מזונות ילדים בהסכם גירושין

מה בדין בעניין מזונות ילדים בהסכם גירושין ? בית המשפט פסק לעניין מזונות ילדים בהסכם גירושין כדלקמן הסכם גירושין אינו ניתן להפרדה לחלקים. כאשר ההסכם בוצע, אי אפשר לבטלו. האם אינה יכולה להתחייב כי הילדים לא יתבעו את מזונותיהם מהאב. הילדים אינם צד להסכם הגירושין. הקטינים תובעים ממי שחב במזונותיהם, ודרכם אינה חסומה ע"י הסכם או פסק דין בין ההורים. הסכם הפוטר אב מתשלום מזונות לילדיו טעון אישור בית המשפט לפי סעיף 20 (5) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הסכם בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון שביניהם, לרבות מזונות ילדיהם הקטינים, מחייב את בני הזוג, אך אינו מחייב את ילדיהם הקטינים. אין נפקא מינה, אם הילדים הקטינים הם צד להסכם אם לא ואפילו נעשה ההסכם על ידי הוריהם בשמם אין בו כדי לחייבם, כל עוד לא אושר ההסכם על ידי בית המשפט, הפועל לעניין זה בשני שלבים, תוך הפרדה בין השלב בו נידון ההסדר בין ההורים לבין עצמם לבין השלב בו נידון ההסכם מנקודת מבטם של הקטינים וטובתם ועל כן כל עוד לא ננקט ההליך האמור, חופשיים הילדים הקטינים לתבוע מזונות מאביהם אם על פי הדין המהותי הם זכאים למזונות אלה, בלא שההסכם בין ההורים יעמוד בדרכם. אין לומר כי ויתורו של הבעל על חלקו בדירה עומד אך ורק כנגד התחייבותה של האישה לזון את הילדים, עד כי ניתן להפריד חלק זה מכלל ההסכם. זהו הסכם כולל להסדרת מכלול הבעיות הכרוכות בגירושין, יש החיובים והחבויות ההדדיות שלובים ללא יכולת הפרדה לחלקים, עד שניתן יהא לבטל רק חלק שהופר, אם הופר. מאידך עם סידור הגט, בוצע עיקרו של ההסכם וכן הוראותיו המהותיות האחרות בעניין החזקת הילדים וכדומה, ובהקשרים אלה לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו, לא על ידי השבה ולא על ידי תשלום שווי, כשם שבמקרים רגילים זכאי מפר מנפגע אשר משתמש בזכות לבטל הסכם בגין הפרה. קטיניםחוזהגירושיןהסכם גירושיןמזונות ילדיםמזונות