טעות בחיוב לקוח סלקום

עת גילתה סלקום כי שגתה בחיוביה את התובע, מיהרה היא לתקן טעותה תוך שזיכתה בדיעבד את חשבונו במלוא סכום חיוב. להלן פסק דין בסוגיית טעות בחיוב לקוח סלקום: פסק דין זוהי תובענה שעניינה פיצוי בגין הפרת חוזה. לטענת התובע, בחודש אוגוסט 2009 ביקש להעביר קו סלולרי שברשותו מתוכנית אחת לתוכנית אחרת. לדבריו, בשלב מסוים הודיעה לו הנתבעת כי על מנת לעשות כן עליו לשלם קנס, שכן הוא חתום על התחייבות למשך 36 חודשים שאינה מאפשרת לעבור ממסלול אחד למשנהו בלי לשלם דמי יציאה וקנס כספי. לטענתו, לאחר שביקש לעיין בהסכם ההתקשרות עם הנתבעת ובחן את החשבונית האחרונה בגינה חויב, גילה לתדהמתו כי חרף האמור בהסכם לפיו היה אמור לקבל מאת הנתבעת זיכוי בתשלום דמי מנוי בסך של 30 ₪ לחודש במשך כל תקופת ההתחייבות, הנתבעת חייבה אותו בתקופה זו במלוא דמי המנוי בסך של 49.90 ₪ לחודש (במקום 19.90 ₪ לאחר זיכוי בסך 30 ₪). לפיכך טוען התובע כי הנתבעת הפרה את הסכם ההתקשרות עימו, ומכאן תביעתו לפיצוי בסך של 30,000 ₪. לטענת הנתבעת, כבר ביום 17/11/2009 זיכתה את התובע בסך של 636 ₪ (לא כולל מע"מ) בגין החודשים בהם חויב ביתר מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות. לטענתה, הביאה לידיעת התובע כי אי קבלת הזיכוי החודשי הקבוע בחוזה נבעה מטעות אנוש במערכת הנתבעת שנעשתה בתום לב, ואף הציעה לו פיצוי בגין כך. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים בתיק, מצאתי כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי. מחד, עת גילתה הנתבעת כי שגתה בחיוביה את התובע, מיהרה היא לתקן טעותה תוך שזיכתה בדיעבד את חשבונו במלוא סכום חיוב היתר אשר עמד באותה עת על סך של 636 ₪, וזאת עוד ביום 17/11/2009. אף התובע לא חלק על כך כי אכן קיבל זיכוי זה. מאידך, כפי שעולה מחשבוניות ממועדים המאוחרים לגילוי הטעות ע"י הנתבעת, הנתבעת המשיכה לחייב את התובע בגין מלוא סכום החיוב החודשי ללא הזיכוי אליו התחייבה. זוהי התנהלות בעייתית מצד הנתבעת, שכן חרף העובדה כי התובע העמידה על טעותה, המשיכה לגבות מן התובע כספים בניגוד למוסכם ביניהם. יחד עם זאת, חישוב פשוט מראה כי שווי ההטבה בכללותה עומד על סך של 1,080 ₪ (30 ₪ לחודש * 36 חודשים), כאשר מסכום זה יש להפחית סך של 636 ₪ אשר בגינו זוכה התובע ע"י הנתבעת ביום 17/11/2009. מכך עולה כי סכום חיוב היתר של התובע בכל תקופת ההתחייבות עומד על סך של 444 ₪. סבורני כי הגם אם שגתה הנתבעת בחיובים בהם חויב התובע, הרי שבין שגיאה זו לבין הגשת התביעה דנן על סך של 30,000 ₪ רב המרחק כרחוק מזרח ממערב. כמו כן, מצאתי לזקוף לזכות הנתבעת את העובדה כי היא הביעה נכונות לכל אורך ניהולו של הליך זה לזכות את התובע בגין חיובי היתר ולפצותו על טעותה זו. נוכח המקובץ, ובאיזונם של דברים, מצאתי לקבל את התובענה באופן חלקי ולהורות כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,000 ₪ כאומדנא לנזקיו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל וכן אגרת בית משפט בסך של 300 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום. סלקוםסלולר (תביעות)לקוחות