תקנות כבאות

תקנות שירותי הכבאות (העסקת כבאים במשמרות), התשמ"א-1981 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(2) לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה - "כבאי" - כבאי מכל דרגה שהיא; "השר" - שר הפנים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה; "רשות כבאות" - כמפורט בחוק; "ראש העיריה" - ראש עירית ירושלים, תל-אביב-יפו, רמת-גן או גבעתיים, לפי הענין; "שעות עבודה" - כמשמעותן בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; "ימי מנוחה" - ימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; ויום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, התש"ט-1949; "איגוד ערים לשרותי כבאות" - כל אחד מאיגודי הערים הנקובים בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), התשכ"א-1961, ואיגוד ערים כוללני (אזור חיפה), התשל"ט - 1978. 2. עבודה במשמרת לא תעסיק רשות כבאות כבאי במשמרת העולה על 8 שעות עבודה. 3. היתר מיוחד על אף האמור בתקנה 2, רשאי שר הפנים להרשות לרשות הכבאות להעסיק כבאי בימי מנוחה או במשמרת העולה על 8 שעות עבודה בתנאים שיקבע, ובכפוף להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. 4. הגשת בקשה בקשה מנומקת להיתר כאמור בתקנה 3, תוגש לשר בידי יושב ראש מועצת איגוד הערים לשירותי כבאות או ראש העיריה. 5. תוקף ההיתר היתר לפי תקנה 3 יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם. תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), תשל"א-1971 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה "בעל רשת צינורות מים" - רשות מקומית, לרבות מי שמפיק או מספק מים באמצעות רשת צינורות על פי רשיון הפקה שהוצא לו לפי סעיף 23 לחוק המים, תשי"ט-1959; "המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק; "רשות כבאות" - כמשמעותה בסעיף 1, לרבות אדם שמינהו שר הפנים לפי סעיף 15 לחוק למלא את התפקידים והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי החוק, כולם או מקצתם; "תחנת כבאות" - כמשמעותה בתקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידת כבאים), תשכ"ב-1962. 2. תקינות רשת צינורות מים וזרימת מים הותקנו ברשת צינורות מים ברזי כיבוי, חייב בעל רשת הצינורות לשמור על תקינות הרשת ולדאוג לזרימת מים מתמדת ברשת הצינורות, באופן שלחץ המים לברזי הכיבוי יהיה בכל עת במצב שיאפשר את הפעלתם התקינה, הן לצורך כיבוי דליקות והן לצורך לימוד כיבוי דליקות, הכל בהתאם להוראות מפורטות שתתן רשות כבאות לבעל רשת הצינורות. 3. העברת ידיעות של בעל רשת צינורות בעל רשת צינורות מים יעביר באופן קבוע לרשות הכבאות ידיעות בקשר לתכניות פיתוח של צינורות מים או לשינויים בהם. 4. הפסקת זרימת המים ברשת לא יפסיק בעל רשת צינורות מים את זרימת המים לכל רשת של צינורות מים שיש בה ברזי כיבוי, ללא קבלת אישור מוקדם מאת רשות הכבאות. 5. תחזית מים של רשות כבאות רשות כבאות תודיע בכתב לבעל רשת צינורות מים בסוף חודש נובמבר של כל שנה את אומדן כמות המים הדרושה לה לשנה למטרות כיבוי דליקות ולימוד כיבוי דליקות. 6. אישור נציב המים (א) בעל רשת צינורות מים יפנה בתחילת חודש דצמבר לנציב המים כמשמעותו בסעיף 138 לחוק המים, תשי"ט-1959, שיאשר לו את כמויות המים לפי האומדן של רשות הכבאות. (ב) השתמשה רשות כבאות במשך שנה במים למטרות כיבוי דליקות או ללימוד כיבוי דליקות בכמות העולה על זו שאישר נציב המים לפי תקנת-משנה (א), יבקש בעל רשת צינורות המים אישור מנציב המים על הכמות הנוספת. (ג) האמור בתקנות-משנה (א) ו-(ב) אין בו כדי לפגוע בהוראות חוק המים, תשי"ט-1959 והתקנות שהותקנו לפיו. 7. התקנת ברזי כיבוי (א) רשות מקומית תתקין על חשבונה של רשות הכבאות ברזי כיבוי במקומות ובצורה שקבעה רשות הכבאות, הכל לפי הוראות בכתב מאת המפקח. (ב) ברזי הכיבוי ייצבעו ויוחזקו במצב תקין להנחת דעתו של המפקח. 8. תיקון ברזי כיבוי ואבזריו (א) רשות מקומית חייבת לתקן כל תקלה בברזי כיבוי. (ב) כל ברז כיבוי, השוחה, הצבע והשילוט, ייבדקו לפחות פעם בשנה מטעם רשות הכבאות מבחינת ספיקתו, שלמותו המיכנית, שלמות צבעו, ואטימות השוחה; רשות הכבאות תודיע לרשות מקומית על כל תיקון דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את התיקון. (ג) בהוצאות שנגרמו לרשות מקומית לפי תקנה זו תשא רשות הכבאות. 