תקנות טיס

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד-1973 (להלן:"תקנות טיס") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-30 לחוק הטיס, 1927, הנני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון: הגדרות 1. הגדרות בתקנות טיס אלה - "אוירון" - כלי טיס כבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה; "בניה על ידי חובב" - ייצור או הרכבה של כלי טיס על ידי אדם או קבוצת בני-אדם למטרה שאינה עסקית, שלא על מנת לקבל ריווח ושלא למטרת ייצור שוטף אלא למטרת חינוך או הנאה; "דאון" - כלי טיס הכבד מן האויר, הנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה ואשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע; "המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך; "הפנקס" - פנקס רישום של כלי הטיס בישראל המתנהל לפי תקנות אלה; "הרשם" - מי שהשר מינה אותו להיות רשם כלי הטיס; "השר" - שר התחבורה; "כלי טיס" - כלי או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה באויר, למעט כלי טיס זעירים (כגון טיסנים וצעצועים), זולת אם קבע השר כי תקנות אלה יחולו על כלי טיס זעירים או סוג כלי טיס זעירים המסכנים את בטיחות הטיסה; "מדינת חוץ" - מדינה שאיננה מדינת ישראל; "מחזיק תעודת רישום" - אדם הרשום בתעודת הרישום כבעל כלי הטיס המצויין בה; "סחרן" - אדם שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל והוא בעל עסק בישראל בו הוא עוסק במכירת כלי טיס; "פ.א.ר." - תקנות התעופה הפדראליות של ארצות הברית של אמריקה; "רוטורקרפט" - כלי טיס הכבד מן האויר והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף מסתובבת; "שטח המדינה" - שטח מדינת ישראל, לרבות השטחים הכפופים לריבונותה, לאדנותה, לממונותה או למרותה של המדינה; "שטר מכר" - שטר מכר כאמור בטופס שנקבע בתוספת לתקנות אלה; "תושב קבוע" - אדם היושב ישיבת-קבע בישראל מאז יום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), או אדם שנכנס למדינה באורח חוקי לאחר התאריך האמור וישב בה לפחות במשך שלושה חדשים שקדמו לתאריך הגשת בקשתו, ישיבת קבע; "תעודת רישום" - תעודת רישום של כלי טיס שנרשם בפנקס לפי תקנות אלה. פרק שני: רישום כלי טיס ותעודת רישום 2. רישום כתנאי לטיסה לא יפעיל אדם כלי טיס הכשיר לרישום לפי תקנות אלה בשטח המדינה, אלא אם נתקיים אחד מאלה: (1) כלי הטיס נרשם בפנקס ויש לגביו תעודת רישום לפי הוראות תקנות אלה; (2) יש לגבי כלי הטיס היתר זמני תקף, כאמור בתקנה 11, המצוי בו באותו זמן; (3) מצויה בכלי הטיס תעודת רישום של כלי טיס לסחרן כאמור בתקנה 27. 3. כשירות לרישום (א) כלי טיס יהא כשיר לרישום בפנקס אם התקיימו לגביו שני אלה: (1) הוא בבעלותו של אזרח ישראלי או תושב קבוע, או בבעלותו של תאגיד שנרשם בישראל או שהוקם מכח דין בישראל, שלפחות שני שלישים ממנהליו הם אזרחים ישראליים או תושבים קבועים, למעט חברה נכריה שנרשמה לפי סעיף 248 לפקודת החברות; (2) הוא אינו רשום במדינת חוץ. (ב) על אף האמור בפיסקה (1) לתקנת משנת (א), רשאי השר להורות - (1) על רישומו של כלי טיס שאינו רשום במדינת חוץ בפנקס, גם אם לא נתמלאו בו התנאים המפורטים בה, אם שוכנע כי קיימת זיקה מספקת בין כלי הטיס לבין ישראל; (2) שלא לרשום כלי טיס בפנקס גם אם נתמלאו בו התנאים המפורטים בה, אם שוכנע כי יהיה ברישומו משום פגיעה בבטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה; (3) לבטל את רישומו של כלי טיס, למחקו, לשנותו או להשעותו בכל עת, אם שוכנע שבטחון המדינה או יחסי החוץ שלה מחייבים זאת. (ג) סמכויות השר כאמור בתקנת משנה (ב) אינן ניתנות לאצילה. 4. הפנקס (א) לצורך רישום כלי טיס בישראל יתנהל פנקס שבו יירשמו, בין היתר, לגבי כלי טיס, שם בעלו ותוארו המשפטי, שיעבודים ועיקולים שהוטלו עליו, סימני הלאומיות והרישום שלו, שם יצרנו, סוגו והמספר הסידורי שלו כפי שקבע היצרן. (ב) כל אדם רשאי, בהסכמת הרשם, לעיין ברישום כלי-טיס בפנקס ולקבל העתק מאושר מאותו רישום לאחר תשלום האגרות שנקבעו. 5. תוקף הרישום (א) לא יהא ברישום כלי טיס בפנקס משום הוכחת בעלות עליו. (ב) רישום כלי טיס בפנקס יהא ראיה חותכת בדבר לאומיות כלי הטיס למטרות בינלאומיות וראיה לכאורה בדבר לאומיות כלי הטיס בהליכים בהתאם לדיני ישראל. 