גביית חוב לכבלים

להלן פסק דין בתיעה נגד הוט בגין גביית חוב לכבלים: פסק דין 1. התובע, גר אצל חמיו, (להלן:"בעל המנוי") אשר החליט להפסיק את המנוי לכבלים מחוסר אמצעי תשלום ולכן לקח התובע על עצמו את התשלום ובעקבות כך, שוחח התובע עם שירן, פקידת השרות אצל הנתבעת וביקש להעביר את הכבלים על שמו ומסר את מספר כרטיס האשראי על מנת שימשיכו להוריד ממנו את סכומי הגבייה. באותה שיחה, אמרה שירן לתובע, שלבעל המנוי קיים חוב בסך של 234 ₪ טלפון 61 ₪. התובע החליט לשלם את החוב, אך ביום 29.3.08 נדהם לגלות שהנתבעת גבתה ממנו 863 ₪ - זאת מבלי ליידע אותו ומבלי שהוא יאשר גבייה זו. התובע טוען, שהחוב שנגבה אינו החוב שלו ולכן התקשר מייד אל הנתבעת וביקש הסבר ואף ביקש לעכב את הגבייה. תשובת נציגת הנתבעת הייתה, שאין אפשרות לעכב גבייה. התובע ביקש שנציג הנתבעת יצור עמו קשר ומשלא נוצר הקשר, התקשר שוב התובע בתאריך 30.4.09 ודיבר עם נציגה אחרת של הנתבעת וגם תשובתה הייתה שאין אפשרות להחזיר לו הסכום שנגבה. בהמשך לכך, ביקש התובע לדבר עם המנהלת והוא אכן דיבר עמה והיא אמרה לו שהיא תדרוש לעצור את החיוב ושיחזרו אליו ממחלקת הכספים. היות וגם הפעם לא חזרו אליו, התקשר התובע שוב ודיבר עם נציגה אחרת, אך גם הפעם לא נענה לבקשתו. בסופו של יום, היות והשיחות של התובע עם נציגי הנתבעת לא נשאו פרי, נותקו ביום 10.4.09 הכבלים למרות שהנתבעת גבתה חוב לא שלו, ללא ידיעתו וללא הסכמתו. מאחר והתובע נותר ללא כבלים כל חופשה הפסח למרות שהחוב נגבה, מבקש הוא לחייב את הנתבעת לפצותו בסכום של 12,000 ₪. 2. א. בתחילת כתב ההגנה מציינת הנתבעת, שלמעשה המנוי הרשום הינו יאיר מדר ולא התובע, אך התובע עצמו ביקש לשלם חלק מחובו של בעל המנוי על מנת לחברו מחדש לחלק מהשירותים עימם התקשר בעל המנוי. לאחר שהנתבעת המשיכה לספק את השירותים כנגדם שולם החוב, סירב התובע לשלם את יתרת החוב בטענה שבעל המנוי צריך לשלמם. עקב אי תשלום יתרת החוב, למרות שדבר קיומה הוסבר לתובע, לא נותר לנתבעת אלא לבצע מדרון ערוצים. ב. בעל המנוי הצטרף לשירותי הנתבעת ביום 2.10.07 וביום 5.3.09 קיבלה הנתבעת הודעה מאת חברת האשראי של בעל המנוי על ביטול עסקה בסך של 515.79 ₪ וביום 29.3.09 בוטלה עסקה בסך 438.19 ₪. עקב אי תשלום החוב ולנוכח בקשת בעל המנוי מיום 8.2.09, נותק בעל המנוי משירותי האינטרנט של הנתבעת. ביום 9.2.09 פנה התובע אל הנתבעת בבקשה לשלם את החוב שנוצר ולחבר מחדש את בעל המנוי לשירותים עמם התקשר ולצורך כך מסר פרטי כרטיס אשראי חדש לחיוב קבוע והתובע אף שילם עבור החוב של בעל המנוי שנצבר בעד שירותי האינטרנט והטלפון. עקב אי הסדרת החוב שנותר לבעל המנוי בגין שירותי הטלויזיה, עמד החוב נכון ליום 1.4.09 על סך של 1,205.31 ₪. לטענת הנתבעת, לא התכחשו לחוב זה ואף ביום 2.4.09 שילם התובע באמצעות כרטיס האשראי סך של 863.58 ₪ מתוך החוב, אך סירב להסדיר את יתרת החוב ולכן לא נותרה לנתבעת הברירה אלא לבצע מדרון ערוצים וביום 5.4.09 הועבר טיפול הגביה של יתרת החוב לחברה חיצונית. 3. בבית המשפט טענה נציגת הנתבעת, שלמעשה, אין יריבות בינה ובין התובע, שכן אין שום התקשרות ישירה בין הנתבעת ובין התובע, משום שהמתקשר הישיר עמה היה בעל המנוי הנ"ל. אינני מקבל טענה זו. אמנם, המנוי הרשום ברישומי הנתבעת הוא בעל המנוי הנ"ל, ברם הנתבעת אינה מכחישה את הליך העברת האחריות אל התובע ואין גם חולק על כך, שהתובע הוא זה אשר גם לקח על עצמו את אחריות התשלומים ואת אחריות תשלום החוב שנוצר בזמן היות בעל המנוי רשום כמקבל שירותים. אין גם חולק כי לצורך הסדרת התשלומים מסר התובע לנציגי הנתבעת את מספר כרטיס האשראי ואת מספר תעודת הזהות שלו. אין גם חולק על כך, שבעצם כבר נגבו מכרטיס האשראי של התובע תשלומים בגין מתן השירותים - על אף שהשם הרשום היה ונותר בעל המנוי הנ"ל. לכן, אני מחליט לדחות הטענה הנ"ל של נציגת הנתבעת. 