ארנונה - כונס נכסים

בית המשפט פסק כי גם אם בתקופת הכינוס לכאורה כונס הנכסים מחזיק בנכס והוצאות הארנונה הינן חלק מהוצאות הכינוס. להלן החלטה בסוגיית ארנונה - כונס נכסים: החלטה 1. בקשה למחיקת התביעה על הסף ולחלופין, מחיקת הכותרת "סד"מ". טענות המבקש 2. המבקש משמש ככונס נכסים של אלרום השקעות בינוי ותעשיה בע"מ, שהחזיקה נכס מקרקעין בתחום השיפוט של המשיבה, התובעת. המבקש מונה לתפקידו במסגרת תיק פש"ר 125/99 מחוזי חיפה. המבקש טוען כי מקומה של התביעה לתשלום חוב ארנונה בגין הנכס של החברה בכינוס, במסגרת הליכי הפש"ר. הסמכות לדון בחובות ארנונה המוטלים על הנתבע בתפקידו ככונס נכסים, נתונה לבית המשפט המפקח על הליך הכינוס. לפיכך, טוען המבקש, יש להורות על העברת הדיון לביהמ"ש של כינוס. לטענתו, בית משפט של כינוס, בהיותו המפקח על הליכי הכינוס, הוא בעל הכישורים והכלים להכריע בעניינים הקשורים להליך הכינוס והמשפיעים על קופת הכינוס. בית משפט של כינוס הוא הגוף המוסמך לאשר לכונסים להוציא כספים מקופת הכינוס ולקבוע את היקף החוב ומועד תשלומו. בכל מקרה, הגשת התביעה נגד הכונסים צריכה היתה לקבל את אישורו של בית המשפט של כינוס בהתאם להוראות סעיף 307(א)(1) לפקודת החברות. 3. לחלופין, אין מקום לדון בתביעה בסדר דין מקוצר. אין מדובר בסכום קצוב, שכן אין הוא מבוסס על חישוב אריתמטי פשוט. מכתב התביעה לא ניתן להבין כיצד חושב החוב הנטען, מהו שטח הנכס ומהו התעריף וכיו"ב נתונים נדרשים. לתובענה לא צורף עותק מפנקסי התובעת לעניין החוב. הטבלאות שצורפו אינן מהוות חלק מפנקסי התובעת ולא ברור מי ערך אותן. תשובת המשיבה 4. אין מקום למחיקת התביעה על הסף, שכן כתב התביעה מגלה עילה נגד הנתבע, המבקש. הכונס נחשב כבעל הנכס מכוח מינויו על ידי בית המשפט ככונס נכסים. בתוך תקופת הכינוס על כונס הנכסים לשלם את החובות הרובצים על הנכס מכוח היותו בעל הזיקה הקרובה. אין מקום לבירור התובענה בתיק הכינוס, שכן בעל דברה של המשיבה הוא הנתבע, שכאמור נפסק כי עליו לשלם את המיסים העירוניים, כבעל הזיקה הקרובה לנכס. 5. אין מקום למחיקת כותרת שכן מדובר בתשלום סכום קצוב המגיע למשיבה ועפ"י תקנות סדר הדין האזרחי ניתן להגיש את ההליך בסדר דין מקוצר. חובותיו של המבקש ככונס נכסים פורטו בכתב התביעה וחושבו בהתאם להוראות פקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיפים 1 ו-2 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980. עוד נטען כי עפ"י נספחי התביעה המבקש יודע היטב על החובות הרובצים על הנכס ואף בחלק מהשנים הגיש השגות. 6. המבקש רשום בתדפיסי העירייה כבעלים של הנכס ועפ"י סעיף 318 לפקודת העיריות, תדפיסי העירייה הינם ראיה לנכונותם. טענותיו כי אין כספים בקופת הכינוס אינן רלבנטיות. היה עליו לשלם את המס והוא נמנע לאורך שנים, בשיטתיות, לשלם את הארנונה. הבקשה דנן הוגשה אך בניסיון "לדחות את הקץ". דיון ומסקנות 7. גם אם בתקופת הכינוס לכאורה כונס הנכסים מחזיק בנכס, הרי שהוצאות הארנונה הינן חלק מהוצאות הכינוס. כך למעשה נפסק גם ברע"א 7037/00 עיריית ראשון לציון נ' עו"ד ישראל וינבוים, פ"ד נו(4) 856, 859-860, אליו הפנה ב"כ המשיבה. אין באמור בפסה"ד כדי לתמוך בטענות המשיבה כי מדובר בתביעה אישית נגד כונס הנכסים, שאיננה אמורה להיות נדונה במסגרת בית משפט של כינוס. 8. התביעה כפי שהוגשה הינה בגין חובות ארנונה החלים על הנכס בתקופת כינוס הנכסים. (אין מדובר בתביעה אישית נגד כונס הנכסים בקשר לתיפקודו ככונס נכסים). תביעה זו מקומה במסגרת בית משפט של כינוס הדן במכלול ההיבטים הקשורים בהליך הכינוס. מדובר בתביעה שעניינה נוגע למצבת החובות של חברה חדלת פירעון. רק לביהמ"ש של כינוס הסמכות ליתן הוראות באשר לגובה התשלומים שישולמו ומועד תשלומם. הלכה למעשה, כך נוהגים בתי משפט של כינוס. ראו: המ' ( מחוזי-ת"א) 10296/91 עו"ד יוסף מולאור נ' עו"ד מ' גלוסקה ואח', תק-מח 98 (2) 2347; פש"ר (מחוזי-ת"א) 1717/00 בש"א 14560/01 אורית גדיש, עו"ד בתפקידה ככונסת נכסים נ' אריה חן בתפקידו כמנהל מיוחד של חברת אולמי דוד). בעניין היטל השבחה ראו: פש"ר (מחוזי-ת"א) 384/93 בש"א 13134/00 עיט ציוד צבאי ליצוא בע"מ. 9. החלטה זו מייתרת את הדיון בבקשה למחיקת כותרת. 10. הנני מורה כי התובענה תועבר כבקשה לתיק פש"ר 125/99 מחוזי חיפה. הוצאות בקשה זו תישקלנה במסגרת ההליך שם. ארנונהכינוס נכסים