תקנות חומרים מסוכנים

תקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, ו-13 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "רעל מסוג א'" - רעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט לצידו בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנו; "רעל מסוג ב'" - רעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט לצידו בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנה; "רעל" - רעל מסוג א', רעל מסוג ב' ויסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם; "יסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם" - פריט מספר 182 בתוספת השניה לחוק; 2. פטור הוראות סעיפים 3, 4, 5, 8(1) ו-9 לחוק לא יחולו על רעל, למעט כאמור בתקנה 3. 3. סייגים הוראות תקנה 2 לא יחולו על - (1) רעל מן המפורטים בתוספת השניה בכמות כוללת העולה על 50 קילוגרמים. (2) העוסק - למעט לשימוש ביתי - ב-40 רעלים מסוג ב' או יותר. 4. שמירת דינים הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל דין אחר. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תקנות חומרים מסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה: 1. מטרה מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספרית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם. 2. הגדרות (א) בתקנות אלה - "חומר מפוקח" - חומר כמפורט בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין כשהוא מעורב עם חומרים אחרים, למעט חומר כאמור המצוי במוצר מוגמר; "חומר מפוקח ממוחזר" - חומר מפוקח שנאסף מציוד, מכונות, מערכות, כלי אחסון וכדומה ושטופל באמצעות סינון, ייבוש, זיקוק, טיפול כימי וכיוצא בזה; "יבואן" - יבואן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה; "יצרן" - יצרן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה; "כמות יבוא" - סך כל כמות היבוא בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא לשימוש פטור; "כמות ייצור" - סך כל כמות הייצור בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור; "כמות יצוא" - סך כל כמות היצוא בשנה מתוך כמות הייצור של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור; "כמות צריכה" - ההפרש שבין סכום כמות הייצור וכמות היבוא לבין כמות היצוא; "ממונה" - כהגדרתו בחוק; "פרוטוקול מונטריאול" או "הפרוטוקול" - פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון מ-1987 שאומץ במסגרת האמנה הבין-לאומית להגנה על שכבת האוזון מ-1985 (אמנת וינה); "רישיון ייבוא" - כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 1939; "רישיון ייצוא" - כמשמעותו בצו רישיונות יצוא, 1940; "שימוש פטור" - כמשמעותו בתקנה 6. (ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן - אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים; "שימוש קריטי או חיוני (critical or essential use)" - שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול כשימוש קריטי או חיוני. 3. הגבלת ייצור, ייבוא, ייצוא וצריכה של חומר מפוקח (א) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה אלא אם כן הוא מיוצר, מיובא או מיוצא בעבור שימוש פטור, ולענין ייבוא או ייצוא - ברישיון יבוא או רישיון ייצוא, לפי הענין. (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם ולא ייבא חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה למדינה שאינה צד לפרוטוקול. (ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין. (ג1) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, הידרוכלורופלורוכרבונים (HCFC`s), לשימושים שאינם שימושים פטורים או חיוניים, בכמות העולה על הכמות המפורטת בטור ג' לחלק א' של התוספת השלישית, לאחר שהופחתה ממנה הכמות שהותרה ליבוא כאמור בתקנה 4. (ד) כמות הצריכה של חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב' בתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א' לתוספת השלישית, ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א' לתוספת השלישית. 4. חלוקת כמות המותרת למכירה של חומר מפוקח (א) רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א' וב' לתוספת השלישית. (ב) הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא תיכלל בקביעת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח. (ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה פעמיים בשנה, לא יאוחר מ-1 במרס ו-1 ביולי לגבי אותה שנה. (ד) הכמות המותרת למכירה של מתיל ברומיד, תיעשה כאמור בתקנת משנה (ג) באופן שלא יאוחר מ-1 במרס תחולק 60% לפחות מכמות מתיל הברומיד המותרת למכירה באותה שנה. 4א. דיווח הממונה ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה ולא יאוחר מיום 31 במרס לגבי השנה שקדמה לה, על ייצור, ייבוא, ייצוא ומכירה של כל אחד מסוגי החומרים המפוקחים, לרבות המכסות שנקבעו למכירה לפי תקנה 4 וזהותם של מקבלי מכסות אלה; בדיווח כאמור תיכלל השוואה בין נתוני השנה המדווחת לזו שקדמה לה." 5. הגבלת ייצור, ייצוא וצריכה של מתיל ברומיד (תיקון: תשס"ט) (א) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט כחומר מפוקח מקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן - מתיל ברומיד) בכמות העולה על הכמות שנקבעה לאותו אדם על ידי הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 4(א). (ב) לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית לצד השורה "כל שנה משנת 2009 ואילך. 