6. בקשה לרישום בפנקס או לביטולו (א) בעל כלי טיס המבקש את רישומו בפנקס או את ביטול רישומו (להלן - המבקש), יגיש בקשה לרשם בטופס שנקבע בתוספת; על בקשת רישום יחולו גם הוראות תקנה 10. (ב) היה כלי טיס בבעלותו של יותר מאדם אחד, תיחתם הבקשה בידי כל אחד מהבעלים. (ג) היה המבקש סוכנו או נציגו של בעל כלי הטיס - (1) יציין בטופס הבקשה את שם בעל כלי הטיס; (2) יחתום את שמו ויציין כי הוא סוכן או נציג; (3) יצרף לבקשה יפוי כוח נוטריוני מבעל כלי הטיס או העתק מאושר ממנו; לענין זה לא ישמש יפוי כוח נוטריוני שחלפו שלוש שנים מיום נתינתו, אלא אם צויין בו שתוקפו לתקופה פלונית העולה על שלוש שנים. (ד) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס הבקשה ועל כל שאלה שהציג לו הרשם; לפי דרישת הרשם יוכיח המבקש את זהות כלי הטיס, את הבעלות עליו ואת תשלומי המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על כלי הטיס האמור. (ה) היה המבקש קונה המחזיק מכבר בכלי הטיס או קונה במקח אגב שכירות, יצרף לבקשה את העתק שטר המכר או העתק חוזה המקח אגב שכירות המתייחסים לכלי הטיס כשהם מאושרים ומאומתים כדין. 7. בקשת תאגיד שאינו שותפות (תיקון: תשמ"ב) היה המבקש תאגיד, למעט שותפות - (1) יחתום על הבקשה אדם המוסמך לכך מאת התאגיד; (2) יצויין תוארו של החותם על גבי הבקשה; (3) יצורף לבקשה כתב הסמכה מאת מועצת המנהלים של התאגיד או מאת הועד המנהל שלו, לפי הענין, מאושר ומאומת ביד בעל זכות חתימה לאותה מטרה בתאגיד, המייפה את כוחו של חותם הבקשה לחתום על הבקשה בשם התאגיד. (4) תוטבע חותמת התאגיד על גבי הבקשה. 8. בקשת שותפות היה המבקש שותפות, יחתום על הבקשה שותף כללי כמשמעותו בפקודת השותפויות ויצויינו בה שמה המלא של השותפות ושמו של כל שותף כללי. 9. רישום תסיבת בעלות מכוח החוק (א) נסבה הבעלות בכלי טיס עקב עיקול שהוטל עליו שהסתיים במכירתו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, או עקב מימוש משכון באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, יצרף המבקש לבקשה דו"ח מנהל מכירות בדבר המכירה, כאמור בתקנה 45 לתקנות ההוצאה לפועל, תשכ"ח-1968, וצו חתום ביד ראש ההוצאה לפועל המורה על רישום העברת כלי הטיס מהבעל הרשום בפנקס למבקש כאמור בתקנה 46(ב) לתקנות האמורות. (ב) נסבה הבעלות בכלי טיס עקב מות בעלו יצרף המבקש לבקשה צו ירושה או צו קיום צוואה , לפי הענין. (ג) מבקש אשר קנה כלי טיס מעזבונו של נפטר יצרף לבקשה שטר מכר חתום ביד מנהל העזבון בשם העזבון וכן צו קיום צוואה או צו ירושה , לפי הענין. לא מונה מנהל עזבון, יצרף המבקש לבקשה ולצו האמור שטר מכר חתום בידי היורשים החוקיים וכן אישור חתום בידיהם כי לא מונה מנהל עזבון וכי המוכר הוא אדם הרשאי למכור את כלי הטיס לפי דין. (ד) היה המבקש מנהל עזבון שפרטת העזבון שהגיש לבית המשפט מכילה כלי טיס, יצרף לבקשה צו מאת בית המשפט הממנה אותו להיות מנהל העזבון; תעודת רישום כלי הטיס תינתן למבקש כמנהל העזבון. (ה) היה המבקש אפוטרופוס שפרטת נכסי החסוי שהגיש לבית המשפט מכילה כלי טיס, יצרף לבקשה צו מאת בית המשפט הממנה אותו להיות אפוטרופוס על החסוי; תעודת רישום כלי הטיס תינתן למבקש כאפוטרופוס. (ו) היה המבקש מפרק עסקים או כונס נכסים של תאגיד שהינו בעל כלי טיס, יצרף לבקשה צו מאת בית המשפט המצווה על העברת כלי הטיס לרשות המפרק או הכונס; תעודת רישום כלי הטיס תינתן למבקש כמפרק עסקים או ככונס נכסים. (ז) היה המבקש נאמן על רכוש פושט רגל המכיל כלי טיס, שמינוהו הנושים או בית המשפט, יצרף לבקשה את החלטת הנושים או את כתב המינוי או את צו בית המשפט הממנה אותו להיות הנאמן על רכוש פושט הרגל; תעודת רישום כלי הטיס תינתן למבקש כנאמן בפשיטת הרגל. 10. בקשה לרישום כלי טיס ותעודת רישומו (תיקון: תשמ"ב) (א) המבקש רישום כלי טיס ותעודת רישומו ימציא לרשם מסמכים אלה: (1) מקור של הבקשה לרישום כלי טיס; (2) שטר מכר חתום ביד המוכר או ראיות אחרות בדבר בעלות הקונה-המבקש כאמור בתקנות אלו; (3) קבלה בדבר תשלום אגרת תעודת רישום. (ב) הרשם רשאי לסרב לקבל בקשה אם ימצא כי פרט מהפרטים שצויינו בה או במסמכים שצורפו לה אינו מדוייק, או כי שם המבקש אינו זהה עם חתימתו. 11. היתר זמני (א) הגיש בעל כלי טיס הכשיר לרישום בפנקס בקשה לרישום כלי הטיס ולתעודת רישומו, יהא המבקש רשאי לשאת בכלי הטיס את ההעתק הוורוד של הבקשה כהיתר זמני להפעילו ללא רישום בתנאי שהרשם אישר על גבי ההעתק הוורוד של הבקשה את תאריך מסירת הבקשה וכי לבקשה צורפו המסמכים הדרושים. היתר זמני כאמור יהא תקף עד שיקבל המבקש את תעודת הרישום, או עד לתאריך שבו הודיע הרשם למבקש בכתב על סרובו לרשום את כלי הטיס, אך לא יותר מ-30 יום מהתאריך שבו אישר הרשם על גבי ההעתק הוורוד של הבקשה כאמור. