תקנות חובת המכרזים התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3 4, 5 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, (להלן - החוק) בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. בתקנות אלה - "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של המוסד להשכלה גבוהה; "דיני עבודה" - החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995; "הזדהות" - התחברות למערכת אלקטרונית באופן המבטיח כי אדם מסוים, והוא בלבד, התחבר למערכת או ביצע בה פעולות; "החשב" או "חשב המוסד להשכלה גבוהה" - לרבות סמנכ"ל הכספים של המוסד, או מנהל יחידת הכספים של המוסד, הכל לפי העניין, ואם במוסד יותר מבעל תפקיד אחד כאמור - מי שקבע המנהל הכללי; "החשב הכללי" - החשב הכללי במשרד האוצר; "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של המוסד להשכלה גבוהה, אף אם תוארו שונה; "הנהלה של מוסד להשכלה גבוהה" - הדירקטוריון של המוסד להשכלה גבוהה, הוועד המנהל שלו או גוף בעל סמכויות מקבילות, יהיה כינויו אשר יהיה; "הצעה אלקטרונית" - הצעה המוגשת כמסר אלקטרוני לתיבת מכרזים אלקטרונית; "התקשרות" - למעט חוזה שעניינו קבלת תרומה לטובת המוסד לשם פעילותו של המוסד; "ועדת מכרזים" - ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 13; "ועדת הפטור" - ועדה שמונתה לפי תקנה 17; "זכות ברירה" - זכות הנתונה למשרד, להארכת ההתקשרות או להרחבתה, הכלולה בחוזה ההתקשרות; "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני" - כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; "מוסד להשכלה גבוהה" או "מוסד" - לרבות יחידה במוסד להשכלה גבוהה אשר לה תקציב הוצאות סגור; "מכרז" - מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל או מכרז סגור; "מכרז ממוכן" - כמשמעותו בתקנה 34; "מכרז ממוכן מהיר" - כמשמעותו בתקנה 36; "מכרז ממוכן מתפתח" - כמשמעותו בתקנה 35; "מכרז מסגרת" - כמשמעותו בתקנה 29; "מכרז מרכזי" - מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור משרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם; "מכרז סגור" - מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד, לפי תקנה 7; "מכרז עם בחינה דו-שלבית" - כמשמעותו בתקנה 27; "מכרז עם שלב מיון מוקדם" - כמשמעותו בתקנה 26; "מכרז פומבי" - מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 19; "מכרז פומבי מוגבל" - מכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו משא ומתן עם מציעים במכרז; "מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף" - כמשמעותו בתקנה 28; "מכרז פומבי רגיל" - מכרז פומבי שאינו מכרז פומבי מוגבל; "ניקוד איכות" - הניקוד שנתנה ועדת מכרזים להצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 39(א)(2) עד (5); "ניקוד איכות מזערי" - ניקוד איכות שנקבע במסמכי המכרז כי הצעה שניקוד האיכות שלה נמוך ממנו, תידחה; "ספק" - ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים; "עבודה או שירותים עתירי כוח אדם" - שירותי שמירה, אבטחה וניקיון וכן כל תחום או ענף נוסף שיורה המנהל הכללי של המוסד בשים לב להוראתו של החשב הכללי; "עיתון בשפה הערבית" - עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בשפה הערבית; "עיתון נפוץ" - עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בשפה העברית, בעל תפוצה רחבה, בהתחשב בנושא המכרז ולפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים; "פנייה מוקדמת לקבלת מידע" - כמשמעותה בתקנה 18; "פנייה תחרותית לקבלת הצעות" - כמשמעותה בתקנה 9(ד); "קבוצת מציעים סופית" - כל המציעים שעמדו בתנאי הסף, ובניקוד האיכות המזערי - ככל שנקבע במסמכי המכרז; "שווי ההתקשרות" - סך כל התשלומים, לרבות מסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה - (1) כל תשלום שעל המוסד לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם המוסד, ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר; (2) אומדן סך כל התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם המוסד, מכוח ההתקשרות; (3) סך כל התשלומים, לרבות תשלומים כאמור בפסקה (1) או (2), הכלולים בזכות ברירה של המוסד לפי אותה התקשרות; "תיבת מכרזים אלקטרונית" - מערכת ממוכנת שמוגשות אליה הצעות אלקטרוניות במכרז; "תקנון כספים ומשק" - הוראות מינהל שקובע החשב הכללי. פרק ב': התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה 2. עקרונות המכרז, עדיפות המכרז הפומבי ופרסום החלטות פטור חובת מכרז (א) מוסד להשכלה גבוהה יערוך מכרז, או פנייה פרטנית בעקבות מכרז מרכזי, באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני, המבטיח את מרב היתרונות למוסד. (ב) מוסד שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, ינהל את ההליכים לקראת ההתקשרות האמורה ככל הניתן לפי העקרונות כאמור בתקנת משנה (א). (ג) מוסד יעדיף, לבצע התקשרויות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל. (ד) החלטה של מוסד לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי מוגבל תיעשה לפי תקנות אלה, לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי רגיל, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל. (ה) החלטה של מוסד לבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור תיעשה לפי תקנות אלה, לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי. (ו) החלטה של מוסד לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, תתקבל לפי תקנות אלה לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, וככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין. (ז) מוסד יעשה כל שניתן כדי שהתקשרות לא תהפוך דחופה, באופן המצריך התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(2) או באופן המצריך עריכת מכרז ממוכן מהיר לפי תקנה 36. (ח) מוסד שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, למעט התקשרות לפי תקנה 3(1), יפרסם את החלטתו המונמקת באתר האינטרנט בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה האמורה. 3. פטור מחובת מכרז התקשרות מוסד להשכלה גבוהה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא אחת מאלה: (1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים ובלבד שהתקשרות ששוויה עולה על 60,000 שקלים חדשים תיערך לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, ואולם בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא יתקשר המוסד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז, לפי פסקה זו - (א) ביותר מהתקשרות אחת באותו עניין או אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז; (ב) בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 300,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך, כהגדרתה בתקנה 3(4), להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו; אין באמור כדי למנוע מהמנהל הכללי של מוסד לאשר לפי תקנה 3(4) התקשרות המשך בסכום העולה על 300,000 שקלים חדשים להתקשרות שנעשתה במקורה לפי תקנה זו; (2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצעה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם המנהל הכללי של המוסד המתקשר ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו לכך, אישר זאת ונימק את החלטתו בכתב; (3) התקשרות בעסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בסוד מסחרי או מקצועי של המוסד, ובלבד שהמנהל הכללי של המוסד, ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו לכך, אישר זאת; (4) (א) בפסקה זו - "התקשרות ראשונה" - התקשרות של מוסד, לרבות כל זכות ברירה הנתונה למוסד הכלולה באותה התקשרות; "הרחבת התקשרות ראשונה" - הגדלה של כמות הטובין, העבודה