קצבת ילד נכה - זכאות

הזכאות לגמלת ילד נכה תלויה בהיות הילד "ילד נכה" על פי ההגדרה בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התשנ"ח-1998."ילד נכה" - כל אחד מאלה:(1) ילד התלוי בעזרת הזולת.(2) ילד הזקוק להשגחה מתמדת.(3) ילד עם ליקוי מיוחד.(4) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד".להלן פסק דין בנושא זכאות לקצבת ילד נכה:פסק דין 1. לפני ערעור על החלטת ועדת הערר לילד נכה מיום 8/3/2010 אשר קבעה כי המערערת (להלן - "הילדה") אינה תלויה בזולת בעזרה רבה ברוב שעות היממה. 2. הועדה התכנסה מכוח פסק דין מיום 8/2/2010 לפיו: "עניינה של המערערת יוחזר לוועדה לעררים ילד נכה על מנת שתתייחס לשיתוק בחלק הגוף הימני של המערערת ולחוסר היציבות ועל השלכתם על כל פעולות היום יום של המערערת והעובדה שלמרות הגיל הצעיר אין מדובר בקטינה היכולה להיעזר בידה השנייה, לאור זאת תשקול שוב עמדתה ותנמק החלטתה במפורט". הילדה לא שיתפה פעולה בעת בדיקת הועדה והממצאים נקבעו על פי דיווח של האם או מתמחה. הועדה קבעה כי הילדה פועלת על פי גילה בפעולות הנידות, רחצה ואכילה. בפעולת אכילה משתמשת ביד שמאל כיד דומיננטית עקב שיתוק בצד ימין ובפעולת הרחצה זקוקה לעזרה פעילה אך מדובר בעזרה התואמת את בני גילה. לגבי הלבשה, קיבלה הועדה את דברי האם לפיהם הילדה זקוקה לסיוע במידה רבה. אשר להפרשות, הועדה קבעה עפ"י דברי האם כי זקוקה לסיוע מועט שכן היא שולטת על הסוגרים ביום וזקוקה לעזרה כדי להוריד לה מכנס ולנקות אחריה, וכי בלילה נמצאת עם טיטול. הועדה קבעה כי הילדה אינה זקוקה לנוכחות הזולת ואינה זקוקה להשגחה. 3. טענות המערערת - הועדה לא מילאה אחר הוראות פסק-הדין. הועדה לא נתנה כלל דעתה לעניין השיתוק ולא נימקה כיצד השיתוק פלג גופה הימני משפיע על תפקודה. באשר לנידות - התעלמה הועדה מהעובדה כי הילדה נופלת כי אינה משתמשת ביד ימין עת היא הולכת לבדה. כמו-כן התעלמה מהעובדה כי כאשר הילדה ללא סד תומך ברגלה, היא הולכת בצליעה קשה עד כדי אי יכולת תנועה. באשר להפרשות - הילדה זקוקה לסיוע מוחלט ולא לסיוע מועט כפי שקבעה הועדה. לעיתים הילדה לא מספיקה להגיע לשירותים בזמן לאור הקושי בהליכה ונאלצת לעשות צרכיה במכנסיה. אשר להלבשה - היה על הועדה לקבוע כי היא תלויה לחלוטין בעזרת הזולת, כך אף ברחצה. אשר לאכילה - הילדה אינה יכולה לאכול בכוחות עצמה, אינה יכולה לחתוך לבד את האוכל. נוכחות קבועה של הזולת - הועדה טעתה כאשר לא התייחסה לדברי האם לפיהם הילדה סובלת מהתקפי זעם שתוצאתם הינה משיכת שערה בחוזקה וזריקת חפצים. 