6. שימוש פטור שימוש פטור הוא כל אחד מאלה: (1) שימוש בחומר מפוקח לייצור חומר אחר, שנצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר האחר (feedstock); (2) שימוש בחומר מפוקח בדרגת ניקיון שאינה פחותה מדרגת הניקיון כמפורט בטור א' בתוספת השניה, לבדיקות לצורך קביעת כמות ואיכות של חומרים (בדיקות אנליטיות) או לצורכי מחקר, על פי רשימה שיכינו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול מונטריאול ותפורסם באתר האינטרנט; (3) השמדת החומר המפוקח בטכנולוגיה שאישרו הצדדים לפרוטוקול מונטריאל; החלטות הצדדים לפרוטוקול בענין יפורסמו באתר האינטרנט; (4) הסגר (quarantine); לענין זה, "הסגר" - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד למניעת ניגוע, ביסוס והתפשטות של מזיקים ומחלות העלולים לגרום נזק של ממש בגידולים חקלאיים ולהבטחת בקרה נאותה עליהם; (5) קדם-משלוח (pre-shipment); לענין זה, "קדם משלוח" - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד של מוצרים טרם ייצואם, לשם עמידה בדרישות מדינת הייבוא או הייצוא; (6) (בוטלה) (תיקון: תשס"ט) (7) שימוש חוזר בחומר מפוקח (recovered substance); (8) שימוש בחומר מפוקח ממוחזר (reclaimed or recycled substance). 6א. חלוקת הכמות המותרת לשימוש של מתיל ברומיד המנהל יקבע את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימוש כמפורט בטור ג' של חלק ב' לתוספת השלישית, בהתאם לאמות מידה שהוא יקבע לפי סוג השימוש, משך השימוש והיקפו; לענין תקנה זו, "המנהל" - (1) בכל הנוגע לשימוש בחקלאות - מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; (2) בכל הנוגע לשימוש בתברואה - המנהל לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975. 7. העברת זכות לייצור חומר מפוקח הועברה אל ישראל כמות ייצור של מדינה אחרת שהיא צד לפרוטוקול (להלן - המדינה המעבירה), רשאי יצרן על אף האמור בתקנה 5(א) לייצר חומר מפוקח בכמות העולה על האמור בחלק ב' בתוספת השלישית, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) ישראל והמדינה המעבירה הודיעו למזכירות פרוטוקול מונטריאול על העברת הכמות המותרת לייצור חומר מפוקח לישראל; (2) כמות החומר המיוצרת בישראל ובמדינה המעבירה יחד אינה עולה על סך כל הכמות לייצור בישראל ובמדינה המעבירה יחד. 8. דיווח יבואן, יצואן או יצרן של חומר מפוקח ימסור לממונה, בהתאם להוראותיו, דיווח שנתי בתחילת כל שנה ולא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על ייבוא, ייצוא, ייצור או מכירה של חומר מפוקח; דיווח כאמור ייעשה בהתאם להוראות פרוטוקול מונטריאול וכפי שיעדכנו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול ושיפורסמו באתר האינטרנט. 9. עונשין העובר על הוראות 3, 5, 7 ו-8 לתקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 10. שמירת דינים הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 11. תחילה תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן. 12. (בוטלה) תקנות חומרים מסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3(ד), 10(1) ו-12 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הרווחה ושר התעשיה והמסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה: 1. מטרה מטרתן של תקנות אלה לקבוע אמות מידה למשך תוקפם של היתרים. 2. הגדרות בתקנות אלה - "דרגה" - רמת דירוג לצורך קביעת תוקפו של היתר, כמפורט בתקנה 3; "היתר" - היתר רעלים כמשמעותו בחוק; "חומר מסוכן", "ממונה" ו"עיסוק" - כהגדרתם בחוק; "קבוצות החומרים המסוכנים" - קבוצות החומרים המסוכנים שנקבעו בפרסום של ארגון האומות המאוחדות Regulations Recommendation on ) (the Transport of Dangerous Goods: Model הידוע כספר הכתום, כנוסחו המעודכן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור באגף חומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובמרכז המידע והמבצעים של המשרד לאיכות הסביבה בשעות העבודה המקובלות. 