או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה; "הארכת התקשרות ראשונה" - הארכת משך תוקפה של התקשרות ראשונה; "התקשרות המשך" - התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למוסד הכלולה בהתקשרות הראשונה; "התקשרות המשך בלא עלות נוספת" - התקשרות המשך כאשר שווי ההתקשרות הראשונה בתוספת התקשרות ההמשך אינה עולה על שווי ההתקשרות הראשונה. (ב) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מטיבים עם המוסד, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות: (1) באישור ועדת המכרזים אם נתקיימו בה כל אלה: (א) היא נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או סמוך לאחריה; (ב) היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים; (2) על פי החלטת ועדת המכרזים ובאישור המנהל הכללי, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1)(א), או אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1)(ב) ונתקיימו בה כל אלה: (א) ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות; (ב) התקשרות ההמשך נעשתה בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרותה הראשונה; (ג) שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה; (ד) שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים; (ה) בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא פוצלה התקשרות ההמשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז; (3) באישור ועדת הפטור, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1) או שלא התקיימו בה התנאים הנוספים לפי פסקת משנה (2); (5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו - החברה הממשלתית), באישור המנהל הכללי, ובלבד שנתקיימו כל אלה: (א) החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או - החברה מבצעת מטלה או שירות שהוטלו עליה לפי דין, או מספקת שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה; (ב) התקשרות למטרה ייחודית אשר תושג באופן הטוב והמתאים ביותר אם ההתקשרות תבוצע בידי החברה הממשלתית עקב שליטת המדינה בחברה; לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק ניירות ערך); (ג) קיימת חברה ממשלתית אחת בלבד לביצוע המטלות האמורות בפסקת משנה (א); קיימות כמה חברות לעניין זה - ייערך מכרז סגור ביניהן; (ד) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המוסד, ייעשו במכרז פומבי, למעט אם נתקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 7 ו-9, ואם נתקיימו, ההתקשרויות ייעשו בהתאם לתקנות האמורות לפי העניין; (6) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות היא באישור המנהל הכללי ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בשינויים המחויבים; (7) התקשרות שעניינה שיווק תוצרת חקלאית אשר ייצורה נובע ממחקר חקלאי שנערך במוסד; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר הליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ובלבד שניתן לכך ביטוי בפרסום פומבי; (8) התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי; (9) התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהם ייחודיים; (10) התקשרות לרכישת בעלי חיים בעלי אפיונים מיוחדים, לצורכי מחקר, הוראה או רפואת בעלי חיים; (11) התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון ובלבד שהמנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך אישר זאת; (12) התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת, וכן התקשרות שעניינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972; (13) התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך; (14) התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על פי דין; (15) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן - מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, ובלבד שנתקיימו כל אלה: (א) המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוזים או יותר ולעניין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל - חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה; (ב) המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המוסד, ייעשו במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 7 ו-9 ואם התקיימו - ייעשו ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי העניין; בפסקה זו, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך; (16) (א) התקשרות עם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע מטרות ציבוריות. (ב) התקשרות עם קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, עם המגבית המאוחדת לישראל או עם המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, לביצוע מטרות ציבוריות. (ג) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם קרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית בידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל; לעניין זה, "קרנות ומוסדות" - כמשמעם בהגדרה "קרנותיה ושאר מוסדותיה של הסוכנות היהודית" בנספח לאמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ובהגדרה "קרנותיה ושאר מוסדותיה של ההסתדרות הציונית" בנספח לאמנה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית, למעט קרן קיימת לישראל והתאגידים הנשלטים בידיה; (17) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה בלא מכרז ובלבד שוועדת הפטור, באישור שר האוצר, החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז; (18) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (בתקנות אלה - ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4; (19) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, לאחר שפורסמה הודעה כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה: (א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך מהגבוה מבין שני אלה: (1) מחצית עלות ביצוע המיזם; (2) חצי מיליון שקלים חדשים; (ב) התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המוסד, ייעשו במכרז; (20) התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (בתקנות אלה - ספק חוץ), והכל אם היא אחת מאלה: (א) עסקה לרכישת טובין אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה - טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4; (ב) התקשרות של נציגות או של סניף של המוסד במדינת חוץ, לשימושם העצמי; ועדת המכרזים תערוך התקשרות כאמור בפסקה זו לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון; נימוקי ההחלטה יירשמו בפרוטוקול; (21) התקשרות שהמנהל הכללי של המוסד, באישור ועדת הפטור, אישר לגביה כי עריכת מכרז עלולה לפגוע בצורה מהותית ביכולתו של המוסד לקיים פעילות מהפעילויות שהוא מקיים כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; (22) התקשרות הנעשית עם עורך מכרז בעקבות זכייתו של המוסד באותו מכרז; (23) התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד; (24) התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה; (25) התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון; (26) התקשרות להענקת זכויות במקרקעין לעובד של המוסד להשכלה גבוהה, למעט זכות בעלות, בהתאם לכללים פנימיים ושוויוניים שקבע המוסד; (27) התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה, שמתקיים בה אחד מאלה: (א) התקשרויות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה, ובלבד שהתקשרויות של התאגיד האמור, עם גורם אחר, לביצוע אותה התקשרות נעשו בהתאם להוראות תקנות אלה; (ב) התקשרויות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה העוסק בפיתוח, ברישום, ברישוי, במכירה, בשיווק או באכיפה של תוצרי ידע, או בפעילות