תקנות ייעוץ השקעות

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000 (להלן:"תקנות ייעוץ השקעות") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6), (ב)(3), (ג)(3) ו-(4), (ה)(8)(א)(6), (ב)(4) ו-(5), (ד), 26(ד), 27(ז) ו-42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955 (להלן - החוק), בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות ייעוץ השקעות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "שווי נכסים כולל" - שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולו של מנהל תיקים, מחושב לימים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו-31 בדצמבר של כל שנה כאמור בפרק ד' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחיר קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1995 וכאמור בסעיף 42 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; "פיקדון" - פיקדון כספי שמופקד בבנק בישראל, שנתקיימו בו התנאים שבתקנה 7; "פיקדון ניירות ערך למשמרת" - איגרות חוב שמנפיקה הממשלה, הנסחרות בבורסה והמופקדות בבנק בישראל בפיקדון ניירות ערך למשמרת, שנתקיימו בו התנאים שבתקנה 7. 2. הון עצמי הון עצמי של בעל רישיון שהוא חברה לא יפחת, בכל עת, מסכום של מאתיים אלף שקלים חדשים. 3. חובת ביטוח של יועץ השקעות ושל משווק השקעות (א) יועץ השקעות ומשווק השקעות יערכו ביטוח לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח; הביטוח ייעשה אצל מי שהוא בעל רשיון לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח), באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה. (ב) ביטוח לפי תקנת משנה (א) שיערוך יועץ השקעות או משווק השקעות - (1) שהוא יחיד לא יפחת, בכל זמן, מסכום כולל של שש מאות אלף שקלים חדשים; (2) שהוא שותפות או חברה לא יפחת, בכל זמן, מסכום כולל של מיליון ומאתיים אלף שקלים חדשים. (ג) הוראות תקנת משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על יועץ השקעות או משווק השקעות שהוא - (1) עובד של בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף 9(ב) לחוק; (2) שותף בשותפות, שערכה ביטוח בהתאם לתקנות אלה לכיסוי חבותה וחבותם של כל אחד מהשותפים; (3) עובד בחברה שערכה ביטוח לכיסוי חבותה בהתאם לתקנות אלה. 4. חובת ביטוח של מנהל תיקים (א) מנהל תיקים יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח; ובשל מעילה באמון של עובדיו כלפי לקוח; הביטוח ייעשה אצל מי שהוא בעל רשיון לפי חוק הפיקוח באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה. (ב) ביטוח לכיסוי סך כל החבויות המנויות בתקנת משנה (א) שיערוך מנהל תיקים לא יפחת, בכל זמן - (1) מתשעה אחוזים משווי הנכסים הכולל או ממיליון שקלים חדשים, לפי הגבוה, אם שווי הנכסים שבניהולו לא עולה על שבעים וחמישה מיליון שקלים חדשים; (2) מחמישה אחוזים משווי הנכסים הכולל, אך בכל מקרה לא פחות משישה מיליון ושבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים, אם שווי הנכסים שבניהולו עולה על שבעים וחמישה מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על שלוש מאות מיליון שקלים חדשים; (3) מארבעה אחוזים משווי הנכסים הכולל, אך בכל מקרה לא פחות מחמישה עשר מיליון שקלים חדשים, אם שווי הנכסים שבניהולו עולה על שלוש מאות מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על שש מאות מיליון שקלים חדשים; (4) משלושה אחוזים משווי הנכסים הכולל, אך בכל מקרה לא פחות מעשרים וארבעה מיליון שקלים חדשים, אם שווי הנכסים שבניהולו עולה על שש מאות מיליון שקלים חדשים. (ב-1) על אף האמור בפסקה (ב)(4), מנהל תיקים שמתקיימים לגביו התנאים הבאים, רשאי לערוך ביטוח שלא יפחת מסכום של שלושים מליון שקלים חדשים: (1) יש לו הון עצמי בגובה של עשרה מיליון שקלים חדשים לפחות או שהפקיד ערבות בנקאית לטובת הלקוחות, פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת (להלןבטוחה) בסכום של שלושה מיליון שקלים חדשים לפחות; (2) דירקטוריון מנהל התיקים קבע כי היקף הביטוח ותנאיו הינם ברמה מספקת להבטחת מלוא אחריותו של מנהל התיקים הקבועה בתקנת משנה)א), בהתחשב במאפייני פעילותו הכמותיים והאיכותיים (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מנהל תיקים יחיד העובד בחברה שערכה ביטוח לכיסוי חבותה בהתאם לתקנות אלה. 5. השתתפות עצמית (א) סכום ההשתתפות העצמית בביטוח לפי תקנות 3 ו-4 לא יעלה על חמישה אחוזים מסכום הביטוח המזערי הקבוע בתקנות 3 ו-4 (להלן - בתקנה זו - סכום הביטוח המזערי) או על חמש מאות אלף שקלים חדשים, הנמוך מביניהם. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) סכום ההשתתפות העצמית של מנהל תיקים שהונו העצמי עולה על עשרה מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים לא יעלה על חמישה אחוזים מסכום הביטוח המזערי או שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים, הנמוך מביניהם. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום ההשתתפות העצמית של מנהל תיקים שהונו העצמי עולה על עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים לא יעלה על חמישה אחוזים מסכום הביטוח המזערי או מיליון שקלים חדשים, הנמוך מביניהם. (ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), היה סכום ההשתתפות העצמית, על פי תנאי חוזה הביטוח, גבוה מסכום ההשתתפות העצמית המרבי לפי תקנה זו, רשאי בעל רישיון להמיר את ההפרש שביניהם, בערבות בנקאית לטובת הלקוחות, בפיקדון או בפיקדון ניירות ערך למשמרת, בסכום ההפרש שבין סכום ההשתתפות העצמית לפי תנאי חוזה הביטוח לבין סכום ההשתתפות העצמית המרבי. 5. השתתפות עצמית בביטוח לפי תקנות 3 ו-4, תותר השתתפות עצמית באחת מאלה: (1) הפקיד בעל הרישיון בטוחה-השתתפות עצמית בסכום הבטוחה; (2) השתתפות עצמית שלא תעלה על שני אחוזים מגובה ההון.העצמי של בעל הרישיון או על מיליון שקלים חדשים, הנמוך מביניהם, אף בלא הפקדת בטוחה (בתקנה זו-הסכום המרבי); היה סכום ההשתתפות העצמית על פי תנאי חוזה הביטוח גבוה מהסכום המרבי, יפקיד בעל הרישיון בטוחה בסכום ההפרש שבין סכום ההשתתפות העצמית שנקבע לסכום ההשתתפות המרבי. 6. המרת ביטוח בערבות בנקאית בפיקדון או בפיקדון ניירות ערך למשמרת (א) יועץ השקעות או משווק השקעות שהוא חברה רשאי להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 3 בטוחה בסכום השווה לשליש מסכום הביטוח במקומו היא באה. (ב) מנהל תיקים שהוא - (1) חברה ששווי הנכסים בניהולה אינו עולה על שלוש מאות מיליון שקלים חדשים רשאית להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 4(ב)(1) או בטוחה בסכום השווה לשליש מסכום הביטוח שבמקומו היא באה. (2) חברה ששווי הנכסים שבניהולה עולה על שלוש מאות מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על שש מאות מיליון שקלים חדשים רשאית להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 4(ב)(3) באופן שכל שקל ביטוח יומר ב-0.6 שקלים חדשים של ערבות בנקאית פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת. (3) חברה ששווי הנכסים שבניהולה עולה על שש מאות מיליון שקלים חדשים רשאית להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 4(ב)(4) באופן שכל שקל ביטוח יומר ב-0.9 שקלים חדשים של ערבות בנקאית פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת. 6א תחליפי ביטוח ותחליפי השתתפות עצמית (תיקון:תשס"ח) הופקדה בטוחה לפי תקנות 4(ב-1), 5 או 6 תשמש הבטוחה רק לצורכי התקנה שמכוחה הופקדה ולא תוכל לשמש לצורכי יותר מתקנה אחת מהתקנות האמורות. 7. תנאים למימוש פיקדון, ערבות בנקאית ופיקדון ניירות ערך למשמרת (א) פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת כאמור בתקנה 4 או 5 או 6 יופקדו בחשבון נאמנות על שם עורך דין או רואה חשבון לטובת לקוחות החברה מזמן לזמן ולא יהיו ניתנים לשעבוד או למשיכה אלא בהתאם לאמור בתקנות משנה (ג) או (ה) להלן; הפיקדון או פיקדון ניירות הערך למשמרת בחשבון הנאמנות ינוהלו בהתאם להוראות החברה; ערבות בנקאית תהיה על שם עורך דין או רואה חשבון ותופעל על ידו כנאמן לטובת לקוחות החברה בהתאם לאמור בתקנות משנה (ג) או (ה) להלן; הערבות הבנקאית תהיה בלתי מותנית, להנחת דעתו של עורך הדין או רואה החשבון, ולא תהיה ניתנת לביטול או לחילוט אלא בהתאם לאמור בתקנת משנה (ג) או (ה). (ב) הוטל עיקול על חשבון הנאמנות, תפעל החברה מיד להסרת העיקול; לא עלה בידי החברה להסיר את העיקול בתוך 7 ימים, תפקיד פיקדון בחשבון נאמנות חדש או תגדיל את סכום הביטוח בהתאם לקבוע בתקנה 4. (ג) פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת המופקדים בחשבון הנאמנות, או הערבות הבנקאית שבידי עורך הדין או רואה החשבון, ימומשו בתוך שבעה ימים מיום שהוצג בפניו אחד מאלה: (1) פסק דין של בית משפט בתובענה של לקוח נגד החברה; (2) הסכם פשרה בין החברה לבין לקוח התובע את החברה שקיבל תוקף של פסק דין; (3) פסק בורר שאישר בית משפט בסכסוך בין לקוח התובע את החברה לחברה. (ד) "פסק דין של בית משפט", "הסכם פשרה" או "פסק בורר" כאמור בתקנת משנה (ג) יכללו, בין השאר, פירוט הזכאים לתשלום והסכומים שלהם הם זכאים. (ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לבטל את הערבות הבנקאית, להפחית את סכום הפיקדון או את סכום פיקדון ניירות הערך למשמרת או למשוך אותם לאחר שיוכח להנחת דעתו של עורך הדין או רואה החשבון, כי גם לאחר ההפחתה או הביטול תקיים החברה את חובת הביטוח, לרבות לענין התקופה להגשת תביעות, כנובע מהוראות תקנה 4 ולרבות לענין סכום ההשתתפות העצמית בהתאם לתקנה 5. 8. דוחות (א) הוציא בנק, לבקשת החברה, ערבות בנקאית על שם עורך דין או רואה חשבון לטובת לקוחותיה כאמור בתקנה 7(א), תגיש החברה דוח לרשות שבו יפורטו שם הערב וסכום הערבות ויראו בדוח זה הודעה לנושים היוצרת ערבות לטובת הלקוחות מזמן לזמן, לפי סעיף 3 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967. (ב) דוח לפי תקנת משנה (א) יוגש לא יאוחר משבעה ימים לאחר הוצאת קבלת הערבות הבנקאית. (ג) חברה תמציא לרשות, לא יאוחר מ-31 במרס של כל שנה, דוח על אלה: (1) שם המבטח למועדים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו-31 בדצמבר של כל שנה; (2) סכום ותקופת הביטוח שערכה למועדים הקבועים בפסקה (1); (3) סכום ההשתתפות העצמית על פי הפוליסה למועדים הקבועים בפסקה (1); (4) סכום ההון העצמי ליום 31 בדצמבר הקודם למועד הדוח; (5) סכום הערבות הבנקאית שהוציאה ותקופת תוקפה ושווי פיקדון ניירות הערך למשמרת למועדים הקבועים בפסקה (1); (6) סכום הפיקדון שהופקד למועדים הקבועים בפסקה (1); (7) שם ופרטי עורך הדין או רואה החשבון כאמור בתקנה 7. (ד) חברה שהיא מנהל תיקים תמציא לרשות, יחד עם הדוח לפי תקנת משנה (ג), דוח על שווי הנכסים הכולל למועדים הקבועים בתקנת משנה (ג)(1) פעלה החברה לפי הוראות תקנה 4(ב-1) - תמציא גם את חוות דעת הדירקטוריון לפי תקנה 4(ב-1)(2); (ה) יועץ השקעות או משווק השקעות שהוא יחיד או שותפות, החייב לערוך ביטוח לפי תקנה 3 יגיש לרשות לא יאוחר מ31 בינואר של כל שנה דוח על סכום הביטוח שערך ושם המבטח. (ו) לדוח לפי תקנת משנה (ג) יצורף דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר הקודם למועד הדוח כאמור בתקנת משנה (ג), אם בדוח רואה החשבון המבקר נכללה סטיה מהנוסח האחיד, לרבות סטיה בדרך של הפניית תשומת לב או הדגש. 9. דיווח ללקוח דין וחשבון ללקוח לפי סעיף 26 לחוק יכלול, לפי הענין, גם את הפרטים האלה: (1) שם המבטח; (2) תקופת הביטוח; (3) פרטי הבנק שנתן ערבות בנקאית ותוקפה; (4) קיומו של פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת; (5) שם ופרטי עורך הדין או רואה החשבון הנאמן כאמור בתקנה 7. 10. עדכון הסכומים לפי תקנות 2, 3, 4 ו5 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי שבין המדד שפורסם לחודש נובמבר שלפני מועד העדכון לבין המדד שפורסם לחודש נובמבר 1998, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא כפולה של אלף שקלים חדשים. 11. ביטול תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התשנ"ז-1997 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות. 12. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן ברשומות, ואולם מי שערך ביטוח לפי התקנות הקודמות יהיה רשאי לערוך ביטוח לפי תקנות 3 או 4 לתקנות אלה, לא יאוחר מיום כ"ה בשבט התש"ס (1 בפברואר 2000) ובלבד שהביטוח לפי התקנות הקודמות בתוקף עד אותו מועד לפחות. תקנותייעוץ השקעותהשקעות