בנדל הוט

מהי עסקת בנדל הוט ? עסקת בנדל הוט הינה עסקה בה הלקוח משלם לספק האינטרנט שמעביר תמורה בגין מתן שרותי התשתית לספק התשתית - הוט. להלן פסק דין בנושא עסקת בנדל הוט: פסק דין 1. התובע עותר לחיוב הנתבעות בתשלום 2,199 ₪. 2. לטענת התובע התקשר בעסקת "בנדל" עם הנתבעות או מי מהן באמצעות חברת 012 לשם קבלת שרותי אינטרנט וטלפון. 3. מהותה של העסקה בתמצית היא כי הלקוח משלם לספק האינטרנט שמעביר תמורה בגין מתן שרותי התשתית לספק התשתית ובנסיבות הענין הנתבעת מספר 1. 4. ההתקשרות בעיסקה הראשונה נעשתה ביום 16.5.07.בשל ביצוע התשלומים נשוא השרותים חתם התובע על הוראת קבע לטובת הנתבעת מספר 1 להבטחת התשלום אם לא יועבר לנתבעת מספר 1 מחברת 012. תוקף החוזה לשנה עד יום 10.5.09. 5. החוזה התחדש לשנה נוספת, עד יום 10.5.09. 6. התובע טוען כי פנה ביום 4.5.09 על מנת לחדש החוזה עם חברת 012 והוצע לו שדרוג של המסלול בתוספת תשלום בסך 79 ₪ שדרוג שבסופו של דבר לא נעשה. לטענת התובע להפתעתו ביום 6.7.09 נותק חשבון האינטרנט שלו, מאחר ולא הועבר לנתבעת 1 תשלום מחברת 012 למרות שלטענתו באותה עת היתה קיימת הוראת קבע לטובת הנתבעת מספר 1 אשר היה עליה להפעילה ולהשתמש בה ולהמשיך ולספק את השרות לתובע. בסופו של יום טוען התובע כי העביר התשלום הנדרש לנתבעת מספר 1, אשר סירבה לאפשר לו להמשיך ולקבל שרות על יסוד הוראת קבע ובטוחה. לטענת התובע התרשלה התובעת מספר 1 בכך שלא עשתה שימוש בהוראת הקבע ומכוון שאין הוא מחזיק בכרטיס אשראי לא היתה לו דרך להמשיך לשלם את התשלומים ולפיכך נאלץ להחליף את ספק התשתיות ובגין כך נגרמו לו לטענתו נזקים. 7. הנזקים הנטענים 200 ₪ בגין שיחות טלפון, עלויות חיבור לתשתית חדשה באמצעות חברה אחרת ולרבות תשלומים שיחוייב לשלם בגין מעבר דירה עתידי ,סכומים המוערכים על ידי התובע בסך 199 ₪ . בנוסף נגרמה לתובע לטענתו עגמת נפש בגין המתנה לטכנאים ב-3 הזדמנויות וזאת בסך 600 ₪ על פי הנטען ועגמת נפש בגין עצם המעבר שאותה אומד התובע בסך 1000 ₪ וכן הוצאות משפט ובכללם הוצאות לבירור הקשר בין הנתבעת 1 לנתבעות 2,3,4 באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים. 8. נטען על ידי הנתבעות כי אין כל יריבות בין הנתבעות 2,3,4 לבין התובע משלא התקשרו איתו בכל הסכם ,לא סיפקו לו כל שרות, ולא גרמו לו כל נזק גם על פי טענותיו הוא. 9. הטענה נכונה ,כתב התביעה אינו מגלה כל בסיס עובדתי שעל יסודו ניתן לחייב את הנתבעות 2,3,4 משלא התקשרו עם התובע בכל הסכם ולא ספקו לו כל שרות ואף הטענות בדבר המעשים שהסבו לו נזק אינן נטענות כלפיהן. 10. לפיכך אציין כי דין התביעה כנגדם להידחות למעשה על הסף. 11. נטען על ידי הנתבעת כי אמנם התובע הצטרף לשרות תשתית באינטרנט של הנתבעת מספר 1 ביום 8.5.07 במסגרת מבצע משותף עם ספקית האינטרנט 012 וזאת למשך שנה . 12. לאחר סיום המבצע זאת ביום 11.5.08 לא כובד חיוב שבוצע באמצעות הוראת קבע של התובע אצל הנתבעת מספר 1 עקב מתן הוראת ביטול. 13. מהעדויות שנשמעו עולה כי טענתה זו של הנתבעת מספר 1 איננה מוכחשת על ידי התובע. 14. אך ביום 30.5.08 הסדיר התובע חובו לנתבעת מספר 1 באמצעות שובר תשלום. גם בכך מודה התובע. 15. ביום 19.5.08 חידש התובע את המבצע למשך שנה נוספת, ואולם לטענת הנתבעת 1 לא התקבלה בידה כל הרשאה חדשה לחיובו באמצעות הוראת קבע. לפיכך, שלחה הנתבעת 1 ביום 15.3.09 לבית התובע מכתב התראה שלפיו מועד המבצע קרוב ויסתיים ביום 18.5.09. 