תקנות טיפול בחולי נפש

תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27, 34(ד), 35(ט) ו-46 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א': הגדרות 1. הגדרות בתקנות אלה - "אבחון פסיכוסוציאלי" - אבחון שנעשה בידי עובד סוציאלי של בית החולים אודות מצבו המשפחתי, הכלכלי והחברתי של החולה, והקשר שלהם למצבו הרפואי; "אחות אחראית" - אחות אחראית למחלקה או אחראית למשמרת; "אמצעי כפייה", "בית חולים", "ועדה פסיכיאטרית", "חולה", "מרפאה", "מנהל", "פסיכיאטר", "קרוב" ו"רופא" - כמשמעותם בחוק; "אסמכתא" - כל אחד מאלה: (1) הוראת פסיכיאטר מחוזי לפי סעיפים 6, 7, 9(א) או (ב), 10(ב), 11, 15(ה), 33(ב) או 48(ה) לחוק; (2) צו בית משפט לפי סעיפים 15(א), (ב) או (ג), 16(א) או (ב), 17 או 20 לחוק; "אשפוז" - לרבות אשפוז יום בבית-חולים; "חפץ מסוכן" - כל חפץ העלול, לדעת הרופא או האחות, לשמש בידי החולה לפגיעה בעצמו או בזולת, בנסיבות הכרוכות במצבו הרפואי; "יומן סיעוד" - היומן שבו רושמת האחות האחראית דו"חות על מצבם של החולים, אירועים מיוחדים לגבי החולים והוראות טיפוליות לגביהם; "נזע חשמלי" - טיפול מיוחד בחולה בזרם חשמלי למוחו המוזרם בדרך מבוקרת באמצעות מכשיר חשמלי; "ספר הוראות" - ספר מחלקתי שבו נרשמות הוראות הרופא למתן טיפולים; "פנקס" - פנקס שבו יירשמו הוראות מיוחדות להסתכלות, השגחה, בידוד וקשירה; "ראש השירות" - ראש שירותי בריאות הנפש שמינה השר. פרק ב: טפסים והודעות 2. טופס הוראה לבדיקה כפויה הוראה של פסיכיאטר מחוזי לבדיקה פסיכיאטרית כפויה לפי סעיפים 6 או 7 לחוק תיערך לפי טופס 1 בתוספת. 3. טופס הוראה לאשפוז כפוי הוראה של פסיכיאטר מחוזי על אשפוז כפוי לפי סעיפים 9(א) ו-(ב), 11(ד) ו-15 (ה) לחוק, על החזרה לאשפוז לפי סעיף 33(2) לחוק וכן על הארכת אשפוז לפי סעיף 10(ב) לחוק, תיערך לפי טופס 2 בתוספת; עותקים ממנה יישלחו לפי סעיף 38 לחוק ליועץ המשפטי לממשלה וליושב ראש התורן של הועדה הפסיכיאטרית. 4. טופס הארכת תקופת אשפוז כפוי בידי הועדה הוראת הועדה הפסיכיאטרית להארכה של תקופת האשפוז הכפוי לפי סעיפים 10(ג) ו-26 (א) לחוק תיערך לפי טופס 3 לתוספת. 5. טופס הוראה לטיפול מרפאתי כפוי הוראה של פסיכיאטר מחוזי לטיפול מרפאתי כפוי לפי סעיף 11 לחוק תיערך לפי טופס 4 בתוספת, והעתקו יישלח או יימסר לחולה. 6. הודעות על קבלת חולה, על שחרורו, העברתו או פטירתו (א) הודעת מנהל לראש השירות, לפי סעיף 39(א) לחוק, תינתן תוך שבוע מיום קבלת החולה, ויצויין בה אם החולה אינו יכול לדאוג לעניניו ואם יש לו אפוטרופוס; כן יצויין בהודעה לגבי חולה שאינו מסוגל לדאוג לעניניו ואין לו אפוטרופוס, אם יש צורך לעשות לגבי נכסיו פעולה משפטית שאינה סובלת דיחוי. (ב) הודעת המנהל לראש השירות, על שחרורו של החולה מבית החולים, העברתו לבית חולים אחר או פטירתו, תינתן תוך 14 ימים מיום השחרור, ההעברה או הפטירה, לפי הענין. (ג) הודעת מנהל מרפאה לראש השירות לפי סעיף 39(ב) לחוק על קבלת חולה לטיפול מרפאתי כפוי תינתן תוך שבוע, מיום קבלתו, והודעתו על שחרור או על פטירה של חולה תינתן תוך 14 ימים מיום השחרור או הפטירה, לפי הענין. 