השלמת פרטים בשטר

להלן החלטה בסוגיית השלמת פרטים בשטר: החלטה 1. בפני בקשת המבקשת לאפשר לה להשלים את מועד פירעון השטר שהוגש לביצוע בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת. זאת לציין כי שטר זה מהווה "שטר חוב" על סך 40,000 ש"ח בחתימת אברמוב אנג'לה לטובת יפית מימון. על גבי השטר לא נרשם - לא תאריך עשיית השטר ולא זמן פרעונו. המשיבים:רפאל רידניק ואשר אורי חיים חתומים כערבים לשטר החוב . גם לצד חתימתם לא מופיע תאריך חתימה!. 2. בקשת המבקשת - הנפרעת על פי שטר החוב כולל בחובה טענות עובדתיות רבות כגון: מטרת מסירת שטר החוב , נסיבות הגשת שטר החוב לביצוע כנגד המשיבים - החייבים בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת, טענה בדבר הרשאה להשלמת שטר החוב על פי הסכם השכירות שצורף כניספח לבקשה מיום 13.5.2004, מועד מסירת שטר החוב למבקשת, טענה בדבר הקמת העילה למבקשת להיפרע מהשוכרת - עושה השטר על פי שטר החוב, ועוד. טענות אלה כולן ללא יוצא מן הכלל נטענו בגדר הבקשה בבש"א 152047/08 מבלי שנתמכו בתצהיר!. 3. לטענת המשיבים ., עומדת הזכות לאוחז בשטר חוב להשלימו על פי סעיף ב)19 לפקודת השטרות. לאמור : "(ב) מסמך כאמור שהושלם תוך זמן סביר ובדיוק לפי ההרשאה שניתנה, יהא אכיף על כל אדם שנעשה צד לו לפני ההשלמה; זמן סביר, לענין זה, הוא שאלה שבעובדה" משלא נתמכה הבקשה בתצהיר הרי שאין טענות עובדתיות בפני בית המשפט לצורך הכרעה. המשיבים העלו טענות נוספות בתגובתם אלא שבהעדר תצהיר , מתייתר הדיון בטיעוניהם הנוספים של המשיבים. שכן די בכך שהבקשה אינה נתמכת בתצהיר כדי להביא לדחייתה!. 4. ואדגיש לעניין זה - הבקשה אינה בקשה אקדמית להכרזה בדבר הזכות להשלמת זמן פרעון בשטר חוב , אינה תלושה ממקרהו של התיק שבפני, ומשכך., ניתנת החלטתי אך ורק בהתייחס למקרה שבפני ולמקרא הבקשה כפי שהוגשה. 5. לסיכום ., משהוגשה בקשה המבוססת על טיעונים עובדתיים., ובהעדר תצהיר לתמיכה בטיעונים עובדתיים כאמור ., דין הבקשה להידחות!. 6. אין בהחלטה זו כדי להתייחס להוראות פקודת השטרות לעניין זכות המחזיק בשטר חסר זמן פרעון - האם ב"שטר" אוחז הוא, האם בגדר אחיזתו טמונות גם זכויות להשלמת השטר ובאילו תנאים. למרות אי הדיון כאמור ., מוצאת לנכון לאזכר סעיפי הפקודה הרלבנטיים על פיהם : 1) שטר חוב חסר זמן פרעון הוא "שטר פרעון עם דרישה " על פי סעיף 9 לפקודה. לאמור: "שטר בר-פרעון עם דרישה 9. (א) וזה שטר בר-פרעון עם דרישה: (1) ............................. (2) שטר שלא נאמר בו שום זמן לפרעון." 2.) כללית עומדת למחזיק בשטר , "רשות לכאורה להשלים זמן פרעון בשטר חסר כך על פי סעיף 19 לפקודת השטרות לעניין השלמת פרט מהותי בשטר לאמור : "(א) היה השטר חסר פרט מהותי, האדם המחזיק בו יש לו רשות לכאורה להשלים את החסר ככל שנראה לו. (ב) מסמך כאמור שהושלם תוך זמן סביר ובדיוק לפי ההרשאה שניתנה, יהא אכיף על כל אדם שנעשה צד לו לפני ההשלמה; זמן סביר, לענין זה, הוא שאלה שבעובדה". ומהותיות התאריך - זמן הפרעון - זאת בהסתמך על הוראות סעיף 64 לפקודת השטרות לאמור : " שינוי השטר 64. (א) שטר או קיבול שנעשה בהם שינוי מהותי בלא הסכמת כל הצדדים החבים על פי השטר, השטר מתבטל, אך לא כלפי צד שעשה בעצמו את השינוי, או הרשה לעשותו או הסכים לו, ולא כלפי המסיבים שלאחריו; אולם מקום שנעשה בשטר שינוי מהותי, אלא שהשינוי אינו נראה, והשטר הוא בידי אוחז כשורה, יכול אותו אוחז להשתמש בשטר כאילו לא נעשה בו שינוי, ויכול לאכוף פרעונו לפי כתבו המקורי. שינוי מהותי מהו (ב) ביחוד מהותיים הם שינויים אלה: כל שינוי בתאריך, בסכום העומד לפרעון, בזמן הפרעון או במקום הפרעון, ומקום שקיבולו של השטר הוא כללי - הוספת מקום הפרעון בלי הסכמתו של הקבל." מהוראות סעיף 64 ב לפקודה ניתן להסיק כי זמן פרעון השטר ותאריך עשייתו הם בהחלט פרטים מהותיים לשטור שהרי כאמור שינוי בהם עלול להשפיע על זכויות האוחז בשטר הכולל שינויים כאמור. בעניין זה ניפסק בע"א 640/73 עא 640/73 מרדכי גלבנק נ' עזבון המנוח ניסן גילאי כט (2)701, עמוד 705. "העדר הציון של זמן פרעונו של השטר אינו פוגם במהותו כשטר." וכפי שניפסק בפסק הדין שם - לקוח מתוך הפדאור החדש יוני 2006. "לענין זה בא איפוא סעיף 19 (א) להרחיב את האפשרויות העולות מסעיף 9 לפקודה ויצר היתר לכאורה להוסיף את התאריך החסר ולהפוך את השטר לבר-פרעון בתאריך שנרשם בו." 7. אלא שעדיין נותרו כאמור השאלות שבעובדות לעניין נסיבות החזקת המבקשת בשטר החוב, זכותה להשלים את שטר החוב , והאם מועד ההשלמה עונה על דרישת "זמן סביר "על פי פקודת השטרות!. אשר על כן ובהעדר תצהיר כאמור לתמיכה בבקשת המבקשת - המחזיקה בשטר החוב שהוגש לביצוע בתיק שבכותרת - דוחה הבקשה. מחייבת המבקשת בהוצאות כל אחד מהמשיבים בסך של 700 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. שטרהשלמת פרטים