חישוב דמי פגיעה בעבודה | עו"ד רונן פרידמן

כיצד מבוצע חישוב דמי פגיעה בעבודה בביטוח לאומי ? סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי שיעור דמי הפגיעה הינו, ככלל, שלושה רבעים משכרו הרגיל של המבוטח - כלומר 75% מהמשכורת. סעיף 98 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "שכרו הרגיל" של מבוטח יחושב בהתאם להכנסתו ב-90 הימים שקדמו למועד הפגיעה. על פי תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) התשי"ז - 1956 ותקנות תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, ניתן להביא בחשבון גם הכנסות אשר התקבלו במועד המאוחר ליום הפגיעה. העיקרון הניצב בבסיסו של הסדר נורמטיבי זה מטרתו לפצות את המבוטח בגין אובדן ההכנסה האמיתי, עד כמה שניתן להתחקות אחריו, אשר נגרם בעקבות הפגיעה בעבודה. מכיוון שכך, נלקחה בחשבון העובדה כי אצל חלק מהמבוטחים חלק מההכנסות שהינן פרי העבודה טרם הפגיעה, תתקבלנה במועד המאוחר לפגיעה. כך הדבר לדוגמא בבונוס המשתלם לעובד בתמורה למאמץ מיוחד בתקופה מסוימת, אך משולם רק בסוף השנה. יחד עם זאת, הסדר נורמטיבי זה עשוי להביא לניסיונות להכללתן של הכנסות ב"שכר הרגיל" אשר צמחו במועד המאוחר ליום הפגיעה שלא כדין ובאופן פיקטיבי. על הנתבע מוטלת החובה לבחון את הכנסות המבוטחים לעניין זה ולוודא כי בחישוב שכר העבודה לא תיכללנה הכנסות המאוחרות ליום הפגיעה דמי פגיעהתאונת עבודה