נלווית לפעילות האמורה (בפסקה זו - מסחור וקניין רוחני) - אם התקשרויות של התאגיד נעשו לפי תקנות אלה, או אם נעשו באופן הנותן, במידת האפשר בנסיבות העניין, לגופים הבאים בחשבון הזדמנות לבצע את ההתקשרות, ובאופן המשיא את מרב היתרונות לתאגיד ולמוסד, ולעניין זה רשאי התאגיד לשקול גם שיקולים ציבוריים הנוגעים לעניין, לרבות שיקולים הקשורים באופיו של התאגיד כתאגיד בת של מוסד להשכלה גבוהה; (ג) לעניין פסקה זו, "תאגיד בת", של מוסד להשכלה גבוהה - אחד מאלה: (1) תאגיד שבשליטת המוסד להשכלה גבוהה; (2) תאגיד שלא למטרת רווח, שעל פי מסמכי היסוד שלו מטרותיו הן רק קידום פעילות המוסד להשכלה גבוהה או קידום מטרות המוסד, והמוסד, בעלי תפקיד בו או מי שנתמנה בידי מי מאלה, משתתפים בהנהלתו; (3) תאגיד העוסק במסחור קניין רוחני בעבור המוסד, והמוסד, בעלי תפקיד בו או מי שנתמנה בידי מי מאלה, משתתפים בהנהלתו; (28) התקשרות עם אגודת סטודנטים, ובלבד שהתקשרויות של אגודת הסטודנטים, עם גורם אחר, לביצוע אותה התקשרות בעבור המוסד נעשתה בהתאם לתקנות אלה. 4. בחינת קיומם של ספקים (א) ביקשה יחידה מזמינה (להלן - יחידה) להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(18), או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי תקנה 3(20), תובא הבקשה לאישור ועדת המכרזים לאחר שנעשו כל אלה: (1) בעל הסמכות המקצועית במוסד, חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ; (2) פרסמה היחידה באתר האינטרנט של המוסד לתקופה של שבעה ימי עבודה לפחות: (א) הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד, או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, ואת עיקרי ההתקשרות; (ב) את חוות הדעת לפי פסקת משנה (1) או את עיקריה; (ג) הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בתקנת משנה (ב), והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור. (ב) אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה המזמינה או לוועדת המכרזים, כפי שייקבע בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המוסד, בתוך התקופה שנקבעה בהודעה ושלא תפחת מעשרה ימי עבודה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרות. (ג) פנה אדם כאמור בתקנת משנה (ב) בתוך התקופה שנקבעה בה כאמור, יחווה בעל הסמכות המקצועית במוסד את דעתו ביחס לאותה פנייה. (ד) יחידה מזמינה תצרף לבקשתה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, את חוות הדעת האמורה בתקנת משנה (א)(1), את הפניות שנשלחו כאמור בתקנת משנה (ב), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן כאמור בתקנת משנה (ג). (ה) ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אליה כאמור בתקנתמשנה (ב). (ו) ועדת המכרזים רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר התקשרות עם ספק יחיד או עם ספק חוץ, בלא פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) או בלא קיום אחד מהתנאים הנוגעים לפרסום כאמור, ובלבד שדיווחה על החלטתה לוועדת הפטור; עלה שווי ההתקשרות על 1,000,000 שקלים חדשים, טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור. 5. בחינת קיומם של מיזמים (א) החליטה ועדת המכרזים על ביצוע מיזם כאמור בתקנה 3(19), יפרסם המוסד את דבר ההתקשרות באתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-21 ימי עבודה. (ב) אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שעליו פורסמה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לפנות ליחידה המזמינה או לוועדת המכרזים, כפי שייקבע בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המוסד, באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה בבקשה לביצוע מיזם הדומה למיזם שאושר כאמור. (ג) פנה גורם נוסף, כאמור בתקנת משנה (ב), תשקול ועדת המכרזים את הפנייה, בשים לב לצורך לשמור על השוויון בין שותפים שונים לביצוע מיזמים ובין נהנים שונים ממיזמים. (ד) יחידה מזמינה המבקשת כי ועדת מכרזים תאשר ביצוע מיזם נוסף עם מי שהמוסד התקשר עמו לפי תקנה 3(19), באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה, תביא את הבקשה לפני הוועדה בצירוף כל פנייה שהתקבלה כאמור בתקנת משנה (ב); הודעה על החלטה של ועדת המכרזים בנוגע לבקשה כאמור תישלח גם לכל פונה כאמור. 6. מימוש זכות ברירה (א) התקשרות למימוש זכות ברירה של מוסד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות מכרז טעונה את אישור ועדת המכרזים. (ב) התקשרות למימוש זכות ברירה של מוסד הכלולה בחוזה שנכרת שלא בעקבות מכרז, טעונה את אישור ועדת המכרזים ואם שווי ההתקשרות עולה על מיליון שקלים חדשים, טעונה גם את אישור ועדת הפטור. 7. מכרז סגור התקשרות מוסד בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה: (1) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור; (2) התקשרות כאמור בתקנה 3(ג)(ג), סיפה; (3) התקשרות כאמור בתקנה 8 לרכישת ספרות מקצועית או להזמנה בודדת של חומרים, בסכום העולה על הנקוב באותה תקנה; (4) התקשרות ששווייה אינו עולה על 600,000 שקלים חדשים אם היא נעשית בהתאם לנהלים שאישר היועץ המשפטי של המוסד. 8. תשומות השכלה גבוהה התקשרות מוסד בחוזה לביצוע עסקה בטובין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא התקשרות לרכישת מכשור מדעי, ספרות מדעית, ציוד מדעי וחומרים המשמשים לפעילות השכלה גבוהה ושירותים החיוניים למחקר (בפסקה זו - תשומות השכלה גבוהה), הנדרשים בשל מאפייניהם הרלוונטיים לצורך פעילות ההשכלה הגבוהה, לרבות בשל צורך לשמור על אמינות, אחידות או רציפות במחקר ואם נערכה בהתאם לכללים שקבעו היועץ המשפטי של המוסד להשכלה גבוהה וחשב המוסד, או שקבעה הנהלת המוסד באישור ועדת הביקורת שלה, הכוללים, בין השאר, הוראות המונעות תלות בספק של מי שעושה שימוש בפועל באותן תשומות השכלה גבוהה, ובלבד ששווייה של התקשרות כאמור לרכישת ספרות מדעית או של הזמנה בודדת של חומרים אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים. 9. התקשרות עם בעל מקצוע מומחה (א) התקשרות מוסד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה: (1) התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, המדידה, הרפואה או שמאות המקרקעין, למעט התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו עניין אדריכלי-ציבורי; (2) התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר; (3) התקשרות לביצוע עבודה מדעית או ספרותית או עבודה שעניינה מחקר או פיתוח; (4) התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית. (ב) מכרז להתקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו עניין אדריכלי-ציבורי, יכול שייעשה לפי סדרים וכללים שייקבעו בידי ועדת המכרזים, על אף האמור בתקנות אלה. (ג) על התקשרות לפי תקנת משנה )א( יחולו ההוראות האלה: (1) התקשרות כאמור בתקנת משנה )א( המבוצעת שלא בדרך של מכרז תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות, לפי תקנת משנה (ד); (2) קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה); (3) קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) - אם קיימת רשימת מציעים של המוסד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו; (4) תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהבורר הוא בעל כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומו. (ד) פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך: (1) ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 20, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 39, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, ויחולו בהתאמה, הוראות תקנה 27; (2) אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים במאגר המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין. (ה) בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תיערך כך: (1) ועדת המכרזים תערוך פנייה לקבלת הצעות, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למוסד; (2) בפנייה יצוינו פרטים לעניין אמות המידה המנויות בתקנה 39, כולן או חלקן,שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה. (ו) ועדת המכרזים רשאית לערוך הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה, כאמור בתקנת משנה (א), שלא בעקבות מכרז, אם נעשה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ונתקיימו בהסכם המסגרת כל אלה: (1) ההסכם הוא לתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים, ובשווי התקשרות מצטבר שלא יעלה על 4,000,000 שקלים חדשים; (2) ההסכם נערך לתחומי פעילות מוגדרים; לעניין זה, "תקופה מצטברת" ו"שווי התקשרות מצטבר" - לרבות כל זכות ברירה וכל הארכה לפי תקנה 3(4); על כל הזמנה של עבודה או שירותים במסגרת התקשרות המסגרת, תדווח היחידה המזמינה לוועדת המכרזים. 10. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (א) השתתפות במכרז תהיה מותנית בתנאים האלה: (1) רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין; (2) אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953 - עמידה בדרישות התקן; (3) המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (4) במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם - המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לעניין זה, "תצהיר בכתב" - כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. (ב) ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים ענייניים נוספים, לרבות תנאים בדבר ניסיונו של המעוניין להשתתף במכרז, כישוריו, היקף פעילותו, עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי, חשיבות המקום שבו מתנהלים עסקיו, וקיומן של המלצות על אודותיו. 11. תנאי לדחיית הצעה (א) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנות אלה במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם תדחה ועדת המכרזים הצעה בהתקיים אחד מאלה: (1) המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה; (2) המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדת מכרזים להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור רשאית הוועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל. 12. ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז (א) התקשרות מוסד בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, יכול שתיעשה באמצעות ניהול משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות, אם היא אחת מאלה: (1) התקשרות לביצוע מיזם בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת, או מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית; (2) התקשרות לביצוע מיזם משולב של בנייה ועיסקה לרכישת זכויות במקרקעין; (3) התקשרות המנויה בתקנה 7; (4) התקשרות המנויה בפסקאות (11) או (12) בתקנה 3; (5) התקשרות לרכישת זכות במקרקעין לשימושו של המוסד; (6) התקשרות המנויה בתקנה 9(א); (7) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור; (8) התקשרות לרכישת תשומות להשכלה גבוהה, כאמור בתקנה 8. (ב) החלטת ועדת המכרזים בדבר ניהול משא ומתן, לרבות האפשרות שלא לנהל משא ומתן לפי תקנת משנה (ה), טעונה הודעה במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי - גם פרסום בהודעה על עריכת המכרז הפומבי, כאמור בתקנה 19. (ג) ועדת המכרזים תנהל מכרז לפי תקנה זו, באופן הזה: (1) ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית; (2) ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן כמפורט להלן: (א) בדרך שתבטיח רישום פרוטוקול אשר ישקף את תוכנו של המשא ומתן; (ב) בנוכחות היועץ המשפטי שהוא חבר הוועדה או נציגו; (ג) בלא שיהיה מגע כלשהו בין חבר ועדת המכרזים או מי מטעמו לבין מי מהמציעים אלא בדרך של משא ומתן מתועד; (3) כל פעולה שנעשתה במסגרת המשא ומתן, לרבות הפנייה למציע, חילופי הדברים והמסמכים ותוכנו של המשא ומתן, יירשמו בפרוטוקול; (4) בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית; (5) לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים; (6) ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות של המציעים, לרבות הצעותיהם הראשונות ותיתן את החלטתה לפי תקנה 38. (ד) כללה קבוצת המציעים הסופית רק מציע אחד - (1) רשאית ועדת המכרזים - (א) לנהל משא ומתן עם המציע, ורשאית היא להחליט כי המציע לא יהיה חייב להגיש הצעה סופית לתיבת המכרזים, אלא להגישה בכתב באופן שתקבע; (ב) להחליט כי לא ינוהל משא ומתן עם המציע; (2) תחול תקנה 40. (ה) ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לנהל משא ומתן עם המציעים, בהתקיים אחד מאלה: (1) טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים; (2) אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן. (ו) ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לקבל הצעה נוספת אחרי שנוהל משא ומתן עם כל המציעים, אם כל המציעים הסכימו לוותר על הגשת הצעה כאמור. 13. ועדת מכרזים (א) המנהל הכללי, באישור ההנהלה של המוסד להשכלה גבוהה או באישור ועדת משנה שתסמיך ההנהלה לעניין זה, ימנה למוסד להשכלה גבוהה ועדת מכרזים אחת או יותר, בת שלושה חברים לפחות, ובכללם יועץ משפטי, או נציגו שהוא עורך דין, וחשב המוסד או נציגו (להלן - ועדת מכרזים). (ב) מונו למוסד להשכלה גבוהה שתי ועדות מכרזים או יותר, יקבע המנהל הכללי, באישור ההנהלה של המוסד להשכלה גבוהה או באישור ועדת משנה שתסמיך ההנהלה לעניין זה, את חלוקת הסמכויות בין הוועדות. 14. תפקידי ועדת המכרזים (א) אלה תפקידי ועדת המכרזים: (1) להחליט על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, שמבצע מוסד למעט התקשרות כאמור בתקנות 3(1), (2) ו-8; (2) להחליט על הליך של פנייה מוקדמת לקבלת מידע, ולבצע הליך כאמור,לפי תקנה 18; (3) להחליט על סוג המכרז, לפי תקנות 25 עד 29, ו-34 עד 36; (4) להחליט על עריכת מכרז ולאשר את מסמכי המכרז; (5) לבדוק הצעות שהוגשו במכרז או בעקבות פנייה לקבלת הצעות, לפסול או לדחות הצעה שהוגשה למכרז או להחליט שלא לפסול או לדחות הצעה שהוגשה כאמור, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה ופרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ולבחור את ההצעה המתאימה ביותר, או לבחור כמה הצעות מתאימות, או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, הכל כאמור בתקנות אלה; (6) לנהל משא ומתן עם מציעים במכרז, לפי תקנה 12; (7) לסווג התקשרות כאמור בתקנה 15; (7) להחליט על חילוט ערבות מכרז, לפי תקנה 22; (9) להחליט על מימוש זכות ברירה של מוסד הכלולה בחוזה, לפי תקנה 6; (10) להיוועץ במי שאינו חבר בוועדת המכרזים לרבות במי שאינו עובד של עורך המכרז; (11) לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז; (12) לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה; (13) כל תפקיד אחר שנקבע לה לפי תקנות אלה ולפי כל חיקוק. (ב) ועדת המכרזים אינה רשאית לאצול את תפקידיה לפי תקנת משנה (א)(1) עד (12), ואולם רשאית היא למנות ועדת משנה שתביא לפניה המלצה בכל אחד מהנושאים כאמור, ואפשר כי החברים בוועדת המשנה, כולם או חלקם, לא יהיו חברים בוועדת המכרזים. 