אל המשיבה כי זאת תחזיר את השיקים נשוא ההתנגדות אשר הועברו לידיה בטעות . לטענת המבקשת, המשיבה אישרה כי אכן השיקים התקבלו אצלה בטעות והתחייבה כי אלה יוחזרו או לחילופין יושמדו. לאחר שעיינתי בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות ובבקשת ההתנגדות, ושמעתי חקירת המצהיר וסיכומי הצדדים, אני סבור כי אין מקום בנסיבות העניין כפי שיפורט להלן להתיר הארכת מועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר ודי בכך כדי לדחות את ההתנגדות. אף לגופו של עניין כפי שיובהר, אף שאינני נדרש לכך אני סבור כי הגנתה של המבקשת הינה הגנת בדים אשר אין ליתן בגינה רשות להתגונן. השיקים נשוא ההתנגדות הוגשו לביצוע במסגרת תיק הוצל"פ מס' 0310328052, ובוצעה מסירת אזהרה למבקשת ביום 23/5/05. המבקשת לא הגישה בקשת ההתנגדות תוך 20 הימים הקבועים בחוק, אלא הבקשה הוגשה באיחור ביום 14/9/05, ולפיכך, הוגשה הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות. על פי תקנה 528 לתקסד"א הואיל ומדובר במועד שנקבע בחיקוק על המבקשת היה להראות "טעמים מיוחדים שירשמו", על מנת שבית המשפט יעתר להארכת המועד. טעמים מיוחדים אלה הינם נסיבות אשר אינן בשליטת המבקש והמונעות ממנו מלהגיש את ההתנגדות במועד, מדובר בנסיבות שאינם נובעות ממחדלים הקשורים במבקש עצמו. (ראה: ספרו של כב' השופט אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 645). המבקשת טוענת בסעיף 6 לתצהיר התמיכה בבקשה להארכת מועד, כי נמנעה מלפעול ולהגיש התנגדות במועד בהסתמך על מצגי המשיבה כי לא תפעל כנגד המבקשת וכי תשיב למבקשת את השיקים שנמסרו בטעות ולחילופין תשמיד אותם. המבקשת טוענת כי הסתמכה על מצגים אשר הציגה המשיבה אולם טענתה זו נטענת באופן סתמי ללא כל פירוט עובדתי של אותם מצגים מהם יכולה היתה ללמוד כי המשיבה אינה עומדת על גביית השיקים, ומסכימה כי השיקים נשוא ההתנגדות נמסרו לה בטעות. מהחקירה של המצהיר מטעם המבקשת וכן מהאמור בתצהירים שניתנו על ידו עולה תמונה הפוכה, ממנה ניתן ללמוד כי המשיבה הציגה בפני המבקשת דרישה ברורה לסילוק החוב נשוא השיקים. מנהל המבקשת מאשר בסעיף 13 לתצהיר התמיכה בבקשת ההתנגדות כי בא כוח המשיבה שלח למבקשת מכתב דרישה לתשלום השיקים נשוא ההתנגדות, אולם לטענתו המבקשת סברה כי מדובר בטעות ועל כן כלשנו המבקשת "התעלמה ממכתב זה". מנהל המבקשת מאשר בסעיף 14 לתצהיר התמיכה בבקשת ההתנגדות, כי קיבל אזהרה במסגרת תיק ההוצל"פ שנפתח בגין השיקים , אולם לדבריו לא הגיש בקשת התנגדות גם באותו שלב, שכן סבר כי המשיבה תבין כי הינה פועלת בניגוד לחוק, ולא תמשיך לפעול לגביית החוב. לנוכח עדותו של מנהל המבקשת כי היה ידוע לו כי נפתח תיק הוצל"פ לביצוע השיקים נשוא ההתנגדות, אין כל בסיס לטענת