תקנות יועצי מס

תקנות מס הכנסה (יועצי מס), תשכ"ט-1968 (להלן:"תקנות יועצי מס") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 236 עד 236ג ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות יועצי מס אלה: פרק ראשון: לימודים, בחינות והשתלמויות 1. לימודים המבקש לגשת לבחינות ליועצי מס, יעבור תקופת לימודים במוסד שהוכר מראש ולפי תוכנית שאושרה מראש על ידי הנציב לאחר התייעצות עם מנהל אגף המכס ומע"מ. 2. בחינות (א) הנציב יקבע את הבחינות ומועדן ויפרסם הודעה על המקום והמועד בשני עתונים יומיים, לא יאוחר מ- 30 ימים לפני מועד הבחינות; הבחינה בנושאים המפורטים בתקנת משנה (ב)(3) תיקבע על ידי הנציב לאחר התייעצות עם מנהל אגף המכס ומע"מ. (ב) הבחינות ייערכו בכתב, בשפה העברית, במספר חלקים כפי שיקבע הנציב ובנושאים שלהלן: (1) הנהלת חשבונות, ידיעה מסחרית, ביטוח לאומי, והוראות כללית, ביקורת חשבונות וחישובים מסחריים, כמפורט בתוספת הראשונה; (2) דיני מס הכנסה, מס רכוש, מס שבח מקרקעין, מקצועיות ותחשיבים שהוציא אגף מס הכנסה; (3) דיני מס ערך מוסף ומס קניה והוראות מקצועיות שהוציא אגף המכס ומע"מ. 3. פטור מבחינות (א) מי שעבר קורס מפקחים-מבקרים באגף מס הכנסה ועבד כמפקח-מבקר באגף במשך עשר שנים לפחות וביקש להירשם כיועץ מס לא יאוחר משנה מהיום שבו חדל לעבוד באגף, יראוהו כמי שעמד בבחינות בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(1) ו-(2), אם הוכיח להנחת דעתו של הנציב כי הוא בעל רמת ידיעות מספקת בנושאים האמורים. (ב) מי שעבר קורס מבקרי חשבונות באגף המכס ומע"מ ועבד כמבקר חשבונות באגף במשך עשר שנים לפחות וביקש להירשם כיועץ מס לא יאוחר משנה מהיום שבו חדל לעבוד באגף, יראוהו כמי שעמד בבחינות בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(1) ו-(3), אם הוכיח, להנחת דעתו של הנציב לאחר התייעצות עם מנהל אגף המכס ומע"מ, כי הוא בעל רמת ידיעות מספקת בנושאים האמורים. (ג) מי שעבר בחינות בחשבונאות במסגרת בחינות סופיות א' של מועצת רואי חשבון, או מי שקיבל פטור מהן ממועצת רואי חשבון, יראוהו כמי שעמד בבחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(1). (ד) מי שעבר בחינות במסים במסגרת בחינות סופיות א' עד יום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993), או במסגרת בחינות סופיות ב' של מועצת רואי חשבון, יראוהו כמי שעמד בבחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(2) ו-(3). 4. מינוי בוחנים, תוצאות הבחינה וערעורים (א) הנציב ימנה בוחנים, אם בדרך כלל או לבחינה מסוימת. (ב) הערכת תוצאות הבחינות מסורה לשיקול דעתו של הבוחן ותצויין במספר נקודות מתאים, כשמספר הנקודות המיועד לתוצאה הטובה ביותר הוא 100. (ג) נבחן שקיבל בבחינה ציון שהוא פחות מ-60 נקודות ייחשב כנכשל באותה בחינה. (ד) נבחן שקיבל בבחינה ציון שהוא פחות מ-35 נקודות, לא יהיה רשאי להיבחן בנושאי הבחינה במועד הבחינה שלאחר המועד שבו קיבל ציון כאמור. (ה) נבחן שקיבל בבחינה ציון של 50 נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער על הציון. הערעור יוגש בכתב לנציב לא יאוחר מ- 40 ימים מהיום הנקוב בהודעה בדבר תוצאות הבחינה. (ו) הנציב או מי שהוסמך על ידו, יודיע למערער על החלטתו תוך 60 ימים מיום הגשת הערעור. ההחלטה תהיה סופית. (ז) עם הגשת הערעור ישלם המערער אגרה בסכום השווה למחצית סכום האגרה הקבוע בתקנה 18(א)(3). 