4. שאלה הדורשת ליבון והכרעה היא, מדוע נותקו הכבלים - כטענת התובע- למרות שהחוב נגבה והאם הראה התובע הצדקה כלשהי לתביעת סכום של 12,000 ₪. לאחר שבחנתי את העובדות, כפי שאלו הובאו בפני ולאחר ששקלתי את עדויות הצדדים ולאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו במהלך הדיון, אני קובע כי דין התביעה להידחות - זאת מהנימוקים הבאים: א. בכתב התביעה טוען התובע כי גבו ממנו סך של 863 ₪, שהוא החוב של בעל המנוי ולא שלו. באומרו כך, מאשר- למעשה- התובע, שאכן היה קיים חוב, אך בפועל כפי שהוכח לא שילם התובע את מלוא החוב אלא רק חלק הימנו. התובע ציין בכתב התביעה שאכן הכבלים היו בתחילה על שם בעל המנוי, אך הוא לקח על עצמו את התשלום ולצורך ביצוע התשלום הוא אף מסר את מספר כרטיס האשראי ומס' ת"ז ולכן אין התובע יכול מחד גיסא לטעון שהוא לקח על עצמו את התשלומים ומאידך גיסא לטעון כנגד הנתבעת אשר גבתה ממנו התשלום שהוא לקח על עצמו. ב. התובע מאשר כי לבעל המנוי נוצר חוב כלפי הנתבעת בשל מצבו הכלכלי ולטענתו, החוב שנוצר - על פי שיחתו עם שירן, נציגת הנתבעת, היה בסכום של 234 ₪ (כנראה עבור שימוש באינטרנט) וסך של 61 ₪ עבור טלפון. התובע לא הוכיח טענה זו ולא הוכיח שבעת שהוא לקח על עצמו את התשלומים במקום בעל המנוי, היה אכן רק חוב בסכומים הנ"ל. מאידך הוכיחה הנתבעת, באמצעות מסמכים, כי באותה עת שהתובע הסכים לקבל על עצמו את השירותים, היה חוב גבוה בהרבה מזה שנקב בכתב התביעה. התובע לא דאג להזמין אף נציג או נציגה מאותם נציגים שהוא הזכיר בכתב התביעה ולא דאג להמציא לבית המשפט מסמך כלשהו המעיד על קיום חוב בסכומים שהוא נקב בהם בכתב התביעה. ג. הנתבעת הוכיחה, באמצעות מסמכים שהוגשו לבית המשפט, כי גם לאחר שגבתה את הסך של 863.58 ₪ עדיין נותר חוב בסך של 341.73 ₪ (ראה נספח 2 לכתב ההגנה) וכפי שעולה מעדות התובע, הוא לא הסכים לשלם הסכומים שנדרשו על ידי הנתבעת. הנתבעת גם הגישה מסמכים על מנת להסיק מהם את השיחות שנוהלו עם התובע ואת תוכן השיחות וממסמכים אלה עולה, שאכן הודע לתובע על קיום חוב לנתבעת. אני לא מקבל טענת התובע, שהנתבעת ניתקה לו את חבילת הסרטים כעונש, משום שלטענת נציגת הנתבעת בוצע לתובע מדרון ערוצים לאור החוב שנוצר ולאור העובדה שהתובע סירב לשלם את היתרה הבלתי מסולקת. ד. התובע מציין בכתב התביעה, שהוא לקח על עצמו את התשלומים מיום 9.2.08 ובאותה עת אין חולק שרבץ חוב של בעל המנוי. החוב לו טוענת הנתבעת נוצר גם כתוצאה מכך, שבימים 5.3.09 ו- 29.3.09 ניתנה הוראת ביטול של שתי עסקות - ושני הביטולים הגיעו מכרטיס האשראי של בעל המנוי. סה"כ שני סכומים אלה מגיעים לסך של 953.98 ₪ . (ראה בנספח 2 אשר צורף לכתב ההגנה). אין כל הסבר של בעל המנוי או של התובע לסיבת ביטול הסכומים הנ"ל ומכל מקום, עקב ביטול כרטיס האשראי בגין סכומים אלה, אין ספק שנותר חוב לפחות בכל הנוגע לסה"כ שני הסכומים הנ"ל והרי גם התובע אינו טוען שהוא שילם את כל הסכום הנ"ל. 5. לפיכך ולאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שהתובע לא הוכיח את תביעתו ואת הסיבה המצדיקה להעניק לו פיצוי כל שהוא, קל וחומר פיצוי בסך מוגזם של 12,000 ₪. מכל האמור לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה. לאור התוצאה אליה הגעתי, היה עלי לחייב את התובע בהוצאות, ברם לאור הנסיבות המיוחדות, כאשר התובע עצמו אינו בעל המנוי אלא לקח על עצמו את ההתחייבויות של בעל המנוי, החלטתי שלא לחייב התובע בהוצאות. גביית חובטלויזיהחוב