תקנות התעבורה טרקטורון

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן:"תקנות התעבורה טרקטורון") הגדרת טרקטורון "טרקטורון" - טרקטור שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות; (2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב; (3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון; (4) הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון; 39ג. תנועת טרקטורון ובטיחותו (א) לא ינהג אדם בטרקטורון בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ. (ב) מהירות נסיעתו של טרקטורון לא תעלה על 40 קמ"ש. (ג) הנוהג בטרקטורון לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברשיון הרכב. (ד) לא ינהג אדם בטרקטורון ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה. 363ב. מסגרות בטיחות בטרקטורון (א) בטרקטורון או ברכב שטח יותקנו מסגרות בטיחות להגנה על הנוהג בו. (ב) לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רשיונו אלא אם כן הותקנה בו מסגרת בטיחות לפי מפרט טכני שהוציאה מחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה והמופקד לעיון הציבור במשרד התחבורה בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד, כאמור. (ג) על אף האמור בתקנה זו רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון או רכב שטח מסוים לא תותקן מסגרת בטיחות אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב. 383ה. סימון אופנוע וטרקטורון בצבע מחזיר אור (א) באופנוע ובטרקטורון תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה בפס בצבע אדום מחזיר אור שרוחבו 2.5 ס"מ ואורכו 15 ס"מ מתחת לספרות בגובה 30 מ"מ. (ב) בתלת-אופנוע תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וקצה הארגז ייצבע במאונך, מלפנים אם הארגז מורכב מלפנים או מאחור אם הארגז מורכב מאחור, בצבע אדום מחזיר אור באורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב של 2.5 ס"מ לפחות. (ג) באופנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות. קסדות לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון (תקנות 39ג(ד), 119 ו-223) קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון יהיו לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן: (1) (בוטלה) (2) תקנת REG. 22 E.C.E - סימון: E.C.E 22; (3) תקן 218 FMVSS - סימון: D.O.T; (4) תקן 5361 B.S - סימון: סימן העפיפון; (5) (בוטלה) (6) תקן יפני JIS-T8133 ,C Type בלבד - סימון JIS. משפט תעבורהתקנות התעבורהטרקטורוןתקנות