ביטול פסק בורר עורך דין

החלטה המבקש, העוסק בעריכת-דין, סיפק למשיבות שירותים משפטיים. בין המבקש לבין המשיבות התעוררה מחלוקת באשר לגובה שכר-הטירחה המגיע למבקש בתמורה לשירותיו. משכך, פנו הצדדים לבוררות, ולתפקיד הבורר מונה עורך-הדין שמעון גוטפריד (להלן: הבורר ). כחמש שנים לאחר שנפתח ההליך, נתקבל פסק הבוררות, בגידרו נקבע כי על המשיבות לשלם למבקש שכר-טירחה בסך 909,260 ש"ח. לאחר שניתן פסק הבורר , התברר למשיבות כי בעוד היה הליך הבוררות תלוי ועומד, התקיימו בין הבורר לבין המבקש יחסים מקצועיים בעניין אחר. באותו עניין, ייצגו המבקש והבורר צדדים יריבים במשא ומתן לקראת כריתתה של עסקת קומבינציה. שכר-הטירחה של הבורר בגידרה של עסקה זו, נקבע כפונקציה של הישגיו במשא ומתן עם המבקש. דבר קשר זה בין המבקש לבין הבורר , לא נמסר למשיבות על-ידי מי מן הצדדים. משניתן פסק הבוררות, פנה המבקש לבית-המשפט המחוזי לשם אישורו. המשיבות, מצידן, ביקשו את ביטולו. בית-המשפט המחוזי קיבל את בקשת המשיבות, תוך שקבע כי בשעת מתן פסק הבוררות, היה הבורר נגוע בניגוד עניינים, וכי אי הגילוי בדבר הקשר בין הבורר לבין המבקש, היווה הפרה של חובת הנאמנות של הבורר כלפי בעלי-הדין. על פסק-דין זה הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי. דינה של הבקשה להידחות. אין להשלים עם מצב בו אדם הממלא תפקיד שיפוטי, יקיים, בעת שההליך המנוהל על-ידו עודנו תלוי ועומד, מערכת יחסים מקבילה עם מי מבעלי-הדין. בנסיבות מיוחדות, בהן סבור הבורר כי אין בקשריו עם בעל-הדין כדי להשפיע על שיקול-דעתו האוביקטיבי, מאליו מובן כי חייב הוא לגלות את טיב הקשר לבעל-הדין שכנגד, על מנת שהלה יוכל להביע את התנגדותו לכך. במקרה דנן, היה הבורר נתון בניגוד עניינים מובהק, אשר נבע מאינטרס כלכלי אישי. בנסיבות אלה, ואף בהנחה כי לא היה בכך כדי להטות את הכף בהליך הבוררות, יש בכך משום פגם חמור, ומשום הפרה של חובת הנאמנות של הבורר כלפי המשיבות. מטעם זה בלבד, ראוי הוא כי פסק הבוררות יבוטל. הבקשה נדחית. עורך דיןיישוב סכסוכיםבוררביטול פסק בוררות