15. סיווג התקשרויות (א) (1) יחידה או גורם במוסד, המבקשים לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל, יביאו את בקשתם לפני ועדת המכרזים; הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנה 3(1), (2) ו-8; (2) החליטה ועדת המכרזים לאשר התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל, תסווג את ההתקשרות לפי תקנות 3, 7, 9, 11 או 36; (3) ועדת המכרזים תדון בבקשה כאמור בפסקה (1) בשים לב להוראות תקנה 2(ג) עד (ז), ואם החליטה כאמור בפסקה (2), תנמק את ההחלטה ואת הסיווג בשים לב להוראות התקנה האמורה. (ב) ועדת המכרזים רשאית להתנות אישור לפי תקנת משנה (א) בתנאים, לרבות בדבר דרישה לפרסום פומבי או אחר של ההליך לבחירת המתקשר, ובדבר ניהול משא ומתן במסגרת אותו הליך. 16. עבודת ועדת המכרזים (א) החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הוועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מניין חוקי בישיבות הוועדה ובלבד שנכחו בישיבות המנויים בתקנה 13(א). (ב) עמדת היועץ המשפטי של המוסד, או נציגו בוועדה, תכריע בעניינים משפטיים; עמדת החשב, או נציגו בוועדה, תכריע בעניינים תקציביים. (ג) היה לחבר ועדת המכרזים, לקרובו, או לתאגיד שהוא בעל עניין בו, או ליועץ או לחבר ועדת משנה עניין אישי או מוסדי בנושא הנדון בוועדה, לא ישתתף בדיון, ובמקומו ימונה חבר אחר לאותו נושא; לעניין זה - "קרוב" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה; "בעל עניין" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך. (ד) נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות רצופות של ועדת המכרזים או מחמש ישיבות בתקופה של שנה, בלא שמונה לו ממלא מקום לישיבות אלה, יודיע על כך יושב ראש ועדת המכרזים למנהל הכללי של המוסד, ואם החבר הוא נציגו של אחד מהמנויים בתקנה 13 - גם למי שהוא משמש נציגו; המנהל הכללי רשאי להעביר אותו חבר מחברותו בוועדה, זולת אם אותו חבר הוא המנהל הכללי של המוסד, היועץ המשפטי של המוסד או חשב המוסד; חבר שהועבר מתפקידו כאמור, ניתן לשוב ולמנותו, מטעמים שיירשמו, תוך ציון העובדה שהוא מתמנה אף שהועבר מתפקידו כאמור. 17. ועדת הפטור (א) הנהלת המוסד להשכלה גבוהה או ועדת הביקורת של המוסד אם הוסמכה לכך בידי הנהלת המוסד, תמנה ועדת פטור בת שלושה חברים, שמתקיים בה אחד מאלה: (1) חבריה הם: (א) יושב ראש הנהלת המוסד או יושב ראש ועדת הביקורת, או נציגו של מי מאלה, והוא יהיה יושב הראש; (ב) מי שאינו עובד המוסד להשכלה גבוהה; (ג) היועץ המשפטי של המוסד או נציגו של היועץ המשפטי שהוא עורך דין, ובלבד שאם מינה היועץ המשפטי נציג, הוא לא יכהן כחבר ועדת הפטור בדיונים על החלטות ועדת המכרזים שהתקבלו בהשתתפותו; (2) חבריה הם: (א) שני חברים שאינם עובדי המוסד להשכלה גבוהה ואינם בעלי עניין במוסד להשכלה גבוהה ואחד מהם יהיה יושב הראש; (ב) היועץ המשפטי של המוסד או נציגו של היועץ המשפטי שהוא עורך דין, ובלבד שאם מינה היועץ המשפטי נציג, הוא לא יכהן כחבר ועדת הפטור בדיונים על החלטות ועדת המכרזים שהתקבלו בהשתתפותו; לעניין זה, "בעל עניין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אך לעניין זה לא יראו אדם כבעל עניין רק משום כך שהוא חבר בהנהלת המוסד. (ב) תקנות 15(ב) ו-16 יחולו לעניין ועדת הפטור, בשינויים המחויבים. (ג) החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז, בסכום העולה על 2,500,000 שקלים חדשים, ולעניין זכויות במקרקעין בסכום העולה על 2,500,000 שקלים חדשים, יהיו טעונות את אישור ועדת הפטור. (ד) החליטה ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז או על עריכת התקשרות בדרך של מכרז סגור, תדווח ועדת המכרזים לוועדת הפטור על החלטותיה, אחת לרבעון, ככל שאינן טעונות את אישור ועדת הפטור. ועדת הפטור 18. פנייה מוקדמת לקבלת מידע (א) ועדת מכרזים רשאית להחליט על עריכת פנייה מוקדמת לקבלת מידע, הדרוש לה לעניין התקשרות. (ב) פנייה מוקדמת לקבלת מידע תיעשה באופן פומבי. (ג) קבלת המידע וקיום דיון עם מי שנענה לפנייה ייעשו תוך שמירה על השוויון בין הפונים. (ד) ועדת המכרזים תתעד כל מידע שהתקבל וכל דיון שהתקיים עם מי שנענו לפנייה מוקדמת לקבלת מידע. (ה) מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו, לא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת. (ו) על מידע כאמור בתקנת משנה (ד) אשר בהסתמך עליו נערך מכרז שבו זכה מוסר המידע, תחול תקנה 38(ו) בשינויים המחויבים. 19. פרסום מכרז פומבי (א) רצה מוסד להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, תפרסם ועדת המכרזים הודעה על דבר קיומו בעיתון נפוץ, בעיתון בשפה הערבית ובאתר האינטרנט; ההודעה באתר האינטרנט תפורסם בשפה העברית ובשפה הערבית; ההודעה תפורסם זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות. (ב) בהודעה על עריכת מכרז פומבי באתר האינטרנט יפורטו בין השאר: (1) מהות ההתקשרות המוצעת ותיאור נושאה, לרבות כל זכות ברירה להרחבת ההתקשרות; (2) תקופת ההתקשרות המוצעת, לרבות כל זכות ברירה להארכתה; (3) תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז לפי תקנה 10, אם ישנם; תנאים לדחיית הצעה במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם לפי תקנה 11, אם ישנם; (4) המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז, והתשלום בעד מסמכי המכרז, אם נדרש; (5) המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן; (6) היות המכרז מכרז עם משא ומתן, מכרז עם שלב מיון מוקדם, מכרז עם בחינה דו-שלבית, מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, מכרז ממוכן מתפתח או מכרז ממוכן מהיר, לפי העניין. (ג) בהודעה על עריכת מכרז פומבי בעיתון נפוץ ובעיתון בשפה הערבית יפורטו: שם המוסד, שם המכרז, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכתובת אתר האינטרנט. (ד) פורסמה ההודעה על עריכת המכרז הפומבי כאמור בתקנה זו, רשאית ועדת המכרזים לפרסם את תוכן ההודעה ברבים גם במדינת חוץ, אחת או יותר, או באמצעות משלוח לשני מציעים לפחות שמקום מושבם במדינת חוץ. 20. רשימת מציעים למכרז סגור (א) לצורך מכרז סגור תנהל ועדת המכרזים רשימות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים. (ב) רשימת המציעים תעודכן אחת לשנה לפחות, תנוהל באופן ממוכן, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט. (ג) ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונתה לערוך רשימת מציעים; כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות יגיש בקשה בכתב לוועדת המכרזים בצירוף כל הפרטים והמסמכים הצריכים לעניין, והוא ייכלל ברשימה אם תמצא אותו ועדת המכרזים מתאים; ועדת המכרזים תודיע למבקש על החלטתה ונימוקיה. (ד) ועדת המכרזים רשאית שלא לכלול אדם ברשימת המציעים למכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם, או להורות על מחיקתו מרשימה כאמור מנימוקים מיוחדים שיירשמו לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון לפניה את טענותיו, בשים לב להתנהלותו בנוגע לשמירת זכויות עובדים; נכלל אדם ברשימת המציעים ונתקיימו בו התנאים המפורטים בתקנה 11, יימחק אותו אדם מרשימת המציעים זולת אם אישרה ועדת המכרזים שלא למחקו מן הרשימה מנימוקים מיוחדים שיירשמו. (ה) ועדת המכרזים תקבע, באישור היועץ המשפטי של המוסד וחשב המוסד, נוהל כתוב לבחירת הספקים שאליהם תבוצע הפנייה מתוך רשימת המציעים, באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי שוויוני והוגן ביניהם והמעניק את מרב היתרונות לעורך המכרז. 21. עריכת מכרז סגור ביקשה ועדת המכרזים להתקשר עם ספק מתוך רשימת מציעים במסגרת מכרז סגור או במסגרת פנייה תחרותית לקבלת הצעות, תפנה ועדת המכרזים לספקים מתוך רשימת המציעים כלהלן: (1) כללה רשימת המציעים לסוג מסוים לא יותר מעשרה מציעים, תפנה ועדת המכרזים לכולם; (2) כללה רשימת המציעים יותר מעשרה מציעים - תפנה ועדת המכרזים לחמישה מציעים לפחות; (3) הספקים שאליהם מופנות ההזמנות להציע הצעות ייבחרו ככל הניתן בסבב מחזורי לפי נוהל כאמור בתקנה 20(ה). 