3. תוקף היתר (א) תוקפו של היתר לעיסוק ברעלים בכמויות, בסוגי עסקים או בסוגי פעילות כמפורט בטבלאות א' ו-ב' שבתוספת, יהיה בהתאם לדרגות המפורטות להלן והמצוינות בטור ב' לטבלאות האמורות: (1) לשנה - דרגה A; (2) לשנתיים - דרגה B; (3) לשלוש שנים או יותר - דרגה C; (4) לתקופה הפחותה משנה, לפי החלטת הממונה - לעיסוק חד פעמי, שמשכו פחות משנה. (ב) הסיווג לדרגות, לענין תקנת משנה (א)(1) עד (3), ייקבע כלהלן: (1) הדרגה תיקבע מלכתחילה לפי טבלה א' שבתוספת; (2) לא נמצא סיווג מתאים בטבלה א', תיקבע הדרגה לפי טבלה ב' שבתוספת; (3) היה העיסוק מתאים ליותר מדרגה אחת בכל טבלה שבתוספת, תיקבע הדרגה המחמירה מביניהן. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תקנות חומרים מסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס"ה-2005 בתוקף סמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפים 10(3), 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולפי סעיפים 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובתוקף סמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 7 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ולפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז -1956, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בית צמיחה" - בית גידול או מבנה המיועד לגידול צמחים שקירותיו ותקרתו עשויים חומרים שאינם רשת; "דרגת רעילות" - כמשמעותה בתקנה 5(א) לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 (להלן - תקנות תכשירים כימיים); "לול" - מיתקן המשמש לגידול עופות, לרבות מבנה לאידוי ביצים, מבנה עזר ומדגריה להדגרת ביצים; "מבנה עזר" - כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי-חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ"א-1981. "מבנה" - מבנה המאוכלס בבני אדם בעת שימוש בתכשיר, לרבות אוהל; "מיתקן ריסוס" - מיתקן לפיזור תכשירים; "מפעיל" - אחד מאלה: (1) המשתמש בתכשיר; (2) המזמין את ביצוע השימוש בתכשיר; (3) המשתמש או המזמין ביצוע שימוש בפורמלין בלול; "פורמלין" - חומר מקבוצת האלדהידים הנוזלים כאמור בתוספת השניה לחוק; "שטח" - שטח פתוח המיועד לשימוש בתכשיר והנמצא במרחק של עד מאה מטרים ממבנה; "שימוש" - יישום של תכשיר בכל דרך שהיא, ובכלל זה בדרך של פיזור, ריסוס או התזה; "תווית" - תווית אריזה של תכשיר כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות תכשירים כימיים; "תכשיר" - כהגדרתו בתקנות תכשירים כימיים. 2. שימוש בתכשיר בשטח (א) לא ישתמש אדם בתכשיר בשטח אלא בהתאם לכתוב בתווית ובתנאי שמהירות הרוח אינה קטנה מ-5 קילומטרים לשעה; קטנה מהירות הרוח, יופסק השימוש בתכשיר עד לקיום תנאי רוח מתאימים. (ב) אם לא צוין אחרת בתווית, השימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או II, יבוצע במרחק שלא יפחת מ-50 מטרים ממבנה, וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה - במרחק שלא יפחת מ-100 מטרים. 3. שילוט (א) לפני שימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או II, יציב המפעיל שלטי אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת. (ב) לפני שימוש בפורמלין בלול, יציב המפעיל שלט אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת. (ג) לא יוסר שלט אזהרה אלא בחלוף הזמן לכניסה מחדש (REENTRY), המצוין בתווית, ולגבי שימוש בפורמלין בלול - שלושה ימים לאחר השימוש. 4. שימוש בתכשיר בבית צמיחה (א) שימוש בתכשיר בבית צמיחה יבוצע רק כאשר כל פתחי בית הצמיחה סגורים ותקרתו וקירותיו שלמים. (ב) שימוש בתכשיר בבית צמיחה שלא מתקיים בו האמור בתקנת משנה (א), יראו אותו כשימוש בתכשיר בשטח. 5. שטיפת מיתקן ריסוס שטיפת מיתקן ריסוס תיעשה בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991. 6. שימוש בתכשיר מסוג פורמלין (א) לא ישתמש אדם בפורמלין אלא בהתקיים אלה: (1) יש בידו או בידי התאגיד שהוא עובד בעבורו או מטעמו היתר רעלים כמשמעותו בחוק; (2) הוא בדק לפני השימוש בפורמלין את תקינות מערכת אספקת המים ומערכת ההשקיה במקום השימוש. (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), השימוש בפורמלין בתוך לול יבוצע רק בהתקיים כל אלה: (1) הלול נמצא במרחק של חמישים מטרים לפחות ממבנה; (2) הלול אטום מפני פליטות פורמלין לסביבה; (3) כמות הפורמלין לשימוש אינה עולה על מאה ליטרים לדונם של לול; (4) השימוש בפורמלין יהיה בתוך הלול בלבד, ולא בשטחי המעטפת שמחוץ ללול; (5) בלול שאינו מבנה לאידוי ביצים, יבוצע השימוש בפורמלין על ידי שני מפעילים לפחות. 7. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 8. