תקנות חניה

תקנות התכנון והבניה (הצמדת מקומות חניה), התשנ"ו-1996 (להלן:"תקנות חניה") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158א1 ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות חניה אלה: 1. הגדרות בתקנות חניה אלה - "דירה" - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; "חניון ציבורי" - חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים למשתמשים מסויימים; "תקן חניה" - בהתאם לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, או בהתאם לתכנית המיתאר המקומית החלה על הדירה; הכל כפי שיהיה בתוקף בעת מתן היתר הבניה. 2. הצמדת מקומות חניה לכל דירה מותר להצמיד עד פי 1.5 ממספר מקומות החניה הקבועים לדירה בתקן, ולכל הפחות 2 מקומות חניה. 3. איסור הצמדת חניה המשמשת לשתי דירות על אף האמור בתקנה 2, לא תותר הצמדתם של יותר משני מקומות חניה לדירה, אם מקומות החניה האמורים מיועדים, על פי תקן החניה, לשמש שתי דירות או יותר, בשימוש חופף. 4. סייג לחניון ציבורי תקנות אלו לא יחולו על חניון ציבורי. 5. אישור רשות הרישוי המקומית רשות הרישוי המקומית תחליט בבקשה להצמיד מקומות חניה במספר העולה על הקבוע בתקנות אלה, תוך 30 ימים מהיום שהוגשה לה הבקשה. תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1. תקן למקומות חניה במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה, יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות החניה כמפורט בתוספת (להלן - התקן) כל עוד לא נקבעה תכנית מיתאר כאמור. 2. תקן חניה בתכנית מיתאר מקומית מוסד תכנון רשאי לאשר תקן למקומות חניה במסגרת תכנית מיתאר מקומית, שפרטיה שונים מהוראות התקן, אם ראה לעשות כן מטעמים של צרכים מקומיים שיפורטו בהנמקה שתצורף לתכנית. 3. הוראה בתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכלול הוראה הקובעת אם חל על התכנית התקן לפי תקנה 1 או תכנית אחרת למקומות חניה לפי תקנה 2. 4. סטיה וביצוע בשלבים ועדה מקומית, באישור ועדה מחוזית, רשאית - (1) לאשר לגבי אתר בניה מסויים סטיה מהוראות התקן, אם תנאים מקומיים, פיזיים ותפעוליים, מחייבים זאת; (2) לקבוע כי הוראות התקן יבוצעו בשלבים. 5. רישום חניון ציבורי על שם הרשות המקומית מותר להורות בתכנית מפורטת או בתכנית מיתאר מקומית, כי שטח המיועד לחינוך ציבורי כמשמעותו בתוספת, הדרוש, לדעת מוסד התכנון, לאותה תכנית, יועמד לרשות הציבור על פי הסדרים שייקבעו, או יוקנה לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין ויירשם על שמה בפנקסי המקרקעין כמכר ללא תמורה, ובלבד שתירשם בספרי המקרקעין הערת אזהרה שלפיה מקרקעין אלה ישמשו לאותה מטרה בלבד; שונה יעוד המקרקעין בתכנית כאמור, יחול סעיף 196 לחוק בשינויים המחוייבים. 6. דין הוראות קיימות תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות בדבר מקומות חניה בתכניות שהן בתוקף ביום תחילתן של תקנות אלה. 7. שמירת דין תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה שנתיים מיום פרסומן. תקנותחניה