22. ערבות מכרז (א) ועדת מכרזים רשאית לקבוע כי ההשתתפות במכרז פומבי או סגור, או בהליך תחרותי אחר, תהיה מותנית בהפקדת ערבות בתנאים שתקבע שעניינם סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה (בתקנה זו - ערבות מכרז). (ב) ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה: (1) הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; (2) הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; (3) הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; (4) אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המוסד עם הזוכה במכרז. 23. מסמכי מכרז (א) מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי המוסד וככל הניתן באמצעות אתר האינטרנט; לא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט, ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת תשלום סביר, לפי עלות הדפסתם. (ב) מסמכי המכרז יכללו בין השאר את כל אלה: (1) תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז; (2) נוסח להצעת המשתתף במכרז, למעט אם החליטה ועדת המכרזים כי בנסיבות העניין אין מקום לכלול נוסח כאמור, מנימוקים שיירשמו; (3) נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, וכן התכניות והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה; (4) אם נדרשת ערבות - סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה; (5) אמות המידה כאמור בתקנה 39 שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה; (6) כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעת ועדת המכרזים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז, וכדי להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות למוסד, לרבות דרישה לקבלת כל מסמך או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של המציע; (7) אם יש כוונה לערוך אומדן שווי ההתקשרות - קיומו של אומדן והנפקויות להליך המכרז של האומדן האמור. (ג) ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא להמציא את כל מסמכי המכרז אלא להציג את כולם או את חלקם לעיון במקום שתקבע בנסיבות מיוחדות ומנימוקים שיירשמו; החליטה כאמור - יצוינו בהודעה על עריכת המכרז, המקום והמועד לעיון במסמכים. 24. אומדן שווי ההתקשרות (א) אומדן שווי ההתקשרות ייערך בידי גורם מקצועי שהוסמך לכך בידי ועדת המכרזים, וייחתם בידיו ובידי יושב ראש ועדת המכרזים. (ב) אומדן שווי ההתקשרות ייערך ויופקד בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ויישמר בתיבה עד לפתיחתה כאמור בתקנה 31; היה המכרז מכרז עם בחינה דו-שלבית, יופקד אומדן שווי ההתקשרות בתיבת המכרזים ויישמר בה עד לפתיחת הצעות המחיר. 25. סוגי הליכים תחרותיים ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם, כמכרז עם בחינה דו-שלבית, כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, או כמכרז מסגרת, או בשילוב של דרכי המכרז האמורות. 26. מכרז עם שלב מיון מוקדם (1) ועדת המכרזים תזמין מציעים להגיש במועד שתקבע (בתקנה זו - המועד הראשון) מסמכים לשם בחינת עמידת המציע בתנאי סף ובניקוד איכות מזערי, ככל שנקבעו, לצורך קביעת קבוצת המציעים הסופית; (2) ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית, ותודיע לכל מי שהגיש מסמכים כאמור בפסקה (1) על הכללתו או אי-הכללתו בקבוצת המציעים הסופית סמוך לקבלת ההחלטה בוועדת המכרזים; (3) ועדת המכרזים תזמין את כל מי שכלול בקבוצת המציעים הסופית, להגיש במועד שתקבע (בתקנה זו - המועד השני), את הצעתו למכרז; (4) ועדת המכרזים רשאית לקבוע במסמכי המכרז כי לאחר הגשת ההצעות במועד השני ייבחנו תנאי סף נוספים וניקוד איכות מזערי נוסף, שלא נבחנו בקביעת קבוצת המציעים הסופית במועד הראשון. 27. מכרז עם בחינה דו-שלבית מכרז עם בחינה דו-שלבית ייערך כך: (1) במסמכי המכרז ייקבע כי הצעות המחיר יוגשו בנפרד מחלקי ההצעה האחרים ויסומנו כהצעת מחיר; הוגשו ההצעות לתיבת מכרזים שאינה תיבת מכרזים אלקטרונית, יחתמו מי שפתחו את תיבת המכרזים בהתאם לתקנה 31(ב) על המעטפות המכילות את הצעות המחיר, כשהן סגורות, ויפקידו את הצעות המחיר בתיבת המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור בפסקה (3); (2) לאחר פתיחת תיבת המכרזים תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית ואת ניקוד האיכות של כל מציע; (3) הצעות המחיר ייפתחו רק לאחר שוועדת המכרזים קבעה את ניקוד האיכות; לאחר פתיחת הצעות המחיר תיקבע ועדת המכרזים ניקוד סופי להצעות המשקלל את ניקוד האיכות שנקבע כאמור בפסקה (2) עם הניקוד בשל המחיר. 28. מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף ייערך כך: (1) במסמכי המכרז ייקבעו תנאים שבהתקיימם ייערך הליך תחרותי נוסף; (2) התקיימו התנאים כאמור בפסקת משנה (א), תודיע ועדת המכרזים למציעים שנקבעו על פי תנאים אלה, כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית, ביחס למחיר הצעתם בתנאים מטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. 29. מכרז מסגרת (א) מכרז מסגרת הוא מכרז פומבי שבו נבחר יותר מספק אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן בתקנה זו - ספק מכרז מסגרת), אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק מכרז מסגרת, וזהות הספק שממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת, לפי תנאי מכרז המסגרת; לעניין זה, "הסכם מסגרת" - הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מסוים בנושא מסוים ולתקופה מוגדרת, כאשר פירוט הטובין, העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. (ב) ועדת מכרזים רשאית לערוך מכרז מסגרת, לתקופה המזערית הנדרשת בנסיבות העניין אשר לא תעלה על 5 שנים, אם יש בו יתרון ממשי לעורך המכרז בתנאי רכישת הטובין, העבודה או השירותים, או שיש בעריכת מכרז כאמור כדי לייעל באופן ממשי את עבודת המוסד, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) ההתקשרות עניינה אספקת טובין, עבודה או שירותים סטנדרטיים, הניתנים לתיאור מדויק; (2) ההתקשרות עניינה אספקת טובין, עבודה או שירותים מורכבים, הניתנים לתיאור כללי בלבד של מאפייניהם או תכונותיהם. (ג) ועדת המכרזים תפרט בהחלטתה לערוך מכרז מסגרת את הנימוקים כאמור בתקנת משנה (ב). (ד) נערך מכרז כמכרז מסגרת, תבוצע כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים בעקבותיו, כך: (1) ועדת המכרזים תפנה לקבלת הצעות מכל ספקי מכרז המסגרת, בדרך שנקבעה לכך במכרז המסגרת, ככל שנקבעו בו הוראות כאמור (בתקנה זו - פנייה פרטנית); (2) ספקי מכרז המסגרת יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית על פי תנאי ההתקשרות שנקבעו במכרז המסגרת; מחיר ההצעה לכל פריט או יחידה שהוזמנה, לא יעלה על מחיר ההצעה לפריט או ליחידה, כאמור במכרז המסגרת; (3) ועדת המכרזים תבחר בספק שיספק את ההזמנה הפרטנית בהתאם לתנאי מכרז המסגרת; (4) ועדת המכרזים לא תנהל משא ומתן עם ספקי מכרז המסגרת בעקבות הפנייה הפרטנית; (5) נערך מכרז מרכזי תהיה ועדת המכרזים רשאית לפנות בפנייה פרטנית לספק מכרז המסגרת שנבחר כאמור; (6) חשב המוסד באישור היועץ המשפטי של המוסד יהיה רשאי לקבוע - (א) הוראות, בדבר אופן ביצוע הפנייה הפרטנית, אופן הגשת המענה לפנייה הפרטנית, ודרך קביעת הספק שיספק את הטובין, העבודה או השירותים בעקבות הפנייה הפרטנית; (ב) הוראות בדבר תנאים לביצוע פנייה פרטנית להתקשרות ששווייה אינו עולה על 60,000 שקלים חדשים, ורשאי הוא לקבוע כי פנייה כאמור תבוצע שלא בידי ועדת המכרזים, או כי פנייה כאמור לא תהיה לכל ספקי מכרז המסגרת. 30. הגשת הצעות (א) המעוניין להשתתף במכרז שאינו מכרז ממוכן, יגיש לוועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן - מעטפת המכרז), וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז; לא צוין בתנאי המכרז מספר עותקים - תומצא ההצעה בשני עותקים. (ב) ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתשלום סביר בעבור עלות הפקת המכרז. 