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בענין שימוש בתכשירים ולא לגרוע מהן. תקנות חומרים מסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(3), 12, ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אריזה" - בית קיבול המכיל תכשיר; "בדיקת איכות" - בדיקה המאמתת את התאמת הרכב התכשיר כמפורט בבקשה לרישום; "הממונה" - מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין תקנות אלה; "הפנקס" - הפנקס לרישום התכשירים כאמור בתקנה 2א(ב); "חומר מסוכן" - כהגדרתו בחוק; "מבקש" - המבקש לייצר תכשיר למטרת מכירה בארץ או לייבא תכשיר למטרת מכירה בארץ; "מכירה" - לרבות נתינה, אספקה וכל אופן אחר של העברת בעלות או חזקה לאחר; "מעבדה" - מעבדה שאישר הממונה לצורך בדיקת איכות של תכשיר; "תווית" - תווית התכשיר הצמודה לאריזה או המודפסת עליה; "תכשיר" - חומר מסוכן בכל מצב צבירה, או תערובות שלו, המשמש או המיועד לשמש להדברתם או לדחייתם של חרקים ופרוקי רגליים אחרים או של מכרסמים או בעלי חוליות אחרים המטרידים אדם, המזיקים או העלולים להזיק לו או לרכושו והמצויים בבית, במבנה, בעסק, במוסד, בבריכה, ובחצריהם, למעט כל מצרך או חומר המיועד לשימוש על גוף האדם. 2. איסורים (א) לא ימכור אדם, לא יחזיק למטרת מכירה ולא ישתמש בתכשיר, אלא אם כן הוא תכשיר רשום, ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר. (ב) לא ייצר אדם למטרת מכירה בארץ ולא ייבא למטרת מכירה בארץ תכשיר, אלא אם כן נרשם התכשיר על שמו בפנקס, ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר. (ג) לא ימכור אדם, לא יחזיק, לא ישתמש, לא ייצר ולא ייבא תכשיר אלא על פי הוראות תקנות אלה, ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר. (ד) לא ישתמש אדם בתכשיר אלא אם כן הוא תכשיר רשום, והשימוש נעשה בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתווית ובהתאם למטרות השימוש. (ה) לא יאחסן אדם תכשיר אלא במקום סגור, ובאופן המונע מגע עם מזון או גישה של ילדים וחיות מחמד אליו. (ו) לענין תקנות אלה החזקה, ייצור או ייבוא למטרת מכירה הם: (1) החזקה של תכשיר בכמות העולה על הנדרש באופן סביר לשימוש פרטי; (2) כל ייצור או ייבוא של תכשיר בכמות העולה על הנדרש באופן סביר לצורך ביצוע בדיקות איכות או ניסויי יעילות בתכשיר. 2א. בקשה לרישום בפנקס (א) מבקש יגיש לממונה בקשה לרישום תכשיר בפנקס לפי הטופס שבתוספת, ובצירוף המסמכים הנדרשים, כמפורט בתקנה 3 (להלן - הבקשה). (ב) הפנקס ינוהל בידי הממונה והוא יחליט לגבי צורתו ופרטי הרישום בו. 2ב. העברת רישום (א) היה תכשיר רישום בפנקס על שם אדם, וביקש אחר לרשום את התכשיר על שמו - יגיש המבקש לממונה בקשה לרישום תכשיר לפי הטופס שבתוספת, ויצרף לבקשה - (1) עותק של תעודת הרישום המקורית; (2) הסכמת בעל תעודת הרישום בכתב להעברת הרישום ממנו אל המבקש, והמתיר למבקש להסתמך על הבקשה המקורית שהגיש; (3) לתכשיר מיובא - אישור יצרן התכשיר על הסכמתו להעברת רישום התכשיר מבעל תעודת הרישום אל המבקש; (4) תעודה של בדיקת איכות שנעשתה במעבדה; (5) עותק של התווית שאושרה בתעודת הרישום, ושל התווית המוצעת כאמור בתקנה 5; (6) לפי דרישת הממונה, נתונים נוספים על התכשיר ועל העברת הרישום. (ב) אישר הממונה את העברת הרישום כמבוקש, ייתן למבקש תעודת רישום על שמו, שתוקפה יפקע ביום פקיעת תוקפה של תעודת הרישום המקורית. 3. נספחים לבקשה (א) לבקשה יצרף המבקש נספחים כמפורט להלן: (1) תוצאות ניסויים בתכשיר וספרות על דרכי השימוש בו, המשמשים הוכחה ליעילות התכשיר למטרות שלשמן הוא נועד; (2) (בוטלה) (3) כאשר התכשיר מיובא, מסמכים המעידים על רישום התכשיר ומכירתו בארצות אחרות לרבות התוויות בארצות אלה; (4) לפי דרישת הממונה, דוגמת האריזה של התכשיר; (5) תקציר מפורט של תיק טוקסיקולוגי, וכן גיליונות בטיחות ((Safety Data Sheet לתכשיר, לחומר הפעיל ולכל אחד ממרכיביו; (6) לפי דרישת הממונה, תיק טוקסיקולוגי מלא, הכולל נתוני רעילות אקוטית וכרונית, לענין השפעת התכשיר על בני אדם, הסביבה, החי או הצומח; (7) מידע על אורך חיי המדף של התכשיר; (8) (בוטלה) (9) תעודה של בדיקת איכות שנעשתה במעבדה; (10) עותק של התווית המוצעת כאמור בתקנה 5; (11) לפי דרישת הממונה, נתונים נוספים על התכשיר. (ב) הנספחים כאמור בתקנת משנה (א), למעט בפסקה (6), יוגשו בשנים עשר עותקים; הנספחים כולם ילוו בתרגום לעברית, אלא אם כן הם כתובים בשפה האנגלית. 4. השלמת פרטים ומסמכים לא יביא הממונה לדיון בועדה המקצועית בקשה שאין מתקיימות בה הוראות תקנה 3, והוא יחזירה למבקש להשלמת פרטים ומסמכים. 5. תווית התכשיר (א) אריזת תכשיר תישא עליה תווית, שתוצמד אליה או תודפס עליה באופן שימנע את הסרתה, אלא אם כן החליט הממונה, בהסכמת הוועדה המקצועית האמורה בתקנה 9(א), על דרך אחרת לצירוף התווית לתכשיר. (ב) על התווית יהיו מודפסים באותיות דפוס ברורות ובולטות לעין, בעברית ובערבית, פרטים אלה: (1) שם היצרן ומענו; (2) שם היבואן ומענו; (3) הכינוי המסחרי של התכשיר; (4) תוארית התכשיר; (5) השמות המקובלים של כל החומרים הפעילים ושל הסינרגיסטים; (6) ריכוזי החומרים הפעילים והסינרגיסטים בתכשיר; (7) מטרות השימוש בתכשיר; (8) משקל או נפח נטו של התכשיר באריזה בשיטה המטרית; (9) מספר אצוות הייצור ותאריך התפוגה של התכשיר או תאריך הייצור ותקופת התפוגה של התכשיר; (10) על פי דרישת הממונה, סיווג התכשיר; (11) אופן השימוש בתכשיר; (12) אמצעי זהירות מפורטים לענין אחסנת התכשיר והשימוש בו; (13) מספר רישום של המשרד לאיכות הסביבה ושנת פקיעת תוקפו; (14) הוראה לפנות לרופא במקרה של חשד להרעלה; (15) סימוני רעל ודליקות כמפורט בתקנה 8; (16) המלים "המשרד לאיכות הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור והמשתמש ואת איכות הסביבה". (ג) הממונה רשאי בהסכמת הועדה המקצועית לדרוש מהמבקש להוסיף פרטים נוספים לתווית התכשיר. (ד) תווית התכשיר והפרטים המופיעים בה יהיו חלק מתנאי רישום התכשיר. (ה) לא ישנה אדם את נוסח התווית אלא על פי היתר מראש ובכתב מאת הממונה. 