איך מקבלים הבטחת הכנסה ?

איך מקבלים הבטחת הכנסה ? סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א- 1980 קובע לעניין חובות מבוטח המגיש תביעה להבטחת הכנסה כדלקמן: (א) לצורך קביעת הזכאות לגימלה או המשך תשלומה, חייב התובע גימלה או המקבל גימלה, לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי - (1) למסור למוסד לביטוח לאומי כל ידיעה או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, לרבות תצהירים;(2) לעמוד לבדיקה רפואית או לבדיקה של פסיכולוג, של מומחה תעסוקה, של מומחה שיקום או של מומחה אחר, הכל לפי הענין; (3) להופיע לפני מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לכך ולמסור לו כל מידע שיידרש. (ב) כל עוד לא קויימה דרישה לפי סעיף קטן (א), רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק תשלומה של גימלה או להחליט על אי- מתן הגימלה."סעיף 20 לחוק הבטחת הכנסה קובע כדלקמן:"המקבל גימלה יודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי, תוך שלושים ימים, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ובהכנסותיו ועל כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגימלה או על שיעורה."להלן פסק דין בנושא:פסק דין 1. לפניי תביעת התובעת כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הנתבע") אשר דחה תביעתה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה. העובדות הדרושות לעניין 2. ביום 13.6.07 הגישה התובעת תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה. 3. ביום 18.6.07 וביום 10.7.07 נתבקשה התובעת להמציא לנתבע מסמכים חסרים. 4. החל מיום 11.7.07 ועד ליום 16.9.07 לא התייצבה התובעת בלשכת התעסוקה. 5. ביום 25.7.07 נדחתה תביעת התובעת מן הטעם כי לא הומצאו המסמכים הדרושים לנתבע. (להלן: "ההחלטה"). 6. ביום 23.9.07 הגישה התובעת תביעה כנגד ההחלטה. 7. בדיון אשר התקיים ביום 14.7.09התחייבה התובעת להמציא מסמך מאת המעסיק על פיו עבדה במכסת שעות העבודה אשר נקבעו על ידי שירות התעסוקה. 8. משהתובעת לא הגישה מסמך כנדרש אלא רישום בכתב יד ,נקבע התיק לדיון ביום 10.11.09. בתום הדיון היה על התובעת להמציא מסמך מאת שירות התעסוקה על פיו עבדה במהלך חודש אוגוסט,אצל מעסיק אחר.בנוסף התבקש בית הדין ליתן פסק דינו על יסוד טיעוניה. 9. התובעת לא הגישה המסמך הנדרש חרף החלטות בית הדין על כן ,נדרש הנתבע להגיש סיכומיו. טענות הצדדים 10. לטענת התובעת העבירה את כל המסמכים הדרושים לצורך אישור תביעתה. כמו כן, נטען כי לא התייצבה בשירות התעסוקה משמצאה מקום עבודה אחר בשל פיטוריה מעבודתה הקודמת. לפיכך, טענה כי זכאית היא לגמלת הבטחת הכנסה החל מיום 3.12.06 המועד בו החלה להתייצב בלשכת התעסוקה. 11. לטענת הנתבע, התובעת לא עבדה במהלך החודשים יוני ויולי 07 על פי מכסת השעות שנקבעה בלשכת התעסוקה ולא הודיעה על שינוי במכסה שאושרה לה. 12. עוד טען הנתבע כי תנאי לקבלת הקצבה הוא התייצבות במשך חודש קלנדרי מלא בלשכת התעסוקה, ואילו התובעת התייצבה בחודשים יולי וספטמבר 07 באופן חלקי ובאוגוסט 07 לא התייצבה כלל. 13. אשר לטענת התובעת כי החלה לעבוד במהלך אוגוסט 2007 שלא באמצעות הלשכה, היה על התובעת לקבל אישור מלשכת התעסוקה ופטור מהתייצבות, אולם לא עשתה כן. 14. לעניין טענת התובעת בדבר זכאות החל מחודש דצמבר 06 טען הנתבע כי התובעת לא הגישה תביעה ביחס לתקופה זו. דיון והכרעה 15. ראשית, אציין כי התובעת לא המציאה כל אסמכתא באשר לתביעה שהוגשה לכאורה לנתבע ביום 3.12.06. לפיכך, הדיון יתמקד בדחיית התביעה שהוגשה לנתבע ביום 13.6.07. 16. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א- 1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה") קובע לעניין חובות מבוטח המגיש תביעה להבטחת הכנסה כדלקמן: "חובת התובע 19. (א) לצורך קביעת הזכאות לגימלה או המשך תשלומה, חייב התובע גימלה או המקבל גימלה, לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי - (1) למסור למוסד לביטוח לאומי כל ידיעה או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, לרבות תצהירים; (2) לעמוד לבדיקה רפואית או לבדיקה של פסיכולוג, של מומחה תעסוקה, של מומחה שיקום או של מומחה אחר, הכל לפי הענין; (3) להופיע לפני מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לכך ולמסור לו כל מידע שיידרש. (ב) כל עוד לא קויימה דרישה לפי סעיף קטן (א), רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק תשלומה של גימלה או להחליט על אי- מתן הגימלה." 17. סעיף 20 לחוק הבטחת הכנסה קובע כדלקמן: "20. המקבל גימלה יודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי, תוך שלושים ימים, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ובהכנסותיו ועל כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגימלה או על שיעורה." 18. מהאמור לעיל עולה כי על התובע גמלת הבטחת הכנסה להמציא כל ידיעה או מסמך שיש ברשותו או שיש באפשרותו לקבל והרלוונטי לתביעתו. עוד עולה מלשון הסעיף כי כל עוד לא נעשה הדבר על ידי התובע, רשאי הנתבע שלא לאשר מתן הגמלה. בנוסף, מוטלת על המבוטח חובה להודיע על כל שינוי העשוי להשפיע על זכותו לגמלה או על שיעורה. 19. במקרה שלפנינו, אושר לתובעת היקף משרה של 20 שעות בשבוע שהם כ-80 שעות חודשיות. 20. מעיון במסמך אשר ניתן על ידי חברת איי. אס. אס אשמורת בע"מ (להלן: "החברה") מלמד כי במהלך חודש יוני 07 התובעת עבדה במשך 15 ימים בלבד, ארבע שעות כל יום, ואילו בחודש יולי 07 עבדה במשך 8 ימים ארבע שעות בכל יום. על כן, התובעת עבדה בהיקף משרה של 60 שעות בחודש יוני ו-32 שעות בחודש יולי. קרי, התובעת לא עבדה בהתאם להיקף המשרה אשר אושרה על ידי שירות התעסוקה. 22. לעניין זה התחייבה התובעת להמציא מסמכים חדשים הכוללים דיווח על מספר השעות בהם עבדה בפועל , לטענתה. משהתובעת לא המציאה מסמכים אלה,חרף החלטת בית הדין הנני קובעת כי התובעת לא עמדה בדרישה אשר נקבעה בלשכת התעסוקה בדבר היקף משרה של כ-20 שעות שבועיות ובנוסף לא דיווחה ללשכת התעסוקה אודות השינוי במכסת השעות אשר ביצעה בפועל. 23. אשר לתקופה החל מיום 11.7.07 ועד ליום 16.9.07 בה התובעת לא התייצבה בלשכת התעסוקה, נקבע בסעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה כדלקמן: "14. (א) גימלה תשולם רק בעד התקופה שתחילתה ב-1 לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגימלה, ואולם השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם הגימלה ממועד מוקדם יותר ולתקופה שקבע." 24. ההלכה הפסוקה קבעה לעניין זה כי הזכאות לגמלה בעד חודש הגשת התביעה מותנית בכך שתנאי הזכאות מתקיימים במשך כל אותו החודש ומשמבוטח מתייצב רק בחלק מהחודש, התביעה לגמלה בגין אותו החודש תדחה (בג"ץ 5999/07 נהאד עוואדאללה נ' המוסד ואח' לא פורסם). 25. בעניין זה טענה התובעת כי לא התייצבה מאחר והחלה לעבוד במקום עבודה אחר בחודש אוגוסט 07 שלא באמצעות לשכת התעסוקה. 26. התובעת לא המציאה כל מסמך המעיד כי במהלך אוגוסט 07 החלה לעבוד במקום עבודה אחר, דוגמת אישור מעסיק וכד'. בנוסף, התובעת לא הסבירה מדוע לא פנתה בעניין זה ללשכת התעסוקה על מנת לקבל פטור מהתייצבות לאור עבודתה במקום חדש. 27. לפיכך, משהתובעת לא עמדה במכסת השעות אשר נקבעה לה ולא הודיעה על שינוי במכסת השעות בהן עבדה בפועל ובנוסף לא התייצבה בלשכת התעסוקה בכל חודש אוגוסט ובחלק מחודש יולי כנדרש על פי הדין, אין היא זכאית לגמלת הבטחת הכנסה בגין תקופה זו. סוף דבר 28. לאור האמור לעיל ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להדחות. משעסקינן בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות. הבטחת הכנסהשאלות משפטיות