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול לגבי בקשה המוגשת לפי תקנה 14 לרישומו של כלי טיס שהיה רשום לאחרונה במדינת חוץ. 12. רישום כלי טיס שלא היה רשום (א) אזרח ישראלי או תושב קבוע שהינו בעל כלי טיס שאינו רשום בפנקס או במדינת חוץ רשאי להגיש בקשה לרישום כלי הטיס בפנקס על שמו; לענין זה עליו לצרף לבקשה שטר מכר חתום ביד המוכר וערוך לפי הטופס שבתוספת, או כל ראיה אחרת לבעלות כפי שדרש הרשם, ולמלא אחר יתר ההוראות שבתקנות אלה. (ב) בעל כלי טיס שנבנה בידי חובב, המגיש בקשה לרישומו - (1) יתאר את כלי הטיס לפי הקטגוריה שלו (אוירון, רוטורקרפט, דאון או בלון חופשי), מספרו הסידורי, מספר המושבים, טיפוס המנוע (בוכנה, טורבו-פרופלר, טורבו-סילון, או סוג אחר), מספר המנועים שנקבעו בכלי הטיס, סוגם, שם יצרנם, דגמם ומספרם הסידורי; (2) ימציא תצהיר המאשר שכלי הטיס נבנה מרכיבים שהוא בעלם; (3) ימציא שטר מכר מיצרן החלקים המיועדים להרכבה עצמית (זווד) שמהם בנה את כלי הטיס. (ג) בעל כלי טיס, למעט אדם המחזיק בתעודת סוג, אשר הוא הרכיבו מרכיבים בהתאם למבנה טיפוס שאושר על ידי המנהל, יתאר את כלי הטיס ומנועיו כמצויין בתקנת משנה (ב) וימציא ראיות לבעלותו על כלי הטיס, להנחת דעת הרשם, כגון שטרי מכר לכל הרכיבים העיקריים של כלי הטיס. 13. כלי טיס שהיה רשום לאחרונה בפנקס (א) אזרח ישראלי או תושב קבוע שהינו בעל כלי טיס שהיה רשום לאחרונה בפנקס על שם אדם אחר, רשאי להגיש בקשה לרישום כלי הטיס על שמו בפנקס אם צרף לבקשה שטר מכר חתום ביד המוכר, או ראיה אחרת לבעלותו כדלהלן: (1) רכש המבקש את כלי הטיס מאדם שעל שמו היה כלי הטיס רשום לאחרונה, ימציא לרשם ראיה להעברת הבעלות מאותו אדם למבקש; (2) רכש המבקש את כלי הטיס שלא מאדם כאמור בפסקה (1), ימציא לרשם ראיית בעלות לגבי כל העסקאות שבוצעו בקשר לאותו כלי טיס מעת רישומו האחרון בפנקס ועד למכירתו למבקש. (ב) נבצר מהמבקש מסיבות מיוחדות להמציא ראיות בעלות כאמור בפיסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (א), ימציא לרשם כל ראיה אחרת, להנחת דעת הרשם, בצירוף תצהיר שבו צויינו הסיבות לאי-יכולתו להמציא שטר מכר או מסמך אחר המעיד על בעלותו בכלי הטיס ובצירוף ראיה אחרת לקיום העיסקה. 14. כלי טיס שהיה רשום לאחרונה במדינת חוץ (תיקון: תשמ"ו) אזרח ישראלי או תושב קבוע שהוא בעל כלי טיס שהיה רשום לאחרונה בהתאם לדיני מדינת חוץ, רשאי להגיש בקשה לרישום כלי טיס על שמו בפנקס, אם המציא עם בקשתו - (1) שטר מכר מהמוכר או ראיה אחרת בדבר בעלותו להנחת דעת הרשם; (2) ראיה, להנחת דעת הרשם, כי רישום כלי הטיס במדינת החוץ בוטל או אינו תקף, באחת הדרכים האלה: (א) הצהרה מטעם הרשות המוסמכת במדינת החוץ שבה היה רשום כלי הטיס, לפיה בוטל הרישום או שהוא אינו תקף, תוך ציון שמו ותוארו של המצהיר בשם הרשות המוסמכת, תיאורו של כלי הטיס לפי שם יצרנו, דגמו ומספרו הסידורי; (ב) פסק דין סופי או צו מאת בית משפט או בית דין מוסמך במדינת החוץ, הקובע, לפי דיני אותה מדינה, שהרישום אינו תקף. 15. המצאת תעודת רישום מולאו הוראות תקנות אלה לגבי רישום כלי טיס, ירשום הרשם את כלי הטיס בפנקס וימציא לבעלו תעודת רישום. 16. מועד רישום (א) כלי טיס, למעט כלי טיס שהיה רשום לאחרונה במדינת חוץ, רואים אותו כרשום בפנקס במועד שבו קיבל הרשם את כל המסמכים כאמור בתקנות 12 או 13. (ב) כלי טיס שהיה רשום לאחרונה במדינת חוץ רואים אותו כרשום בפנקס במועד שבו חתם הרשם על תעודת הרישום לגבי אותו כלי טיס, לאחר שכל המסמכים כאמור בתקנה 14 נתקבלו והוא בדק אותם. 17. תוקף תעודת רישום תוקפה של תעודת רישום כלי טיס שהוציא הרשם על פי תקנות אלה יפקע בהתקיים אחת מאלה: (1) כלי הטיס שלגביו ניתנה תעודת הרישום נרשם במדינת חוץ; (2) כלי הטיס הושמד כליל או אינו ניתן יותר לשיקום ולשימוש; (3) עברו עשרה ימים מיום העברת הבעלות על כלי הטיס; (4) בעל כלי הטיס איבד את אזרחותו הישראלית או חדל להיות תושב קבוע; (5) עברו שלושים יום מיום מותו של בעל כלי הטיס; (6) אם בעל כלי הטיס היא שותפות - עברו שלושים יום מיום שקרתה אחת מאלה: (א) גמר הליכי פירוק השותפות על פי צו בית-משפט כאמור בסעיף 41 לפקודת השותפויות; (ב) פירוק השותפות כתום מועדה או בהודעה כאמור בסעיף 38 לפקודת השותפויות; (ג) פירוק השותפות מחמת פשיטת רגל, מוות, שיעבוד או אי-חוקיות כאמור בסעיפים 39 ו-40 לפקודת השותפויות; (7) אם בעל כלי הטיס הוא אגודה עותמאנית - עברו שלושים יום מגמר הליכי פירוקה כאמור בסעיף 14 לחוק העותמאני על האגודות; (8) אם בעל כלי הטיס הוא חברה - עברו שלושים יום מגמר פירוק עסקיה כאמור בחלק ו' של פקודת החברות; (9) אם בעל כלי הטיס הוא אגודה שיתופית - עברו ארבעה חדשים מיום שפורסם ברשומות צו רשם האגודות השיתופיות על פירוקה כאמור בסעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות. 18. ביטול רישום לפי בקשה על פי בקשה בכתב מאת בעל כלי הטיס רשאי הרשם לבטל תעודת רישום אם היא צורפה לבקשה. 