6. (בוטלה) 7. פרסום והצגה למכירה (א) לא יפרסם אדם תכשיר ולא יציגו למכירה אלא אם כן הוא תכשיר רשום, והפרסום או ההצגה נעשו בעת היות הרישום בתוקף ובכפוף לאמור על התווית, לשאר תנאי הרישום ולהוראות תקנות אלה. (ב) בכל פרסום של תכשיר יופיעו המלים "המשרד לאיכות הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות סביבתך". 7א. אריזת תכשיר לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ימכור תכשיר אלא אם כן אריזתו - (1) מחוזקת, סגורה ואטומה באופן המונע שפיכה, דליפה, פיזור או התאיידות בלתי מבוקרים של התכולה; (2) עשויה מחומרים יציבים מבחינה כימית, שאינם יוצרים תגובה כימית (ריאקציה) עם התכולה. 8. סימוני רעל ודליקות (א) סימון רעל יודפס על התווית בצורת מעוין, בצבע שחור על רקע לבן ויכלול דמות גולגולת עם עצמות מוצלבות והמילה "רעל" באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית; אורך צלע המעוין לא יהיה קטן מ-15 מילימטרים; הסימון יהיה ברור, קריא ובר-קיימא. (ב) סימון הרעל יופיע על כל תווית תכשיר אלא במקרים מיוחדים שבהם אישר הממונה אחרת, בהסכמת הועדה המקצועית. (ג) לפי דרישת הממונה, יופיע סימון דליקות או כל סימן אחר בתווית. 9. ועדה מקצועית לרישום תכשירים (א) השר לאיכות הסביבה ימנה ועדה מקצועית לענין רישום תכשירים המורכבת מששה חברים, שלושה נציגים של השר לאיכות הסביבה שאחד מהם יהיה היושב ראש, ושלושה נציגים של שר הבריאות שאחד מהם יהיה סגן היושב ראש. (ב) תפקידי הועדה המקצועית יהיו לייעץ לממונה בכל נושא מקצועי לפי תקנות אלה ולדון בכל בקשה שתוגש לממונה כאמור בתקנה 2(ב). (ג) כל החלטה של הממונה לפי תקנות אלה, לרבות החלטה בדבר רישום תכשיר, חידושו או ביטולו וקביעת תנאי הרישום, טעונה הסכמה של הועדה המקצועית. (ד) הועדה המקצועית רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה. 9א. סיווג תכשיר הממונה רשאי, בהתייעצות עם הועדה המקצועית, לקבוע סיווג לסוגי תכשירים, לרבות על פי מידת רעילותם, מידת הסיכון בשימוש בהם, סוג המשתמשים בהם, ומידת פגיעתם בסביבה; קבע הממונה סיווג כאמור, תכלול תעודת הרישום של תכשיר את סיווגו. 10. רישום תכשיר (א) הממונה רשאי לרשום תכשיר ולתת תעודת רישום, להתנות את הרישום בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, הכל בהסכמת הועדה המקצועית. טופס הבקשה והמסמכים שצורפו אליו, כפי שאישר הממונה, יהיו חלק מתנאי הרישום של התכשיר. (ב) תוקף הרישום יהיה לשלוש שנים או לשש שנים מיום נתינתו או לתקופה הקצרה משלוש שנים, על פי קביעת הממונה בהסכמת הועדה המקצועית. 11. סירוב לרשום תכשיר הממונה רשאי, בהסכמת הועדה המקצועית, לסרב לרשום תכשיר בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) התכשיר עלול, לדעתו, להוות סכנה לבני אדם, לסביבה, לחי או לצומח; (2) המבקש לא הביא הוכחות, להנחת דעתה של הועדה המקצועית, שהתכשיר יעיל למטרות המוצהרות בבקשה; (3) תוצאות הבדיקה הכימית הראו כי התכשיר אינו מכיל את הכמות המוצהרת של החומר הפעיל; (4) קיים תכשיר רשום המיועד לאותן המטרות המזיק פחות לבני אדם, לסביבה, לחי או לצומח; (5) האריזה או התווית אינם עומדים בדרישות תקנות אלה. 12. חידוש רישום (א) בקשה לחידוש רישום תוגש לממונה שישה חודשים לפחות לפני פקיעת תוקפו, לפי הטופס שבתוספת. היתה תקופת תוקף הרישום של התכשיר קצרה משלוש שנים, תוגש הבקשה לחידושו במועד שנקבע בתנאי הרישום של התכשיר; לבקשה יצורפו - (1) הצהרה על קיום הפרטים שהופיעו בבקשה לרישום התכשיר או חומר מעודכן של פרטים ששונו לעומת הבקשה לרישום; (2) מסמכים המעידים על רישום התכשיר ומכירתו בארצות אחרות, לרבות התוויות בארצות אלה; (3) תעודה של בדיקת איכות שנעשתה במעבדה; (4) עותק של התווית שאושרה ושל התווית המוצעת; (5) לפי דרישת הממונה, נתונים נוספים על התכשיר. (ב) הבקשה והנספחים לבקשה יוגשו בשנים עשר עותקים. 13. ביטול רישום הממונה רשאי, בהסכמת הועדה המקצועית, לבטל רישום שנתן או להתלותו, אם התברר אחד או יותר מאלה: (1) האריזה אינה מגינה על התכשיר מפני קלקול או מפני סכנה לבני אדם, לסביבה, לחי או לצומח; (2) התכשיר מזיק ומהווה סכנה לבני אדם, לסביבה, לחי או לצומח; (3) התכשיר אינו יעיל למטרתו; (4) הרכב התכשיר אינו זהה להרכב הדוגמה שאושרה בבדיקת האיכות; קיים חשד כאמור, רשאי הממונה לחייב ביצוע בדיקה חוזרת במעבדה; (5) התווית אינה זהה לתווית שאושרה בעת הרישום; (6) היצרן או היבואן הפר תנאי מן התנאים שהרישום הותנה בהם; (7) התקבל מידע חדש השונה מזה שהוגש בעת הרישום; (8) היצרן או היבואן הפר הוראה מהוראות תקנות אלה, או הוראות כל דין אחר בקשר עם עיסוקו בתכשיר. 