אכיפת הסכם פוליטי

בעתירה עותרת המבקשת כי יוצהר כי הסכם פוליטי תקף, וכי בית המשפט יורה על אכיפתו של הסכם פוליטי כך שהמשיב יחוייב למנות את יו"ר העותרת בסניף חדרה, לתפקיד סגן ראש העיר. להלן החלטה בסוגיית אכיפת הסכם פוליטי: החלטה 1. ביום 3.6.03 נקשר הסכם בין המבקשת לבין המשיב, אשר הסדיר שיתוף פעולה ביניהם לקראת הבחירות לראשות הרשות המקומית חדרה, שהתקיימו ביום 28.10.03. הוסכם כי המבקשת תתמוך במועמדות המשיב לראשות העיר וכי המשיב ישתף פעולה עם המבקשת בניהול "מועצת העיר בעתיד כצוות תוך פעולה הדדית והבנה, והכל לטובת העיר ותושביה" וכי "סיעת ש"ס ורשימת לוי (מטעמה) יתמכו בבחירתו המחודשת...". סעיף 5 של ההסכם קבע כי "עם כינון מועצת העיר החדשה ימונה נציג סיעת ש"ס במועצת העיר, לתפקיד סגן ראש העיר בפועל (בשכר)." ובהמשך הוספה תוספת המגובה רק בחתימתו של מר לוי כי "מובהר בזאת שלא יובטח ליותר משתי סיעות את תפקיד הסגן ואחת מתוך השניים היא סיעת ש"ס". בהמשך הדברים שבהסכם, נכללו הוראות באשר לתפקיד סגן וממלא מקום ראש העיר, וכן הובטח מינוי נציגי רשימת ש"ס לתפקידים בכירים במינהל העירוני: ממלא מקום יו"ר הועדה לתכנון ובניה; יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה; יו"ר עמותה לתרבות; נוער ספורט ומרכזים קהילתיים, ועוד. סעיף 7 של ההסכם מדבר על כך שהקואליציה תאשר מחלקה לחינוך תורני שתהא בראשות סיעת ש"ס, וכן כי ימונה עוזר בכיר לסגן ראש העיר איש ש"ס ברמת מנהל מחלקה. בהמשך בסעיף 9 נקבע כי סיעת ש"ס תקבע את בעלי התפקידים שבתחום סמכותה. לבסוף, סעיף 12 של ההסכם קבע כי אם "תתעוררנה מחלוקות בין הצדדים השותפים להסכם זה עם כינונה של הקואליציה העירונית בראשות ישראל סדן, יובאו הן להכרעתו של ראש העיר לשעבר עו"ד דב ברזילי". 2. ביום 28.10.03 התקיימו הבחירות. המשיב זכה ב - 12,386 קולות והבא אחריו פיגר בהפרש של 1,019 קולות ולטענת המבקשת, זכיה זו בהפרש האמור, מקורה בכ - 4,000 קולות שאנשיה נתנו למשיב בבחירות. באשר למועצת העיר: במועצה 19 מושבים. סיעתה של המבקשת זכתה ב - 3 מושבים. סיעת המשיב זכתה ב - 2 מושבים ושאר המושבים מתחלקים בין עוד 9 סיעות. יצא, שככל הנראה יש קושי למשיב להרכיב קואליציה; ספק אם הסיעה המבקשת תשותף בקואליציה זאת; ההסכם לא עומד להתממש והמשיב הודיע כי לא יקיימו, ומכאן פנייתה של המבקשת לבית המשפט המחוזי לענינים מינהליים בעתירה דנן. 3. בעתירה עותרת המבקשת כי יוצהר שההסכם תקף, וכי בית המשפט יורה על אכיפתו כך שהמשיב יחוייב למנות את יו"ר העותרת בסניף חדרה, לתפקיד סגן ראש העיר. מבוקש עוד כי ביהמ"ש יורה למשיב לכונן קואליציה בשיתוף העותרת וכן על מינוי נציגיה לתפקידים המפורטים בהסכם. עם הגשת העתירה, הוגשה גם הבקשה דנן, בה מבוקשים צויי ביניים אשר ישמרו על המצב הקיים: צווים שימנעו את המשיב מלמנות סגן ראש עיר לעירית חדרה, ומ"מ ראש העיר בניגוד להוראות ההסכם; צו המונע ממנו למנות מועמד לתפקיד מ"מ יו"ר הועדה לתכנון ובניה ותפקידים נוספים, וכן צו האוסר עליו לכונן קואליציה בלא שיתוף הסיעה המבקשת. סעדי הביניים התבקשו במעמד צד אחד. ניתן צו ביניים כמבוקש עד לדיון שנקבע תחילה ליום 20.11.03. הדיון במעמד שני הצדדים התקיים ביום 26.11.03 ויש להכריע כעת, אם ראוי ליתן את הסעדים המבוקשים בבקשה. 4. ישנו טעם אחד בעל משקל המצדיק לתת את סעדי הביניים: הם נועדו לשמור על המצב הקיים, ואם המצב ישתנה, ימונו אחרים לתפקידים השונים, תוקם קואליציה שאינה כוללת את המבקשת, ויהיה קשה אם לא בלתי אפשרי להחזיר את המצב לקדמותו. 