16. עד מועד זה לא הסדיר התובע אמצעי תשלום כדרישת הנתבעת מספר 1 . 17. יצויין כי גם בטענתה זו של הנתבעת 1 מודה התובע משלטענתו היה מעונין לשלם באמצעות הוראת קבע ואיננו מחזיק בכרטיסי אשראי. 18. במצב דברים זה עקב סיום המבצע ומשלא הועבר לנתבעת 1 התשלום היחסי בגין שרותיה מ-012 נוצר חוב שהועבר על ידי הנתבעת לגביה. 19. לשם גביית החוב פנתה הנתבעת 1 ביום 18.6.09 לתובע, ובקשה כי יסדיר חובו. 20. התובע אינו מכחיש טענה זו. 21. התובע טען בפני הנתבעת 1 כי חידש המבצע מול 012 וכי אין הוא חייב דבר לנתבעת מספר 1. מבירור שערכה הנתבעת 1 נמצא כי ההתקשרות מול 012 אמנם חודשה אך לא באמצעות הנתבעת 1 ולא באמצעות מבצע משותף שכולל את אספקת השרותים שלה. 22. ביום 5.7.09 נערכה שיחה נוספת עם התובע והוסבר לו כי התקשרותו עם 012 איננה כוללת אספקת שרותי הנתבעת 1. 23. לטענת הנתבעת 1 התובע הכחיש חובו והכחיש טענה זו. 24. על יסוד זה לאור אי הסדרת החוב ואי חידוש ההתקשרות נותק התובע משרותי תשתית האינטרנט של הנתבעת 1. 25. אין חולק על כי ביום 7.7.09 פנה התובע לנתבעת מספר 1 ושילם את החוב שהצטבר. המדובר בחוב בסך 102.27 ₪ . 26. אין התובע מכחיש כי בסופו של יום אמנם שילם את החוב לנתבעת 1. 27. הנתבעת מספר 1 טוענת בהסכם ההתקשרות עימה תניה שלפיה התשלום וגביית כל חוב יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק בהוראת קבע או באמצעות הוראת קבע לחיוב כרטיס אשראי של המנוי, וזאת על פי החלטת החברה. 28. הנתבעת מספר 1 טוענת כי משלא הסדיר התובע אמצעי תשלום כנדרש ולא התחבר לשרותי הנתבעת 1, הסתיימה מתן שרותיה לתובע. 29. עיקר הטענות העובדתיות אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים, למעט השאלה האם העביר התובע לנתבעת מספר 1 הוראת קבע חדשה תחת הוראת הקבע שביטל לצורך קבלת המשך השרותים ממנה,ולהארכת תקופת ההתקשרות לשנה נוספת. 30. הנתבעת 1 טוענת כי לא קיבלה הוראת קבע חדשה, וגם לא קיבלה פרטי כרטיס אשראי לחיוב, ואף לא יכולה היתה לחייב על פי הוראת הקבע המבוטלת ולא היתה מעוניינת לעשות זאת, והתובע מצידו טוען כי העביר הוראת קבע חדשה לנתבעת. 31. סבורתני כי טענה זו לא הוכחה די צורך על ידי התובע אשר נטל ההוכחה מוטל עליו. 32. בנוסף הגעתי למסקנה כי בכל הנוגע להתקשרות בין הצדדים, ולסיומה בדרך של קיום לאחר שהתקיימה התקופה המוארכת לקיום המבצע, לא ניתן לייחס לנתבעת מספר 1 התנהגות מפרה או רשלנית כלפי התובע . 33. מעבר לצורך אעיר גם כי התובע לא הוכיח נזקיו, שעיקרם עלות התקשרותו לקבלת שרותים מחברה המתחרה לנתבעת 1. 34. נזק נטען זה הוא תוצאה של עצם סיום היחסים בדרך של קיום החוזים הקיימים ולא של הפרה כלשהי מצד הנתבעת 1. 35. יתר הנזקים שנטענו על ידי התובע לא הוכחו כנדרש בכל הנוגע לגובה הנזק ,פניות טלפוניות כשלעצמן אינן מגיעות לסכומים הנטענים על ידי התובע. 36. גם הטענות בדבר המתנה לטכנאים ועלויותיהם מבחינת הפסד ימי עבודה נראות לי מופרזות ועיקרן נובע מעצם הפסקת ההתקשרות ותחילת ההתקשרות עם ספק חדש ולא מהפרה כלשהי של החוזה על ידי הנתבעת 1. 37. לאור כל האמור לעיל, ראיתי לנכון לדחות את התביעה. 38. התובע יישא בהוצאות הנתבעות ביחד בסך 200 ₪. טלויזיה