14. מועד להחלטה תוך ששה חודשים מהיום שבו הושלמה הגשת בקשה, לרבות הגשת הנספחים שיש לצרף אליה לפי תקנות אלה, ישלח הממונה למבקש הודעה על החלטתו בדבר הרישום; סירב הממונה לרשום את התכשיר - ינמק החלטתו בכתב. 15. מכירה לא ימכור אדם תכשיר ולא יחזיק בו לצורכי מכירה אלא באריזה המקורית הנושאת עליה תווית. 15א. החזרת תכשיר וסילוקו (א) מי שברשותו תכשיר שאינו רשום או תכשיר שלא התקיימו בו הוראות תקנות אלה או תנאי מתנאי רישום התכשיר, יחזירו לבעל תעודת הרישום או יסלקו למפעל לניטרול וטיפול בפסולת תעשייתיות ופסולות חומרים מסוכנים שברמת חובב או למקום אחר שאישר הממונה וינקוט את האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באיכות הסביבה. (ב) נמכר תכשיר שאינו רשום או תכשיר שלא התקיימו בו הוראות תקנות אלה או תנאי רישום התכשיר, רשאי הממונה להורות לבעל תעודת הרישום לאסוף את התכשיר שנמכר או כל הוראה אחרת הדרושה לדעתו להבטחת קיום הוראות החוק והוראות תקנות אלה. (ג) בעל תעודת רישום לא יסרב לקבל תכשיר הרשום על שמו, שפג תוקף רישומו או שתמה תקופת התפוגה שלו, ממחזיק בו המבקש להחזירו, אולם בעל תעודת הרישום יהיה רשאי לגבות מן המחזיק את עלות הטיפול או הסילוק של התכשיר. 16. שמירת דינים אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר. 17. עונשין (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג) (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977: (1) מפר הוראות תקנה 2, 5(ה) או 15; (2) מייצר, משווק, מייבא או מחזיק בתכשיר, שהתווית שהוצמדה אליו איננה בהתאם להוראות תקנות 5 ו-8; (3) מפרסם או מציג למכירה תכשיר שאיננו רשום או מפרסם או מציג למכירה תכשיר באופן שאינו תואם את האמור בתווית התכשיר, בניגוד להוראות תקנה 7. (ב) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. 18. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. תקנות חומרים מסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב-2002 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, 13 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות, שר העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, ובאישור ועדת הפנים של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "האתר הארצי" - אתר שהמנהל הכללי של הועדה לאנרגיה אטומית קבעו כאתר ארצי לסילוק פסולת רדיואקטיבית; "חומר רדיואקטיבי" - חומר מסוכן כמשמעותו בחוק, הפולט קרינה רדיואקטיבית; "הממונה" - הממונה על קרינה סביבתית כמשמעותו בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980 (להלן - תקנות היסודות הרדיואקטיביים); "מחזיק פסולת רדיואקטיבית" - כל אחד מאלה: (1) מי שבבעלותו, בחזקתו, בהשגחתו, או בפיקוחו נמצאת פסולת רדיואקטיבית; (2) מי שבתחום מפעלו, עסקו או מוסדו נוצרה פסולת רדיואקטיבית; "פסולת רדיואקטיבית" - חומר מכל סוג או צורה, המכיל חומר רדיואקטיבי או שמקורו בחומר רדיואקטיבי ושמתקיים בו אחד מאלה: (1) העוסק בו חייב בהיתר, לפי תקנות היסודות הרדיואקטיביים והוא הפסיק לעשות בו שימוש; (2) המיועד לסילוק בידי המחזיק בו; (3) שיש לסלקו לפי הוראת הממונה, בשל סיכון שבו לאדם ולסביבה, ובלבד שהוראה כאמור ניתנה לאחר התייעצות עם ראש אגף הבטיחות בועדה לאנרגיה אטומית; "פסולת רדיואקטיבית מוצקה" - פסולת רדיואקטיבית במצב צבירה מוצק שריכוז האקטיביות של כל רדיונוקליד שבה עולה על הערך המצוין לצדו בטבלה שבתוספת, או שהריכוז הממוצע המשוקלל של האקטיביות של כלל הרדיונוקלידים הוא בהתאם לנוסחת השקלול כמפורט בהערה 1 בטבלה שבתוספת; "פסולת רדיואקטיבית נוזלית" - פסולת רדיואקטיבית במצב צבירה נוזלי; "פסולת מקורות חתומים" - פסולת רדיואקטיבית מוצקה המכילה חומר רדיואקטיבי הבנוי באופן המבטיח כי בתנאי שימוש רגילים, לרבות במקרים של תקלות צפויות, יימנע פיזור שלו לסביבה; "פסולת מקורות לא חתומים" - פסולת רדיואקטיבית, שאינה פסולת מקורות חתומים. 2. איסורים לא יסלק אדם פסולת רדיואקטיבית ולא ירשה לאחר לסלק פסולת רדיואקטיבית שבבעלותו, בחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו אלא בהתאם להוראות תקנות אלה. 3. סילוק פסולת מקורות חתומים (א) מחזיק פסולת מקורות חתומים יסלקה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד היווצרותה, או במועד אחר אם נדרש בידי הממונה לעשות כן. (ב) סילוק פסולת מקורות חתומים ייעשה באחת מאלה: (1) החזרתה ליצרן החומר הרדיואקטיבי; (2) העברתה לאתר הארצי. 