19. החזרת תעודת רישום תעודת רישום שפקע תוקפה תוחזר לידי הרשם, כשצדה האחורי ממולא כדבעי - (1) תוך חמישה ימים מיום קרות המאורע המפקיע את תוקפה - (א) לפי תקנה 17(1) - מאת האדם שהיה בעל כלי הטיס לפני רישומו במדינת החוץ; (ב) לפי תקנה 17(2) עד (4), או (6) עד (9) - מאת מחזיק התעודה; (2) תוך ששים יום מיום מותו של מחזיק תעודת הרישום - מאת מנהל העזבון או המוציא לפועל של העזבון, ואם לא מונה מנהל עזבון או מוציא לפועל של עזבון -מאת היורש החוקי. 20. רישום בלתי תקף רישום כלי הטיס בפנקס אינו בר-תוקף אם בעת הרישום נתקיימה אחת מאלה: (1) כלי הטיס היה רשום במדינת-חוץ; (2) המבקש לא היה בעל כלי הטיס; (3) המבקש לא היה בעל אזרחות ישראלית או תושב קבוע בישראל, זולת אם השתמש השר בסמכותו לפי תקנה 3(ב)(1) והורה על רישום כלי הטיס בפנקס. 21. החזרת תעודת רישום היה הרישום בפנקס בלתי תקף, כאמור בתקנה 20, יחזיר מחזיק תעודת הרישום את התעודה בהקדם האפשרי לרשם; לא החזירה כאמור, יורה הרשם למחזיק להחזיר אותה תוך חמישה ימים, ורישום כלי הטיס בפנקס יימחק תוך חמישה ימים מהיום בו הורה הרשם על החזרת התעודה כאמור. 22. מחיקת רישום וביטול תעודת הרישום (א) משפקע תוקף תעודת רישום, כאמור בתקנה 17, ימחוק הרשם מהפנקס את שם בעל כלי הטיס הרשום בפנקס ויבטל את תעודת הרישום לאחר שהוחזרה לו; לא הוחזרה התעודה, כאמור בתקנה 19, ימחוק הרשם את שם בעל כלי הטיס הרשום בפנקס ויבטל את תעודת הרישום בתום חמישה ימים מהיום שבו שלח בדואר רשום הודעה בדבר המחיקה. (ב) מחיקת שם בעל כלי הטיס הרשום בפנקס וביטול תעודת הרישום של כלי הטיס, אין בהם כדי לשנות את סימני הלאומיות והרישום של כלי הטיס, אלא אם נרשם כלי הטיס לאחר מכן במדינת-חוץ. 23. ביטול תעודה למטרת יצוא בעל כלי טיס המבקש לבטל את תעודת הרישום לשם יצואו של כלי הטיס, ימציא לרשם בקשה בכתב לביטול תעודת הרישום ויתאר בה את כלי הטיס לפי סימני הלאומיות והרישום, שם יצרנו, דגמו, מספרו הסידורי והמדינה שאליה ייוצא. 24. החזרת שטר המכר המקורי מי שנדרש על פי תקנות אלה להמציא שטר מכר או כל מסמך אחר ומבקש להחזיר לו את המסמך המקורי לאחר הרישום, ימציא לרשם, בנוסף למקור, העתק ממנו; לאחר הרישום בפנקס יוחזר המקור לידי המבקש וההעתק יישמר במשרד הרשם כשבו מצויין תאריך הרישום בפנקס והעובדה שהרשם בדק את ההעתק ומצאו מתאים למקור. 25. כפל תעודת רישום (א) נגנבה תעודת רישום, אבדה או הושמדה, רשאי מי שהחזיק בה - (1) לבקש מהרשם כפל ממנה; (2) לבקש תעודת רישום זמנית אם רצה להפעיל את כלי הטיס לפני קבלת כפל תעודת הרישום. תעודת רישום זמנית יכול שתישלח למבקש במברק והוא חייב לשאתה בכלי הטיס; תעודה זו תקפה עד מועד קבלת כפל התעודה בידי המחזיק. (ב) בעד כפל תעודה או בעד תעודת רישום זמנית תשולם האגרה שנקבעה. פרק שלישי: תעודת רישום לסחרן 26. בקשה לתעודה (א) סחרן או יצרן של כלי טיס המבקש לקבל תעודת רישום של כלי טיס לסחרן (להלן - תעודת רישום לסחרן) יגיש בקשה לרשם בטופס שנקבע בתוספת. (ב) הרשם רשאי לתת לסחרן או ליצרן של כלי טיס יותר מעותק אחד של תעודת רישום לסחרן כדי לאפשר לו הטסת יותר מכלי טיס אחד בעת אחת. 27. תנאים למתן תעודה הרשם יהא רשאי לתת תעודת רישום לסחרן למבקש, אם נתקיימו בו תנאים אלה: (1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבוע או תאגיד שנרשם בישראל או שהוקם מכוח דין בישראל שלפחות שני שלישים ממנהליו הם אזרחים ישראליים או תושבים קבועים, למעט חברה נכריה שנרשמה לפי סעיף 248 לפקודת החברות; (2) הוא בעל עסק בישראל שבו הוא עוסק במכירת כלי טיס או בייצורם. 28. הוכחת בעלות לא ישתמש סחרן בתעודת רישום לסחרן לצורך הפעלת כלי טיס אלא אם המציא לרשם ראיה, להנחת דעת הרשם, בדבר בעלותו בכלי הטיס. 29. מגבלות שימוש בתעודה בתעודת רישום לסחרן ניתן להשתמש לגבי כל אחד מכלי הטיס שבבעלות מקבל התעודה, אם מתקיימים כל אלה: (1) ביצוע הטיסה דרוש לשם ביצוע טיסת ניסוי או לשם הצגת כלי הטיס או מכירתו; (2) כלי הטיס מופעל על ידי הסחרן או היצרן שעל שמו הוצאה התעודה, שליחו, עובדו או קונה מיועד של כלי טיס המבצע טיסת תצוגה או טיסת ניסוי בכלי הטיס בהשגחת בעל התעודה; (3) כלי הטיס מופעל בשטח שאינו שטחה של מדינת-חוץ, זולת אם משתמשים בכלי הטיס כדי למסרו לקונה ממדינת-חוץ; (4) כלי הטיס נושא סימן רישום זמני ותעודת כושר טיסה או הרשאת טיסה מיוחדת שבהן מצויין סימן הרישום כאמור; (5) התעודה נמצאת בכלי הטיס בעת הפעלתו. 30. תוקף התעודה תוקף תעודת רישום לסחרן יפקע בתום שנה מיום הוצאתה; פקע תוקף התעודה, יפקע תוקפם של כל עותקיה שניתנו לפי תקנה 26. 31. חובות מחזיק התעודה בעל תעודת רישום לסחרן יודיע מיד לרשם על כל אחד מאלה - (1) שינוי שמו; (2) שינוי מענו; (3) שינוי המשפיע על מעמדו כאזרח ישראלי או כתושב קבוע; (4) חיסול עסקו. 32. איסור הובלת נוסעים בתמורה בעל תעודת רישום לסחרן לא יטיס כלי טיס שבבעלות עסקו ולא יניח לאחר להטיסו בתמורה או כאשר מצויים בו בעת הטיסה יותר ממספר נוסעים ההכרחי לצורך אותה טיסה, לרבות הקונה המיועד, יועצו הטכני או עובדו. 