7. הודעה על שינוי ביכולת חולה לדאוג לעניניו חל שינוי במצבו של חולה מאושפז שאין לו אפוטרופוס, באופן שאינו מסוגל לדאוג לעניניו ויש צורך לעשות לגבי נכסיו פעולה משפטית שאינה סובלת דיחוי, יודיע המנהל על כך לראש השירות וכן יודיע לו משחדל הצורך לעשות פעולה משפטית כאמור. 8. מסירת הודעה באמצעות מחשב הודעה של מנהל או של מנהל מרפאה לראש השירות שלא נקבע לה טופס, תהיה בכתב ויכול שתיעשה באמצעות מחשב; הודעה כאמור תכלול פרטים כפי שראש השירות יורה. 9. דיווח לאפוטרופוס הכללי הודעה של ראש השירות לאפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף 40(א) לחוק, תינתן בכתב. 10. מסירת תסקיר מנהל, לרבות מנהל מרפאה, יגיש לראש השירות, לפי דרישתו, מידע בכל ענין הנוגע לסדרים הנוהגים בבית החולים או במרפאה. פרק ג': סדרי קבלה לאשפוז והעברה ממחלקה למחלקה 11. בדיקת חולה בקבלתו (א) חולה בגיר שהובא לאשפוז ייבדק בידי פסיכיאטר או בידי רופא מתמחה בפסיכיאטריה. (ב) חולה קטין שהובא לאשפוז ייבדק בידי רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, ובהעדרו - בידי מתמחה בענף זה שהסמיכו רופא כאמור. 12. קבלת חולה לאשפוז (א) החליט פסיכיאטר כאמור בתקנה 11 (להלן - הרופא הבודק) לאשפז חולה, ייפתח לחולה תיק. (ב) בעת קבלת חולה לאשפוז, יערוך הרופא הבודק בדיקה נפשית וגופנית וירשום את תוצאותיה לרבות סימנים מיוחדים (צלקת, סימני אלימות וכיוצא באלה). (ג) הרופא הבודק ירשום בטופס קבלה של החולה את ממצאי הבדיקה, החלטתו בדבר אשפוזו וכל הוראה שייראה לנכון; (ד) החליט הרופא הבודק לאשפז חולה בבית חולים, ישלח הודעה על כך לקרובו וכן יביא את הדבר לידיעת עובד סוציאלי של בית החולים. (ה) אושפז חולה, יימסרו לו טופס פירוט זכויות וחובות שלו לפי טופס 5 בתוספת, וכן הסברים, ואם אינו מסוגל להבינם - יירשם הדבר בתיקו הרפואי, הכל לפי הוראות סעיף 35(ו) לחוק. 13. הסכמה לאשפוז (א) חולה המבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים יחתום על טופס הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול לפי טופס 6 בתוספת, וגם מי שמביאו, יתבקש לחתום על בקשת אשפוז; בטופס הבקשה יירשמו הפרטים האישיים ומענו של החותם. (ב) חולה קטין או חולה שמונה לו אפוטרופוס והוא הובא לאשפוז יחתום אפוטרופסו על טופס הבקשה לאשפוז. (ג) אושפז חולה בבית חולים, יוזמן קרובו, בידיעת החולה, תוך חמישה ימים מיום אשפוזו לצורך אבחון פסיכוסוציאלי ולשם קבלת פרטים נוספים אודות החולה. 