אי התייצבות של חברת סלולר בתביעות קטנות

להלן 2 פסקי דין שניתנו לאחר אי התייצבות של חברת סלולר בתביעות קטנות: פסק דין הנתבעת הוזמנה, אישור המסירה נמצא במערכת הממוחשבת. מטעם הנתבעת לא הופיע נציג לדיון ולכן החלטתי לדון בהעדרה. על יסוד כתב התביעה על נספחיו שלא נסתרו, דברי התובע לפניי אשר הצהיר על אמיתות תביעתו, פרוטוקול דיון זה ומכוח הסמכות הנתונה לי על פי תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי-דין), תשל"ז - 1976, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 30,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסכום של 500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פסק דין הנתבעת לא התייצבה לדיון חרף אישור מסירה כדין. לפיכך, על יסוד האמור בתביעה ולאחר ששמעתי את התובע, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 1,000 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך של 500 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. תביעות קטנותסלולר (תביעות)