31. תיבת המכרזים (א) ההצעות למכרז יישמרו עד לפתיחתן, במועד האחרון להגשת ההצעות או אחריו, בתוך תיבה נעולה, אחת או יותר, אשר תיועד לשמירת מסמכי מכרזים (בתקנות אלה - תיבת המכרז). (ב) מנהל כללי של מוסד ימנה מבין עובדי מוסדו עובדים שיהיו כשירים לפתוח תיבת מכרז; תיבת המכרז תיפתח בנוכחות ועדת המכרזים או בנוכחות שלושה אנשים לפחות מבין הכשירים כאמור או מבין חברי ועדת המכרזים. (ג) במעמד פתיחת תיבת המכרז ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין השאר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהוין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין. (ד) במכרז שאינו מכרז ממוכן תיפתח תיבת המכרז לא יאוחר מסוף יום העבודה שאחרי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זולת אם נימקה ועדת המכרזים את הצורך בפתיחת התיבה במועד מאוחר מן המועד האמור. 32. סוגי מכרזים ממוכנים ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך בדרך של מכרז ממוכן, בדרך של מכרז ממוכן מתפתח, ובהתקיים התנאים לכך, בדרך של מכרז ממוכן מהיר. 33. ניהול המערכת הממוכנת (א) ועדת המכרזים תבצע פעולות במערכת הממוכנת באמצעות שני חברי ועדת המכרזים לפחות שהוסמכו בידי הוועדה, ולאחר שהזדהו לשם ביצוע הפעולה. (ב) יהיה ניתן לעשות שימוש במערכת ממוכנת רק אם התקיימו כל אלה: (1) המערכת מתעדת כל פעולה שבוצעה וכל מסר אלקטרוני הנשלח אליה וממנה, לרבות מועדם וזהות מי שביצע אותם; על תיעוד כאמור תחול תקנה 38(ו); (2) למערכת שעון פנימי מדויק, המכויל על פי כללים מקובלים; (3) המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה; (4) המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת. 34. מכרז ממוכן (א) מכרז ממוכן ייערך בדרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית, כך: (1) הצעה אלקטרונית תוגש בידי מגיש הצעה שהזדהה לשם כך, כשהיא חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת; (2) לא תהיה אפשרות לכל אדם לראות הצעה שהוגשה לתיבת המכרזים האלקטרונית או לשנותה, למעט היכולת לראות את ההצעות במועד פתיחת תיבת המכרזים האלקטרונית בידי המוסמכים לכך; (3) פתיחת תיבת המכרזים האלקטרונית תיעשה באמצעות מי שמוסמך לעשות כן, לפי תקנה 31(ב), לאחר שהזדהו לשם כך. (ב) ועדת המכרזים רשאית להחליט כי חלק מההצעה יוגש כהצעה אלקטרונית וחלק יוגש שלא כהצעה אלקטרונית. 35. מכרז ממוכן מתפתח מכרז ממוכן מתפתח ינוהל כך: (1) נקבע במסמכי המכרז כי תיבחן עמידת המציע בתנאי סף או בניקוד איכות מזערי תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית בהתאם לתקנה 26(1) ו-(2); (2) אחרי קביעת קבוצת המציעים הסופית, אם נדרשה קביעה כאמור, תקבע ועדת המכרזים מועד ראשון שבו כל המציעים שבקבוצת המציעים הסופית רשאים להגיש הצעות ביחס למחיר ההצעה, וכן מועדים נוספים שבהם המציעים יהיו רשאים להגיש הצעת מחיר נוספת המטיבה עם עורך המכרז לעומת ההצעה האחרונה שעליה הודע למציעים, כאמור בפסקה (3) (בתקנה זו - הצעת מחיר משופרת); המועדים הנוספים יכול שייקבעו מראש בזמנים נתונים או בחלוף פרק זמן מהמועד האחרון שבו הודע למציעים על הגשת הצעת מחיר משופרת; (3) ועדת המכרזים תודיע לכל מציע בקבוצת המציעים הסופית על הגשת הצעת מחיר משופרת סמוך למועד הגשתה, וכל עוד ניתן להגיש הצעות מחיר חוזרות ומשופרות למכרז; (4) לא הוגשה הצעת מחיר משופרת ועבר המועד האחרון שנקבע מראש להגשת הצעת מחיר משופרת או חלף פרק הזמן מהמועד האחרון שבו הודע למציעים על הגשת הצעת מחיר משופרת - יסתיים שלב הגשת הצעות המחיר למכרז; (5) פתיחת הצעות המחיר שהוגשו לתיבת המכרזים האלקטרונית, כאמור בפסקה (2), תיעשה בידי שלושה לפחות מחברי ועדת המכרזים שמונו לכך בידי ועדת המכרזים, ובהם חבר הוועדה שהוא היועץ המשפטי של המוסד או נציגו. 36. מכרז ממוכן מהיר (א) ועדת המכרזים רשאית להחליט על עריכת מכרז ממוכן מהיר לצורך התקשרות שהתקיים בה אחד מאלה: (1) ההתקשרות נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור; (2) שווייה של ההתקשרות אינו עולה על 1,235,000 שקלים חדשים. (ב) מכרז ממוכן מהיר ינוהל כך: (1) בהודעה באתר האינטרנט יצוין באופן בולט לעין כי המכרז הוא מכרז ממוכן מהיר והמועד האחרון להגשת ההצעות; (2) על אף האמור בתקנה 19(א) סיפה, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ממוכן מהיר יכול שיהיה לאחר חמישה ימי עבודה ממועד פרסום ההודעה על עריכת המכרז; במכרז להתקשרות אשר נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, המועד האחרון להגשת הצעות יהיה המועד שתקבע ועדת המכרזים, בהתחשב במועד הנדרש לעריכת ההתקשרות ובדחיפותה, ואשר לא יפחת מארבע שעות ממועד פרסום ההודעה על עריכת המכרז; (3) ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ממוכן מהיר ייערך בדרך של מכרז ממוכן מתפתח. 37. בדיקת ההצעות (א) בדיקת ההצעות תיעשה בידי ועדת המכרזים בתוך זמן סביר ממועד פתיחת תיבת המכרז. (ב) ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות. (ג) נתגלו בהצעות טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הוועדה ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למציע. (ד) ועדת המכרזים תפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, וכן הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטה הוועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו; ועדת המכרזים תדחה הצעות שלא מתקיימים בהן התנאים לפי תקנה 11(א), זולת אם החליטה אחרת לפי תקנה 11(ב). (ה) הוועדה רשאית, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטתה; פרטי הבירור יירשמו אף הם בפרוטוקול. 38. החלטות ועדת המכרזים (א) לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור שאר הפרטים הנדרשים תיתן ועדת המכרזים את החלטתה; הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז. (ב) נעשה אומדן של שווי ההתקשרות, כאמור בתקנה 24, וכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, לפי תקנה 28(2). (ג) ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, הזדמנות להביא את טענותיו לפניה; נכללו במסמכי המכרז פרטים לעניין אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה כאמור, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ולאחר שנתנה לבעל ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז לפי אמות המידה כאמור, הזדמנות להביא את טענותיו לפניה. (ד) הוועדה רשאית להחליט על בחירת כמה הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מהצעה ובלבד שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי המכרז. (ה) לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים. (ו) המשתתף יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט - (1) בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור; (2) בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים; אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. (ז) ניתן לקבוע במסמכי המכרז כי עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות תקנת משנה (ו). 