14. רישום פרטים אישיים בשעת קבלת חולה יירשמו לגביו פרטים אלה: (1) שם מלא ושמות ההורים; (2) מספר תעודת זהות או דרכון; (3) שם, מען ומספר טלפון של קרוב משפחה אחד לפחות; (4) שנת לידה וארץ לידה; (5) מין; (6) דת; (7) אזרחות; (8) מצב משפחתי; (9) מען קבוע או אחרון ומספר הטלפון בו. 15. חפצי ערך (א) מיד עם קבלת חולה לאשפוז תיערך רשימת חפצי הערך והכסף שברשותו ובגדיו, תוך הפרדה בין אלה הנשארים ברשותו ובין אלה הנמסרים למשמורת בית החולים (להלן - הרשימה); על הרשימה יחתמו שני עובדים של בית החולים, שערכו אותה, וכן החולה ומי שהביאו לאשפוז; לא חתם אחד מהם - תצויין הסיבה. (ב) הרשימה תיערך בארבעה עותקים, שיימסרו לחולה, למי שהביאו ולאחראי על שמירת חפצי ערך; עותק אחד יתוייק בתיקו האישי של החולה בבית החולים. (ג) חפצי ערך יימסרו מיד לאחראי על שמירת חפצי ערך בבית החולים, והוא ירשמם בספר המיועד לכך וישמרם במקום בטוח; בהעדרו של האחראי ידאגו העובדים שערכו את הרשימה, לשמירת חפצי ערך במקום נעול ולמסירתם לאחראי בהקדם; חפצי הערך ימסרו בידי האחראי למי שהורה החולה בכתב ובחתימת ידו. (ד) נקבע כי החולה אינו מסוגל לנהל את עניניו, לא יימסרו חפצי הערך שברשותו לאדם זולת אפוטרופסו שיאשר קבלתם בכתב, או באין לו אפוטרופוס - לאפוטרופוס הכללי. (ה) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על חפצי ערך שיתקבלו בידי החולה או בשבילו במשך תקופת אשפוזו. 16. בדיקה גופנית ונפשית חולה, שנתקבל לאשפוז במחלקה או הועבר ממחלקה למחלקה אחרת, ייבדק בידי רופא המחלקה המקבלת בדיקה גופנית ונפשית. 17. הוראות טיפול במחלקה (א) הרופא שבדק את החולה כאמור בתקנה 16 יקבע את המחלקה שבה יאושפז החולה, ויתן הוראות בדבר האשפוז והטיפול בו. (ב) הרופא ירשום את אבחנתו ואת הוראות הטיפול, לפי תקנת משנה (א), בספר ההוראות ויאשר את הרישום בחתימת ידו. 18. העברה ממחלקה למחלקה העברת חולה ממחלקה למחלקה אחרת או יציאת חולה ממחלקה סגורה טעונים אישור רופא בחתימת ידו בציון תנאי ההעברה או היציאה. פרק ד: הסתכלות מיוחדת, השגחה מיוחדת בידוד וקשירה 19. הוראות מיוחדות (א) רופא בבית חולים רשאי להורות הוראה מיוחדת בכתב על אחד מאלה: (1) הסתכלות מיוחדת; (2) השגחה מיוחדת; (3) (בוטלה) (ב) הוראת רופא לפי תקנת משנה (א) תינתן לפי שיקול דעתו בהתאם למצבו של החולה על סמך בדיקה רפואית, לרבות במקרים אלה: (1) החולה עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיסי או עלול לגרום פגיעה חמורה ברכוש; (2) החולה נמצא במצב גופני קשה או משתנה; (3) החולה מקבל טיפול העלול להביא לשינוי פתאומי במצבו; (4) החולה נמצא במצב של אי שקט פסיכומוטרי ניכר; (5) החולה עלול לעזוב את המחלקה או את בית החולים ללא רשות; (6) על פי בקשת החולה. 20. רישום הוראה בפנקס רופא ירשום ויפרט בפנקס את הסיבות למתן הוראה מיוחדת בהתאם למצבים המפורטים בתקנה 19(ב) ויחתום על ההוראה. כמו כן ירשום רופא בפנקס הוראה בדבר שימוש באמצעי כפיה, שניתנה לפי סעיף 34 לחוק. 21. ביטול הוראה מיוחדת החליט רופא לבטל הוראה מיוחדת ירשום זאת בפנקס. 