33. איסור הובלת מטען בעל תעודת רישום לסחרן המטיס כלי טיס שבבעלות עסקו לא יוביל ולא יתיר להוביל בו מטען נוסף על המטען הדרוש לבדיקת כושרו של כלי הטיס, ולא יפרוק את המטען הדרוש כאמור אלא במקום שהוטען, זולת אם הדבר דרוש בעת ביצוע הטיסה ולצרכיה. פרק רביעי: רישום שיעבודים ועיקולים בפנקס 34. רישום שיעבודים ועיקולים בפנקס המבקש לרשום בפנקס שיעבוד או עיקול על כלי טיס ימציא לרשם, ביחד עם בקשתו, העתק מאומת של אחת מאלה: (1) הודעת מישכון של כלי הטיס שקויימו לגביה הוראות תקנה 5 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), תשכ"ז-1967 (להלן - תקנות המשכון); (2) תעודה החתומה ביד רשם החברות על רישומם של משכנתאות או שיעבודים על כלי הטיס, שנרשמו על פי סעיף 127 לפקודת החברות; (3) תעודה החתומה ביד רשם על פי חיקוק, על רישומם של משכנתאות או שיעבודים על כלי טיס על פי אותו חיקוק; (4) צו בית-משפט, בית-דין או ראש ההוצאה לפועל בדבר הטלת שיעבוד או עיקול מטעמם. 35. שינוי ברישום כלי טיס משועבד נרשם בפנקס שיעבוד או עיקול על כלי טיס לפי תקנה 34, לא ייעתר הרשם לבקשה לשינוי הרישום של כלי הטיס, אלא בהסכמת בעל השיעבוד, או על פי צו בית-משפט, בית-דין או ראש ההוצאה לפועל המבטל את השיעבוד, מעבירו או מסיבו, או המבטל את העיקול. 36. ביטול שיעבוד, העברתו או תסיבתו בוטל שיעבוד, הועבר או נסב, ימחוק הרשם מהפנקס את השיעבוד, או ירשום את הביטול, ההעברה או התסיבה, הכל לפי הענין, לבקשת בעל כלי הטיס, אם המציא לו העתק מאומת של הודעה על ביטולו, העברתו או הסיבתו ואם קויימו לגביה הוראות תקנה 5 לתקנות המשכון, או העתק מאומת של צו בית-משפט, בית-דין או ראש ההוצאה לפועל המבטל את השיעבוד, מעבירו או מסיבו. 37. רישום שיעבוד בתעודת רישום כלי טיס (א) המבקש לרשום בפנקס שיעבוד על כלי טיס, ביטולו, העברתו או תסיבתו, או עיקול או ביטולו, ישלם את האגרה שנקבעה וימציא לרשם את תעודת רישום כלי הטיס אם היא ברשותו; הרשם יציין על גבי התעודה את דבר רישום השיעבוד בפנקס, ביטולו, העברתו או תסיבתו, או את דבר רישום העיקול בפנקס או ביטולו. (ב) הרשם רשאי לדרוש מבעל כלי טיס להמציא לו את תעודת הרישום כדי לרשום בה שיעבוד, ביטולו, העברתו או תסיבתו, או עיקול או ביטולו, בהתאם לבקשה שהוגשה לו לפי תקנה זו. פרק חמישי: סימני לאומיות ורישום 38. קביעת סימני הלאומיות והרישום כתנאי לטיסה (א) לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בפנקס ולא יתיר בעלו את הטסתו, אלא אם מסומנים עליו או קבועים בו סימני הלאומיות והרישום כפי שנקבעו לגביו לפי תקנות אלה ובהתאם להן. (ב) לא יטיס אדם בשטח המדינה כלי טיס הרשום במדינת חוץ ולא יתיר בעלו את הטסתו, אלא אם מסומנים עליו סימני הלאומיות והרישום כפי שנקבעו לגבי כלי הטיס לפי דיני מדינת החוץ בה הוא רשום. (ג) בעל כלי טיס ישראלי לא יעשה ולא ירשה לאחר לעשות מעשה שיש בו כדי להעלים את דבר רישומו של כלי הטיס בפנקס או לשנות את סימני הלאומיות והרישום שלו. (ד) בעל כלי טיס שאינו כלי-טיס ישראלי לא יעשה ולא ירשה לאחר לעשות מעשה שיש בו כדי להציג את כלי הטיס ככלי טיס הרשום בפנקס. (ה) לא יסמן אדם על גבי כלי טיס כל סימן, סמל או דבר אחר המשנה את סימני הלאומיות והרישום שלו או שיש בו כדי להטעות. 39. ציון סימני הלאומיות והרישום בבקשה לרישום (א) אדם המגיש בקשה לרישום כלי טיס, למעט בקשה לרישום כלי טיס שהיה רשום לאחרונה במדינת-חוץ, יציין בבקשתו ובמצורפות לה את סימני הלאומיות והרישום הישראליים שהקצה לו הרשם כמפורט להלן: (1) כלי טיס שלא היה רשום לאחרונה בפנקס או במדינת חוץ - המבקש ישיג את סימני הלאומיות והרישום הישראליים מהרשם באמצעות בקשה בכתב שבה יתאר את כלי הטיס לפי שם יצרנו, הסוג, הדגם והמספר הסידורי ויציין כי כלי הטיס לא היה רשום לאחרונה בפנקס או במדינת-חוץ; הובא כלי הטיס לישראל ממדינת-חוץ - יצרף המבקש תצהיר או כל ראיה אחרת, להנחת דעת הרשם, לפיהם כלי הטיס לא היה רשום מעולם במדינת חוץ; (2) כלי טיס שהיה רשום לאחרונה בישראל - המבקש יציין את סימני הלאומיות והרישום הישראליים שהוקצו לכלי הטיס על גבי בקשתו ובמסמכים המצורפים לה, זולת אם הוא מבקש סימני רישום שונים, כאמור בתקנה 44. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על בעל תעודת רישום כלי טיס לסחרן המבקש סימני רישום זמניים, על יצרן המבקש קבוצת סימני לאומיות ורישום ישראליים, כאמור בתקנה 41, ועל אדם המבקש סימני רישום מיוחדים, כאמור בתקנה 42. 