39. אמות מידה (א) אמות המידה לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז הן אחת או יותר מהמפורטות להלן: (1) המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין; (2) איכות הטובין או המקרקעין, העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לעורך המכרז; (3) אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו; (4) המלצות על אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות; (5) דרישות מיוחדות של עורך המכרז; (6) התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת מוסד שאתו התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. (ב) ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם. (ג) קבעה ועדת המכרזים משקל יחסי לאמות המידה - (1) תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי שיינתן להצעות בשל המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין, לעומת ניקוד האיכות ואת אופן שקלולם; (2) תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי של כל אחת מאמות המידה, ושל מבחני המשנה לאמות המידה, ככל שנקבעו; ועדת המכרזים תהא רשאית במקרים חריגים שלא לפרסם את השיעורים היחסיים של אמות המידה לפי פסקה זו, את מבחני המשנה כאמור ואת אופן השקלול, אם השתכנעה כי יש בפרסום כאמור כדי לפגוע בניהול התקין של הליך המכרז, מנימוקים שיירשמו. (ד) ועדת המכרזים רשאית לכלול במסמכי המכרז ניקוד איכות מזערי, ורשאית היא לציין במסמכי המכרז, אם הדבר דרוש בנסיבות העניין, כי אם יעלה או ירד מספר ההצעות שבקבוצת המציעים הסופית על מספר מסוים, יהיה ניקוד האיכות המזערי שונה. 40. הצעה יחידה (א) הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים, במחיר המרע עם עורך המכרז לעומת אומדן שווי ההתקשרות, רשאית ועדת המכרזים להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם עורך המכרז, במועד שתקבע. (ב) הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים רשאית ועדת המכרזים להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת מכרז חדש. (ג) ועדת המכרזים אינה רשאית לבחור בהצעה יחידה מקום שנתקיים מכרז סגור, אלא באישור המנהל הכללי אם זה נוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות על 1,500,000 שקלים חדשים - טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור. (ד) לא הוגשה כל הצעה למכרז או לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי, רשאי המוסד לפרסם מכרז חדש, פומבי או סגור, לפי העניין, או להתקשר בלא מכרז באישור המנהל הכללי, אם זה נוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות בלא מכרז על 4,000,000 שקלים חדשים - טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור. פרק ג': אתר אינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים 41. אתר האינטרנט (א) מוסד להשכלה גבוהה יפרסם הודעות לפי תקנות אלה גם באתר האינטרנט (ב) כל מוסד להשכלה גבוהה יפרסם את כתובת אתר האינטרנט שלו בהודעה ברשומות ובתדירות סבירה גם בשני עיתונים נפוצים ובעיתון בשפה הערבית. 42. ניהול אתר האינטרנט (א) כל מוסד להשכלה גבוהה ימנה מורשים לניהול אתר האינטרנט (בתקנה זו - מורשים לניהול האתר). (ב) המורשים לניהול האתר, והם בלבד, יפרסמו הודעות באתר האינטרנט לפי תקנות אלה, וכל שינוי בהודעה כאמור, לאחר שהזדהו לשם כך; הודעה כאמור, בצירוף מועד הפרסום, תיחתם בידי המורשים לניהול האתר באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת. (ג) כל הודעה שפורסמה באתר האינטרנט תהיה זמינה לציבור באתר האינטרנט לתקופה של שנה לפחות ממועד פרסומה. (ד) מוסד יעמיד סיוע לציבור בהיבטים המיכוניים הדרושים לצורך קריאת ההודעות שפורסמו באתר האינטרנט כאמור. פרק ד': שונות 43. קביעת נהלים פנימיים (א) מוסד יפעל בשים לב להוראות תקנון כספים ומשק או על פי נוהל פנימי כתוב שקבע המוסד. (ב) המנהל הכללי של המוסד יקבע בשים לב להוראות תקנון כספים ומשק, הוראות לעניין שמירת זכויות עובדים והבטחת קיום דיני העבודה בידי משתתפים במכרז, זוכים בו או בידי מתקשרים עם המוסד, לרבות התחומים או הענפים שלגביהם יחולו הוראות לעניין הבטחת קיום דיני העבודה ובלבד שלא יגרע מן ההוראות שנקבעו לעניין זה בהוראות תקנון כספים ומשק ובהתאמה למוסד. 44. הכשרה לחברי ועדה (א) חברי ועדת מכרזים של מוסד וחברי ועדת הפטור יהיו מי שעברו הכשרה לפי תכנית שאושרה בידי המנהל הכללי זולת אם אישר המנהל הכללי כי אותו חבר פטור מהכשרה כאמור, מנימוקים שיירשמו. (ב) חבר ועדת מכרזים שלא פטר אותו המנהל הכללי מהכשרה כאמור, יועבר מכהונתו בתום שנה ממועד שמונה אם עד אותו מועד לא עבר הכשרה כאמור. 45. שמירת סודות לא ימסור אדם כל ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד להתפרסם או שפורסם, אלא למי שרשאי לקבל את הידיעה. 46. אמנה בין-לאומית תקנות אלה יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בין-לאומית. 47. שמירת דינים הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 48. ביטול תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התשס"ט-2008 - בטלות ביום פרסומן של תקנות אלה. 49. תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן להלן - יום התחילה). (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתן של תקנות 2(ח), 34 עד 36 ושל פרק ג' בתום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה ולגבי מוסד אשר החליט לפרסם הודעות לפי תקנות אלה גם באתר האינטרנט לפני תום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה - תחילתו של פרק ג' ביום בו התקיימו התנאים כאמור. 50. הוראת שעה (א) בתקופה שמיום התחילה עד לתום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן - תקופת הוראת השעה), יראו כאילו - (1) בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ח) נאמר: "(ח) ועדת הפטור תדווח אחת לרבעון על מתן פטור ממכרז להנהלת המוסד להשכלה גבוהה או לוועדת משנה שלה שהוסמכה לעניין זה, למנהל הכללי ולמבקר הפנים של המוסד להשכלה גבוהה; מוסדות להשכלה גבוהה יפרסמו לציבור בתום תקופת הוראת השעה, באמצעות האינטרנט או בשני עיתונים יומיים, דין וחשבון בדבר התקשרויותיהם בפטור ממכרז במהלך התקופה, למעט התקשרויות בפטור הנובעות מסכום ההתקשרות."; (2) בתקנה 3 לתקנות העיקריות - (א) בפסקה 18, במקום "לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4" נאמר "ובלבד שמי שהוא הסמכות המקצועית במוסד לאותו עניין חיווה את דעתו בכתב על כך שהמתקשר הוא יחיד כאמור, והמנהל הכללי של המוסד אישר את ההתקשרות"; (ב) בפסקה 19, במקום "שפורסמה הודעה כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתנאים הנזכרים בה" נאמר "שהמנהל הכללי של המוסד המתקשר אישר זאת"; (ג) בפסקה 20, בפסקת משנה (א), במקום "לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4" נאמר "והמנהל הכללי של המוסד אישר את ההתקשרות"; (3) תקנות 4 ו-5 לתקנות העיקריות - בטלות; (4) בתקנה 19 לתקנות העיקריות - (א) בתקנת משנה (א), המילים "ובאתר האינטרנט; ההודעה באתר האינטרנט תפורסם בשפה העברית ובשפה הערבית" - נמחקו; (ב) בתקנת משנה (ב), המילים "באתר האינטרנט" - נמחקו; (ג) תקנת משנה (ג) - נמחקה. (ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על מוסד אשר החליט לפרסם הודעות לפי תקנות אלה גם באתר האינטרנט לפני תום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה. 51. הוראת מעבר (א) התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה אינה טעונה מכרז אם היא התקשרות שנערכה כתוצאה ממכרז, מפנייה לקבלת הצעות או ממתן התחייבות, והכל אם נעשו ערב יום התחילה, בהתאם לכללים ולנהלים שהיו נהוגים במוסד ערב יום התחילה. (ב) התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה אינה טעונה מכרז אם היא התקשרות למימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה שנכרת ערב יום התחילה. (ג) על אף האמור בתקנה 20, לתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לעשות שימוש ברשימת ספקים, אף אם לא עודכנה במשך שנה, אינה ממוכנת ואינה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט. (ד) על מאגר ספקים שהיה קיים ערב תחילתן של תקנות אלה, תפרסם ועדת המכרזים הודעה בתוך תקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, ותחול תקנה 20 האמורה, בהתאמה. (ה) על אף האמור בתקנה 7, לתקופה שמיום התחילה ועד ליום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) תהיה ועדת המכרזים רשאית לערוך מכרז סגור להתקשרות ששווייה אינו עולה על 1,200,000 שקלים חדשים. תקנותחובת המכרזיםמכרזהשכלה גבוהה