22. אחריות לביצוע הוראות רופא על האחות האחראית מוטלת האחריות לביצוע הוראות הרופא, ואולם רשאית היא למנות, בכתב, אחות אשר תהיה אחראית לביצוע הוראות הרופא וההוראות המיוחדות לפי פרק זה (להלן - האחות הממונה). 23. רישום ביומן סיעודי האחות האחראית תפרט ביומן הסיעודי את רשימת החולים, שלגביהם ניתנו הוראות בדבר הסתכלות, השגחה ואמצעי הכפיה. 24. מסירת מידע בעת חילופי משמרות האחות האחראית תמסור את המידע שביומן הסיעוד לאחות המחליפה אותה כאחראית על משמרת. 25. הסתכלות מיוחדת ניתנה הוראת רופא בדבר הסתכלות מיוחדת, חייבת האחות האחראית או האחות הממונה לדעת, בכל עת, על מצבו של החולה ועל מקום הימצאו. 26. השגחה מיוחדת ניתנה הוראה בדבר השגחה מיוחדת לגבי חולה, תהיה האחות האחראית או האחות הממונה צמודה לחולה בכל עת ובכל מקום, ולא תעזוב את החולה לפני בואה של ממלאת מקומה. 27. בידוד חולה חולה יבודד בחדר מיוחד שיועד לכך ושבו יהיו סדרי בטיחות מתאימים. 28. קשירה (א) חולה ייקשר למיטה, לפי הוראות הרופא, בשתיים או יותר מגפיו, רק בחדר מיוחד המיועד לכך. (ב) בחדר המיועד לקשירה יהיו: (1) לא יותר משלוש מיטות לקשירה; (2) מזרן חסין אש בכל מיטה; (3) גלאי עשן; (4) איורור סביר; (5) ריהוט הכרחי בלבד. (ג) בחדר הקשירה יהיו סדרי בטיחות נאותים ובקרבתו יימצא ציוד מתאים ותקין לכיבוי אש. (ד) האחות האחראית תקבע הסדרים שימנעו מחולים אחרים גישה לחדר הקשירה, כאשר נמצא בו חולה קשור, ללא השגחת איש צוות. 29. תוקף הוראת קשירה (א) תקפה של הוראת קשירה לא יעלה על 4 שעות. (ב) על פי בדיקה רשאי רופא להאריך תוקפה של הוראת קשירה לפרקי זמן נוספים שלא יעלו על ארבע שעות בכל פעם. 30. קשירה דחופה (א) במקרה חירום ובהעדר רופא רשאית אחות אחראית למחלקה או אחות אחראית למשמרת להורות על קשירת חולה, ולקרוא לרופא במהירות האפשרית לקבלת אישור. (ב) לא נתקבל אישור רופא כאמור בתקנת משנה (א) - יותר החולה מקשירתו מיד. (ג) האחות שנתנה הוראה לקשירת חולה כאמור בתקנת משנה (א) תרשום בפנקס את הפרטים הנוגעים לקשירה לרבות שעת הקשירה, שם הרופא שאליו פנתה ושעת הפניה. 31. פיקוח על חולה קשור האחות האחראית או האחות הממונה תבדוק את מצבו של החולה הקשור אחת לחצי שעה לפחות. 32. חפצים מסוכנים ניתנה הוראה להשגחה מיוחדת או לאמצעי כפיה, תקח האחות האחראית או האחות והממונה מן החולה כל חפץ מסוכן ותמנע ממנו קבלת כל חפץ מסוכן בכל דרך שהיא. 33. ביקור אורחים ביקור אורח אצל חולה הנמצא בהשגחה מיוחדת או שניתנה לגביו הוראה לשימוש באמצעי כפיה, ייעשה אך ורק באישור רופא ובפיקוח של האחות האחראית או האחות הממונה. פרק ה': טיפול מיוחד 34. טיפול בנזע חשמלי (א) לא יינתן לחולה טיפול בנזע חשמלי אלא אם כן נתקיימו כל אלה: (1) החליטו על כך שלושה רופאים של בית החולים, ובהם מנהל בית החולים או ממלא מקומו, מנהל המחלקה שבה מאושפז החולה, או ממלא מקומו או מנהל המרפאה שבה מטופל החולה או ממלא מקומו; (2) החולה נבדק גופנית בידי