9. ספר ברזי הכיבוי (א) רשות כבאות תנהל ספרי ברזי כיבוי, בצורה שקבע המפקח. (ב) כל פעולות אחזקה יירשמו בספר ברזי הכיבוי, בציון תאריך ביצוע העבודה. 10. מפת ברזי הכיבוי (א) רשות כבאות תערוך מפה של ברזי כיבוי לפי הוראות המפקח. (ב) בחדר המבצעים ובכל מכונית של תחנת כבאות יוצב העתק מפת ברזי הכיבוי. 11. שימוש בברזי כיבוי לא ישתמש אדם בברז כיבוי למטרות שלא אושרו מראש מאת רשות כבאות. 12. שמירה על ברז כיבוי לא ישחית אדם ברז כיבוי או את האבזרים שלידו ולא יטפל בו בלי רשות מאת רשות הכבאות. תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה), תשל"ב-1972 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה - "המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק. 2. מינוי חוקר רשות כבאות תסמיך, באישור המפקח, אחד מעובדיה לחקור בסיבות דליקות וגורמיהן (להלן - חוקר). 3. ועדת בירור (א) שר הפנים רשאי להקים ועדת בירור אשר תחקור בכל סיבת דליקה אשר תיראה לו. (ב) סמכויות ועדת הבירור כסמכויות החוקר. (ג) ועדת הבירור תמסור את מימצאי החקירה לשר הפנים. 4. חקירת דליקה (א) רשות כבאות שבתחומה אירעה דליקה ושירותי הכבאות נקראו לכבותה, או רשות כבאות שהגישה עזרה לפי תקנות 2 או 6 לתקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית), תשכ"ב-1962, תשלח חוקר, תוך תיאום ביניהן, לחקור בסיבות הדליקה וגורמיה מיד עם אירוע הדליקה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תשלח רשות הכבאות חוקר בסיבות דליקה וגורמיה, גם כאשר שירותי הכבאות לא נקראו לכבותה, אם קיים חשד של מעשה פלילי. 5. אי-תחולת תקנות 2 ו-4 (א) הפעיל שר הפנים את סמכויותיו מכוח תקנה 3 לא יחולו הוראות תקנה 2 ו-4. (ב) פעלו רשויות כיבוי כאמור בתקנות 2 ו-4 ולאחר מכן הפעיל שר הפנים את סמכותו לפי תקנה 3א, יפסיק החוקר את פעולתו ויעביר את כל החומר שברשותו לועדת הבירור. 6. מסירת ידיעות מי שיש בידו ידיעה, מסמך או חפץ, העשויים לסייע לגילוי סיבות דליקה וגורמיה שאירעה בתחום רשות כבאות יודיע על כך לחוקר. 7. רשות כניסה חוקר בעת מילוי תפקידו רשאי להיכנס לכל החצרים שאירעה בהם דליקה. אף אם לא נפגעו על ידי הדליקה, כדי לחקור בסיבות הדליקה וגורמיה. 8. חקירות חוקר רשאי לחקור כל אדם אשר, לדעתו, עשוי לסייע לגילוי סיבות הדליקה וגורמיה, ואותו אדם חייב להשיב לשאלות החוקר, אולם רשאי הוא שלא לענות על שאלות העשויות להפליל אותו. 9. סמכויות המפקח המפקח או מי שהוא הסמיך לכך רשאים להשתמש בסמכויות לפי תקנות 2 עד 8, למעט תקנה 3. 10. מסירת דו"ח רשות הכבאות החוקר יביא את ממצאי חקירתו לידיעת רשות הכבאות. 11. הודעה למשטרה ולמפקח (א) רשות כבאות תודיע מיד לתחנת המשטרה הקרובה על דליקה שאירעה בתחומה אם יש חשש למעשה פלילי. (ב) רשות כבאות תמסור דין וחשבון על תוצאות החקירה של כל דליקה למפקח. (ג) השתמש המפקח בסמכותו לפי תקנה 9, ימסור דין וחשבון על תוצאות חקירת הדליקה למשטרת ישראל. (ד) השתמש שר הפנים בסמכותו לפי תקנה 3, יעביר העתק ממצאי החקירה למשטרת ישראל. 12. שמירת סודיות (א) רשות כבאות או חוקר לא יפרסמו ממצא או מסמך מחקירה שהתנהלה לפי תקנות אלה, אלא ברשות משטרת ישראל או המפקח. (ב) ועדת הבירור שמונתה לפי תקנה 3 לא תפרסם את ממצאיה או מסמך מהחקירה שנוהלה לפי תקנות אלה, אלא באישורו של שר הפנים. 13. ביטול תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה), תשל"א-1971 - בטלות. תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים), התשמ"ז-1986 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה: "מוזיאון" - מוזיאון שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר לפי חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983; "המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק; "אמצעי כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות כמפורט בתוספת, לפי תקן ישראלי שאישר מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור המפקח. 2. ציוד חובה (א) הבעל או המחזיק במוזיאון חייב לרכוש ציוד כיבוי, ולהתקינו ולהחזיקו במצב תקין; הכל לפי הוראות רשות הכבאות ובהתחשב במבנה המוזיאון ובתכולתו. (ב) הוראות רשות הכבאות לפי תקנת משנה (א) יהיו בכתב. 3. פטור מילוי החובה לפי תקנה 2 בידי אחד מאלה שעליהם היא מוטלת פוטר את האחר ממילויה. 4. ערר (א) בעל מוזיאון או המחזיק בו שקיבל הוראות בכתב מרשות הכבאות לפי תקנה 2(ב) רשאי לערור עליה לפני המפקח תוך שלושים ימים מיום קבלתה. (ב) המפקח רשאי לאשר את ההוראות, לשנותן או לבטלן. (ג) החלטתו של המפקח בערר תהא סופית. