תקנות חופשת לידה

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999 (להלן:"תקנות חופשת לידה") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב-1), 6(ד) ו20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הארכת חופשת לידה או פיצולה ) (א) עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים או עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, ובחרה - (1) להאריך את חופשת הלידה שלה לפי סעיף 6(ב-1)(1) או סעיף 6(ד)(1) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה; (2) לפצל את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ב-1)(2) או סעיף 6(ד)(2) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה; עלתה תקופת האשפוז על שלושה שבועות תמסור העובדת את ההודעה כאמור שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה. (א1) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 12 שבועות או יותר בתוך תקופת חופשת הלידה, ובחרה להאריך את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ד1) לחוק, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה. (ב) נבצר מן העובדת, בנסיבות הענין, למסור הודעה כאמור בתקנות משנה (א) או (א1), תמסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי. 2. מסירת הודעה מסירת הודעה כאמור בתקנה 1 תהיה בכתב, בצירוף אישור על תקופת האשפוז של העובדת או של הילד, לפי הענין, מאת בית החולים או רופא מטעמו. 3. ביטול תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), התשל"ד1974, ותקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת), התש"ן1990 - בטלות, ככל שהן חלות על לידה שאירעה לפני יום התחילה. 4. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בסיון התשנ"ט (1 ביוני 1999) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על לידה שאירעה ביום התחילה ולאחריו. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ח) ו-20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת עובד (א) עובד שאשתו ילדה, המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית מכוח סעיף 6(ח) לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי אשתו, לפי הטופס שבתוספת. (ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תימסר 30 ימי עבודה לפחות לפני היום שבו חפץ העובד להתחיל את חופשתו כאמור. (ג) נבצר מן העובד, בנסיבות הענין, למסור הודעה במועד האמור בתקנת משנה (ב), מסיבות שלא היה יכול לצפותן מראש, ימסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי. תוספת (תקנה 1) הצהרה לענין חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה לפי סעיף 6(ח) לחוק - (1) אני הח"מ שם פרטי ושם משפחה מס' זהות מען מודיע בזה כי אשתי, שפרטיה מפורטים למטה, ילדה ביום וכי בדעתי לצאת לחופשת לידה חלקית ביתרת חופשת הלידה שהיא זכאיתה לה, מיום עד יום (כולל). תאריך חתימת העובד (2) הצהרת אשת העובד: אני הח"מ מען מצהירה בזה כדלקמן: (א) אני אשתו של העובד שפרטיו מפורטים לעיל; (ב) ילדתי ביום (ג) חופשת הלידה שלי החלה ביום (ד) בתום ששה שבועות מיום הלידה תיוותר לי חופשת לידה בת (ה) אני מצהירה כי לא איעדר מן העבודה, מכוח זכאותי לחופשת לידה, בימים כאמור בסעיף (1) לעיל, שבהם ייעדר העובד מן העבודה, מכוח זכאותו לפי סעיף 6(ח) לחוק; (ו) ביום שם פרטי ומשפחה של המעביד מען תאריך לידהחופשת לידהתקנות