רופא, ובבדיקות המתאימות לענין, לא נמצאו עילות-נגד רפואיות למתן הטיפול; (3) חולה המאושפז מרצונו, ואם הוא פסול דין - אפוטרופסו, הסכים לכך, בכתב, לפי טופס 7 - הסכמה לטיפול מיוחד - שבתוספת. (ב) החלטה על טיפול בנזע חשמל תהיה בכתב ותפרט את מצבו הרפואי של החולה והנימוקים לצורך במתן הטיפול. (ג) טיפול בנזע חשמל ייעשה בהרדמה בלבד ותוך מתן תרופות להרפיה וקיום אמצעי הבטיחות המתחייבים מכך, להנחת דעתו של מנהל בית החולים. 35. השימוש במכשירים בנזע חשמל (א) לא יטפל רופא בחולה במכשיר נזע חשמלי אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה: (1) המכשיר נבדק בידי מומחה מוסמך בעל נסיון, מהנדס או הנדסאי אלקטרוניקה רפואית (להלן - אלקטרונאי מוסמך) אחת לששה חדשים לפחות, במעבדה לבדיקת מכשירים פיסיקליים רגישים שיורה עליה ראש השירות; (2) אלקטרונאי מוסמך אישר בחתימת ידו ובחותמת המעבדה, שהמכשיר היה תקין בעת הבדיקה וכשר לשימוש. פרק ו': סדרי דיון של ועדה פסיכיאטרית 36. הגשת ערר ערר לועדה פסיכיאטרית, יוגש לועדה בכתב, באמצעות מזכירות הועדה. 37. פרטי כתב ערר (א) בכתב ערר יפורטו כל אלה: (1) שמו ומענו של העורר; (2) יחס הקרבה של העורר אל החולה; (3) שם החולה ומקום אשפוזו; (4) התאריך שבו נמסרה לעורר ההחלטה שעליה הוא עורר; (5) הנימוקים אשר עליהם מבסס העורר את עררו, כל נימוק בפסקה מיוחדת ובקיצור; (6) הסעד המבוקש. (ב) כתב ערר יהא חתום ביד העורר או בא כוחו. (ג) השמטת אחד או יותר מהפרטים האמורים לא תפסול את הערר, אולם הועדה הפסיכיאטרית רשאית לדרוש השלמת הפרטים החסרים. (ד) מי שעל החלטתו הוגש ערר, יצויין בכתב הערר כמשיב. 38. מסירת העתקים הוגש כתב ערר, ימסור יושב ראש הועדה הפסיכיאטרית למשיב העתק ממנו ומן המסמכים שצורפו אליו. 39. תשובת המשיב (א) המשיב רשאי להגיש לועדה הפסיכיאטרית תוך שני ימים מהיום שבו נמסר לו העתק כתב הערר תשובה בכתב, בחמישה העתקים. (ב) התשובה תהה חתומה ביד המשיב או בא כוחו. (ג) (1) הוגשה תשובת המשיב כאמור, ימסור יושב ראש הועדה הפסיכיאטרית לעורר העתק ממנה. (2) היה המשיב סבור, כי הבאת תשובתו לידיעת החולה עלולה לפגוע בבריאות החולה, יציין זאת בכתב התשובה, ויושב ראש הועדה הפסיכיאטרית רשאי שלא להביאה לידיעת העורר - אם הוא החולה. 40. המועד לשמיעת ערר (א) יושב ראש הועדה הפסיכיאטרית יקבע מועד לשמיעת הערר, שיהיה תוך חמישה ימים מיום הגשת כתב הערר. (ב) מזכיר הועדה ימסור לצדדים הודעה על המועד והמקום לשמיעת הערר. 41. נימוקים נוספים עורר רשאי להשמיע בפני הועדה הפסיכיאטרית נימוקים נוספים על אלה שפורטו בכתב הערר. 42. הזמנת עדים (א) כל צד רשאי להזמין לדיון בפני הועדה, בהסכמתה, עדים לרבות מומחה רפואי. (ב) הועדה הפסיכיאטרית רשאית להתיר למומחה הרפואי לבדוק את החולה במקום ובתנאים שתקבע. 43. הדיון בערר הועדה תדון בערר שהוגש בפניה בנוכחות כל חבריה ותקבל החלטותיה ברוב קולות. 