המבקשת כי המשיכה להסתמך על מצג של המשיבה כי זו אינה מעוניינת בגביית החוב נשוא השיקים. מחדלה של המבקשת אשר לא הגישה התנגדות לביצוע שיקים במועד, נובע כאמור לעיל, מנסיבות הקשורות במבקשת עצמה ולא בגורמים חיצוניים לה, ועל כן אין בדבר משום טעמים מיוחדים הנדרשים לצורך הארכת מועד. מהמפורט לעיל עולה, כי המבקשת פעלה תוך זילזול בוטה בבית המשפט ובסדרי דין, התעלמה ממכתב דרישה שנמסר לה טרם פתיחת תיק ההוצל"פ וכן מהאזהרה שנמסרה לה, ובהמשך לאחר שקיבלה אזהרה בתיק ההוצל"פ נהגה מנהג "שב ואל תעשה", וביודעין לא פנתה לעורך דין על מנת להגיש התנגדות. על כן, לא מצאתי כי בקשת המבקשת מראה "טעמים מיוחדים" הדרושים לצורך הארכת מועד להגשת התנגדות , ועל כן הבקשה להארכת מועד נדחית, וממלא נדחית אף בקשת ההתנגדות. אני סבור כי אף לגופו של עניין, אף שאינני נדרש לכך, דינה של בקשת ההתנגדות לביצוע שיקים להדחות בהיותה הגנת בדים. המבקשת טוענת להגנתה בסעיף 4 לתצהיר התמיכה בבקשת ההתנגדות, כי ההתקשרות במסגרתה בוצעו עבודות על ידי המשיבה נעשתה עם צד שלישי קבלן בשם יוסף יפת , וכי בין המבקשת לבין המשיבה אין ולא היו כל יחסי עובד - מעביד ו/או יחסי קבלן - מזמין. בחקירתו הנגדית של המצהיר מטעם המבקשת, אישר המצהיר מטעם המבקשת כי המבקשת ניהלה כרטיס הנהלת חשבונות המתייחס למשיבה ,כרטיס הנהלת החשבונות הוגש וסומן מש/1. מעיון בכרטיס הנהלת חשבונות מש/1 , עולה בבירור כי בין המבקשת לבין המשיבה התקיימה פעילות עיסקית במסגרתה שולמו על ידי המבקשת כספים נוספים למשיבה, דבר העומד בסתירה לגירסת המבקשת בסעיף 4 לתצהיר כי לא התקשרה עם המשיבה וכי לא היו בין הצדדים יחסי קבלן מזמין עבודה . יתר על כן, מעיון בדף כרטיס הנהלת חשבונות מש/1, מראה כי המבקשת רשמה תחילה בצד "הזכות" את סכום החוב הכולל נשוא השיקים עם הגשת החשבונית אשר הוציאה לה המשיבה בגין העבודה (חשבונית מס' 1125), ולאחר שהוציאה המבקשת שיק תשלום בגין אותו סכום בסך של 39,780 ₪, רשמה בהתאם סכום זה בצד "החובה" . טענתה של המבקשת כי התשלום האמור אשר נרשם בכרטסת הנהלת חשבונות הינו בגין תשלום שביצעה בשיק מס' 450 ונמסר לידי קבלן הראשי מר יוסף יפת, אינה מתיישבת ועומדת בסתירה לכך שהדבר נרשם בכרטסת הנהלת חשבונות המתנהל על שם המשיבה ולא על שמו של אותו צד שלישי - מר יוסף יפת. לאור כל המפורט לעיל, הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות ובקשת ההתנגדות נדחות. אני מחייב את המבקשת בהוצאות בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אני מורה לגזברות להעביר סכום הפקדון בסך של 10,000 ₪ שהופקדו בתיק לצורך עיכוב ההליכים לתיק ההוצל"פ מס' 0310328052. כמו כן אני מורה על שפעול ההליכים בתיק הוצל"פ זה. הארכת מועדשיקיםביצוע שטר