4. טענות המשיב - הועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין. הילדה נמנעה מלשתף פעולה והועדה סמכה את ידיה על דברי האם כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול. 5. דיון והכרעה - הזכאות לגמלת ילד נכה תלויה בהיות הילד "ילד נכה" על פי ההגדרה בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התשנ"ח-1998. "ילד נכה" - כל אחד מאלה: (1) ילד התלוי בעזרת הזולת. (2) ילד הזקוק להשגחה מתמדת. (3) ילד עם ליקוי מיוחד. (4) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד". לענייננו רלבנטית הגדרת ילד התלוי בעזרת הזולת. לפיכך יש לבחון האם נפל פגם בהחלטת הועדה אשר קבעה כי הילדה אינה תלויה במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה. כאמור, הועדה התכנסה מכוח פסק דין מיום 8/2/2010, אשר הורה לוועדה להתייחס לשיתוק בחלק הגוף הימני ולחוסר היציבות ועל השלכתם על פעולות היום יום של המערערת והעובדה שלמרות הגיל הצעיר אין מדובר בקטינה היכולה להיעזר בידה השנייה. אין חולק כי הילדה סובלת מהמיפלגיה ספסטית בפלג גוף ימין. אלא שהשאלה המכרעת היא השפעתו של ממצא זה על תלותה של הילדה בזולת בביצוע פעולות היומיום. לפיכך יש לבחון האם מילאה הועדה את פסק הדין באופן שבחנה השפעה זו. לטעמי התשובה על כך חיובית. אין חולק כי הילדה, בת 4.5 לא שיתפה פעולה בבדיקת הועדה ואין פסול בעובדה כי הועדה הסתמכה על דיווחי האם. אשר להליכה - הילדה התהלכה עם סד. לא שיתפה פעולה בישיבה וקימה. האם מסרה כי הילדה מתיישבת וקמה. האם לא מסרה על נפילות, לפיכך לא נפל כל פגם בהחלטת הועדה בעניין זה. אשר להלבשה - הועדה קבעה כי הילדה זקוקה לעזרה רבה. אין טעות משפטית בכך כי הועדה לא קבעה תלות לחלוטין, כאשר מדובר בשיתוק בצד אחד. הועדה קיבלה את דברי האם בעניין זה. אשר לרחצה - גם בעניין זה קיבלה הועדה את דברי האם לפיהם הילדה זקוקה לעזרה מלאה. אלא שבהתאם לגילה אין מדובר בעזרה החורגת מבני גילה. אשר לאכילה - הועדה קיבלה את דברי האם כי הילדה אוכלת ושותה בעצמה ביד שמאל. האם אף מסרה בסעיף התלונות כי שותה מכוס עם ידית. הטענה בערעור כי הילדה זקוקה לעזרה בחיתוך האוכל אין בה כדי ללמד על חריגות לעומת בני גילה. אשר להפרשות - הועדה הסתמכה על דברי האם. בערעור טענה טענה נוספת כי הילדה לא מספיקה להגיע לשירותים. טענה זו לא נטענה בפני ועדת הערר. לפיכך לא נמצא פגם משפטי בעניין זה. אשר לנוכחות קבועה של הזולת, האם לא מסרה על תופעות חריגות למעט מגבלותיה. בערעור נטענה טענה כי הילדה סובלת מהתקפי זעם וזורקת דברים ומושכת לעצמה בשיער. משהדבר לא נטען בוועדה אין כל פגם משפטי באי התייחסות הועדה. אשר על כן הועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין ואין כל טעות משפטית בהחלטתה. לא נטען כי לשיתוק ולאי יציבות קיימת השלכה על פעולות היומיום מעבר לנטען בפני הועדה או בערעור. תשומת לב המערערת כי עם הגיעה של הילדה לגיל 5 ובהנחה כי תפקודה לא ישתנה, יתכן ויהיה בממצאים שנמצאו חריגות ניכרת מבני גילה. המערערת זכאית אם כן להגיש תביעה חדשה בהגיעה לגיל 5 ובכפוף להוראות התקנות. הערעור נדחה. אין צו להוצאות. קטיניםנכותילד נכה / פעוט נכהקצבת ילדים