ביטול החלטת ביניים של בורר

להלן פסק דין בנושא ערעור על החלטת ביניים של בורר / ביטול החלטת ביניים של בורר: 1. בפני בקשת המבקשת לבטל החלטת ביניים של הבורר אורי מדפיס מיום 8.9.06, אשר דחה את טענתה כי אין הוא מוסמך לדון במחלוקת שנתגלעה בינה לבין המשיבה. הבוררות בין הצדדים התנהלה בשל מחלוקת כספית שהתגלעה בין הצדדים על רקע דרישת המשיבה לתשלומים נוספים מהמבקשת בגין עבודות קבלנות שונות שהיא ביצעה עבורה. הבורר שמונה בהסכמת שני הצדדים דן, כאמור, בטענת המבקשת באשר לחוסר סמכותו לדון בתביעת המשיבה ודחה אותה. לדבריו מוסמך הוא לדון בתביעה, לאחר שמפקח הבניה בפרויקט סיים את עבודתו ומשלא מונה אחר תחתיו. 2. טוענת המבקשת כי מלשון ההסכם (סעיף 72.1 להסכם) עולה כי הבורר הוסמך ע"י הצדדים לדון במחלוקות ביניהם בכל ענין שאינו נתון לסמכות המפקח או האדריכל של הפרוייקט. סמכותו הוא, איפוא, שיורית לסמכויות המפקח והיא פרושה רק על העניינים שהמפקח לא הוסמך לדון ולהכריע בהם. הסמכות לדון בתביעות המשיבה היתה מסורה למפקח יאיר גלס ולפיכך אין סמכות לבורר לדון בהן, בין אם הוא שימש בתקופה הרלונטית כמפקח בפועל ובין אם לאו (המפקח סיים את עבודתו במשרד המהנדסים אפרתי - מדפיס ביום 31.12.04). 3. אין בידי לקבל טענה זו. מעיון בהסכם בין הצדדים עולה כי המפקח שמינו הצדדים לפקח על עבודות המבקשת בפרוייקט, אינו יאיר גלס באופן אישי אלא נציג שהועסק ע"י משרד המהנדסים אפרתי - מדפיס ניהול פרוייקטים בע"מ, שמונה ע"י המשיבה כמפקח בפרוייקט (ראה סעיף 1 להסכם). סמכותו של יאיר גלס, שפיקח בפועל על העבודה היא, למעשה, סמכות שהואצלה, או הוטלה עליו, ע"י משרד המהנדסים הנ"ל ולא ע"י הצדדים. משחדל לעבוד במשרד זה פקעה מאליה סמכות זו באשר הוא חדל לעבוד עבורם ומטעמם. לו ביקשה המבקשת להמשיך את עבודתו של יאיר גלס כמפקח עצמאי, היה עליה להודיע על כוונתה או רצונה זה למשיבה, אך היא לא עשתה כן. משכך, ומשעזב יאיר גלס את מקום עבודתו, נותר משרד אפרתי מדפיס כמפקח הראשי על ביצוע העבודות בפרוייקט (סעיף 1 להסכם) והבורר שפעל מטעם משרד זה כבורר, לפי המוסכם בין הצדדים (סעיף 72.1 להסכם). לא ניתן לומר, בנסיבות אלה, כי בדונו בתביעות המבקשת, פעל הבורר בחוסר סמכות במקרה זה כאשר אין מפקח בפועל ולא מונה אחר תחתיו, לאחר עזיבת יאיר גלס את מקום עבודתו אצל אפרתי מדפיס הנ"ל ביום 31.12.04. מלשון התניות הנ"ל עולה בבירור כי משרד המהנדסים אפרתי מדפיס מונה כמפקח על הפרוייקט ולא יאיר גלס שעבד במשרד באופן אישי. כל עוד לא הודיע המזמין, היינו המשיבה אחרת, נותר משרד המהנדסים אף לאחר עזיבתו של יאיר גלס. יתירה מכך: לפי ההסכם (ראה סעיף 72) מוסמך ורשאי היה המפקח לפעול במהלך הבניה. הבורר , כך הוסכם, קונה סמכותו ורשאי לפעול אך לאחר סיום הבניה. עם סיום העבודות רשאי הבורר לדון בכל המחלוקות שהתגלעו בין הצדדים ו/או לא באו על פתרונן, הנובעות מהסכם הבניה שנחתם ביניהן. מלשון ההסכם עולה כי בשלב זה, היינו עם סיום הבניה, משתרעת סמכותו של הבורר על כל נושא הדורש הכרעה ובלבד שאלה תובאנה להכרעתו לאחר סיום והשלמת העבודות. פרשנות זו של ההסכם, כפי שהוצעה ע"י המשיבה, מקובלת עלי ועולה בקנה אחד עם לשון סעיף הבוררות (סעיף 72 להסכם). לו תתקבל פרשנותה או טענתה של המבקשת לפיה יש להביא את המחלוקות שהתגלעו "באשר לאופן ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן או בקשר לאיכותם וסוגם של החומרים בהם משתמש הקבלן..." אך ורק בפני המפקח והכרעתו "תהא סופית ותחייב את הקבלן ותגבר על כל הוראה אחרת" (סעיף 4.4 להסכם), יאבד סעיף הבוררות (סעיף 72 להסכם) את משמעותו ותוקפו. מה להם לצדדים צורך בבוררות אם העניקו סמכות ההכרעה למפקח בכל הנושאים הרלוונטיים להסכם ביניהם. מדוע מצאו לכלול בהסכם המפורט ביניהם, סעיף בוררות, ואף הסכימו על זהות הבורר (אורי מדפיס) והסמיכו אותו לדון ולהכריע בכל המחלוקות ואי ההסכמות הנובעות מההסכם. אין אלא להסיק כי הסמכויות שהעניקו הצדדים למפקח מתייחסות למחלוקות שיתעוררו ביניהם בתקופת הבניה ובמהלכה על מנת להכריע בהן בזמן אמת ולמנוע הפסקת העבודות. בהליך הבוררות ניתן לנקוט רק לאחר סיום העבודות, כפי שנקבע בסעיף 72.1 להסכם ובמסגרת זאת ניתן להביא להכרעת הבורר כל מחלוקת הדורשת הכרעה, אף אם היא התגלעה במהלך העבודות וטרם סיומן. יש לדחות, איפוא, את טענת המבקשת כי הבורר לא קנה סמכות לדון בתביעותיה של המשיבה בהן אמור היה לדון והלכריע המפקח. 4. משהגעתי למסקנה והתוצאה האמורה יש לדחות את טענת חוסר הסמכות של הבורר לדון ולהכריע במחלוקת בין הצדדים שהעלתה המבקשת, ואשר על בסיסה מבקשת היא לבטל את החלטת הבורר . הבורר שמונה ע"י הצדדים עצמם, אורי מדפיס, בעל סמכות לדון במחלוקות בין הצדדים, לרבות בטענות המשיבה ותביעותיה כלפי המבקשת שהועלו בפניו, ואשר היו ידועות למבקשת כמצוות סעיף 72.1 להסכם. אני דוחה את בקשת המבקשת לבטל את החלטת הבורר מיום 8.9.06. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך -.40,000 ₪ בצרוף מע"מ. החלטת בינייםיישוב סכסוכיםבורר