40. סימני הלאומיות והרישום הישראליים סימני הלאומיות הישראליים יהיו "x4-" וסימני הרישום הישראליים יהיו שלוש אותיות לטיניות ראשיות. 41. סימני לאומיות ורישום ליצרן יצרן רשאי לבקש מהרשם סימני לאומיות ורישום במספר המספיק לו לייצור כלי טיס למשך שמונה-עשר החדשים הבאים. 42. סימני רישום מיוחדים סימני רישום שעדיין לא הוקצו על ידי הרשם יכול שיהיו מוקצים כסימני רישום מיוחדים לפי בקשת בעל כלי הטיס או מי שעומד להיות בעלו, לאחר ששולמה האגרה שנקבעה. 43. הודעה על הקצאת סימני רישום מיוחדים (א) הקצה הרשם סימני רישום מיוחדים, יודיע על כך לבעל כלי הטיס. (ב) סימני רישום מיוחדים שהוקצו וטרם נקבעו על כלי טיס יישמרו לתקופה של שנה אחת; הרשם רשאי להאריך את התקופה לשנה נוספת לאחר ששולמה האגרה שנקבעה. 44. שינוי סימני הרישום מבקש הרוצה בשינוי סימני הרישום של כלי הטיס שבבעלותו רשאי להגיש בקשה לכך לרשם לאחר ששולמה האגרה שנקבעה. פרק ששי: סימני רישום זמניים 45. סימני רישום זמניים הרשם רשאי להקצות סימן רישום זמני ליצרן או לסחרן המחזיקים תעודת רישום לסחרן, לשם קביעתו הזמנית על גבי כלי טיס בשעת ביצוע טיסה בהתאם לתקנה 29. 46. בקשה לסימני רישום זמניים מחזיק תעודת רישום לסחרן רשאי לבקש מהרשם להקצות לו סימני רישום זמניים לצורך עסקו; הבקשה תוגש בכתב ויצויינו בה פרטים אלה: (1) עובדות המצדיקות, להנחת דעת הרשם, הקצאת סימני רישום זמניים כמבוקש; (2) מספר עותקי תעודת רישום לסחרן שניתנו לו מאת הרשם. 47. תנאי לשימוש בסימני רישום זמניים (א) לא ישתמש אדם בסימן רישום זמני אלא - (1) לגבי כלי טיס שבבעלות מי שיש לו תעודת רישום לסחרן; (2) לגבי כלי טיס שאינו רשום בפנקס או במדינת-חוץ ושאינו נושא על גביו כל סימן זיהוי אחר; (3) לגבי כלי טיס אחד בטיסה באותה שעה. (ב) לא ישתמש אדם בסימן רישום זמני לצורך הטסת כלי טיס לישראל למטרת יבואו. 48. תוקף סימני רישום זמניים תוקפו של סימן רישום זמני יפקע עם פקיעת תוקפה של תעודת רישום לסחרן. 49. חובת ניהול רישום של סימנים זמניים (א) מחזיק תעודת רישום לסחרן ינהל פנקס בצורה שאישר הרשם, שבו ירשום את סימני הרישום הזמניים שהוקצו לו לגבי כלי טיס שבבעלות עסקו. (ב) הפנקס יישמר לפחות עד תום שנה אחת לאחר הסרת הסימן הזמני מעל כלי הטיס. 50. הסרת סימן רישום זמני בעל כלי טיס יסיר ממנו את סימן הרישום הזמני לא יאוחר מהיום שבו תעבור הבעלות בכלי הטיס או החזקה בו לאדם אחר. פרק שביעי: זיהוי כלי טיס ומוצרים הקשורים בו 51. זיהוי כלי טיס (א) על מבקש תעודת כושר טיסה לכלי טיס או חידושה, להוכיח, להנחת דעת הרשם, כי הוראות תקנות 52 ו-54 קויימו לגבי כלי הטיס. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על אדם המבקש אחת מאלה: (1) הרשאת טיסה מיוחדת; (2) תעודת כושר טיסה נסיונית של כלי טיס שלא נבנה בידי חובב; (3) שינוי בסיווג תעודת כושר טיסה לגבי כלי טיס שכבר זוהה, כאמור בתקנה 52(א). 52. זיהוי כלי טיס ומנועיו (א) לא יטיס אדם כלי טיס ולא ייצר אדם מנוע כלי טיס לפי תעודת ייצור, אלא אם מותקנת על גביהם לוחית-זיהוי לפי תקנות אלה. (ב) לוחית הזיהוי תהיה עמידת אש ותכלול את הפרטים כאמור בתקנה 55 שיסומנו על גביה בחריתה, בהטבעה, בצריבה או בשיטה מאושרת אחרת של סימון עמיד אש. (ג) לוחית הזיהוי לכלי טיס תיקבע על גביו במקום שיש אליו גישה ליד הכניסה בו, או על גבי גוף כלי הטיס מבחוץ; ליד משטחי הזנב שלו, בתנאי שהפרטים הכתובים בה ניתנים לקריאה מהקרקע. (ד) לוחית הזיהוי למנועי כלי טיס תיקבע על גבי המנוע במקום שיש אליו גישה. (ה) לוחית הזיהוי תותקן כך שלא יהיה סביר שהיא תיטשטש או תינתק בזמן הפעלתו של כלי הטיס או המנוע, או שתאבד או שתושמד במקרה של תאונה לכלי הטיס. 52א. זיהוי בלון חופשי (תיקון: תשמ"ב) לוחית הזיהוי של בלון חפשי מאויש תחוזק למעטפת הבלון החפשי ותותקן, ככל שהדבר מעשי, באופן שהיא תיראה על-ידי מפעיל הבלון החפשי כאשר הבלון מנופח; סל הבלון החפשי והמבער שלו יסומנו בסימון קבוע וברור, שיכלול את הפרטים שבתקנה 55. 53. זיהוי פרופלרים וחלקיהם אדם המייצר פרופלר, להב פרופלר או טבור פרופלר בהתאם לתנאי תעודת סוג או בהתאם לתעודת ייצור, יזהה את מוצרו בלוחית, בהטבעה, בצריבה, בחריתה, או בשיטה מאושרת אחרת של זיהוי עמיד אש על גבי משטח מתאים לכך במוצר, ועליו מצויינים הפרטים, כאמור בתקנה 55. הסימון האמור ייקבע כך שלא יהיה סביר שהוא יטשטש או יינתק בזמן פעולתו הרגילה של המוצר, או שיאבד או שיושמד במקרה של תאונה. 54. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ו) 55. פרטי הזיהוי (תיקון: תשמ"ב) (א) הזיהוי כאמור בתקנות 52, 52א ו-53 יכלול פרטים אלה: (1) שם היצרן; (2) הדגם; (3) מספר סידורי שקבע היצרן; (4) מספר תעודת הסוג, אם ניתנה; (5) מספר תעודת הייצור, אם ניתנה; (6) לגבי מנוע כלי טיס - ההספק הנקוב; (7) פרטים אחרים שקבע המנהל. (ב) לא יסיר אדם לוחית-זיהוי, לא ישנה פרטי זיהוי ולא יטשטשם ללא אישור מאת המנהל אלא לצורך ביצוע עבודות אחזקה ובתנאי שלוחית הזיהוי תוחזר למקומה המקורי לאחר מכן. 56. זיהוי חלקים חיוניים בכלי טיס (תיקון: תשמ"ב) אדם המייצר חלק של כלי טיס שלגביו נקבעו מועדי ביקורת והחלפה או פעולת אחזקה אחרת בפרק "הגבלות כושר טיסה" בספר האחזקה לכלי טיס, יסמן אותו חלק במספר החלק ובמספר סידורי. 57. זיהוי חלקי חילוף (תיקון: תשמ"ב) (א) אדם שאינו מחזיק תעודת סוג, המייצר חלק חילוף שאושר על ידי המנהל, המיועד למכירה לשם התקנתו במוצר שלגביו ניתנה תעודת סוג, יסמן את החלק כחלק מאושר וכן יסמן על גביו את אלה: (1) שם היצרן או סימן זיהוי אחר שלו; (2) מספר החלק; (3) השם והדגם של המוצרים שלגביהם ניתנה תעודת סוג אשר החלק הנדון כשיר להיות מורכב בהם; אם הדבר אינו מעשי, יחובר לאותו חלק תג ובו פרטים כאמור. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על כל אלה: (1) חלקים שיוצרו לפי תעודת סוג או תעודת ייצור; (2) חלקים שיוצרו בידי בעלים או מפעילים לאחזקת מוצר או לשינויים בו; (3) חלקים שיוצרו בהתאם לפ.א.ר. חלק 21 סימן 0; (4) חלקים שיוצרו בהתאם לפרק ה14- לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977; (5) חלקים סטנדרטיים כגון אומים וברגים שיוצרו לפי מיפרטים רשמיים או מיפרטים תעשייתיים מקובלים. פרק שמיני: קביעת סימני לאומיות ורישום 58. שיטת סימון (תיקון: תשמ"ו) (א) סימני הלאומיות והרישום של כלי טיס - (1) ייצבעו על גבי כלי הטיס או ייקבעו על גביו באופן יציב; (2) יהיו בקווים ישרים ולא יהיו מעוטרים או מקושטים; (3) יהיו בצבע נוגד לצבע הרקע. (ב) אדם רשאי לקבוע על גבי כלי הטיס את סימני הלאומיות והרישום שלו באופן ארעי כך שיהיו ניתנים למחיקה או להורדה מידיים אם כלי הטיס מיועד למסירה מידית לקונה מחוץ לישראל, או אם ניתן לכלי הטיס סימן רישום זמני. 59. כלי טיס ללא סימני לאומיות ורישום (א) אדם רשאי להפעיל כלי טיס שלא קבועים על גביו סימני הלאומיות והרישום, כאמור בתקנות אלה, אם נתקיימו לגביו, להנחת דעת המנהל, תנאים אלה: (1) הוא מופעל למטרת תצוגה או לצורך הסרטה; (2) הוא מופעל באתר התצוגה בלבד, בין מספר אתרי תצוגה או בין בסיס כלי הטיס לבין אתר התצוגה, תנאי זה לא יחול על טיסות אימון וטיסות ניסוי של כלי טיס לצורך תצוגה; (3) אם הטיסה היא בתחום הפיקוח של שדה התעופה ממנו הוא ממריא - הוא מופעל באישור מוקדם של המנהל; (4) אם הטיסה היא מחוץ לתחום שדה התעופה כאמור - הוא מופעל בהתאם לתכנית טיסה שהוגשה ושניתן לגביה היתר כדין ובה תיאור הסימנים שייקבעו על גביו. (ב) לא יפעיל אדם כלי טיס כאמור בתקנת משנה (א) במדינת-חוץ, אלא אם אותה מדינה נתנה הסכמתה לכך. 60. קביעת סימנים (א) מפעיל כלי טיס יקבע על גבי כלי הטיס סימנים המכילים את הקידומת "4x", לימינם יקבע מקף, ולאחריהם יבואו סימני הרישום של כלי הטיס בפנקס באותיות לטיניות ראשיות. (ב) מפעיל כלי טיס מוגבל או כלי טיס נסיוני, או מפעיל כלי טיס שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה זמנית, יקבע בנוסף לסימני הלאומיות והרישום של כלי הטיס, בסמוך לכל כניסה לתא הטייס ולתא הנוסעים או לתא המטען, בעברית ובאנגלית, את המלים: "מוגבל - Restricted", "נסיוני - Experimental", או "כשר זמנית לטיסה - Provisional Airworthiness". לפי הענין, באותיות שגבהן אינו פחות מחמישה ס"מ ואינו יותר מחמישה-עשר ס"מ. 61. מקום הסימנים על גבי אוירון או דאון (תיקון: תשמ"ו) (א) מפעיל אוירון או דאון יקבע את סימני הלאומיות והרישום לפי תקנות אלה על גבי משטחי הזנב האנכיים שלו או בצידי גופו; הסימנים ייקבעו במקביל לציר האורך של האוירון או הדאון כלהלן: (1) אם נקבעו על גבי משטחי הזנב האנכיים יסומנו שני המשטחים של זנב אנכי יחיד, או המשטחים החיצוניים של זנב בעל מספר מייצבים אנכיים; (2) אם נקבעו על גבי משטחי הגוף, יסומנו שני צידי הגוף, בין הכנף לבין המייצב האופקי, אולם אם חיפויי מנוע או אבזר אחר מצויים באזור זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממשטחי הגוף הצדיים, רשאי המפעיל לקבוע את הסימנים על גבי חיפויי המנוע או על גבי אותו אבזר. (ב) מפעיל אוירון שמשקל ההמראה שלו הוא עד 5,700 ק"ג (12,500 פאונד), יקבע את סימני הלאומיות והרישום לפי תקנות אלה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם על המשטח התחתון של הכנף השמאלית, כשהקצה העליון של הסימנים מופנה כלפי כיוון הטיסה. 