4. סילוק פסולת מקורות לא חתומים (א) מחזיק פסולת מקורות לא חתומים יסלקה לאתר הארצי בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד היווצרותה, או במועד אחר אם נדרש בידי הממונה לעשות כן. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מחזיק פסולת מקורות לא חתומים, לסלקה לאתר המשמש לפינוי ולסילוק פסולת, בהתקיים כל אלה: (1) האתר מוסדר ופועל על פי דין; (2) הפסולת אינה מכילה פסולת רדיואקטיבית מוצקה; (3) הפסולת הרדיואקטיבית ארוזה בשקי אשפה מפוליאתילן, בעובי של 0.08 מילימטר לפחות, המסומנים כפי שיורה הממונה וקשורים היטב (להלן - שק האשפה); (4) נפח האשפה בשק האשפה לא יפחת מ-0.1 מטר מעוקב; (5) סך כל האקטיביות של הפסולת הרדיואקטיבית בשק אשפה אינו עולה, בעת הפינוי, על 370 אלף בקרל (10 מיקרוקירי) והאקטיביות של פריט בודד בשק האשפה אינה עולה על 37 אלף בקרל (1 מיקרוקירי); (6) קצב מנת הקרינה במגע עם שק האשפה אינו עולה על 5 מיקרוסיוורט (0.5 מילירם) לשעה; (7) הוסרו או נמחקו כל תוויות הזיהוי של הפסולת הרדיואקטיבית שבשק האשפה. 5. אופן הסילוק מחזיק פסולת רדיואקטיבית, שהוראות תקנה 4(ב) אינן חלות עליה, יסלקה כשהיא ארוזה, מסומנת ומשונעת בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להוראות הממונה. 6. הגבלת שריפה של פסולת רדיואקטיבית (א) לא ישרוף אדם פסולת רדיואקטיבית. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מחזיק פסולת רדיואקטיבית, על פי אישור בכתב ומראש מאת הממונה, לסלקה בדרך של שריפה בהתקיים כל אלה: (1) הפסולת הרדיואקטיבית אינה מכילה פולטי אלפא; (2) האקטיביות הכוללת של הפסולת הרדיואקטיבית המסולקת ביממה אינה עולה על 1 מיליון בקרל (כ30- מיקרוקירי) ליממה; (3) מיתקן השריפה ואופן השריפה אושרו בידי הממונה. (ג) שרף אדם פסולת רדיואקטיבית בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב) יסלק את האפר הנותר בתום השריפה בהתאם להוראות תקנות 4 ו-5. 7. סילוק פסדים המכילים חומרים רדיואקטיביים (א) מחזיק בפסדים של בעלי חיים, כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981, המכילים חומרים רדיואקטיביים או תרכובותיהם באופן שהם עצמם מהווים פסולת רדיואקטיבית מוצקה (להלן - פסדים), יסלקם בדרך של הקפאתם והעברתם לאתר הארצי. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מחזיק פסדים לסלקם בדרך של שריפה, בהתקיים התנאים המפורטים בתקנה 6(ב). 8. הגבלת סילוק של פסולת רדיואקטיבית נוזלית למערכת הביוב (א) לא יסלק אדם פסולת רדיואקטיבית נוזלית למערכת הביוב אלא לאתר הארצי בלבד. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ובכפוף להוראות כל דין, רשאי אדם לסלק פסולת רדיואקטיבית נוזלית למערכת הביוב בהתקיים כל אלה: (1) הפסולת הרדיואקטיבית הנוזלית מסיסה או עברה פעולה של פיזור במים (דיספרסיה); (2) הפסולת הרדיואקטיבית הנוזלית אינה מכילה פולטי אלפא; (3) הריכוז הממוצע המשוקלל של האקטיביות במי השפכים המוזרמים למערכת הביוב, לא יעלה על - (א) 0.01 של ערכי הALI- למטר מעוקב, לגבי חומרים רדיואקטיביים אשר הזמן הדרוש כדי שהאקטיביות שלהם תפחת למחצית מערכה ההתחלתי (להלן - זמן מחצית החיים) עולה על 90 ימים; (ב) 0.1 של ערכי הALI- למטר מעוקב, לגבי חומרים רדיואקטיביים שזמן מחצית החיים שלהם קצר מ-90 ימים ועולה על 10 ימים; (ג) 10 ערכי ALI למטר מעוקב, לגבי חומרים רדיואקטיביים, שזמן מחצית החיים שלהם קצר מ-10 ימים. (4) האקטיביות הכוללת של הפסולת הרדיואקטיבית הנוזלית המסולקת למי הביוב אינה עולה על - (א) 3,700 מיליארד בקרל (100 קירי) לשנה, לגבי חומרים רדיואקטיביים שזמן מחצית החיים שלהם קצר מ-10 שעות; (ב) 370 מיליארד בקרל (10 קירי) לשנה, לגבי חומרים רדיואקטיביים שזמן מחצית החיים שלהם ארוך מ-10 שעות וקצר מ-10 ימים; (ג) 37 מיליארד בקרל (1 קירי) לשנה, לגבי כל שאר החומרים הרדיואקטיביים. (ג) הריכוז הממוצע המשוקלל של האקטיביות במי השפכים המוזרמים למערכת הביוב, כאמור בתקנת משנה (ב)(3) יחושב על ידי חלוקת סכום כפולות הALI- של כל מרכיבי הפסולת הרדיואקטיבית המוזרמת במשך יממה, בנפח מי השפכים המוזרמים באותו פרק זמן ביציאה מאותו מקור. (ד) בתקנה זו, "ערך ALI" - כמות החומר הרדיואקטיבי שחדירתו לגוף על ידי בליעה תגרום לעובד קרינה מנת קרינה אפקטיבית השווה לגבול המנה השנתית, בהתאם לפרסום של הועדה הבין-לאומית להגנה רדיולוגית (ICRP), בנוסחו המעודכן מזמן לזמן, והפתוח לעיון הציבור במשרדו של הממונה, בשעות העבודה המקובלות; לענין זה, "עובד קרינה" - כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992. 