תשלום יתר לסלקום

להלן פסק דין בתביעה בגין תשלום יתר לסלקום:פסק דין בכתב התביעה ובעדותו של התובע 2 (להלן: "התובע") בביהמ"ש, הובאו נתונים לביסוס טענת התובע כי הנתבעת גבתה הימנו תשלומי יתר, מעבר למוסכם בין הצדדים לעניין מכשיר פלאפון אחד מבין מספר מכשירים שברשותו, כאשר הינה דורשת דרישות כספיות נוספות שהביאו את התובע, בסופו של דבר, לבטל את הוראת הקבע שנתן לנתבעת ובעקבות כך לניתוק הקו על ידה. ברם, במהלך אותה תקופה, נדרש התובע על ידי הנתבעת לשאת בחיובים שונים, שסכומם הכולל הגיע ל-673 ₪. התובע אף העיד כי פניותיו אל הנתבעת לביטול דרישתה לגביית היתר, הפסיד שני ימי עבודה, כאשר הינו משתכר בכל יום של עבודה 180 ₪. עם זאת, התובע לא הביא ראיות באשר לגובה השתכרותו ולהפסד מלא של שני ימי עבודה. הנני מקבלת את כל טענות התובע באשר לחיוב היתר שחוייב על ידי הנתבעת וגם אם ענייננו בסכומים קטנים ממש, של שקל אחד או שני שקלים, זכאי התובע שלא להיות מחוייב בהם ללא כל צידוק ובניגוד למוסכם בין הצדדים. ומשסירב, כדין, לפורעם - לא היה כל מקום כי יחוייב בעמלות גביה, כפי שנעשה. כך אף באשר לחיובו בתשלום החזרי שווי ההטבה, בסך של 400 ₪, שחוייב בהם על ידי הנתבעת. כאשר קיבלתי טיעוניו של התובע כי ביטל את אמצעי התשלום עקב גביות יתר שנעשו בחשבונו שלא כדין וכאשר סכומי גביית היתר לא הוחזרו לתובע, למרות התחייבות כדי הנתבעת לעשות כן - אין הנתבעת זכאית עוד לחייב את התובע בהחזרי שווי ההטבה שזוכה בה כל לקוח בהנחה שישאר לקוח של הנתבעת לתקופה שלא תפחת מ-18 חודשים. הנני קובעת כי התובע הוכיח טענתו שאינו חייב עוד דבר לנתבעת בגין מכשיר הפלאפון נשוא התביעה וכי אין בסיס עובדתי, חוקי או אחר לדרישות נוספות של הנתבעת הימנו בגין מכשיר הפלאפון הנ"ל. לא הוכחו כל נזקים בהם נשא התובע 1. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובע 2 בגין הפסד זמנו, לרבות החזר של 3 ₪ שנגבו בגביית היתר, בסך כולל של 250 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע 2 את הסך של 150 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה. אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה. סלקוםסלולר (תביעות)