אופציות מט''ח

מהו מסחר באופציות מט"ח ? מהי רמת הסיכון של השקעה באופציות מט"ח ? מהי כתיבת אופציות ? במסחר באופציות מטבע חוץ (מט"ח), כותב האופציה מציע למכירה התחייבות מוגבלת בזמן, לקנות או למכור מטבע בשער מסוים ובתאריך מסוים, הנקובים בגוף כתב האופציה. בשוק המט"ח העולמי פועלים גם קוני אופציות, סוחרי מט"ח הרוכשים את הזכות לנצל את ההתחייבויות שמוכרים כותבי-אופציות, תמורת זכות זו משלמים קוני האופציות פרמיה לכותבי האופציות, קרי; תשלום חד-פעמי ובלתי חוזר שמקבלים כותבי האופציות, בעת הכתיבה. בית המשפט פסק כי אקט כתיבת האופציה הוא מעין הימור, כותבי האופציה מהמרים על תחזית לפיה שער החליפין של המטבעות בהם מדובר, לא יגיע לשער שנכתב באופציה, וכך לא יחויבו לעמוד בהתחייבות שלקחו על עצמם בעת כתיבתה. כאשר יפקע מועד המימוש הנקוב בכתב האופציה - יידעו כי הגיעו אל חוף מבטחים והם רשאים ליהנות מהרווח (הפרמיה) שקיבלו בעת כתיבת האופציה, במלואו. אם הסיכון מתממש ושער החליפין של המטבעות שצוינו בכתב האופציה מגיע לשער שנכתב באופציה, עומדת לרוכשי האופציה הזכות לחייב את כותב האופציה לקנות או למכור להם (בהתאם לאופי האופציה בה מדובר), את המטבע, בשער הנקוב באופציה. בית המשפט דן בפעילות בנקאית של סחר באופציות מט"ח וציין בפסיקתו כי תחום הסחר במכשירים פיננסיים עתידיים הינו תחום "מסוכן", פועלים בו "ברוקרים" שביצועיהם נעים על הגבול הדק שבין מיומנות פיננסית לבין לקיחת סיכונים גבוהים. לעתים דומה הסחר באופציות מט"ח להימורים ואישר כי המשקיע בתחום כקונה עשוי לאבד את כל השקעתו ואילו המשקיע כ"כותב" (מוכר), עלול למצוא עצמו מחויב לעסקה בסכומים גבוהים ביותר. עם זאת, פותחו אמצעים לצמצום דרגת הסיכון בהשקעה בתחום הסחר במכשירים פיננסיים עתידיים. שימוש באמצעים הללו דרך קבע, יש בו כדי להפחית משמעותית את רמת הסיכון. דרך מקובלת לצמצום התחייבויותיהם המשפטיות של סוחרים במכשירים עתידיים היא רכישת אופציה נגדית (לזו שהתחייבו לה), לפני מועד המימוש. באמצעות רכישה כזו ניתן לאיין למעשה את ההתחייבות הראשונה. ברוב רובן של העסקאות בסחורות עתידיות אין ציפיה ממשית להחלפה דה-פקטו של סחורה (Commodities), אלא מעין משחק הסובב סביב הפרשי השערים. בארה"ב זכה תחום זה להתייחסות מיוחדת של בית המחוקקים, כבר מתחילת שנות ה-70' של המאה הקודמת. חוקקו הוראות שתכליתן ריסון ספקולציית-יתר ומניפולציות על שערי השוק. אף הוקמה נציבות מיוחדת שטיפלה ברגולציה של ענף זה. אמנם חלק ניכר ממרכיבי הסחר במט"ח, הופטרו בתקופה מאוחרת יותר מתחולת ההוראות ומפיקוח הנציבות, אך זאת רק לאחר ששוכנע בית המחוקקים כי בשוק האמריקני שלא כמו בישראל, קיימת רגולציה עצמית של המסחר שהונהגה ע"י הבנקים וחברות הברוקרים, בלבוש של תקנות וכללים פנימיים שהשפעתם מייתרת התערבות בחקיקה. התחום נחשב למסוכן יותר מתחומי השקעות במכשירים פיננסיים מקובלים, בין היתר בשל מורכבות יתרה. החזרי האופציות בלתי-לינאריים מטבעם, בשל ההשפעה הנודעת למימד התנודתיות (וולטיליות) של השוק, על מחיריהן. אופי חמקמק זה של אופציות המט"ח מתבטא בסטייה המשמעותית שנרשמה במחקר שבדק יעילותם של מודלים לחיזוי תוצאות במכשירים פיננסיים. ההשקעה באופציות המט"ח קשה לחיזוי יותר מכל מודל אחר של השקעה, עקב שכיחות גבוהה של מרכיבים בלתי צפויים. בקצרה, זהו מכשיר פיננסי העונה על צפי לרווחים גבוהים, במחיר סיכון להפסד גורף. הפסיקה בארה"ב הכירה בחובות אמון מיוחדות של הגופים הפיננסיים העוסקים בענף הון זה. בית משפט פדרלי לערעורים בארה"ב קיבל את תביעתה של הנציבות לסחר במכשירים ומצרכים עתידיים (ה-CFTC) וקבע כי חברת ברוקרים ומנהליה פעלו שלא כדין, בהסתירם מהלקוחות הפוטנציאליים את אחוז ההפסדים הגבוה של לקוחותיהם שסחרו באופציות-Commodities. בית המשפט קבע כללי זהירות בפרסום הענף והגביל את שיטות השיווק שנועדו למשוך משקיעים תמימים, למסחר באופציות. המפרסמים חויבו להדגיש את הסיכון יוצא הדופן, באותה מידה שבה הבליטו את פוטנציאל הרווחים. אופציות