עליית הפלשמורה

מהי מדיניות המדינה בעניין עליית הפלשמורה ? על פי החלטות הממשלה, ובמיוחד החלטת ועדת השרים אתפ/2 מיום 17.11.04, בעניין עליית הפלשמורה, רשימת הפוטנציאל לעלייה במונחים מוגדרים עומדת על סך 5021 בקשות המונות 17,188 נפש (סעיף ב(1) להחלטה); (ראו גם סעיף א' וה' להחלטת ועדת השרים אתפ/3 מיום 21.2.05 שקבלה תוקף של החלטת ממשלה ב-10.3.05). נתון מספרי זה שנקבע על ידי ועדת השרים מגדיר את המסגרת המספרית המותרת בעלייה בשלב זה. מדינת שראל טענה כי רשימת הפוטנציאל לעליה נשוא החלטת ועדת השרים הינה רשימה שמית עומדת על היקף מקסימלי של 17,188 נפש, ומרשימה זו יש לאתר את אלה העומדים בתנאי הזכאות לעלייה. על פי הנתונים המספריים שהציגה המדינה אושרה עד כה כניסתם של 14,620 נפש מתוך רשימת הפוטנציאל לעלייה; 1,155 מתוכה נמצאו זכאים, ואמורים להיכנס לארץ בזמן הקרוב; 4371 נפש מתוך רשימת הפוטנציאל נדחו בהעדר הוכחת זכאות ו-651 איש לא התייצבו להמשך בדיקת זכאות אף שעברו את שלב הבדיקות הראשוני. פרשנות המדינה את החלטות הממשלה מגבילה את פוטנציאל העליה ל-17,188 נפש. משמעות הדבר לטעמה הוא, כי מתוך רשימת הפוטנציאל כאמור נקבעים המועמדים לעלייה שעונים על תנאי הזכאות ונדחים אלה שלא הוכיחו נתוני זכאות. הרשימה היא, איפוא, המסגרת המספרית הכוללת שממנה נבחרים הזכאים לעלייה. מתוך רשימה זו 14,620 נפש כבר עלו; 1,155 עומדים לעלות, ויש לקוות כי מקבוצת המועמדים שטרם התייצבו להמשך הבדיקות יתייצבו, ייבדקו ויימצאו זכאים לעלייה. אם יימצאו כל בני קבוצה זו זכאים לעלייה, כי אז המספר הכולל של הזכאים לעלות על פי רשימת הפוטנציאל הנזכרת בהחלטות הממשלה יגיע ל-16,426 נפש. היקף זה עדיין מותיר יתרה של כ-762 נפש להשלמת הפוטנציאל המספרי האפשרי לעלייה, שטרם מוצה, העומד על היקף של 17,188 איש. מאחר שהממשלה, בקובעה את רשימת הפוטנציאל לעלייה, הביעה למעשה את נכונותה הבסיסית לקלוט עולים בהיקף האמור, וניתן להניח כי היא ערוכה לכך מבחינת אמצעי הקליטה והמשאבים הכרוכים בכך, בג"צ פסק כי תיטיב היא לעשות אם תשקול לאפשר בדיקת זכאות של מבקשים נוספים, אף מבין אלה שאינם כלולים ברשימת הפוטנציאל הקיימת, כדי לבחור מתוכם מועמדים לעלייה בעלי זכאות, באופן שיושלם הפער החסר בין רשימת הפוטנציאל לעלייה, כפי שהוגדרה בהחלטת ועדת השרים אתפ/2 לבין המועמדים לעלייה בפועל, שיימצאו עונים לתנאי הזכאות. מבין האלפים הממתינים באתיופיה לבדיקה, יש להניח כי יימצאו מועמדים מתאימים, כאמור. בג"צ ציין בפסיקתו כי גישור על פער כאמור ישלים את מספר המועמדים למספר העולים הנקוב ברשימת הפוטנציאל שהמדינה נכונה לקלוט נכון לעת זו, והוא יתן מענה לרחשי לבם של בני קהילת יוצאי אתיופיה, הכמהים להתאחד עם קרוביהם. עוד צוין כי המדיניות של עליית הפלאשמורה, כפי שמשתקפת בהחלטות הממשלה, איננה באה במקום הוכחת הזכות לעלייה על פי חוק השבות, אלא עניינה במדיניות נפרדת ועצמאית של הממשלה, אשר אינה כרוכה ותלויה בהכרח בזכות השבות. מוסכם על המדינה כי כל מי שיבקש לעלות מאתיופיה לישראל מכח חוק השבות עומדת לו זכות אינדיבידואלית להוכיח כי הוא מקיים את התנאים לכך, וזאת בלא קשר למדיניות הכוללת המתייחסת לבני הפלאשמורה, כפי שזו מצאה את ביטוייה בהחלטות הממשלה לעיל. הסדרת מעמדמשרד הפנים