44. החלטת הועדה (א) החלטת הועדה הפסיכיאטרית תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש וחבריה. (ב) ההחלטה תימסר לצדדים מיד עם הינתנה; נימוקים להחלטה יינתנו בתוך חמישה ימים מיום מתן ההחלטה. 45. ענינים שאינם עררים בכל ענינים אחרים שמסורים לועדה הפסיכיאטרית ושאינם עררים, רשאית הועדה לקבוע לעצמה את סדרי דיוניה. 46. חוות דעת של הפסיכיאטר המחוזי הפסיכיאטר המחוזי רשאי לחוות את דעתו בפני הועדה הפסיכיאטרית שבמחוז שיפוטו ולהעיר הערותיו בכל ענין שהובא לפניה, לרבות ערר שהוא אינו המשיב בו. פרק ז': חופשה, שחרור חולה או העברתו לבית חולים אחר 47. בקשה לשחרור חולה בקשה לשחרור חולה מבית החולים, תוגש למנהל בכתב לפי טופס 8 בתוספת; התנגד המנהל לבקשה, יודיע על כך, בכתב, למבקש תוך 48 שעות מקבלת הבקשה. 48. הודעה לחולה על שחרור החליט מנהל לשחרר חולה המאושפז חודש ימים לפחות, יודיע על החלטתו לחולה, עשרים וארבע שעות לפחות לפני מועד השחרור. 49. שחרור חולה המאושפז על פי צו (א) המנהל ימציא לועדה הפסיכיאטרית הדנה בשחרור חולה נאשם לפי סעיף 28 לחוק מסמכים אלה: (1) העתק מכתב האישום; (2) העתק מפסק הדין של בית המשפט; (3) תסקיר על מחלתו של החולה, הטיפול בו ומצבו בעת הדיון בשחרור; (4) חוות דעת בדבר מידת הסכנה הנשקפת מהחולה לציבור ולעצמו כשישוחרר. (ב) הועדה הפסיכיאטרית רשאית לבקש מידע מן המרשם הפלילי לגבי החולה הנאשם, ואולם רשאית היא להחליט על שחרור חולה, גם אם לא מצוי בידה מידע כאמור. 50. העברת חולה לבית חולים אחר (א) ביקש חולה או קרובו או אפוטרופסו להעביר את החולה לבית חולים אחר, יגיש בקשתו, בכתב, למנהל בית החולים שבו מאושפז החולה והעתק ממנה למנהל בית החולים שאליו הוא מבקש להעביר את החולה. (ב) המנהלים שהוגשה להם בקשה כאמור, יודיעו למבקש על החלטתם תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשת הבקשה. (ג) התנגד אחד המנהלים להעברה, יגיש המבקש את בקשתו לפסיכיאטר המחוזי, שבמחוז שיפוטו נמצא בית החולים שאליו מבקשים להעביר את החולה; הפסיכיאטר המחוזי יודיע לנוגעים בדבר על החלטתו תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשת הבקשה; היה אחד המנהלים בעצמו הפסיכיאטר המחוזי, יועבר הענין החלטתו של ראש השירות. (ד) הוראות תקנה זו, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אם סבור מנהל בית החולים שבו מאושפז החולה כי יש להעבירו לבית חולים אחר; הודעה על כך תימסר לקרובו של החולה או לאפוטרופסו. (ה) הסכמת המנהלים או הוראת הפסיכיאטר המחוזי בדבר העברת חולה תינתן בכתב. 51. אישור יציאה (א) לא יינתן לחולה, לרבות חולה שנתקבל לבית החולים מרצונו החפשי, לצאת מבית החולים אלא באישור המנהל, אם מצבו הרפואי מאפשר זאת. (ב) אין בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 30 לחוק. 52. חזרה מחופשה (א) האחות האחראית למחלקה תרשום את דבר שובו של חולה מחופשה ותעריך את מצבו. (ב) לא שב חולה