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן. תוספת (סעיף 2) 1. ציוד כיבוי א. ברזי כיבוי בקוטר של "3 או "2, לפי תקן. ב. גלגלוני כיבוי עם צינורית לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטרים. ג. מטפי כיבוי אבקה 1 עד 6 ק"ג. ד. מטפי כיבוי הלון 1.5 עד 3 ק"ג. ה. עמדות כיבוי המכילות מלבד הציוד כנ"ל זרנוקים "2 ומזנקים רב-שימושיים. ו. מערכת אוטומטית לגילוי עשן, אש או חום, או מערכת אוטומטית לכיבוי. ז. מערכות קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות. ח. מערכת כריזה ואזעקה. ט. שילוט ותאורת התמצאות וחירום. 2. הספקת מים לברזי הכיבוי אספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 1א, בקוטר של "2 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי הכיבוי בבת-אחת, בכמות של לפחות 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז-כיבוי, ובלבד שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יעלה על 7 אטמוספרות ולא יפחת מ-2 אטמוספרות. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תשל"ב-1972 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), לפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה - "בית מלון" - לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים בתמורה לינה לחמישה אנשים לפחות; "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו בסעיף 22 לחוק; "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר בית המלון נמצא בתחומה. 2. ציוד חובה בכל בית מלון חייב המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקין את ציוד הכיבוי לפי הוראות רשות הכבאות. 3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית מלון להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית מלון כמשמעותו בחלק ג' של התוספת כמפורט להלן: (1) התקנת מערכת אוטמטית לגילוי אש, חום או עשן; (2) התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון; (3) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות; (4) התקנת תאורת התמצאות וחירום; (5) התקנת מערכת כריזה ואזעקה. 3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות (א) בעל בית מלון או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. (ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה. (ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית. 4. החזקת ציוד כיבוי ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות. 5. פטור מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור. 6. ביטול תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תש"ל-1969 - בטלות. תוספת (תקנות 1 ו-2) חלק א' בחלק זה, "בית מלון" - בית מלון שתפוסתו מ-5 מיטות עד 25 מיטות. 1. מטפה כיבוי בכל מפלס קומתי של בית מלון, יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים. חלק ב' בחלק זה "בית מלון" - בית מלון שתפוסתו מ-26 מיטות עד 100 מיטות. 2. ברז כיבוי בקרבת כל כניסה לבנין בית מלון יותקן מבחוץ ברז כיבוי בקוטר של "2. 3. מזנק כיבוי וזרנוק כיבוי בקרבת ברז הכיבוי בקוטר של "2 האמור בסעיף 2, יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל מזנק כיבוי בקוטר של "2 ועל כל 25 מיטות של בית המלון זרנוק כיבוי אחד נוסף, ובלבד שבכל בית מלון יהיו לפחות ארבעה זרנוקי כיבוי. 4. גלגילון כיבוי בכל מפלס קומתי של בית מלון יותקן על יד כל חדר מדרגות גלגילון כיבוי קבוע אחד, ועליו צינור לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד. 5. הספקת מים (א) הספקת המים לברזי כיבוי האמורים בסעיף 2 תהיה בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות. (ב) הספקת מים לגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 4 תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה. 6. מטפה כיבוי (א) במקומות הבאים בבית מלון יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים: (1) בכל מפלס קומתי ליד כל פתח יציאה חיצונית או ליד חדר המדרגות; (2) בכל אולם המתנה או אולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר; (3) בכל מטבח שיש בו יותר מ-4 להבות או אלמנטים לחימום מזון; (4) בכניסה לחדרים של שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר מיזוג אוויר, וחדר דודים. (ב) אם המרחק בין כל שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-15 מטרים, ניתן להתקין מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים. חלק ג' בחלק זה, "בית מלון" - בית מלון שתפוסתו למעלה מ-100 מיטות. 