5. השתלמות (א) יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס, שעבר בחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(2) לפני יום ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987), או שנרשם בפנקס יועצי המס לפני המועד האמור, יהא רשאי לייצג לענין מס ערך מוסף ולענין מס קניה עד יום י"א באלול התשמ"ח (24 באוגוסט 1988) גם אם לא עבר בחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(3); לאחר המועד האמור הוא יהיה רשאי לייצג כאמור רק אם הוכיח לנציב כי נתקיים לגביו אחד מאלה: (1) הוא השתתף בהשתלמות בנושאי מס ערך מוסף שערכה לשכת חשבונאים ויועצי מס מוסמכים בישראל לפני כ"ז באלול התשמ"ו (1 באוקטובר 1986), ובידו תעודה מטעם הלשכה האמורה, חתומה בידי נשיא הלשכה, המאשרת את השתתפותו; (2) הוא השתתף, לא יאוחר מיום י"א באלול התשמ"ח (24 באוגוסט 1988), בהשתלמות בנושאי מס ערך מוסף ומס קניה, על פי תכנית שאישר מראש הנציב בהתייעצות עם מנהל המכס ומע"מ, במוסד שהוכר על ידם מראש לצורך זה ובידו תעודה המאשרת זאת; (3) הוא עבר בחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(3). (ב) על אף האמור בתקנה 3(א), מי שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנה האמורה וביום כ"ז באלול התשמ"ו (1 באוקטובר 1986) עבד כמפקח-מבקר באגף מס הכנסה, יראוהו כאילו עמד גם בבחינה בנושאים המפורטים בתקנה 2(ב)(3), אם עבר השתלמות בנושאי מס ערך מוסף ומס קניה כפי שקבע הנציב בהתייעצות עם מנהל המכס ומע"מ. פרק שני: תקופת הכשרה 6. הגדרות בפרק זה "מתמחה" - מי שקיבל אישור להתחיל בהכשרה לפי תקנה 9. 7. מקום ותקופת הכשרה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)2 תקופת ההכשרה תהיה שנתיים לפחות והיא תיעשה אצל רואה-חשבון כמשמעותו בחוק רואי-חשבון, תשט"ו-1955, או אצל יועץ מס העוסקים בראיית חשבון או יעוץ מס שלוש שנים לפחות או אצל מפקח באגף מס הכנסה שתקנה 3(א) היתה חלה עליו אילו פרש מעבודתו ביום תחילת ההכשרה, ותהיה בת שנה אחת. 8. הגשת בקשה (תיקון: תשמ"ח) מי שעמד בבחינות לפי הפרק הראשון ורוצה להתחיל בהכשרה, יגיש לנציב בקשה על כך ויצרף אישור מאת רואה-חשבון, יועץ-מס או מפקח המוכן להכשירו (להלן - מאמן). 9. אישור הנציב (תיקון: תשמ"א) (א) נוכח הנציב כי המבקש ממלא אחר התנאים לפי סעיף 236א(א) פיסקאות (1) - (4), ישלח לו ולמאמן אישור על התחלת תקופת ההכשרה. (ב) אושרה בקשתו של מתמחה ייחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתמחות בפועל או התאריך שבו התקבלה בקשתו, לפי התאריך המאוחר יותר. (ג) מתמחה הרוצה להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, לא יעשה כן אלא באישור הנציב. 9א. הכשרה קודמת על אף האמור בתקנה 7 - (1) מי שחל לגביו האמור בתקנה 3(א), ומי שניתנה לו תעודת גמר התמחות מאת יושב ראש מועצת רואי חשבון, לפי תקנה 26 לתקנות רואי-חשבון, התשט"ז-1955, לא יהא חייב לעבור תקופת הכשרה; (2) תקופת ההכשרה לגבי מי שחל עליו האמור בתקנה 3(ב) תהיה שנה אחת בלבד. 10. תנאי הכשרה (א) תקופת הכשרה לא תיחשב אלא אם המאמן מצוי במשרדו - לפחות 30 שעות בשבוע, ובכלל זה שהות במקומות אחרים שבהם נעשית כרגיל עבודת המאמן. (ב) מתמחה יועסק בהכשרה לפחות 30 שעות בשבוע, מהן לפחות 20 שעות לפני השעה 14.00. 11. היעדרות (א) מתמחה שאינו בא בקביעות למקום ההכשרה, יודיע על כך המאמן לנציב, ורשאי הנציב לא להביא בחשבון תקופת ההכשרה את התקופה שבה לא נתקיימה הקביעות כאמור. (ב) נעדר מתמחה יותר מ-30 יום בתקופת ההכשרה, יודיע על כך המאמן לנציב וימי ההיעדרות העולים על 30 לא יובאו בחשבון תקופת ההכשרה; הוראות תקנת-משנה זו לא יחולו על היעדרות מחמת מחלה עד 30 יום או מחמת שירות מילואים או שירות בצה"ל לפי צו שר הבטחון. (ג) נעדר מתמחה יותר משלושה חדשים רצופים היעדרות שאינה מותרת לפי תקנת משנה (ב), רשאי הנציב שלא להביא בחשבון תקופת ההכשרה את כל ימי ההכשרה שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם. (ד) נעדר מאמן למעלה מ-45 ימים רצופים בתקופת ההכשרה, יודע על כך לנציב וימי ההיעדרות העולים על 45 לא יובאו בחשבון תקופת ההכשרה. 