במועד שנקבע לשובו מחופשה, תודיע על כך האחות האחראית למחלקה למנהל המחלקה. (ג) החליט מנהל המחלקה כי יש מקום לנקוט אמצעים להחזרתו של החולה יודיע על כך למנהל. (ד) המנהל יפעל להחזרת החולה בהתאם לסעיף 33 לחוק. 53. תיק אישי לכל חולה מאושפז יהיה תיק אישי ובו 3 מדורים: מינהלי, רפואי ומשפטי; במדור המשפטי יימצאו כל העתקי עררים שהגיש החולה, במדור המינהלי - כל מסמכים על תשלומים והפקדות של חפצים שביצע, ובמדור הרפואי - כל מסמך הנוגע לבריאותו של החולה, בדיקות, מרשמים והוראות. פרק ח': הוראות שונות 54. הערכה תקופתית של חולה חולה המאושפז בבית-חולים תקופה רצופה העולה על ששה חדשים, ייבדק מדי ששה חדשים בידי פסיכיאטר של בית חולים; ממצאי הבדיקה, הנימוקים להמשך אשפוזו ותוכנית הטיפול שנקבעה עבורו יירשמו בפירוט בתיקו האישי. 55. עריכת חיפוש חייבו נסיבות הענין עריכת חיפוש על גופו של חולה או מבקר בבית החולים, ייערך החיפוש על גופה של אשה בידי אשה ועל גופו של גבר בידי גבר. 56. סגירת חדרים חדרים שאינם מיועדים לשימוש החולים יהיו נעולים, כשלא נוכח בהם עובד בית החולים. 57. אחריות המנהל מנהל אחראי לקיומם של התנאים הדרושים לביצוע הוראות תקנות אלה. 58. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שלושה חדשים, או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד. 59. פטור (א) המנהל רשאי לפטור מהוראה של פקודה זו את המנויים להלן: (1) המועסקים כאחים או כאחיות או כעוזרים שהמנהל קבעם והסמיכם לאבחן ולרפא במצבים כפי שהורה או שהתיר, במרפאות או בסוגי מרפאות או בבתי-חולים או בסוגי בתי-חולים של משרד הבריאות או של מוסד שאישר המנהל; (2) מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה; (2א) רופאי שיניים המתמחים ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979, במוסד מוכר כהגדרתו לפי פקודה זו (בפסקה זו - המוסד), בתנאים שקבע מנהל המחלקה או מנהל המוסד, שבהם מתבצעת ההתמחות. (3) רופא ממדינת חוץ שבא לישראל כדי לבצע ניתוח מסויים או לשם התייעצות רפואית מסויימת. (ב) המנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע בתקנות את הכשירויות הדרושות לבצע פעולות כאמור בסעיף קטן (א)(1); על יסוד תקנות אלה רשאי מנהל מרפאה או בית-חולים להרשות בעלי כשירות כנקבע בתקנות לבצע פעולות כאמור. (ב-1) המנהל הכללי רשאי להתיר לאח או לאחות מוסמכים לבצע פעולות כאמור בסעיף קטן (א)(1) גם בבית החולה בתנאים שיקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. (ג) סעיף קטן (ב) לא יחול לגבי נסיבות שיש בהן פיקוח נפש ושבהן הרשה המנהל הכללי לבצע פעולה כאמור בסעיף קטן (א)(1). (ד) אם המנהל הכללי אינו רופא מורשה, יהיו תקנות לפי סעיפים קטנים (ב) ו (ב-1) ומתן רשות לפי סעיף קטן (ג) טעונים התייעצות עם יושבראש המועצה המדעית. 60. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. התחום הנפשיחולי נפשתקנות