7. ברז כיבוי (א) בקרבת הכניסה הראשית לבית המלון יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות. (ב) בקרבת כל כניסה לבית המלון, כשהמרחק בין הכניסות עולה על 30 מטרים, יותקן מבחוץ ברז כיבוי אחד בקוטר של "2; ואם המרחק בין הכניסות קטן מ-30 מטרים, יותקן מבחוץ בין שתי הכניסות כאמור ברז כיבוי אחד בקוטר של "2. (ג) בכל מפלס יותקן ליד כל חדר מדרגות ברז כיבוי בקוטר של "2. 8. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי ליד כל ברז כיבוי בקוטר של "2 האמור בסעיף 7(ב) ו-(ג) יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 עם נחיר בקוטר של 8 מ"מ. 9. גלגילון כיבוי (א) בכל מפלס קומתי יותקן גלגילון כיבוי לפי האמור בסעיף 4. (ב) בכל אחד מהמקומות הבאים שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי לפי הסוג האמור בסעיף 4: (1) בכל כניסה לאולם המתנה או לאולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר; (2) בכל מטבח מרכזי ומטבח-עזר אשר שטחו עולה על 250 מ"ר; (3) בקרבת הכניסה לכל מחסן אשר שטחו עולה על 100 מ"ר; (4) בכניסה לחדרים לשירותים הנדסיים מרכזיים ואגפיים, לרבות חדרי חשמל, חדרי מיזוג אוויר וחדרי דודים. (ג) אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (ב) קטן מ-15 מטרים, ניתן להתקין גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים באופן שקצה הצינור של גלגילון הכיבוי יגיע לתוך כל אחד משני המקומות האמורים. 10. הספקת מים (א) הספקת מים לברז הכיבוי בקוטר של "3 האמור בסעיף 7(א) יהיה בכמות של 450 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות. (ב) הספקת המים לברזי הכיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 7(ב) ו-(ג) צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אמוספרות. (ג) הספקת המים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה. 11. מטפה כיבוי (א) במקומות הבאים בבית מלון שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים: (1) ליד כל כניסה לבנין; (2) ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי, למעט המפלס של קומת הכניסה; (3) ליד כל כניסה לאולם המתנה ואולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר; (4) ליד כל כניסה למטבח; (5) ליד כל כניסה למחסן אשר שטחו עולה על 50 מ"ר; (6) ליד כל כניסה למגרש חניה. (ב) אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-15 מטרים, יותקן מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים. תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), תשל"ו-1976 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4, 7 ו-35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה - "המפקח" - מפקח כבאות ראשי לפי סעיף 22 לחוק; "תקן" - רשימת משרות של יחידת כבאים והדרגות הצמודות להן; "רשות כבאות" - כמוגדר בסעיף 1 לחוק; "השר" - שר הפנים או אדם שהסמיך לענין תקנות אלה. 2. כינוי דרגות אלה כינויי הדרגות של כבאים וכבאים מתנדבים לפי הדרגה הגבוהה ביותר ומטה: (1) רב טפסר; (1א) טפסר בכיר; (2) טפסר; (3) טפסר משנה; (4) רשף; (5) רשף משנה; (6) להב; (7) להב משנה; (8) רב-סמל ראשון כבאי; (9) רב-סמל כבאי; (10) סמל כבאי; (11) רב-כבאי; (12) כבאי ראשון; (13) כבאי. 3. סימני דרגות השר יקבע צורת סימני הדרגות, אופן ההענקה והענידה. 4. מינוי למשרה לא יתמנה אדם כעובד רשות כבאות אלא למשרה פנויה בתקן. 5. הצעת תקן יושב-ראש רשות מקומית שהיא איגוד ערים או יושב-ראש ועדת כבאות שהיא רשות מקומית, יציעו מדי שנה למפקח תקן יחידת כבאים ברשות הכבאות. 6. אישור התקן המפקח יעביר את הצעת התקן בצירוף הערותיו לאישור השר. 7. הודעה על תקן אישר השר תקן כאמור בתקנה 6, יודיע המפקח על כך לרשות הכבאות. 8. ביטול תקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידות כבאים), תשכ"ב-1962 - בטלות. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ב-1972 1976 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה - "בית ספר" - בנין המשמש לגן ילדים, לבית ספר עממי, לבית ספר תיכון, לבית-ספר מקצועי, לבית ספר חקלאי, לבית ספר למבוגרים או להוראה במוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958; "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959; "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ואשר בית הספר נמצא בתחומה. 2. ציוד חובה בכל בית ספר חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי, להתקינו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות. 3. הוספת ציוד כיבוי (א) רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית ספר להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת. (ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת. 4. פטור מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים האחרים מהחובה כאמור. 5. ביטול תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תש"ל-1970 - בטלות. תוספת (תקנות 1 ו-2) 1. ברזי כיבוי (א) סביב לבנין בית ספר יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2, כשהמרחק בין ברז כיבוי למשנהו יהיה 90 מטר (להלן - ברזי כיבוי חיצוניים), ובאופן שבקרבת כל כניסה לבית ספר יהיה ברז כיבוי אחד. (ב) בבנין בית ספר שיש בו למעלה מחמש קומות יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 בקומה החמישית ובכל קומה שניה שמעל הקומה החמישית, כשהמרחק בין ברז כיבוי למשנהו באותו המפלס יהיה עד 60 מטר (להלן - ברזי כיבוי פנימיים), ובאופן שבקרבת כל חדר מדרגות ראשי ומשני יותקן ברז כיבוי. 2. הספקת מים הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים הפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי חיצוניים או פנימיים בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטר מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות. 3. זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי ליד כל ברז כיבוי יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד עם מזנק שנחירו בקוטר של 8 מילימטרים מסוג סילון ריסוס. 4. גלגילוני כיבוי מסתובבים עם מזנק (א) בכל מפלס של בנין בית ספר יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ באורך של 25 מטר בקוטר של "3/4 עם מזנק מסוג סילון ריסוס המחובר בדרך קבע לקצה הצינור (להלן - גלגילון כיבוי); מיקומם של גלגילוני הכיבוי ייקבע באופן שניתן יהיה להגיע עם גלגילון כיבוי לכל מקום בבנין. (ב) נוסף לאמור בסעיף קטן (א), יותקן גלגילון כיבוי בכניסה לאולם התקהלות בבית ספר מאחורי בימת הצגות, במעבדה, בבית מלאכה, במטבח, בחדר לשירותים הנדסיים ובמחסן לחמרים בעירים. 5. מטפי כיבוי במקומות הבאים בבית ספר יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם: (1) באולם התקהלות; (2) מאחורי בימת הצגות; (3) במעבדה; (4) בבית מלאכה; (5) במטבח; (6) במחסן של חמרים בעירים. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972 (להלן:"תקנות כבאות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות כבאות אלה - "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940; "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22. לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959; "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959. 2. ציוד חובה בכל בית חולים חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין ולהחזיק את ציוד הכיבוי במצב תקין לפי הוראות רשות כבאות. 3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית חולים להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית חולים כמשמעותו בחלק ג' של התוספת כמפורט להלן: (1) התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן; (2) התקנת מערכת אוטמטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון; (3) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות; (4) התקנת תאורת התמצאות וחירום; (5) התקנת מערכת כריזה ואזעקה. 3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות (א) בעל בית חולים או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. (ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה. (ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית. 4. פטור מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור. 5. ביטול תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תש"ל-1970 - בטלות. תוספת (תקנות 1 ו-2) חלק א' בחלק זה, "בית חולים" - בית חולים שיש בו עד 50 מיטות או שמועסקים בו עד 70 עובדים. 