5. כנגד טעם זה עומדים נימוקים כבדי משקל המצדיקים את דחיית הבקשה: בעוד שהסכם רגיל שואב את תוקפו מהוראות חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973 על הסכם מן הסוג שבעניננו (הסכם פוליטי) חלים כללים מיוחדים והוא "נשלט על ידי כללי המשפט הציבורי ואין דיני החוזים חלים עליו אלא על דרך האנלוגיה". ראה הדיון המפורט מפי כב' השופטת פרוקצ'יה ב-עע"מ 5242/01 גדבאן נ' פארס, פ"ד מו(3) עמ' 5. טיבו של ההסכם משליך על התרופות אותן ניתן לתת כאשר הוא מופר. יש הטוענים שהוא איננו שפיט או או איננו אכיף אך נראית לי יותר המסקנה, כי הוא שפיט וכי במקרים מיוחדים וחריגים ניתן לאוכפו, אם על ידי צו עשה או צו מניעה או על ידי הצהרה מתאימה. להבדיל מהסכם רגיל, שיקולי האכיפה הם בעיקרם שיקולים מתחום המשפט הציבורי. לא הובאו בפני נתונים מיוחדים המראים כי המקרה שבעניננו הוא אחד המקרים החריגים המיוחדים שבהם מוצדק לאכוף הסכם פוליטי. 6. שיקול חשוב בנדון זה הוא קיומה של מחלוקת על תקפות ההסכם ועל הפרתו. שעה שהכל מודים שההסכם שריר וקיים, כי הוא נועד להקנות זכויות משפטיות וכי הוא הופר, והצד השני תמים הוא, יטה יותר בית המשפט לאוכפו. בעניננו, יש מחלוקת על אותה תוספת להסכם שהוספה בכתב יד בסעיף 5 שבו. הצדדים חלוקים בשאלה, אם המבקשת אכן תרמה את קולותיה ואת מירב מאמציה למען בחירתו של המשיב, או שמא נחלקו קולותיה בינו לבין מועמד נוסף. המשיב, בעקבות הפרה נטענת זו טוען לביטול ההסכם, וביטול זה וכן טענת ההפרה שנויים במחלוקת. מצב דברים זה, מביא להערכה כי לא רצוי ליתן צו אכיפה. 7. תוקפו של ההסכם גם הוא שנוי במחלוקת: סעיף 45א(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה - 1995 אומר: "(א)-נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה: (1) בחירת ראש רשות מקומית; (2) הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית; (3) צירוף חבר מועצה אחרי כינון המועצה; (4) מינוי סגן ראש המועצה. ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ - 48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי הענין, והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם." מטרת החוק היא "להוציא אל האור את כל אותם הסכמים שעד היום נהנו מצניעותה החמה של אי הידיעה, ובאופן זה הוטו תוצאות הבחירות למורת רוחם של מצביעים אחרים שהצבעתם היתה שונה בתכלית אילו ידעו על קיומם של הסכמים אלה." (הצעות חוק מס' 2326 מיום 28.11.94 עמ' 126). עולה, שההסכם שבעניננו לא נמסר לידי מזכיר המועצה. הוא גם לא פורסם בצורה נאותה וכלשונו לידיעת הציבור (היינו כלל הבוחרים), על מנת שהבוחרים יוכלו בעת הבחירות לבחון את ההסכם ולהחליט מה עמדתם בבחירות לאור ההסכם. פרסומים חלקיים בעיתונות על קיומו של ההסכם או על עיקרי ההסכם, או על הסכמה כי הסיעה תתמוך במשיב אין בהם די. ר' בקשר לכך ועל השפעת העדר הפרסום על תקפות ההסכם: בג"צ 4248/91 נתנזון נ' משה רום ואח', פ"ד מו(2), 194. 8. בינתיים, לאחר הבחירות ולאור המחלוקות בין הצדדים, איבד המשיב את אמונו בראשי הסיעה המבקשת. מהלך הדיון בפני והביטויים שהושמעו בו מפי בא כוח המבקשת מראים כי גם למבקשת אין אמון במשיב. לא לי לשפוט אם אובדן הדדי זה של האמון מוצדק, די שהאמון איננו, ובלי אמון זה לא ניתן לכפות קיום שותפות קואליציונית בעיריה או את שיתוף הפעולה שנועד להתקיים על פי ההסכם. 9. אם ינתן הסעד המבוקש, ישבש הדבר את פעולות הרשות המקומית אשר חייבת לאחר הבחירות להתכנס, לבחור מוסדות ובעלי תפקידים, ולהתחיל בביצוע המשימות שהחוק מטיל עליה למען תושבי העיר חדרה. 10. ניתן לראות עוד נימוקים נגד אכיפת ההסכם הנוגעים לתוכנו בענין המשרות וההטבות. ספק אם כל האמור בו עומד במבחני תקנת הציבור. 11. לאור שיקולים אלו אני מחליט לדחות את הבקשה. הצו שניתן במעמד צד אחד, מתבטל. הצדדים מתבקשים להודיע את עמדתם אם יש טעם לדון בעתירה. חוזהאכיפת חוזהמפלגות