תקנות זכויות התלמיד

תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. זכות להיבחן תלמיד יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית במסגרת מוסד החינוך שבו הוא לומד במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבה בחר, אלא אם כן לא נתקיימו לגביו תנאים אלה: (1) מקצוע הבחינה נלמד במוסד החינוך שבו הוא לומד לפי תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך למקצוע הבחינה ולרמת הבחינה; (2) התלמיד בחר ולמד את מקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן, ותכנית הלימודים במקצוע הבחינה של הכיתה שבה למד, תואמת את דרישות תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך, לצורך בחינת הבגרות במקצוע שבו בחר להיבחן. 2. סייג לזכות (א) עמד התלמיד בשני התנאים שבתקנה 1, יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן, זולת אם הצוות המקצועי במוסד החינוך, הכולל את מנהל המוסד, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, המורה המקצועי המלמד את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכז השכבה אם קיים כזה (להלן - הצוות המקצועי), לא אישר לו להיבחן בבחינת הבגרות מנימוקים מיוחדים שיפורטו בכתב. (ב) התלמיד יהיה רשאי לערור על החלטת הצוות המקצועי שלא לאפשר לו להיבחן במקצוע הבחינה שבו בחר, לפני המפקח הכולל של משרד החינוך; החלטת המפקח הכולל סופית; בתקנה זו, "מפקח כולל" - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956. 3. סמכות המנהל במקרים חריגים על אף האמור בתקנות 1 ו-2 (א) רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובהסכמת רוב חברי הצוות המקצועי, להתיר את השתתפות התלמיד בבחינות הבגרות גם אם לא נתקיימו התנאים לכך, כולם או מקצתם. תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-15 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מפקח" - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956; "רשות חינוך מקומית" - רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "ועדת שימוע" - כמשמעותה בסעיף 7 לחוק; "תקנות ההעברה" - תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959. 2. פרסום הוראות (א) הוראות החוק יפורסמו בידי כל רשות חינוך מקומית, בעת שהיא מפרסמת הודעה על מועד הרישום למוסדות החינוך שבתחום שיפוטה, כאמור בסעיף 8 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959. (ב) הוראות החוק, הוראות חוזרי המנהל הכללי בנושא זכויות התלמיד והוראות מוסד החינוך בדבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי המשמעת במוסד, יוצגו במוסד החינוך, במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם. (ג) עותקים של הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) יסופקו במזכירות מוסד החינוך, על פי דרישת תלמיד או הוריו. (ד) משרד החינוך יפרסם את ההוראות כמפורט בתקנת משנה (ב) באתר האינטרנט של המשרד. 3. החלטה לאחר דיון בטרם יקבלו החלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות, או על הגשת בקשה להרחקה כאמור, ידאגו מנהל מוסד חינוך או רשות חינוך מקומית, לפי הענין, לקיום דיון כאמור בתקנה 4. 4. דיון בהרחקת תלמיד לצמיתות (א) הזדמנות ההורים והתלמיד להשמיע את טענותיהם כאמור בסעיף 6(א) לחוק, תהיה בדיון, שיערוך מנהל מוסד החינוך (להלן - הדיון); בדיון ישתתפו המפקח על המוסד, היועץ החינוכי או פסיכולוג המוסד, לפי הענין, מחנך הכיתה ורכז השכבה, אם קיים כזה באותו מוסד, וכן בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד. (ב) לדיון יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את טענותיהם; הזמנה תישלח להם בדואר רשום והם יהיו רשאים להשמיע את טענותיהם בעצמם או על ידי מי מטעמם. (ג) לא הופיעו התלמיד או הוריו לדיון במועד שנקבע, יידחה הדיון למועד אחר שאליו יוזמנו בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב); לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע, לא יידחה עוד הדיון בשל כך. (ד) מנהל מוסד החינוך יעביר בכתב לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז, את עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים והתלמיד והחלטת המוסד, אם היתה כזו, ונימוקיה, ואם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב - את מכתביהם. 5. מסירת הודעה על הרחקה (א) הודעת מנהל מוסד החינוך, על החלטת רשות החינוך המקומית להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר (להלן - ההודעה), תיערך בשלושה עותקים: עותק יימסר ביד התלמיד, עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך. (ב) ההודעה תכלול פרטים אלה: (1) תוכן ההחלטה ונימוקיה; (2) מועד מתן ההחלטה; (3) קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, והדרכים להגשתו. 6. ערר (א) ערר יוגש בכתב, בידי התלמיד או בידי הוריו למנהל המחוז. (ב) הוגש ערר, יקיים מנהל המחוז, בתוך 14 ימים מיום הגשתו, דיון לפני ועדת השימוע. (ג) מנהל המחוז יזמין את הנציגים הקבועים בסעיף 7(א) לחוק. (ד) מנהל המחוז יזמין לדיון את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את טענותיהם, והם יהיו רשאים להשמיען בעצמם או על ידי מי מטעמם; בהזמנה יצוין כי נציג מועצת התלמידים ונציג ארגון הורים ארצי ישתתפו בדיון, אלא אם כן ביקשו התלמיד או הוריו שלא ישתתפו. (ה) מנהל המחוז יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, ובלבד שנשלחה לנציגים בועדה לתלמיד ולהוריו הודעה כדין. (ו) עיקרי הדיון שהועברו על ידי מנהל מוסד החינוך לפי תקנה 4(ד) וכן ההחלטה בדבר הרחקת תלמיד כאמור בסעיף 6 לחוק ונימוקיה, יהיו בעת הדיון בערר לפני מנהל מחוז והנציגים בועדת השימוע. 7. הודעה על החלטה בערעור מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר למנהל המוסד, לרשות החינוך המקומית, לתלמיד ולהוריו, ההודעה תכלול את תוכן ההחלטה ואת נימוקיה; החלטת מנהל המחוז תחייב את מנהל המוסד ואת רשות החינוך המקומית. 8. סייג לתחולה תקנה 11 לתקנות ההעברה לא תחול על הרחקת תלמיד, ממוסד חינוך לצמיתות, שאר תקנות ההעברה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין. דיני חינוךזכויות התלמידתקנות