1. ברז כיבוי כשהמרחק בין כניסות לבנין בית החולים הוא בין 15 מטר ו-60 מטר, בקרבת כל כניסה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2. כאשר המרחק שבין הכניסות קטן מ-15 מטר ימוקם ברז הכיבוי בין שתי הכניסות, ואם המרחק גדול מ-60 מטר יותקן ברז כיבוי נוסף לכל חלק הגדול מ-15 מטר. 2. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 1 יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד ומזנק כיבוי אחד, ובלבד שבכל בית חולים יהיו לפחות שלושה זרנוקי כיבוי, ושני מזנקים, בעלי נחירים של 8 מ"מ. 3. גלגילון כיבוי בכל מפלס קומתי של בנין בית החולים, ליד כל חדר מדרגות, יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינור לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטר עם מזנק צמוד. 4. הספקת מים הספקת המים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 1 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות. 5. מטפי כיבוי בכל מפלס של בנין בית חולים לאורך המסדרון המרכזי, יותקנו לכל 30 מטר שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים. חלק ב' בחלק זה, "בית חולים" - בית חולים שיש בו 51 עד 300 מיטות או שמועסקים בו 71 עד 400 עובדים. 6. ברז כיבוי (א) בקרבת שתי כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות. (ב) בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים, יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1. (ג) בתוך הבנין, בכל חדר מדרגות, בכל מפלס קומתי, יותקן ברז כיבוי בקוטר "2. 7. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף 6(ב) ו-(ג) יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק כיבוי אחד בעל נחיר של 8 מ"מ. 8. גלגילון כיבוי (א) בכל מפלס של בנין בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3. (ב) במקומות הבאים, כשגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 3 מרוחק יותר מ-10 מטרים, יותקן בהם גלגילון כיבוי קבוע אחד נוסף, ועליו צינור לחץ כאמור בסעיף 3: (1) חדרי ניתוח והרדמה; (2) מעבדות כימיות וביולוגיות; (3) מכוני רנטגן; (4) חדרי שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר דודים וחדר מזגנים; (5) אולמי התקהלות, לרבות אולם לתפילה, חדרים לטכסים דתיים ואולמות וחדרים להרצאות ולמופעי תרבות; (6) ארכיונים, לרבות חדר לכרטסת, ארכיון לצילומים וחדרי אוספים; (7) מקומות החסנה, לרבות מחסנים לדלק, לכימיקלים ולתרופות, מרכזיות לגאזים בעירים או התורמים לבעירה. 9. הספקת מים (א) הספקת מים לצרכי ברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4. (ב) לכל מערכת של הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 יותקן לפחות חיבור אחד להספקת מים ממקור חירום. 10. מטפי כיבוי בכל אחד מהמקומות בבנין בית החולים המפורטים בסעיפים 5 ו-8 (ב) שלא קיימת בו מערכת גילוי שריפות אוטומטית, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים; אם קיימת בו מערכת לגילוי שריפות אוטמטית, יותקן שם מטפה כיבוי אחד. פרק ג' בחלק זה, "בית חולים" - בית חולים שיש בו מעל ל-300 מיטות או שמועסקים בו יותר מ-400 עובדים. 11. כניסה (א) בקרבת כל כניסה מארבע כניסות לבית החולים יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות. (ב) בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1, וברזי כיבוי בתוך כל בנין של בית החולים כאמור בסעיף 6 (ג). 12. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי בקרבת כל ברז כיבוי הקוטר "2 כאמור בסעיף 11(ב) יותקן ארון עם שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק אחד בעל נחיר של 8 מ"מ. 13. גלגילון כיבוי בכל מפלס של בנין של בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3, ובמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 8(ב). 14. הספקת מים (א) הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4. (ב) לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) יותקנו לפחות שני חיבורים להספקת מים ממקור חירום. 15. מטפי כיבוי בכל אחד מהמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור בסעיף 10. שריפהכבאות / מכבי אשתקנות