12. הודעה על גמר הכשרה ודו"ח (א) המאמן יגיש לנציב בתום תקופת ההכשרה אצלו, הודעה על גמר תקופת ההכשרה של המתמחה אצלו, כמפורט בתוספת השניה, וכן דו"ח המפרט את עיסוקי המתמחה בתקופת ההכשרה. (ב) הנציב רשאי לדרוש מן המאמן ומן המתמחה הסברים בקשר לדו"ח. פרק שלישי: תעודת-רישום וכרטיס-יועץ 13. תעודת רישום וכרטיס יועץ (א) מי שנרשם בפנקס יוצאו לו תעודת-רישום וכרטיס-יועץ, חתומים בידי הנציב; כרטיס-יועץ ישא תמונת בעליו. (ב) תעודת הרישום תוצג במקום בולט לעין במשרדו של יועץ המס. 14. תוקף התעודה והכרטיס (תיקון: תשל"א, תשמ"ח) תקפם של תעודת-רישום וכרטיס-יועץ יפקע אם הושעה יועץ-מס על-ידי הנציב, או אם נמחק רישומו של יועץ-המס. 15. החזרת מסמכים פקע תקפם של תעודת-רישום וכרטיס-יועץ, כאמור בתקנה 14, יחזיר יועץ-המס כל מסמך שהוצא על פי הוראות תקנות אלה אל הנציב, בדואר רשום מיד עם פקיעת תקפם. 16. פקיעת תוקף תקפם של תעודת-רישום וכרטיס-יועץ יפקע לגבי שנת המס שלגביה לא שולמה האגרה כאמור בתקנה 18. 17. אבדן כרטיס (א) אבד כרטיס-יועץ, יודיע בעליו על כך מיד למשטרה. (ב) המציא בעל מסמך שאבד, לנציב, אישור על מסירת הודעה למשטרה, יוצא לו מסמך חדש תוך 60 יום מיום האבדן; עד להוצאת המסמך החדש יוצא לו כרטיס-יועץ זמני. פרק רביעי: אגרות 18. אגרות (א) אלה האגרות שיש לשלם: בשקלים חדשים (1) עם הגשת הבקשה להירשם כיועצי מס 100 (2) אגרה שנתית: אם שולמה עד 20 במרס 100 אם שולמה לאחר 20 במרס 120 (3) אגרת בחינה, בעד כל חלק של בחינה כאמור בתקנה 2 40 (ב) סכומי האגרות שלפי תקנת משנה (א) יותאמו ב-1 בפברואר וב-1 באוגוסט של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שיעור עליית המדד ייקבע לפי העליה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני מועד ההתאמה לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני מועד ההתאמה הקודם. (ג) סכום שהותאם כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש הקרוב. 19. אופן תשלום אגרה שנתית האגרה השנתית תשולם לפי שובר תשלום שיומצא ליועץ המס מטעם הנציב; יועץ המס יצרף את שובר התשלום לכרטיס היועץ. פרק חמישי: פרסום מחיקה 20. פרסום מחיקה מחיקת רישומו של יועץ-מס תפורסם ברשומות כפי שיורה הנציב. תוספת ראשונה (תקנה 2) הנהלת חשבונות ובקורת חשבונות א. נושא ראשון: הנהלת חשבונות הרישום הכפול רישומי יומן, ספר ראשי, ספרי עזר מאזן בוחן תיעוד תיאומי בנק, ספקים, לקוחות וכדומה פחת, מלאי, הפרשה לחובות מסופקים ייצור המאזן השנתי והחשבונות הסופיים הקמת שותפויות חלוקת הרווחים מיזוג ופירוק שותפויות (למעט פירוק בשלבים) עיסקות משותפות משגור (מחירי עלות ומכירה) חברות בע"מ ידיעות כלליות (למעט מיזוגים) אשראי תעודות (דוקומנטרי) מרכז וסניפים (ידיעה כללית) קבלנים - שיטות דיווח ורישום רישום חד צדדי הכנסות והוצאות תקבולים ותשלומים. ב. נושא שני: חישובים מסחריים ריבית, נכיון שטרות, חישוב ארנונות, תשלום הלוואות בתשלומים שווים, לוחות סילוקין. חישובים מסחריים כלליים. ג. נושא שלישי: ידיעה מסחרית כללית צורת בעלות של עסקים: יחיד, שותפות, חבר בני אדם ייסוד עסקים, מיזוגם ופירוקם קניית טובין ומסירתם - מושגים, מסמכים בקשר לקניה ומכירה הובלה, החסנה של טובין משרדאות מונחים במסחר, בתעשיה, בבנקאות ובביטוח - 7. (בוטלו) ד. נושא רביעי: יסודות בקורת חשבונות ניירות עבודה הבקרה והמבדק הפנימי נוהל בקורת טעויות, זיופים, מעילות וגילוין בקורת הכנסות והוצאות בקורת הרכוש וההתחייבויות יועץ מסמיסיםתקנות