62. מקום הסימנים על גבי רוטור-קרפט מפעיל רוטורקרפט יקבע את הסימנים הנדרשים על פי תקנות אלה על גבי אלה: (1) המשטח התחתון של גוף הרוטורקרפט, או של תא הנוסעים או של תא המטען שלו, כשהקצה העליון של הסימנים מופנה כלפי צידו השמאלי של גוף הרוטורקרפט; (2) המשטחים הצדיים של גוף הרוטורקרפט, מתחת לחלונות, קרוב ככל האפשר לתא הטייס. 63. מקום הסימנים על בלון חפשי מפעיל בלון חפשי יקבע את הסימנים הנדרשים על פי תקנות אלה בשני מקומות נוגדים, הנמצאים על קטרו המקסימלי האופקי של הבלון. 64. גודל סימני הלאומיות והרישום (תיקון: תשמ"ו) (א) מפעיל כלי טיס יקבע על גביו סימני לאומיות ורישום בגודל כאמור בתקנה זו. (ב) הסיפרה והאותיות יהיו בגובה שווה. (ג) גובה הסימנים יהיה כלהלן: (1) באוירון או בדאון - (א) על גבי משטחי הגוף או על גבי משטחי הזנב האנכיים בגובה של לפחות שלושים ס"מ; (ב) על הכנפיים בגובה של לפחות חמישים ס"מ; (2) בספינת אויר או בבלון חפשי - בגובה של לפחות חמישים ס"מ; (3) ברוטורקרפט - (א) במשטחים תחתונים - בגובה של לפחות ארבע חמישיות מרחבו של גוף הרוטורקראפ או חמישים ס"מ, לפי הנמוך שבין שניהם; (ב) במשטחים צדיים - בגובה ככל הניתן עד חמישה-עשר ס"מ, אך לא פחות מחמישה ס"מ. (ד) כל אות וסיפרה יהיו ברוחב של שני שליש מגבהן; אולם רחבן של האותיות הלטיניות "W" ו- "M" יכול להיות שווה לגבהן, ורחבה של האות "I" יהיה שישית מגבהה. (ה) קווי כל אות וסיפרה יהיו בעובי של שישית מגבהן. (ו) ארכו של המקף בסימני הלאומיות והרישום יהיה שווה לשני שלישים מגובה האותיות. (ז) המרחק בין כל אות ואות ובין אות וסיפרה יהיה לפחות רבע מרחבן. (ח) במקרה שבו גדלו של אחד מהמשטחים שעל גביו יש לקבוע סימנים כאמור בתקנה 61 אינו מספיק כדי שייקבעו על גביו סימנים בגודל שנקבע בתקנה זו, ואילו גדלו של המשטח האחר מספיק לצורך זה, ייקבעו סימנים בגודל שנקבע בתקנה זו על המשטח הגדול שביניהם. במקרה שבו אף אחד מהמשטחים אינו גדול מספיק לקביעת הסימנים בגודל הדרוש, יהיו הסימנים גדולים ככל שניתן והם ייקבעו על המשטח הגדול שביניהם; אם גדלו של כל משטח שעל גביו יש לקבוע את הסימנים כאמור בתקנות 62 ו-63 אינו מספיק לקביעת הסימנים בגודל הדרוש, ייקבעו על גבי המשטח סימנים גדולים ככל שניתן. (ט) הספרה והאותיות באוירון או בדאון, יהיו בגובה, בעובי וברווח זהים בשני-צידיו. 65. סימון שונה (תיקון: תשמ"ו) (א) על אף האמור בפרק זה, רשאי מפעיל כלי טיס שתצורתו אינה מאפשרת לסמנו כאמור בפרק זה להגיש למנהל בקשה לסימון שונה. (ב) המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, להתיר סימון שונה בתנאים שהוא יקבע. 66. סימני לאומיות ורישום במקומות נוספים מפעיל כלי טיס רשאי לקבוע עליו סימני לאומיות ורישום כקבוע בתקנות אלה במקומות נוספים על הקבועים בתקנות אלה. 67. סימון כלי טיס ליצוא (א) יצרן כלי טיס בישראל, המייצרו לשם יצואו למדינת חוץ, רשאי לקבוע על גביו סימנים כדרוש על פי דיני מדינת החוץ. (ב) לא יפעיל אדם בישראל כלי טיס המסומן כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כלי הטיס מופעל בטיסות ניסוי ותצוגה לתקופה מוגבלת בעת אימוני היכרות בכלי הטיס על ידי טייסי הקונה, או בטיסת העברה לקונה במדינת החוץ. 68. הסרת סימני הלאומיות והרישום נמכר כלי טיס הרשום בפנקס לאדם שאינו אזרח ישראלי, יסיר מעליו הבעל הרשום בפנקס, לפני מסירת כלי הטיס לקונה, את סימני הלאומיות והרישום הישראליים. פרק תשיעי: הוראות שונות 69. ערר על פעולות הרשם (א) אדם הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הרשם לפי תקנות אלה רשאי לערור לפני השר. (ב) ערר כאמור בתקנת משנה (א) יש להגיש בכתב תוך 15 יום מיום מסירת החלטת הרשם לידיו. נשלחה הודעה בדבר החלטת הרשם בדואר רשום, יראוה כאילו נמסרה בתום 72 שעות מיום קבלתה על ידי הדואר. (ג) השר רשאי לקבל את הערר, לדחותו, לשנות את החלטת הרשם או להחזיר את הענין לרשם עם הוראות להחלטה מחדש. (ד) סמכות השר לפי תקנה זו אינה ניתנת לאצילה. 70. ביטול תוספת א' לחוק הטיס, 1927 תוספת א' לחוק הטיס 1927 - בטלה. 71. הוראות מעבר כלי טיס שהיו רשומים בפנקס שהתנהל לפי החוק ערב תחילתן של תקנות אלה יראו אותם כאילו נרשמו בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם רשאי בעל כלי טיס כאמור לזהות את כלי הטיס והמוצרים הקשורים בו ולקבוע סימני לאומיות ורישום בתקופה של תשעה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה לפי הפרקים השביעי והשמיני לתקנות אלה. 72. עונשין (תיקון: תש"ם) העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו מאסר ששה חודשים או קנס 1,000 שקלים. 73. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא שלושה חדשים לאחר פרסומן; הוראות הפרקים השביעי והשמיני של תקנות אלה יחולו על כלי טיס שתקנה 71 חלה עליהם בתום שנה מיום הפרסום של תקנות אלה. תעופהטיסתקנות