9. חובת רישום (א) מחזיק פסולת רדיואקטיבית ינהל רישומים לענין הפסולת שברשותו, בהם יפרט, לפי הענין, את האופן, המקום, ומועדי הסילוק ואת האקטיביות המרבית של כל אחד מסוגי הפסולת האלה: (1) פסולת מקורות חתומים שברשותו ופסולת כאמור שסולקה בהתאם לתקנה 3; (2) פסולת מקורות לא חתומים שברשותו ופסולת כאמור שסולקה בהתאם לתקנה 4; (3) פסולת רדיואקטיבית שסולקה בשריפה בהתאם לתקנה 6; (4) פסדים המצויים ברשותו ופסדים כאמור שסולקו בהתאם לתקנה 7; (5) פסולת רדיואקטיבית נוזלית שברשותו ופסולת כאמור שסולקה בהתאם לתקנה 8. (ב) הרישומים כמפורט בתקנת משנה (א), יישמרו בידי מחזיק הפסולת הרדיואקטיבית עם האישורים והקבלות של האתר הארצי, לפי הענין, כמפורט להלן: (1) רישומים כאמור בתקנת משנה (א)(1) - במשך שלושים שנה; (2) רישומים כאמור בתקנת משנה (א)(2) עד (5) - במשך שבע שנים. (ג) הרישומים כאמור בתקנת משנה (א) יהיו פתוחים לעיון הממונה או מי שפועל מטעמו, והעתקים מהם יומצאו לו אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתו. 10. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. 11. סייג לתחולה תקנות אלה לא יחולו על סילוק חומר רדיואקטיבי או על פסולת רדיואקטיבית המצויים בגוף האדם או בהפרשותיו. 12. תחילה תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. תקנות חומרים מסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, 13 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אמנה" - אמנה בין-לאומית, או חלק ממנה, שעניינה הסדרת מעבר בין-גבולי של פסולת מסוכנת, ושישראל צד לה; "השבה" - אחת או יותר מהפעולות הרשומות בתוספת הראשונה; "ממונה" - מי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "סילוק" - אחת או יותר מהפעולות הרשומות בתוספת השניה ובלבד שאין עמן השבה; "פסולת חומרים מסוכנים" - חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן כהגדרתו בחוק, המיועד לסילוק או להשבה. 2. הגבלת יבוא ויצוא לא ייבא אדם לישראל ולא ייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים אלא לפי תעודת היתר מאת הממונה ובהתאם לתנאיו, ולאחר שהוכח להנחת דעתו של הממונה כי - (1) היבוא או היצוא נעשה ממדינה שהיא צד לאמנה או למדינה כאמור, לפי העניין; (2) ביבוא - (א) נתקיימו כל אלה: (1) פסולת החומרים המסוכנים מיועדת להשבה; (2) מצוי בידי מבקש ההיתר המידע הדרוש לעניין סוג פסולת החומרים המסוכנים והרכבה; (3) יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, אינו מסכן את בריאות הציבור או הסביבה בהתאם לעקרון הזהירות המונעת; (4) יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, ייעשו באופן שלא יגרום לפגיעה בבריאות הציבור או באיכות הסביבה; (ב) בבואו ליתן תעודת היתר ליבוא, לפי פסקת משנה (א) ישקול הממונה, בין השאר, את כמות פסולת החומרים המסוכנים שתיוותר או שתיווצר לאחר פעולת ההשבה שתיעשה בפסולת החומרים המסוכנים נושא ההיתר, וכן את טיבה ואת השפעתה הצפויה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה. (3) ביצוא - הרשות המוסמכת במדינת היעד, בהתאם לאמנה, הסכימה בכתב לקבל לתחומה את פסולת החומרים המסוכנים המיוצאת, והיצוא נעשה על פי תנאים או דרישות שקבעה, ובהתאם לאמנה. 3. תנאים בתעודת היתר (א) (1) היתר שניתנה עליו תעודה כאמור בתקנה 2 רשאי הממונה להתנות בתנאים. (2) ראה הממונה כי חדלו להתקיים הדרישות והתנאים לפי תקנת משנה (א)(1), רשאי הוא לבטל בכל עת את ההיתר. (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), בכל תעודת היתר ליבוא ייכללו תנאים אלה: (1) ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת שיקבע הממונה להבטחת קיום תנאי תעודת ההיתר; הממונה רשאי לחלט את הערובה בתוך 10 ימים מיום שהחליט על כך, אם מקבל תעודת ההיתר הפר תנאי מתנאיה, ובלבד שנתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו; (2) ביטוח צד שלישי בידי מבטח הרשאי לפעול בישראל, המבטח את יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, מפני הסיכונים העלולים לנבוע כתוצאה מהם לצד שלישי, בגבולות האחריות שיקבע הממונה. 4. דיווח מי שבידו תעודת היתר לייבא או לייצא פסולת חומרים מסוכנים, כאמור בתקנות אלה, ידווח לממונה על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת, בהתאם לדרישת הממונה. 5. עונשין (א) העושה אחד מאלה, דינו - שישה חודשי מאסר או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין): (1) מייבא לישראל או מייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים בלא היתר או תוך הפרת תנאיו בניגוד להוראות תקנה 2; (2) אינו מקיים תנאים שהתנה הממונה בהיתר מתוקף סמכותו לפי תקנה 3. (ב) לא דווח אדם על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת בניגוד להוראות תקנה 4 - דינו קנס כאמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין. (ג) עבירה לפי תקנות אלה היא מסוג של אחריות קפידה. 5א. דוח שנתי השר להגנת הסביבה יגיש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על תעודות היתר שניתנו לפי תקנות אלה, אשר יכלול, בין השאר, דיווח על פסולת החומרים המסוכנים שיובאה או שיוצאה, סוגה, כמותה ופעולות ההשבה שבוצעו בפסולת שיובאה כאמור. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. תקנותחשיפה לחומרים מסוכנים